i c Adieu Mijnstaking in België voorkomen Amerikaanse diplomaat moet Sowjet-Unie verlaten Het weer HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Franse regering ten val gebracht $2<wdwiH ZATERDAG 6 OKTOBER 1°62 18e Jaargang Nr 5721 DE KWESTIE- MEREDITH Badio de Koek, NEDERLANDSE MILITAIR NAAR OOST-DUITSLAND GEDESERTEERD? TWEE MOTIES VAN AFKEURING IN CANADESE PARLEMENT VERWORPEN BANANEN HOGERE LOONGRENS PREMIEBEREKENING A.O.W., A.W.W. en A.K.W. fNEEF VAN ZWEEDSE KONING DOOR ELAND GEWOND JEMEN WEERBERICHT TREINRAMP IN FRANKRIJK Frankerine btl abonnement; Terneuze1 Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sand* Redactie-adres: Noordstraat 555? Administratie-adres: Smidswaj Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,per kwartaal; pei maand f2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/li Firma F. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur, Over een maanch Aan het eind van deze maand zullen de Nederlandse troepen, die thans in La Courtine intensief oefenen, weer naar huis gaan. Enkele dagen later vertrekken dan de militairen die deel uitma ken van de vaste kampstaf. Zij /uilen het kamp overdragen aan hun Franse collega's. Dan zal er voor dit jaar weer een eind ge komen zijn aan het beeld waar mee de Fransen die wonen in de uitlopers van het hoogland van Auvergne zó langzamerhand ver trouwd zijn geworden: het beeld van in veldgroen gestoken mili tairen die te voet en met voertui gen op grote schaal het terrein doorkruisen, daarmee hun mili taire vaardigheid en paraatheid versterkend. Het dagelijkse leven in het 126S inwoners tellende dorpje La Courtine zal zich dan ingrijpend wijzigen. Niet langer zal men in tic ontelbare cafeetjes van het rlorp de Nederlandse militair zijn vin blanc horen bestellen, even min /al men er in de vroege jchtend de kolonnes legerwagens :1e kamppoort zien uittrekken en het knetterende geluid van mi- tvailleurvuur zal niet meer langs rlc berghellingen weerklinken. Langs diezelfde hellingen zal nog slechts hot kreunen gehoord wor- lcn van een woudreus die geveld is door dc krachtige slagen van de man uit het dorp, die er zijn beroep van maakt bomen te vel len. En in het dorp zelf zal slechts de enkele Franse mili tair, die er dan verblijft, de dorpsbewoners naar hun werk op het plaatselijke plastiekfa briekje zien slenteren. Als eind oktober en begin no vember de laatste wagens met Nederlandse militairen door het dorp rijden op weg naar Neder land, zullen de inzittenden één ding zeker weten, n.l. dat hun commandanten de mogelijkheden van het terrein ten volle hebben uitgebuit. Nu, enkele dagen ge leden, arriveerden zij er. de man nen van de elfde infanterie bri gade, een onderdeel van de eer ste divisie „7 decemberdat on der meer bestaat uit het elfde bataljon grenadiers, het twaalfde bataljon jagers, het dertiende bataljon fuseliers en de elfde af deling veldartillerie. Hun voor gangers waren dit jaar de man nen van de 42ste infanteriebri gade, eveneens een onderdeel van de eerste divisie, die er in sep tember oefende en eerder was er de vijfde divisie. Zo was het kamp steeds bevolkt met onge veer 5 a 5Mj duizend man. De verzorgende eenheden daar van hebben de handen flink uit de mouwen moeten steken. Pet- dag hadden ze te zorgen voor een ontbijt, waarbij bijv. honderd kilo thee. 200 kilo boter, een ton brood. 300 kg kaas. 150 kg suiker en 275 kg hagelslag door eet- grage monden verdwenen. Aan de lunch werden dan zo'n In België is vrijdag een drei gende mijnstaking, waarbij 85.000 arbeiders zouden zijn betrokken, afgewend. Tussen de mijndirec- lies en de vakbonden is een ak koord bereikt, dat voorziet in ren loonsverhoging van 20fiauk per dag en de uitkering van een nieuw jaarspremie van driedui zend frank. De helft van de loonsverhoging zal volgend jaar juli ingaan. Het akkoord, dat nog defini tief moet worden goedgekeurd, i- mogelijk geworden, doordat de Belgische regering een be drag van 240 miljoen frank per jaar heeft bijgedragen om de verhoogde sociale lasten te hei- Pen opvangen. Dc vakbonden weigerden in te gaan op een eis van de mijn- directies, dat in 1963 geen ver dere verbeteringen van de ar- De negerstudent James Mere dith. die deze week tot de uni versiteit van Oxford in de Ameri- kaanse staat Mississippi is toe gelaten. heeft vrijdag voor de eerste maal in het restaurant van dc universiteit ontbeten. Hij was vergezeld van drie federale agenten. Er deden zich geen in cidenten voor. In de Katholieke kerk St. Vin cent de Paul te New York is vrijdag een dienst gehouden ter nagedachtenis van Paul Guihard. de A. F. P.-verslaggever die in het begin van deze week bij de onlusten op het terrein van de universiteit van Oxford de dood vond. De Franse minister van Buitenlandse Zaken werd bij deze dienst vertegenwoordigd door de directeur van zijn kabi net, Bernard Durand. ZATERDAG 6 OKTOBER beidsvoorwaarden zal worden gevraagd. Inmiddels zijn vrijdag de 8.000 arbeiders, die deze week in sta king waren gegaan bij een elec- tronische industr' :n Charleroi, weei- aan liet werk gegaan. Een staking van 4.000 arbeiders van de metaalindustrie in Tubeke duurde echter vrijdag nog voort. 100 kg koffie, 275 kg jam, 300 kg worst en 2.000 liter melk soldaat gemaakt. Bij de warme maaltijd ging 2li ton aardappelen, 2 ton groenten, 275 kg vlees en 2.000 kg fruit op. Een klein inzicht van wat de oefenende troepen nog méér aan kunnen krijgt men als men weet dat per dag ook nog verbruikt werden zo'n 25.000 liter benzine, een 200 liter dieselolie, voor ver warming 100 liter kerosine, 600 liter motorolie en ongeveer 200 kg vetten. De Nederlanders zijn, voor zo ver we hebben kunnen consta teren, en zoals ook bleek uit dc toespraken tijdens een vriend schapsdag op 4 oktober in La Courtine gehouden, in dat Franse dorpje graag geziene gasten. Het zijn echter bij lange na niet de eerste buitenlanders die de dorpsbewoners 't militaire kamp hebben zien bevolken. Het kamp, dat in het begin van deze eeuw werd gesticht, herbergde van 1904 tot 1914 Franse militairen, maar daarna kreeg het een „bui tenlandse bevolking". Tijdens de eerste wereldoorlog verbleven er Amerikanen en Russen. Na hun vertrek waren er weer Fransen gelegerd. Tijdens de 2de wereld oorlog verbleven er Duitsers en in 1945 trokken er soldaten uit Indo-China en Polen in, die er tot 1952 bleven. Het kamp stond daarna enige jaren leeg tot in 1959 voor het eerst de Nederland se militairen er, steeds voor de duur van hun oefeningen, een onderkomen vonden. Van de eerste divisie „7 decem ber" zullen niet alle onderdelen in La Courtine oefenen. De 43ste pantser-infanteriebrigade gaat n.l. op 25 oktober naar Hohne (Did). Het oefenterrein daar is beter ge schikt voor deze brigade omdat dit onderdeel meer zware wapens heeft dan de andere twee briga des. Met die zware wapens kan in Hohne geschoten worden en in La Courtine niet. In de tweede plaats zal La Courtine eind ok tober vanwege <Ie sneeuw, die dan het gehele terrein bedekt, voor zware wapens en voertui gen niet ideaal zijn. NoordsUaat 102 Telefoon iiU ïerneuze» De Nederlandse dienstplichti ge soldaat der eerste klasse Jan de Rijcke (21 jaar) uit Noord- Scharwoude (gem. Langedijk), heeft politiek asiel gevraagd in Oost-Duitsland. aldus bericht het Oostduitae persbureau A. D. N. donderdag. De militair zou verklaard hebben niet te willen vechten voor de koloniale heer schappij in Nieuw-Guinea. De Legervoorlichtingsdienst in Den Haag deelde desgevraagd mee, dat de soldaat sinds 7 juni vermist wordt. Hij was na ver lof niet teruggekeerd bij zijn on derdeel, de A-compagnie van 17 infanteriebataljon „Chaussee" te Oirschot. Deze eenheid was des tijds bestemd om uitgezonden te worden naar Nieuw-Guinea. NIEUWE DRAAGBARE RADAR Binnenkort worden in Frankrijk grote militaire manoeuvres ge- honden, waarbij de nieuwste apparatuur en wapens gebruikt zullen worden. Op deze toto zien we een draagbare radarappavatuur, „Ra- sura" genaamd, wetke op de rug gen van twee manschappen ver voerd kan worden. Het bereik van de installatie is ongeveer 5 km. v.m. n.m. Ereskens 6.00 6.32 Terneuzen 6.35 7.07 Hansweert 7.15 7.47 Walsoorden 7.25 7.57 ZONDAG 7 OKTOBER v.m. n.m. Ereskens 6.56 7.41 Terneuzen 7.31 8.16 Hansweert 8.11 8.56 Walsoorden 8.21 9.06 MAANDAG 8 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 8.15 9.09 Terneuzen S.50 9.44 Hansweert 9.30 10.24 Walsoorden 9.40 10.34 Okt. 6 6.48 18.08 14.20 22.43 7 6.49 18.06 15.11 23.45 8 6.51 18.04 15.55 9 6.53 18.02 16.32 056 10 6.54 17.59 17.03 2.13 11 6.56 17-57 17.32 3.36 HOOG BEZOEK AAN KOLENMIJN Prinses Margaret van Engeland en iiaar echtgenoot, lord Snow- don, hebben een bezoek gebracht aan een kolenmijn bij Newcastle. De twee lioge bezoekers daalden ook in de diepte af; zij waren hiertoe gekleed in een witte over all, rubber laarzen en een vei ligheidshelm, terwijl de prinses als „extra" nog een hoofddoekje had omgedaan. Op de foto zien we de hoge gasten bij het veriaten van de liftkooi, die hen van beneden weer naar de begane grond bracht. Do Canadese conservatieve minderheidsregering heeft don derdag tweemaal een overwin ning geboekt bij stemmingen over twee moties van afkeuring tegen haar. Beide keren was de uitslag 140 tegen 118. De sociale kredietpartij steunde de regering. De liberalen en de leden van de nieuwe democratische partij ver enigden zich tegen haar. Eerst werd een motie van afkeuring van de nieuwe democratische partij verworpen en vervolgens die van de liberalen. Dinsdag werd een motie van afkeuring, ingediend door de so ciale kredietpartij, met 233 tegen 30 stemmen ter zijde geschoven. Toen steunden de liberalen en de nieuwe democratische partij de regering omdat in de motie ven van de sociale kredietpartij de grondbeginselen van deze partij waren vervat. Een assistent marine-attaché van de Ver. Staten in de Sowjet- Unie, Raymond Smith, moet als ongewenst persoon het land ver laten, nadat hij in Leningrad op spionage was betrapt. Op 2 oktober werd in Lenin grad een onbekende man aange houden, die bezig was met een nauwkeurige bestudering van een militair object. Vrijdag werd ontdekt dat de man als assistent marine-attaché aan de Ameri kaanse ambassade in Moskou was verbonden. H. had gedetail leerde kaarten, notities en specia le apparaten bij zich, die zonder twijfel bewezen dat Smith zich De Franse regering is vrijdag morgen ten val gebracht in een stemming over een motie van afkeuring tegen de regering in verband met generaal De Gaul le's voorstel tot grondwetswijzi ging. Volgens de officiële uitslag is de motie van afkeuring tegen de regering iret 280 stemmen vóór aanvaard, d.w.z. 39 meer dan de volstrekte meerderheid die ver eist is om de regering ten val' te kunnen brengen. Volgens de grondwet moet de regering nu de president haar ontslag aan bieden. De uitslag van de stemming houdt afwjjzing in van president De Gaulle's plan voor grondwets wijziging opdat het volk en niet een kiescollege voortaan de pre sident kan kiezen. De president heeft het volk gevraagd dit voor stel in een referendum op 28 oktober goed le keu. 11. De Gaullistische afgevaardig den in de nationale vergadering schreeuwden „O.A.S.-moorde naars", nadat voorzitter Chaban- Delmas officieel de uitslag van de stemming had meegedeeld. Afgevaardigden van de opposi tie antwoordden met het zingen van de Marseillaise. De regering-Pompidou is de tweede regering van de vijfde republiek tegen wie een motie van wantrouwen door de natio-' nale vergadering is goedgekeurd. Zij werd 15 april 1962 samenge steld en bestaat uit 22 ministers en 7 staatssecretarissen. 16 mei traden de vijf MRP-ministers af omdat zij het niet eens waren met de eerste minister over het Europese beleid van de regering. Dit aftreden had slechts een in terne reorganisatie van het ka binet tot gevolg en de toetreding van een nieuwe figuur tot de regering: Raymond Marcellin. President De Gaulle is niet verplicht de nationale vergade ring te ontbinden. Hij zou kunnen volstaan met het aanwijzen van een nieuwe premier. Men acht evenwel ontbinding van de na tionale vergadering zeker. Gene raal De Gaulle zou dan Pompi dou opdragen, totaan de nieuwe verkiezingen, die waarschijnlijk in november gehouden zullen worden, aan het hoofd van de regering te blijven. Vóórdien zal, op 28 oktober, het referendum worden gehouden over het wets ontwerp, dat het leven gekost heeft aan de regering-Pompidou. BINNENVERINGBED (iet beste bed ooit gemaokt SCHUIHRUBBERBED met versterkte roiddensector 1 fabrieken Zevenbergen Jg Bij Kon. Besluit is de loongrens van de Algemene Ouderdomswet (A.O.W.) met ingang van 1 ja nuari 1963 van 8.250 op 9.000 gebracht. Ook de loongrenzen van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (A.W.W.) en de Alge mene Kinderbijslagwet (A.K.W.) zullen dan 9.000 bedragen. De loongrens geeft het maxi male bedrag van het inkomen aan, waarover ingevolge de wet ten premie wordt berekend. Het Kon. Besluit heeft betrekking op de A.O.W., maar door een auto matisme in deze wetten geldt de hoogte van de loongrens even eens voor de A.W.W. en de A.K.W. Graaf Carl van Wisborg, de 72-jarige neef van koning Gus taaf Adolf van Zweden, is don derdag aangevallen door een aan geschoten eland. De graaf liep gebroken ribben en verwondin gen aan een been en het gezicht op. Graaf Carl had bij een jacht partij in een woud bij Vaeners- borg in West-Zweden een eland neergeschoten. Toen hij liet dier naderde om het genadeschot te geven, sprong de eland overeind en liep zijn aanvaller tegen de g<oi. J. met spionage bezig hield, aldus het bericht van Tass. Een Russische verklaring wel ke in tegenwoordigheid van de Amerikaanse gezant in het Sow- jet-ministerie van Buitenlandse Zaken werd voorgelezen, bevatte ook een krachtig protest tegen het gebeurde. De gezant, McSweeney, ant woordde dat Smith niets onbe hoorlijks had gedaan. Volgens kringen van de Ameri kaanse ambassade is Smith, die de rang van kapitein-luitenant ter-zee heeft, in Moskou terugge keerd. Hij zou „binnen een rede lijk korte tijd" de Sowjet-Unie verlaten. Dinsdag verlieten twee Russi sche functionarissen bij de Ver. Naties de Verenigde Staten, na dat zij beschuldigd waren van het kopen van geheime stukken van een Amerikaanse marine man. De 41-jarige Smith was in juni met zijn gezin naar Moskou ge komen. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade deelde mee, dat Smith waarschijnlijk maandag de Sowjet-Unie zal ver laten. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft vrijdag verklaard, dat Raymond Smith „ruw behandeld" is. De Ameri kaanse ambassade heeft de be schuldigingen tegen Smith van de hand gewezen en bij de Sow- jet-Russische autoriteiten gepro testeerd tegen „de grove aantas ting van de diplomatieke on schendbaarheid", zo zei de woord voerder. Op een vraag waar deze schending op sloeg, antwoordde hij: „Op de aanhouding en dc ruwe 1 behandeling van kapitein luitenant-ter-zee Smith". Hij zei, geen verdere bijzonderheden te kunnen meedelen. Het Sowjet-Russische rege ringsblad Izvestia drukte vrijdag een foto af waarop volgens het blad de zakboekjes van Smith met „beknopte aantekeningen over geheime taken, plannen, ci.j- ferkolommen", en een miniatuur bandopname-apparaat en een kleine camera te zien waren. Kolonel Abdoella Sallal, de nieuwe premier van Jemen, streeft naar hernieuwing van dc unie van Jemen met Egypte, ai- dus meldt het persbureau voor het Midden-Oosten. In Cairo gaan geruchten, dat Egyptische troepen, waaronder valschermjagers, onlangs uit Suez naar een niet-genoemdc bestemming in het gebied van de Rode Zee zijn verscheept. President Nasser van Egypte heeft kolonel Sallal telegrafisch verzekerd, dat Egypte Jemen zal helpen als dit land wordt aange vallen. RUSTIG HERFSTWEER. Er heeft zich een aaneenge sloten gordel van hogedruk ge vormd, die zich uitstrekt van de Azoren via onze omgeving over Noord West-Rusland. In deze hogedrukgordel zijn drie kernen te onderscheiden. Eén ervan na dert het Kanaal terwijl een tweede zich juist ten zuidoosten van ons land bevindt. Het weer in ons land werd vrijdag be paald door de tweede hogedruk- cel. Tussen de eerste en de tweede hogedrukcel ligt een koufront, dat echter weinig ac tiviteit vertoont. Dit koufront drong in de loop van vrijdag avond vanuit het westen ons land binnen, waarbij de bewol king toenam en hier en daar medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. DROOG Tijdelijk mist of laaghangende bewolking. Overwegend zwakke wind. Weinig verandering in temperatuur. wat lichte regen viel. Geduren de het weekeinde zal het weer worden beheerst door het hoge- drukgebied dat thans vanuit het zuidwesten nadert. In verband daarmede wordt dan ook een droog en rustig weertype ver wacht, terwijl de temperatuur niet veel verandering zal onder gaan. De trein ParijsTriest, die bekend staat als de „Cisalpin", is vrijdagavond in de nabijheid van Montbard (departement Cöte d'Or) in botsing gekomen met een goederentrein. Volgens de eerste berichten zijn er vier doden en tien ern stig gewonden. Een huis naast de spoorlijn werd door enige wagons vernield. Franse spoorwegfunctionaris sen zeiden later dat er tien doden zijn, tien ernstig gewond en vele licht igewonden. Alle drie wa gons van de passagierstrein wa ren ontspoord. Het spoorwegver keer aldaar is inïbeidef richtin gen gestremd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1