Honderden doden en vermisten door overstromingen in Spanje 185-37 Aanleg van nieuwe zit Amerikanen haven op Cuba niet lekker Het weer ES De vliegramp op de Atlantische Oceaan Radiorede van V. N.-vertegenwoordiger in Nieuw-Guinea iVoensdag 26 september ,'62 DONDERDAG 27 SEPTEMBER 1962 18e Jaargang Nr 5713 6 en 24 ct zegelvoordeel 3 "2 me. 6 38™.^ S czegeivooraee^ to LAAR RBESCHUST OLADEHAGElzaü SPAR-SOEP Zachts RIS SPAREN Bil DE KOOP Voor 50 miljoen gulden schade Ben Bella gekozen tot premier van het onafhankelijke Algerië MOGELIJKE BEDREIGING VOOR DE TOEGANG TOT HET PANAMAKANAAL Indische aanval op Chinese grenspost Russische bijzonderheden over de haven ƒ600.000 VOOR SLACHTOFFERS VAN DE AARDBEVING IN PERZIE VRAGEN OVER „GEBLINDDOEKTE VORSTIN" OP DE NIEUW GUINEASE POSTZEGELS Afscheidspersconferentie van schout-bij-nacht Reeser Iets lagere temperaturen HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN NEDERLANDSE MILITAIR DOOR STROOM GEDOOD IN HOLLANDIA OPNIEUW INCIDENT IN LUCHTCORRIDOR Britse chartcrvliegtuigen ingeschakeld bij de repatriëring uit Nvv.-Guinea Dlreêfeür-Hoofdredacteur I. van He Sands Redactieadres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 'f6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 43 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v~/h Firma P. X van de Sandé te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. ct zegelvoordeel n Sparkoffie !e week 16™. 9 c zegelvoordeel |4™>11 c zegelvoordeel en ■net 13 ct zegelvoordeel met 17 ct zegelvoordee met 16 ct zegelvoordeel ct zegelvoordeel imiNMeNeNMte* 1 2 blikken naar keuze 184-37 a zegelvoordeel f wit .gel >ordeel .gel Dordeel «41 deef Z69|} 46-10 ztgctvo zegeh'oordttl.'ï ana*** «el ■a Ml •el eel DROPTOFPEES 200 gre-r 66 m«t 13 c. zegelvoordeel KOEKJE MET 10% BAMBI'S 200 gram 84 met 17 ct zegelvoordeel SPEELTAAI rek;. 35 met 7 ct zegelvoordeel Chocolade-figuurtjes 100gr49 met 10 ct zegelvoordeel van 26 september t/m 3 oktober Als gevolg van hevige regen val gedurende bijna twaalf uur zijn in de nacht van dinsdag op «oensdag ten noorden van Bar celona de rivieren de Rippoll en de Riera buiten hun oevers ge treden waarbij volgens een be kendmaking van de Spaanse radio 244 mensen zijn omge komen. 395 mensen zouden wor den vermist. Het water is met geweldige snelheid de dorpen in de om geving van de stad Sabadeil bin nengedrongen terwijl ook bij Barcelona de rivier de Besos buiten de oevers trad waardoor ernstige overstromingen ont stonden. In de nacht van dinsdag op woensdag luidden in alle be dreigde dorpen de klokken om de bevolking te alarmeren. Een aan de Rippoll gelegen fabriek is ingestort. Volgens de eerste berichten zouden alle daar aanwezige arbeiders onder liet puin zijn bedolven. Twee an dere fabrieken bij Sabadeil zijn zwaar beschadigd en de brug die er tussen liep is door de stroom meegesleurd. Aan de kust bij Barcelona „La Bareelonet" spoelden kadavers lomen en huisraad aan. Ook het eiland Majorca werd voensdagmorgen vroeg door liet loodweer geteisterd. In Palma ladden ruim 100 huizen van wateroverlast te lijden. In de plaatsen Tarrasa en Rubi zijn enige wijken vrijwel geheel verwoest. Door de overstromingen zijn de verbindingen in de gehele provincie C-italonië verbroken. Vele verkeers- en spoorwegvia ducten zijn weggevaagd. Tn de textielstad Tarrasa kwam hei water in do binnenstad meer dan twee-en-een halve meter hoog te staan. Huizen, bussen en auto's werden meegesleurd en twee spoorwegviaducten stortten in. In deze stad zijn alleen al 91 mensen omgekomen en worden cr nog 51 vermist. Een van de zwaarst getroffen plaatsen is Sabadeil waar vele mensen in hun huizen die door het water werden verzwolgen de dood vonden. De katoenfabrie- ken daar zijn zó zwaar bescha digd, dat het waarschijnlijk wel maanden zal duren vóór zij weer in bedrijf kunnen worden ge nomen. In Sabadeil zijn tot dus ver 100 doden e i vermisten ge teld. In Rubi, bij Barcelona, zijn 44 lijken geborgen en worden nog ongeveer 300 mensen vermist. Daar werd een nieuwe woonwijk vrijwel in haar geheel door de woeste stroom vernield. Een vader en zijn 14-jarige zoon klemden zich vast aan een elektriciteitsmast maar de jon gen werd uiteindelijk meege sleurd. De vader kon later in veiligheid worden gebracht. Een gezin van vijf personen verdronk voor de ogen van mensen die op hoger gelegen gronden een toe vluchtsoord hadden gevonden. Te Molins del Rey verdronken zestien zigeuners onder een brug over de rivier de Ljtibregat toen hun kamp door hot? water werd overvallen. In Palma, op het eiland Ma jorca. werd een gedeelte van de boulevard onder het geweld van de door de storm opgezweepte zee weggeslagen. Van dit eiland zijn geen slachtoffers gemeld. Dc vliegdiensten van 't vlieg veld Prat; bij Barcelona moesten tijdelijk gestaakt worden, maar werden later hervat. Sneltreinen uit Frankrijk bereikten Barce lona via een omweg. Generaal Franco, liet Spaanse staatshoofd, die in Cazorla. ver naar het zuiden op jacht was, werd onmiddellijk van de ramp op de hoogte gesteld. Hij liet zijn vicc-premicr. generaal Munoz Grandes en de ministers van Ar beid, Openbare Werken en Bin nenlandse Zaken direct uit Madrid naar Barcelona vertrek ken. Minstens dertig fabrieken, voor het merendeel textielbe drijven, in het rampgebied zijn zwaar beschadigd, enkele zelfs volkomen verwoest. Zelfs zware machines werden door het water meegevoerd. De schade in geheel Catalonië bedraagt naar schat ting meer dan 1 miljard peseta's (ongeveer vijftig miljoen gul den). Een belangrijk viaduct in de spoorlijn langs de kust, over de rivier de Besos nabij Barcelona, is ontzet. In Barcelona zelf sprong gedurende de nacht op verschillende plaatsen de water leiding. Brandweerlieden pomp ten water uit de ondergrondse van de stad. In Molins del Rey reden luid sprekerwagens door de straten om vrijwiligers op te roepen voor het zoeken naar slachtoffers in de ruïnes. De stad Badalona zat in de nacht zonder licht en water. De weg van Barcelona naar Frankrijk, bij duizenden vakan tiegangers welbekend, is voor een gedeelte onberijdbaar door grondverschuivingen en een ver nielde brug bij Mataro. Mohammed Ben Bella, hoofd van het politieke bureau van het nationale bevrijdingsfront (P. L. N.), is woensdagavond door dé nationale vergadering tot eerste premier van het onafhankelijke Algerië gekozen. Van de 189 aanwezige afge vaardigden stemden 141 voor Ben Bella en dertien tegen. De overige stembiljetten waren vrij wel alle oningevuld. De 45-jarige nieuwe premier, die een applaus van de vergade ring kreeg, zei dat hij bij de uit oefening van zijn functie altijd zou worden geleid door een geest van eendracht en broederschap. Relaas van navigator OP VLOT VAN 25 MAN WAS PLAATS VOOR 52 OVERLEVENDEN Samuel Nicholson, de 32-jarige navigator van de Superconstel- lation, die zondag bij Ierland in zee stortte, heeft woensdag in het ziekenhuis te Cork verteld, hoe hij 52 mensen op het red- dingvlot kreeg, dat eigenlijk maar plaats biedt voor 25 man. tor zei hun het pompje te zoe ken, waarmee het vlot opgebla zen kon worden. „Ik zelf vond het en begon direct te pompen. Wij klommen toen op het vlot en riepen de anderen toe dat zij dit ook moesten doen. Mot man en macht kregen wij drie vrouwen en 49 mannen aan boord, dit ter wijl er eigenlijk maar 25 mensen in kunnen". Nicholson zei voorts dat het vliegtuig na rond tien minuten zonk. Enkelen van de inzittenden die naar het vlot zwommen, wer den bijna geraakt door de staart van liet toestel toen dit in de gol ven verdween. Bil i.s één van de eerste foto's welke de buitenwereld hebben bereikt van het drama met de Supeerconstellation van dc Ame rikaanse maatschappij „Flying Tigers", dat zich op de Atlanti sche Oceaan heeft voltrokken. Mevrouw Elander, de gewonde vrouw van een Amerikaanse majoor van het leger, wordt op een brancard naar de ziekenboeg, van het Canadese vliegdckschip „Bonaventurc" gedragen. Nadat zij door dit schip is overgenomen van het Zwitserse vrachtschip „Celerina". De vertegenwoordiger van Oe Thant in Hollandia, Josc Rolz Bennet (Guatemala^ heeft een radiorede tot de bevolking van Nicuw-Guinea gericht om de taak van de Untea (het voorlo pig V. N.-bestuur) uit te leggen. Bennet deelde mee dat de mees ten van de IS topfunctionarissen, die namens de Untea de Neder landse autoriteiten zullen opvol gen, reeds zijn benoemd. Alle achttien worden zeer binnenkort in Nieuw-Guinea verwacht. Wat betreft de overige func ties. zei Bennet te hopen, dat de ambtenaren wier aanwezigheid is vereist, op Nieuw-Guinea zul len blijven. Voorts zal een zo groot mogelijk aantal Papoea's in technische en bestuursfuncties worden tewerkgesteld. Bennet zei dat voor de over blijvende vacatures reeds een be roep is gedaan op Indonesië. Radio Makassar riep gister ochtend naar aanleiding van deze verklaring reeds om, dat V. N.- vliegtuigen binnenkort Indonesi sche ambtenaren in groten ge- Aanbevolen specialiteiten Telefoon 2788 Amerikaanse militaire autori teiten gaven woensdag als hun persoonlijke mening tc kennen, dat de nieuwe haven op Cuba een bedreiging zou kunnen gaan vormen voor de toegang tot het Panamakanaal. Zij zeiden dat de haven ook dienst zou kunnen doen als basis voor onderzee boten en torpedoboten. In mili taire kringen werd voorts gezegd dat de bouw van deze haven 'Joel uit schijnt te maken van ■en wereldomvattend plan waar bij dc Sowjet-Unie de beschik king krijgt over plaatsen, van waaruit haar marine vitale Wes telijke scheepvaartroutes kan af snijden. Dit was ook gebeurd in Jemen, vlakbij do belangrijke scheep vaartroute van dc Rode Zee, en Indische troepen, zo meldt het persbureau Nieuw China, hebben dinsdag weer een aanval gedaan op de Chinese grenspost ten westen van de brug bij Tsje Jao. Een Chinees soldaat zou ge sneuveld zijn. Volgens het pers bureau wordt daar nog steeds gevochten. De Indische troepen hadden ruim 700 schoten gelost en vier granaten naar de Chine se stelling geworpen. Het omstreden gebied ligt bij Tsjedong aan de grens tussen India en Tibet. naar verluidt zouden de Russen ook een haven laten bouwen in Marokko, in de buurt van Gibral tar. De Sowjet-Unie had ook aanzienlijke militaire hulp aan Indonesië verstrekt, bij de route tussen Europa en Australië door de straat van Maiakka, aldus werd in genoemde kringen op gemerkt. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, George Ball, heeft woensdag op een bij eenkomst van hoofdredacteuren en uitgevers van tijdschriften te Washington desgevraagd ver klaard. dat dc nieuwe haven op Cuba mogelijk een grotere economische dan politieke be tekenis zou hebben voor de Sow jet-Unie. „Het is geen prettige ontwikkeling, maar de vestiging van een haven zal op zichzelf niet zo'n belangrijke verbetering voor de Sowjet-Unie zijn, ver geleken met wat zij al tot haar beschikking heeft. Er zijn ook andere havens op Cuba die zij kan gebruiken, aldus Ball. In het Amerikaanse congres zijn intussen stemmen opgegaan om een hardere politiek tegen Castro te gaan voeren. De repu blikeinse senator Kenneth Kea ting eiste dinsdag dat de kwestie in zo krachtig mogelijke be woordingen aan de organisatie van Amerikaanse staten zal wor den voorgelegd. Functionarissen van het State Department hebben meegedeeld dat de Amerikaanse patrouilles in het Caribische gebied zullen worden geïntensiveerd om na te gaan of de nieuwe haven als militaire basis zal worden ge bruikt. Het Russische persbureau Tass heeft woensdag bijzonder heden bekendgemaakt over de haven die de Sowjet-Unie op Cuba wil laten bouwen voor de Russische vissersvloot op de At lantische Oceaan. Volgens de tale naar Nieuw-Guinea zullen brengen. Bennet zei voorts, dat de Ver enigde Naties vastbesloten zijn orde en rust te handhaven in het land waartoe geen moeite zal worden gespaard. Hij besloot met het uitspieken van het ver trouwen dat alle bewoners van „West Nieuw-Guinea, West- Irian. ongeacht hun nationali teit, dc pogingen tot het vestigen van rust en orde en het brengen van vooruitgang zullen steunen. dinsdag in Havanna gesloten overeenkomst zal de Sowjet-Unie Cuba bij de bouw van de haven technische steun verlenen. De bouw omvat de aanleg van stei gers. koelkamers, magazijnen, reparatiewerkplaatsen met een drijvend dok, een olie-opslag plaats, een radiostation en an dere benodigde installaties. In de overeenkomst is ook opgenomen, dat de beide landen regelmatig overleg zullen plegen over kwes ties betreffende de visvangst, zullen samenwerken bij het on derzoek naar de visstand in de Atlantische Oceaan en ervarin gen zullen uitwisselen. De haven heeft een opname capaciteit voor 130 visserssche pen, zo meldde Tass nog. Door de 9 kerkgenootschappen, die in relatie staan met de Stichting Oecumenische Hulp, zijn speciale collecten gehouden voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Perzië. Hoewel nog lang niet alle ge meenten de opbrengst van de collecten hebben afgedragen, is reeds thans een bedrag van 600.000 beschikbaar. Zoals be kend is, heeft de Wereldraad van Kerken in samenwerking met de Christelijke gemeenschappen in Perzië en in overleg met de offi ciële instanties zich als taak ge steld een dorp van 500 gezinnen volledig te herbouwen. Bovendien zullen de huizen worden inge richt en zal de boerenbevolking worden voorzien van materiaal en vee. Ook zullen scholen wor den gebouwd. Wanneer voldoen de middelen binnenkomen, hoopt de Wereldraad nog een tweede dorp te kunnen helpen. Vragen aan de minister Het Eerste-Kamerlid mr. R. Pollema <CHU), heeft woensdag schriftelijk gevraagd of de re gering kan bevestigen dat Pa- poease typografen bij de Lands drukkerij in Hollandia geweigerd hebben opdrukken aan te bren gen op de Nieuw-Guinease post zegels met de afbeelding van Koningin Juliana. Die opdrukken bestaande uit de letters UNTEA, zouden nodig geweest zijn door dc overdracht vr.n Nieuw-Guinea aan de UNO. De letters vormen de Engelse afkorting van: Tijde lijk gezagsorgaan van de UNO. Bij de hoogste waarde van de postzegels bedekt de zwarte op druk de ogen van de Koningin, waardoor het lijkt alsof zij is ge blinddoekt. De heer Pollema informeert, welke autoriteit of autoriteiten aan de Landsdrukkerij in Hol landia opdracht heeft of hebben gegeven tot dit „blinddoeken" en of de regering dit niet in strijd acht met de in elk geval nog bestaande Nederlandse soe vereiniteit over Westelijk Nieuw- Guinea de jure en de facto. Hij vraagt tenslotte, of de regering alsnog bereid is opdracht te geven de „geblinddoekte" zegels te vernietigen. Toen het toestel in zee was terechtgekomen, had hij de ach terdeur geopend. Hij \v rd -direct omvergeworpen door een golf van wel drie meter. „Maar ik krabbelde weer overeind, en wierp 't vlot naar buiten. Daar op brak het touw, waarmee het aan het vliegtuig vastzat en het vlot dreef weg". Nicholson en twee soldaten zwommen uit alle macht achter het vlot aan. 7" wisten het to pakken te krijgen en de naviga- „Wij hebben vijf uur op zee rondgedreven", aldus Nicholson, „©a gohésn waren wel drie me ter hoog. Het was donker, maar wij konden de sterren zien en later hoorden wij een vliegtuig. Toen wisten wij dat men ons had opgespoord. Tot aan het ogen blik van onze redding hebben wij veel gepraat en natuurlijk ook gehoosd. Wij hebben ook gezongen en het Onze Vader ge zamenlijk gebeden". Op een afscheidsbijeenkomst met vertegenwoordigers van de Nederlandse pers te Hollandia heeft schout-bij-nacht Reeser gistermiddag verklaard, dat. de Nederlandse troepen de morele Wissel die op hen is getrokken door de verandering van de si tuatie, „enorm goed hebben doorstaan". Hij zei dat de troe pen op het ogenblik in Nieuw- Guinea nog steeds hun taak nauwkeurig uitoefenen, maar zich tegelijkertijd gereedmaken om te vertrekken. Zoals bekend zal de eerste groep reeds dins dag a.s. met het Australische m.s. „Seven Seas" Nieuw-Guinea ver laten. Het schip zal een groot aantal eenheden (totaal duizend man) opnemen. De „Seven Seas" zal Hollandia niet aandoen. De troepen die met het Australische schip vervoerd zullen worden, zijn thans gelegerd in Merauke, Kaimana en Sorong. De troepen uit Merauke zullen naar Sorong worden gebracht, zodat het schip alleen in Sorong en Kaimana aan de kade zal komen. Schout-bij-nacht Reeser deel de voorts mede, dat op 1 oktober geen enkele militaire ceremonie zal plaatsvinden. Maandagoch tend zullen overal, in plaats van de rood-wit-blauwe vlaggen, de blauwe U. N. O.-vlaggen worden gehesen, maar de Nederlandse eenheden zullen normaal als vredelievende macht in een vreemde natie de Nederlandse vlag blijven voeren. Ons land bevindt zich aan de flank van een uitgestrekt hoge- drukgebied waarvan het cen trum boven Noordwest-Rusland ligt. De invloed hiervan op het weer bij ons wordt kleiner als gevolg van het opdringen van een vore van lageluchtdruk die zich uitstrekt van de Ierse Zee naar Frankrijk. Een front dat hiermee samenhangt brengt DONDERDAG 27 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 1.13 1.23 Temeuzen 1.48 1.58 Hansweert 2.28 2.38 Walsoorden 2.38 2.48 plaatselijk wat lichte regen. Na de frontpassage draait de wind naar westelijke richtingen en voert koudere lucht aan. Hierin komen enkele buien voor, maar ook opklaringen. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bflt, geldig van heden ochtend tot hedenavond, Iets lagere middagtemperaturen. Veranderlijke bewolking met plaatselijk een bui. Zwakke tot matige wind uit westelijke rich tingen. Iets lagere middagtem peraturen dan gisteren. VRIJDAG 28 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 1.45 1.51 Temeuzen 2.20 2.26 Hansweert 3.00 3.06 Walsoorden 3.10 3.16 27 6.33 18.29 4.46 18.26 28 6.34 18.26 5.51 18.45 29 6.36 18.24 6.56 19.04 30 6.38 18.22 8.00 19.24 Okt. 1 6.39 1S.20 9.05 19.45 2 6.41 18.17 10.10 20.09 3 6.43 18.15 11.16 20.37 Bij een ongeval in de marine kazerne te Hollandia op dinsdag 25 september is de schrijver der eerste klasse Gerard Kooy om het leven gekomen. Hij was 22 jaar oud, ongehuwd en afkom stig uit 's-Hertogenbosch. De correspondent van het ANP te Hollandia meldt nader over dit ongeval dat de militair in aanraking kwam met de elek trische stroom en daardoor het bewustzijn verloor. Medische hulp was snel ter plaatse en door kunstmatige ademhaling toe te passen heeft men getracht de levensgeesten op te wekken. Dit mocht helaas echter niet baten. Naar de oorzaak van liet ongeval wordt een onderzoek ingesteld. <fr" Russiche straaljager vloog recht op Amerikaans verkeersvliegtuig af Een Russische straaljager vloog woensdagmiddag in de luchtcorridor tussen Berlijn en Frankfort recht op een Ameri kaans verkeersvliegtuig van de Pan American Airlines af en week daarna scherp naar links uit waar bij het Amerikaanse toestel op 137 meter werd gepas seerd. Het incident deed zich onge veer 80 kilometer ten zuidwesten van het Westberlijnse vliegveld Tempelhof voor. De Amerikanen hebben een protest ingediend bij de Russische vertegenwoordiger op het Berlijnse luchtveiligheids- centrum. Dinsdag werden zoals gemeld een Amerikaans en een Frans Iijnvliegtuig in do luchtcorridors tussen West-Berlijn en West- Duitsland gehinderd door Rus sische straaljagers. Naar thans blijkt worden bin nenkort ook Britse chartervlieg tuigen ingeschakeld bij de repa triëring van Nederlanders uit Nieuw-Guinea. Vandaag wordt een Bristol Britannia schroef- turbine toestel van de Britse maatschappij Cunard Eagle met 104 ambtenaren aan boord uit Bangkok op Schiphol verwacht. Zowel op 29 september als op 2 oktober zal voorts een Super Constellation van de Australi sche maatschappij Qantas (een dochtermaatschappij van de B. O. A. C.) met 85 repatrianten uit Biak op Schiphol arriverenDc verwachte aankomsttijd van de drie toestellen is 13.40 uur. PREMIES VAN SOCIALE VOORZIENINGEN In zijn begroting van 1963 deelt de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid mede, dat de premie voor de algemene ouder domswet, die in 1961 en 1962 resp. 5,5 °/o en 5.75 °/o was, in 1963 vermoedelijk 6.75 pet. zal gaan bedragen. De premie voor de al gemene kinderbijslagwet kan ge raamd worden op 1.9 a 2 °/o. Daartegenover staat, dat de pre mie voor de kinderbijslagwet voor loontrekkenden zal terug vallen op ca. 3.3 °/o. De premie voor de algemene weduwen- en wezenwet zal naar het zich laat aanzien in 1963 geen wij ziging ondergaan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1