Tienduizenden Vlamingen betogen in Brussel Nieuwe Chinese nota India jan „Zelfhandhaving van het Westen" Waarschuwing tegen aangekondigde Amerikaanse obligatielening Amerikaan Praag gearresteerd in il M IS verkouden 1§^DAMPO De Ver. Naties over Zuid-Rhodesië MAANDAG 15 OKTOBER 1962 18e Jaargang Nr 5728 HET WEER DROOG WEERBERICHT HOOGWATER Sowjet-notas over de Berlijnse muur BRAZZAVILLE EN NIEUW-GUINEA Westen streeft er naar een derde wereldoorlog te voorkomen ZON- en MAALTANDEN Russisch protest bij de V.S. VLUCHTELING BLEEK SPION TE ZIJN M aiosan uit organen van Hongaarse communistische partij NOODWEER IN DE V. S, Frankerfif# W ■fiontierrfentj Temet»#» i Mreeteur-HooMrerfacteur L van de Sand# Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 - 2073 Gironummer 38150 rimrmementsprijs: 5,— per kwartaal; per naand 12,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 et. DE VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuren Advertentieprijs per mm Ifi ct; minimum per advertentie f 2.40 Rubnek: Klein» Advertenties (kpcii handels- advertenties): 5 regels 1.10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling, vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. „Brussel Vlaams". Uit duizen- de keien klonk zondag deze kreet in de straten van de Brusselse binnenstad tijdens de „tweede mars op Brussel". Ruim drie uur lang trok een indrukwekkende stoet Vlamingen uit vijf provin cies door het centrum van de hoofdstad. Het „Vlaamse aktiekomitee", dat de betoging organiseerde, schatte liet aantal deelnemers op meer dan 200.000, het dubbele van de eerste grote manifestatie, «ie het vorig jaar oktober werd gehouden. Volgens de eerste ra mingen van de Brusselse politie werd echter het aantal van 45.000 niet overtroffen. De Vlaamse invasie van Brus sel verliep niet zonder inciden ten. Op tal van plaatsen ontston den vechtpartijen met franstali- ge tegenbetogers en volgens nog onvolledige mededelingen wer den vijftien personen gewond, onder wie drie politie-agenten. Eén van de gewonden, in het been getroffen door een explo derende met kruit gevulde bus, liep vrij ernstige kwetsuren op. Tientallen betogers werden door de politie opgebracht. In de stad waren uitgebreide voorzorgs naatregclen getroffen. De straten rondom de grote boulevards waren door de rijks wacht, waarvan 4.000 man in re serve werd gehouden, met Spaan se ruiters afgezet. De Brusselse politic was geheel voor deze dag gemobiliseerd. Dit verhinderde niet, dat de eerste incidenten al begonnen toen de eerste Vlaam se groepen op de Anspachlaan het beursgebouw naderden. Hier hadden tientallen burgemeesters Communistisch-China heeft in een nieuwe nota, die zaterdag aan de Indische vertegenwoordi ger in Peking is overhandigd, ..krachtig" geprotesteerd tegen „oorlsgsvoorbereidingen", be staande uit „het onafgebroken neerlaten van Indische val schermtroepen in het gebied van Tsjangdo". Volgens het persbureau „Nieuw China" protesteert Peking tevens tegen het feit dat „Indische troepen op 11 okt. de MacMahon- lijn hebben overschreden en Chi nees grondgebied in Tibet, in het gebied van Tsjedong, zijn binnen gedrongen". „De Indische aan vallers trachten na hun neder laag bij hun openlijke aanval op Tsjihtoeng opnieuw tot actie over te gaan. De Chinese grens wachten zullen vastbesloten blij ven terugslaan". De Indische aanvallers zullen de volledige verantwoordelijkheid voor hun misdaden moeten dragen, aldus de nota. Zoals bekend, zijn dezer dagen bij een treffen zes Indiërs ge dood, elf gewond en zeven als vermist opgegeven. Volgens In dische schattingen zouden on geveer honderd Chinezen gedood )f gewond zijn. Zondagavond bereikte een kou front ons land. Daarachter voer den noordelijke winden drogere lucht aan, waarin flinke opkla ringen voorkwamen. Deze hin gen samen met een rug van ho- gedruk, die over de Noordzee naar het oosten zal bewegen. Deze rug blijft vandaag een groot deel van de dag het weer in ons land beheersen. Er wordt clan hier daarom droog weer ver wacht met aanvankelijk flinke opklaringen, later op de dag zal bewolking, die met een volgende storing samenhangt ons land be reiken. De wind wordt daarbij zwak tot matig uit noordelijke richtin gen. Dc middagtemperaturen zullen dezelfde waarden bereiken als op zondagmiddag of iets lagere. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Noordelijke wind. Droog weer met vooral aan hankelijk flinke opklaringen. Zwakke tot matige noordelijke ivirid. Over het algemeen iets lagere middagtemperaturen. MAANDAG 15 OKTOBER Het Pekingse „Volksdagblad" waarschuwde zondag: „Meneer Nehroe, het is hoog tijd dat U zich van de rand van de afgrond terugtrekt". Het persbureau Nieuw China schreef dat de In dische premier bevel had gege ven een grootscheepse aanval te beginnen. „Nehroe heeft de deur voor onderhandelen gesloten", aldus Nieuw China dat India als binnendringer brandmerkt om dat de betrokken gebieden „deel van Chinees Tibet uitmaken". Het „Volksdagblad" roept de Chinese militairen aan de grens op, hun waakzaamheid te „ver honderdvoudigen" en het waar schuwt India dat de „heldhaftige Chinese militairer 'ooit uit hun eigen land kunnen worden weg gejaagd". Het blad doet een beroep op Nehroe in te binden omdat er „geen reden voor China en India is do degens te kruisen en alle reden om door de eeuwen heen vrienden te zijn". Een woor >erder van het Britse ministerie van Buitenland se Zaken heeft medegedeeld, dat de Sowjet-Unie zaterdag aan Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk nota's heeft doen toe komen met betrekking tot de Berlijnse muur. Volgens diplomatieke kringen in Londen wijst de Sowjet-rege- ring de bewering van de drie Westelijke mogendheden als zouden zij verantwoordelijk zijn voor de spanning in Berlijn als gevolg van incidenten langs de muur, van de hand. De nota was een antwoord op nota's van de drie Westelijke mogendheden van 25 sept., waar in zij de Sowjet-Unie voor de spanning in Berlijn aansprakelijk stellen door het verzoek van het Westen om vier-mogendheden- bcsprekingen te houden teneinde de situatie te verlichten, af te wijzen. van Vlaamse gemeenten en an dere autoriteiten op het bordès plaatsgenomen om de stoet gade te slaan. Franstalige tegenbeto gers begroetten de optocht met kreten als „Bruxelles Francais" en het zingen van de „Marseil laise", waarbij de Walen met uitgestrekte hand de „Hitler groet" brachten. Bij het over en weer schreeu wen bleef het echter niet. Een regen van rotte eieren, voetzoe kers, donderbussen, flesjes inkt, pakken roet, flesjes mayonaise, mosterd en groene zeep daalde op de betogers neer. Een straat gevecht op grote schaal dreigde te ontstaan, dat met de grootste moeite door de ordedienst van de betoging en de politie, waar nodig bijgestaan door de gewa pende rijkswacht, kon worden voorkomen. Het kwam nu tot 'r. heftig handgemeen tussen kleine groepen, waarbij aan beide kan ten vele rake klappen werden uitgedeeld. Terwijl het geluid van ambu- naces zich mengde in het gejoel en gefluit van betogers en tegen- manifestanten en het ontploffen van het overigens lang niet al tijd onschuldig vuurwerk, trok de stoet, zij het met vertraging, verder. „Al vloog de boel in spaande ren, wij eisen Vlaams in Vlaan deren", luidde één van de hon derden spandoeken die werden meegedragen. De slagzinnen on derstreepten het doel van de be toging: de eis tot proportionele vertegenwoordiging van Vlamin gen en Walen in het parlement (500 000 Vlamingen zijn door de huidige wijze van verkiezingen niet vertgenwoordigd), „verne derlandsing" van het bedrijfsle ven in Vlaanderen, een werkelij ke afbakening van de grens tus sen Frans en het Nederlands, verzet tegen inbreuken op de culturele onschendbaarheid van Vlaanderen en gelijkwaardige be handeling van de Vlamingen in Brussel. De orde bij het beursgebouw werd eerst besteld, nadat enkele tegenbetogers bij een vrij hevige ontploffing werden gewond. De explosie werd veroorzaakt door een met kruit gevulde bus, die uit de stoet werd teruggeworpen naar de contra-manifestanten. Gewapende rijkswacht veegde hierna de straten rondom het beursgebouw schoon. modenre coiffures de betere toiletartikelen elektrische ontharing boutique robert. Elders langs de route zetten de schermutselingen zich voort. „Keer terug naar uw dorp" werd op vele plaatsen de Vlaam se betogers op borden aangera den. „Antwerpen hoofdstad" was één van de slagzinnen, die Vla mingen uit de havenstad mee voerden. Enkele tegenbetogers slaagden er in één der Vlaamse leeuwenvlaggen te veroveren, die zij verscheurden en op de grond vertrapten. Dit leidde nieuwe vechtpartijen in, waarbij de stok ken van de aanplakborden als wapens dienden. Een aantal ruiten sneuvelde De politie kon met grote moeite een automobilist ontzetten, die in de menigte was vastgeraakt en wiens wagen omver was ge gooid. Een tegenbetoger, die een handgranaat in zijn zak had, werd gearresteerd. Ruim drie uur duurde het voor bijtrekken van de stoet. De grote lanen in het centrum van Brus sel boden daarna een aanblik, of er een ware veldslag was gele verd. Tussen stukken hout lagen naast glasscherven, vertrapte aanplakborden en gescheurde pamfletten, half verpletterde on geboren kuikentjes uit de half- uitgebroede eieren, waarmee de betogers eikaar hadden bestookt. De politie en de rijkswacht had den nog enige uren werk om de orde in de stad te handhaven. Rijkswacht te paard en man schappen met geweer in aanslag, niet op de achtergrond de water kanonnen, dreven vechtenden en tegenbetogers uit de binnenstad. De organisatoren noemde na afloop van de betoging deze „het zichtbare bewijs van de verbluf fende vordering die de Vlaam se beweging in één jaar heeft ge maakt" Een derde mars zal er niet komen. „Deze tweede was beslissend, de regering moet zelf weten wat zij nu doet" De directeur van het Defen- siesludiecentrum in Den Haag, vice-admiraai bd H. Bos, heeft afgelopen week tijdens 'n lunch vergadering van het departement 's-Gravenhagc van de Maat schappij voor Nijverheid en Handel een verhandeling gehou den over het onderwerp: „Zelf handhaving van het Westen in de koude oorlog". In zijn ver handeling belichtte admiraal Bos voornamelijk de problemen waarmee het vrije Westen in de koude oorlog geconfronteerd wordt. Verder noemde hij enige mogelijkheden waarover het Westen beschikt om die proble men tot een oplossing te bren gen. Admiraal Bos stelde onder meer, dat het gehele streven van het Westen erop gericht is een derde wereldoorlog te voorko men. Bij dit streven ziet men zich geplaatst tegenover de vraag of het mogelijk zal zijn de communistische machthebbers bereid zijn voor het handhaven van bepaalde belangen een oor log met nucleaire wapens te ris keren. De heer Bos gaf een over zicht van de ontwikkeling die geleid heeft tot de huidige situ atie in de wereld, ging daarna nader in op de aard van sommi ge methoden van het communis me om de vrije wereld te onder mijnen, wees op de gevaren die de ontwikkelingen in jonge sta ten en ontwikkelingsgebieden voor het Westen inhouden, gaf een schets van de voornaamste vraagstukken waarvoor speciaal de Amerikaanse politiek zich ge plaatst ziet en kritiseerde het streven van generaal De Gaulle naar vorming van een derde macht. In zijn overzicht van de ont wikkeling die geleid heeft tot de huidige situatie in de wereld stelde admiraal Bos dat het oude Europa (waarin Engeland een zeer belangrijke positie innam) van voor de eerste wereldoorlog een politiek, economisch, cultu reel en militair centrum was. Omdat dit Europa het directe gezag had in grote gebieden van Azië en Afrika verkeerde de we reld toen in een zeer stabiele po sitie. Als gevolg van de beide Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden DINSDAG 16 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.37 3.12 3.52 4.02 n.m. 2.54 3.29 4.09 4.19 OKTOBER v.m. 3.21 3.56 4.36 4.46 n.m. 3.39 4.14 4.54 5.04 Okt 15 7.03 17.48 16 7.05 17.46 17 7.07 17.44 18 7.08 17.41 19.21 19.56 20.38 De minister van Buitenlandse Zaken van Brazzaville (Kongo), Emanuel Dadet, heeft verklaard dat met de overeenkomst over de overdracht van Westelijk Nieuw-Guinea aan Indonesië „de rechten van een volk bewust zijn vergeten". Hij zei in het V. N.- debat over wereldaangelegen- heden dat de assemblee met het akkoord tussen Nederland en Indonesië was gesteld voor een fait accompli. Hij geloofde niet dat de onderhandelingen die daartoe geleid hadden, waren gevoerd met eerbied voor het beginsel van zelfbeschikking. „Als dit land bij Indonesië zou moeten worden gevoegd, zouden wij er de voorkeur aan hebben gegeven dat dit gebeurt aan het slot van overleg dat gepleegd wordt terwijl de inwoners door onze organisatie worden be stuurd. Ik negeer niet het feit dat wij te maken hebben met een volk dat het meest misdeeld ter wereld is en evenmin dat het zeker moeilijk is de aard van zijn werkelijke wensen vast te stellen. 9.16 WÜ betreuren het te moeten 10.37 zeggen dat in dit geval de rech 11.52 ten van een volk bewust 12.58 vergeten", Een der leden van de Kamer voor Amsterdam, de heer W. Rehbock, heeft donderdag in de vergadering van de Kamer een waarschuwend woord laten ho ren tegen de aangekondigde obligatielening, in eerste aanleg tot een bedrag van 300.000.000 dollar, die de Export-Import Bank of Washington, een Ame rikaanse instelling, van plan is in Europese landen te plaatsen. Medegedeeld was, dat de bank hiertoe contact zou opnemen met bankkringen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Zwitserland. De heer Rehbock, een scheep- vaartdeskundige, zei, dat temid den van het steeds toenemend aantal regeringen, dat in vlag- discriminatoire maatregelen het aangewezen middel ziet om de eigen vloot te steunen, de Ver enigde Staten een bijzondere plaats innemen. Hij zei voorts, dat ook ten aanzien van de ver uit transacties, die worden ge financierd met kredieten van de Export-Import Bank of Wa shington de maatregel van de Amerikaanse regering van toe passing is. „Alleen in uitzonde- ringsgevailn ten gunste van een zeevarend land, dat een krediet van de bank ontvangt, wordt af gezien van de integrale toepas sing van het voorschrift en mag 50 pet. van het uit de lening voortvloeiende goederenvervoer onder de vlag van het ontvan gende land plaatsvinden. Maar schepen van derde landen zijn van dit vervoer uitgesloten". De heer Rehbock zei tenslot te: „Indien de pogingen tot het plaatsen van de lening zouden slagen zou de Nederlandse scheepvaartwereld voor het cu rieuze feit komen te staan, dat Nederlandse banken, met goed keuring van de Nederlandse re gering, gelden ter beschikking stellen voor transacties, als re- schepingen, welke voortvloeien sultaat waarvan zeevervoer tot zijn In Praag is officieel medege deeld, wat de uit Washington af komstige Amerikaan Robert Roy Budway in Praag is gearresteerd, op beschuldiging van spionage tegen Tsjechoslowakije. Volgens het communiqué zou Budway, die 34 jaar oud is, in lichtingen hebben verzameld over de Tsjechische defensie, zich monsters uraniumerts hebben verschaft, staatsvijandige pam fletten in Tsjechoslowakije heb ben ingevoerd en verspreid, en Tsjechische staatsburger als agenten voor de Amerikaanse in lichtingendiensten hebben aan geworven. Bij dit laatste zou hij hebben gebruik gemaakt van op een band opgenomen compromit terende verklaringen van men sen, die hij daardoor dwong met hem samen te werken. De moeder van Budway is Tsjechische van geboorte. Zij was in 1932, na de dood van haar man, naar Tsjechoslowakije teruggekomen. Haar zoon, die de Amerikaanse nationaliteit had behouden, werd in 1948 voor de vervulling van zijn dienstplicht in West-Duitsland opgeroepen, waar hij, aldus het communiqué verder, zijn spionnenopleiding ontving, omdat hij vloeiend de Tsjechische taal sprak en het land kende. Hij werd gearresteerd toen hij instructie had gekregen zijn spionage-activiteit uit te breiden en anderen voor zijn werk te winnen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte later bekend, dat Budway op 31 juli was gearresteerd. Op 10 sep tember was nog een nota aan dc Tsjechische regering gezonden waarin om lichtingen over Bud way werd verzocht. Daarop was echter geen antwoord ontvangen. Budway was leraar aan een mid delbar.' school in Washington en braent deze zomer een bezoek aan familieleden in Tsjechoslo wakije, aldus een woordvoerder. stand komt, waarvan de Neder landse vlag ten enenmale is uit gesloten. Het spreekt vanzelf, dat de Nederlandse scheepvaart- wereld in het bijzonder zou be treuren wanneer de onderhavi ge leningen inderdaad aan de bank zouden worden verstrekt. Het moge zijn, dat de politiek in het algemeen en ook de fi nanciële en de scheepvaartpoli- tiek soms tot vreemde creaties leidt, doch een monstrum als thans boven de horizon is ver schenen dient met alle middelen te worden afgeweerd". De Sowjet-Unie heeft zondag opnieuw bij Amerika geprotes teerd tegen wat genoemd wordt de onwettige inbeslagneming van Russische suiker in San Juan, Porto Rico. De nota is na mens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken afgege ven op de Amerikaanse ambas sade te Moskou. Het protest betreft de 80.000 balen suiker uit Cuba, bestemd voor de Sowjet-Unie, waarop vorige maand gerechtelijk be slag is gelegd. Zij bevonden zich aan boord van het Britse vracht schip „Streatham Hill". Het verzoek tot beslaglegging is gedaan door een onderneming in Florida, die een vordering op de Cubaanse regering zegt te hebben wegens nationalisatie van bezit. De Sowjet-Unie heeft op 22 sept. ook al bij Washington ge protesteerd. Zij stelt dat de la ding Russisch eigendom is en dat het beslag onwettig is. Een Tsjechoslowaak, die drie jaar geleden in een sportvlieg- tuig naar Oostenrijk „vluchtte", is thans verdwenen en blijkt voor Tsjecho-Slowakije te heb ben gespionneerd. De politie vond in de woning van de „vluchteling", de 32-jarige Emil Svic, kaarten en gedetailleerde bijzonderheden over het West- duitse leger. Zijn auto werd on langs nabij de grens met Tsjecho-Slowakije aangetroffen. (vooral de tweede) wereldoorlo gen is 't beeld totaal veranderd. We leven nu in een „bipolaire" wereld (een wereld waarin twee grootmachten tegenover elkaar staan) die onstabiel en wanorde lijk is. Dat, ondanks het feit dat dit niet behoefde, er toch grote spanningen bestaan, weet admi raal Bos voornamelijk aan Roo sevelt die twee grote fouten heeft gemaakthij heeft de per soon van Stalin volkomen onder schat en hij had een onvolko men inzicht in dc doelstellingen van het communisme. Admiraal Bos besprak ook nog even de neiging van sommige in tellectuelen om te twijfelen aan de „zendingsdrang" van het communisme. Hij merkte op dat Chroesjtsjov zelf eens heeft op gemerkt dat „als Rusland eens glimlacht tegen een staat, dit niet betekent dat het commu nisme zou kunnen bestaan naast het kapitalisme". Voorts zei hij dat experts ervan overtuigd zijn dat Chroesjtsjov heilig gelooft in de toekomstige wereldover heersing van het communisme. Spreker stelde verder dat voor de Sowjets Amerika de hoofd vijand blijft. De agitatie- en pro- paganda-afdeling (wel eens agi- prop genoemd) die rechtstreeks onder de machthebbers in het Kremlin staat, tracht het mo reel vooral van de Amerikanen, te ondermijnen en het prestige van de U.S.A. teniet te doen. Sprekende over de moeilijk heden die zich voordoen met be trekking tot de ontwikkelings gebieden zei de heer Bos, dat Rusland tracht vooral door die ontwikkelingsgebieden de landen van het vrije Westen aan te tas ten. Hij stelde dat de Russen in dat streven meehebben de grote angst die in jonge staten be staat voor een neo-kolonialisme. De techniek van de commu nisten bij het ondermijnen van het Westen is drieërlei. Eerstens infiltreert Rusland in de zoge naamde periferiegebieden, gebie den dus als Laos en Zuid-Viet nam die aan de rand van het socialistische blok liggen. In de tweede plaats hebben de Russen getracht de staatshoofden van Afrikaanse landen (die vaak nog het aureool van „bevrijders van het land" hebben) aan hun zijde te krijgen. Nu ze gemerkt heb ben dat dit niet goed gelukt, gokken ze op de tweede gene ratie", dat wil zeggen dat ze jon geren uit die landen een oplei ding in Rusland aanbieden die uiteraard doortrokken is van de communistische doctrine. Ten derde trachten de communisten in de Latijns-Amerikaanse lan den de volksmassa onmiddellijk op te zetten tegen de regering. Wat we moeten doen om het Westen te handhaven is, aldus admiraal Bos, een hechte een heid blijven vormen met Ameri ka, een bloeiende economie trach ten te handhaven en alle kansen waarnemen om in het commu nistisch denken inzicht te krij gen. Sprekend over de pro blemen waarmee speciaal de Amerikaanse politiek te maken heeft merkte spreker op dat deze in drie categorieën te verdelen zijn. Daar zijn de problemen die snel moeten worden opgelost (sommigen werden al opgelost) als Israël, Cyprus en Algerije. In deze gevallen tracht Amerika met politieke druk het doel te bereiken. Voorts zijn er de ernstige pro blemen, bijvoorbeeld de situatie in Laos, Korea en Zuid-Vietnam en ook economische dumping. Om deze op te lossen schroomt de U.S.A. niet militaire acties te ondernemen, omdat het prestige van dc V. S. er rechtstreeks mee gemoeid is. Tenslotte zijn er dan nog de vitale problemen zoals die bijvoorbeeld liggen rond Berlijn en Formosa. Om deze problemen het hoofd te bieden zijn de Amerikanen desnoods bereid een „nucleaire oorlog" te riskeren. Ingaande op een vraag, zei admiraal Bos, dat de hoop dat bij een oorlog de satellietlanden zich tegen de Sowjet-Unie zou den keren vrij ijdel is. Een uit zondering vormt misschien Hon garije. Dat land levert dan op het ogenblik maar zes divisies terwijl er vier Russische divisies zijn. Tsjecho-Slowakije (dat zeker tegen Duitsland zal willen optrekken) heeft 14 15 divisies, in Oost-Duitsland wordt be schikt over zes divisies, maar daar staan 20 Russische divisies die in een oogwenk op het dub bele aantal gebracht kunnen worden en in Rusland zelf staan 50 60 divisies. Gyeorgy Marosan, die hoge par tij- en regeringsfunkties onder de huidige communistische lei der Janos Kadar heeft bekleed, is op 1 sept. j.l. uit eigen bewe ging als lid van het centrale co mité der Hongaarse communis tische partij afgetreden. Naar zijn mening worden de Leninis tische normen niet aangehouden in de partij, waarin geen collec tief leiderschap zou heersen. Dit blijkt uit een officiële me dedeling in het partijblad „Nep- szabadsag", aangehaald door het Zuidslavische persbureau Tan- joeg Het centrale partijcomité, dat donderdag en vrijdag in voltalli ge zitting bijeen was, besloot dat Marosan geen deel meer zou uit maken van het politieke bureau en centrale comité der partij. Hierbij werd tegelijk eer bewezen aan Marosans eerdere verdien sten, in het bijzonder bij de ver eniging van de voormalige so ciaal-democratische partij, waar van hij lid was, met de commu nistische partij. Marosan werd tijdens het Sta linistische bewind van Rakosi ge vangen gezet, maar later vrijge laten en in ere hersteld. De 54-jarige Marosan is blijk baar nog wel minister van Staat en vice-voorzitter van de Hon gaarse presidentiële raad. Het centrale partijcomité is van mening, dat Marosan door „per soonlijke ijdelheid en vrees voor het verlies van zijn populariteit" tot zijn besluit is gekomen. Het comité beschuldigt hem van „scheurmakende activiteit" en stelt voor hem te pensioneren. Het partijpresidium, aldus het comité, had strenger moeten op treden tegen Marosans houding. De algemene vergadering der V. N. heeft met 84 tegen 2 stem men, bij 11 onthoudingen, een ontwerpresolutie aanvaard, waar in een beroep op Engeland wordt gedaan om de voor de Zuidrho- desische „Zimbabwe Afrikaanse Volksunie" (Sapu) en haar lei der Josjoeankomo geldende be perkende bepalingen oP te hef fen. De Britse afvaardiging heeft niet aan de stemming deelgeno men. De algemene vergadering geeft in de resolutie uiting aan haar „grote bezorgdheid" over de „be treurenswaardige, kritieke en ge vaarlijke toestand" in Zuid-Rho desië. Portugal en Zuid-Afrika stem den tegen de resolutie. In een afzonderlijke stemming bracht de assemblee de mening naar voren dat de toestand in Zuid- Rhodesië „een gevaar vormt voor vrede en veiligheid in Afrika en de wereld in het algemeen". In de resolutie wordt er bij de Britse regering op aangedrongen zijn ongeveer 320 km ten noor den van Salisbury gelegen ge-; boorteplaats mag begeven, zich weer geheel vrij kan verplaat sen. De Britse regering wordt ook verzocht alle nationalistische Zuidrhodesische leiders hun be wegingsvrijheid te hergeven, voor zover deze thans nog is be lemmerd. Tenslotte wordt Groot-Brit- tannië verzocht in de lopende zitting van de algemene ver gadering verslag uit te brengen over de wijze, waarop het de resolutie heeft uitgevoerd. Zeker zeventien mensen heb ben het leven verloren als gevolg van noodweer, met aan orgaan kracht grenzende wind, dat vrij dag in Californië, Oregon, Wash ington en Brits Columbia woed de. In de staat Oregon is de nood- zo spoedig mogelijk te bevorde- I toestand afgekondigd en het ren dat Josjoeankomo, die zich grootste gedeelte van de stad thans niet verder dan 5 km van Portland zat zonder elektriciteit.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1