Nieuwe luchtlandingen van Indonesiërs nabij Merauke Gouverneur Plateel opent 2e zitting Nieuw-Guinearaad QCx Q NGEMANSE Soekarno over Nieuw-Guinea De troepenconcentraties in China Aan de vooravond der besprekingen pleegt Indonesië openlijk agressie HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER „Vaag gestelde beweringen „Elseviers Weekblad" in fiwkerlng bij abonnement: Terneuzen Oireeteur-Höofdre3acteur van Se Sa«3e Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per Kwartaal; per maand 2.per week 48 ct. Losse nrs 9 cl DE VRUE ZEEUW MAANDAG 25 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5682 Verscliijnt dagelijks Uitgeefster N.V, v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere, regel meer 22 ct. Kleine advertenties bii "ooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. In de nacht van zaterdag op zondag hebben nieuwe landingen van Indonesische infiltranten op Nieuw-Gui- nea plaats gevonden, dit keer nabij Merauke aan de zuidkust, honderden kilo nieters verwijderd van de plaatsen waar in april en mei infiltranten waren neer gelaten. Het was zondag in Hol- landia nog onbekend hoe veel vliegtuigen en man schappen bij deze nieuwe Indonesische militaire actie djn ingezet. In een officieel communiqué .vordt gezegd dat „de luchtwaar- schuwingsdienst van de strijd krachten onbekende vliegtuigen opmerkte die met een wijde boog om de zuidkust van Nieuw- Guinea vlogen en zaterdagnacht om drie uur ter hoogte van Me rauke op 65 kr- ten westen van de grens met Australisch Nieuw- Guinea het territoir van Neder lands Nieuw-Guinea schonden" Verder wordt gezegd: „Er is geconstateerd dat tenminste één vliegtuig gedurende enige tijd ten noorden van Merauke rond cirkelde en ter plaatse is beves tigd dat een nieuwe luchtlanding van Indonesische infiltranten plaats vond in de omgeving van Merauke". Volgens het communiqué wer den de in Merauke gelegerde eenheden tijdig gewaarschuwd zodat maatregelen konden wor den getroffen om „op alle even tualiteiten voorbereid te zijn". De commandant van de strijd krachten op Nieuw-Guinea heeft geëigende maatregelen getrof fen ter lokalisatie en neutralise ring van deze Indonesische een heden. Hoewel nadere verdere officië le gegevens zondag in Hollandia ontbraken, is vernomen dat het niet direct na de landingen tot gevechten met Nederlandse strijdkrachten is gekomen. Zon dagochtend vertrokken verster kingen, bestaande uit mariniers en militairen van de landmacht naar Merauke. De actie tegen deze infiltran ten zal een geheel ander karak ter hebben dan die tegen de vier- tot vijfhonderd Indonesiërs die ln de afgelopen twee maanden bij Sorong, Fak-Fak, Kaimana en Teminaboean zijn geland. De eerder uitgevoerde landingen ge beurden boven het oerwoud waardoor de opsporing van hen zeer bemoeilijkt werd. De nu dicht bij Merauke gelande infil tranten gesproken wordt over tien tot dertig km van deze plaats moeten in een hoofdza kelijk uit savannes bestaande laagvlakte opereren hetgeen de mogelijkheid van een open strijd aanmerkelijk vergroot. Een voordeel voor deze infil tranten is, dat zij in tegenstelling tot degenen die boven het oer woud werden afgeworpen, geen gebrek aan voedsel behoeven te hebben. In de streek waar zij ge land zijn bevinden zich namelijk bekende jachtgebieden waar vele herten, varkens en kangoeroe soorten zijn. Het was zondagavond in Hol landia nog niet bekend of zou worden besloten tot de evacuatie van de ongeveer 400 Nederlandse vrouwen en kinderen in Merau ke. De beslissing hierover is ook afhankelijk van de beoordeling van de situatie door het plaatse lijk bestuur. In Merauke wonen in totaal ongeveer 600 Europeanen. Verder woont er een groep van onge- eer 2500 Indonesiërs, onder wie 600 Javanen, die zich daar vele tientallen jaren geleden geves tigd /.ebben en zich hoofdzakelijk bezighouden met landbouw. Er zijn onder hen zeker wel die pro- Indonesisch zijn, maar cie grote meerderheid ieelt in een zekere volstand en heeft een weinig revolutionair karakter. Onder de van de Kei-eilanden afkomstige Indonesiërs in Merauke is sinds 1960 toen een subversieve be weging onder hen werd opgerold e:i de leiders daarvan gevangen werden genomen evenmin van onrust meer sprake geweest. In Merauke bevindt zich voorts een groep Ambonnezen die fel vóór een onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken zijn. De Papoea-bevolking rondom Merauke bestaat voor het groot ste deel uit z.g. Marinds en om vat ongeveer 5.000 zielen. Over het algemeen houden zij zich weinig met politiek doch sinds de in december van het vorig jaar begonnen Indonesische drei gingen is er een nationalistische beweging onder hen waargeno men. Uiteraard geeft de nieuwe In donesische actie bij Merauke aanleiding tot vele speculaties in Hollandia. Daarbij vraagt men zich af of de nieuwe landingen de inleiding zal vormen tot ver dere „droppings" zoals in de af gelopen maanden is gebeurd, of dat zij een afleidingsmanoeuvre is om de Nederlandse strijd- 1 achten in dit gebied te binden, als voorbereiding voor een actie op grotere schaal elders. Met dit laatste wordt de jongste verkla ring van president Soekarno in verband gebracht, waarin onder meer gezegd wordt, dat de op dracht voor de „bevrijding" van Westelijke Nieuw-Guinea van kracht blijft. Overigens worden de voordelen van het terrein bij Merauke bo ven het oerwoud, de omstandig heden in de laagvlakte niet bijs ter gunstig geacht. De grote re gentijd is pas afgelopen en vele plaatsen staan nog diep onder water, hetgeen ook een tegenactie waarbij een grotere rol van vliegtuigen voor de hand ligt - zal bemoeilijken. In een communiqué van zon dag over de actie tegen de para chutisten bij Teminaboean op de Vogelkop wordt gezegd, dat bij de „opruimings van de laatste resten van de aldaar overgeble ven infiltranten" één Indonesiër is gesneuveld en drie Indone siërs gevangen zijn genomen. AXELSESTRAAT 16 TEL. OlloO—3373 H. D. Z. VERLOVINGSRINGEN toonaangevend voor mouerne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. Nadat reeds lang hierover ge ruchten de ronde hadden ge daan, is zaterdag j.l. in een te Hollandia uitgegeven officieel communiqué bevestigd dat „uit verhoren van gevangenen is ge bleken dat de parachutisten, die bij Teminaboean zijn geland, op een verkeerde plaats zijn ge- dropped". Als oorzaak worden genoemd „onwilligheid en angst van de piloten van de Hercules-vliegtui gen in verband met het neer schieten van een Dakota op 17 mei". Zoals reeds de vorige week is gemeld zijn de zuiveringsacties in dit gebied tegen een oor spronkelijk op 120 man geraam de groep parachutisten, zo goed als beëindigd. Thans zwerven daar nog enkele para's rond. Nader wordt vernomen dat twee piloten van de betrokken vliegtuigen, majoor-vlieger Pri- badi en majoor-vlieger Abidin, hun opdracht met grote tegen zin uitvoerden daar zij vreesden te zullen worden aangevallen door Nederlandse vliegtuigen. Inplaats van de meegevoerde para's te droppen boven de aan gewezen doelen wierpen zij hen uit direkt na het bereiken van de kust nabij Teminaboean. Bij de verhoren verklaarde sergeant Toegimin van de Indo nesische paratroepen dat ma joor-vlieger Abidin van plan was zich ziek te melcien om te voor komen dat hij verdere vluchten met parachutisten boven Nieuw- Guinea zou moeten uitvoeren. Een andere gevangen genomen parachutist, korporaal Natidian, vertelde dat „de vliegers erg bang waren en dat zij ons het vuile werk hebben laten op knappen". Ook hij verklaarde dat beide vliegers zouden trach ten te bewerkstelligen dat zij van hun operationele basis naar Djakarta zouden worden terug geplaatst. Gouverneur Platteel van Ne derlands Nieuw-Guinea heeft vandaag zijn „grote verontwaar diging" uitgesproken over de „cynische wijze waarop de Indo nesische leiders menen te kun nen voortgaan met hun bereke ning dat agressie in deze tijden lonender is dan vredelievende onderhandelingen". Sprekende tijdens de plechtig heid waarmee de tweede zitting van de Nieuw-Guinearaad werd geopend, zei hij over de nieuwe landing van Indonesische infil tranten bij Merauke voorts: „Met spanning wachten wij af of het geweten van de wereld thans zal spreken en degene die de alge meen aanvaarde beginselen ter beslechting van internationale problemen met voeten treedt, metterdaad een halt zal toeroe pen". Gouverneur Platteel zei in zijn rede voorts, dat het van weinig werkelijkheidszin zou getuigen indien bij de opening van de tweede zitting van de raad ter stond gebeurtenissen zouden worden aangeroerd die in de ge dachten van ieder, die het welzijn van Nieuw-Guinea ter harte gaat. de eerste plaats innemen. „Terwijl de Nederlandse rege ring er met kracht naar streeft, langs vredelievende weg de be langen van dit gebiedsdeel op de grondslag van het zelfbeschik kingsrecht, te behartigen, ont wikkelen de zaken in West-Pa- TAMELIJK KOEL WEER Het K.N.M.I. deelt mede: Gedurende het weekeinde trok een diepe depressie van Ierland via Schotland en het noorden van de Noordzee naar Zuid-Noor- wegen. Aan de zuidzijde van de depressie kwam boven Noord- lerland, zuid-Schotland en noord- Engeiand een zware westerstorm voor. Het stormveld trok in be tekenis afnemend over de Noord zee en bleef daarbij juist ten noorden van de Waddeneilanden Een koufront van de depressie trok in de loop van zondagoch tend vrij snel over ons land naar liet oosten, hetgeen tijdelijk veel bewolking veroorzaakte, maar regen van enige betekenis is hier bij niet gevallen. Achter het front klaarde het flink op en dank zij de intensie ve zonnestraling liep het kwik op tot 20 graden in het oosten en zuiden en ongeveer 17 graden aan zee. Op de oceaan bevindt zich ten westen van Ierland de kern van ?en omvangrijk en krachtig ge bied van hoge luchtdruk, dat zich nog in oostelijke richting uit breidt Wij zullen heden hierdoor in eeri noordwestelijke stroming vertoeven, waarmede iets koude re polaire lucht wordt aange voerd. Het lijkt echter waar schijnlijk, dat hierin slechts wei nig buien tot ontwikkeling zul len komen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Noordwestelijke wind Op de meeste plaatsen droog weer met zonnige perioden. Tot vrij krachtige of matig afnemen de wind tussen west en noord west. Tamelijk koel weer. ZON President Soekarno lieeft za terdag' gezegd dat hij niet niet de Nederlanders over de. kwestie- Nieuw-Guinea zou spreken tct zijn openlijk zeiden dat zij bereid zijn het bestuur over het gebied aan Indonesië over te dragen. De president sprak bij de in stallatie van generaal-majoor Achmad Jani, hoofd van de „ope rationele staf voor de bevrijding van West-Irian", tot staf-chef van het Indonesische leger. Jani ver vangt generaal Nasoetion, die minister van Defensie blijft en die staf-chef van de strijdkrach ten zal worden. President Soekarno zei„Ik zal niet een delegatie zenden voor onderhandelingen met de Neder landers tenzij zij hun bereidheid omom 't bestuur over West-Irian aan Indonesië over te dragen, oenbaar maken". Volgens radio-Djakarta ver klaarde Soekarno dat Indonesië alleen zou instemmen met een hervatting van de onderhandelin gen met Nederland wanneer dit land openlijk de beginselen van het plan-Bunker zou hebben goedgekeurd. De president onderstreepte dat alleen de overdracht van het be stuur over Westelijk Nieuw-Gui nea aan Indonesië op de voor waarden waarin het plan-Bun ker voorziet, zijn land interes seerde. „Vervolgens", zo voegde hij hieraan toe, „zal het aan de in woners van Nieuw-Guinea zijn over hun toekomst te beslissen". „Indonesië", zo herhaalde hij, heeft nooit kennis genomen op welke wijze precies Nederland het plan-Bunker aanvaard heeft als de secretaris-generaal van de V. N., Oe Thant, geen verklaring had afgelegd. Wij zouden willen weten of Nederland werkelijk de vreedzame regeling van het ge schil wil of niet. Laat mij herha len dat Indonesië van zijn kant deze vreedzame regeling wil. Maar als Nederland liever talmt dan zal Indonesië besluiten het gebied door zijn eigen middelen te herkrijgen". Zoals president Soekarno het zag bevatte het plan-Bunker deze twee belangrijke voorzieningen: 1) het bestuur van West-Irian behoort aan Indonesië te worden overgedragen; 2) de bevolking behoort vrij te zijn te kiezen of zij met Indone sië wil samengaan of voor zich zelf verantwoordelijkheid wil dra gen. Soekarno vervolgde: „Als, bijvoorbeeld, ik nu een delegatie zou zenden, zou ik die delegatie eerst opdracht moeten geven de Nederlanders te vragen MAANDAG 25 JUNI OP Juni 25 4.20 26 4.21 27 4.21 23 4.22 onder 21.04 21.04 21.04 21.04 MAAN op onder 1.02 1.26 1.51 2.18 13.12 14.30 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 725 8.00 8.40 8.50 Breskens Terneuzen 15.48 Hansweert 17.04 Walsoorden DINSDAG 26 JUNI v.m. 8.33 9.08 9.48 9.58 n.m. 7.46 8.21 9.01 9.11 n.m. 8.56 9.31 10.11 10.21 of zij bereid zijn tot bestuurs- overdracht. Zouden de Nederlan ders „Ja" antwoorden, dan zou den de onderhandelingen kunnen voortgaan. Zoals ik zei moeten de onder handelingen alleen gaan over de midelen van de overdracht. Maal ais de Nederlandse delegatie talmde met haar antwoord of dit veranderde, dan zou ik onze dele gatie opdragen de conferentieta- tel te verlaten. De Nederlandse houding is nog een raadsel voor Indonesië... Wij vragen ons nog steeds af. of de Nederlandse aanvaarding de overdracht van het bestuur aan Indonesië inhoudt. Zolang er niet een dergelijke verklaring door de Nederlanders is afgelegd, zal Indonesië op geen enkel ni veau onderhandelen". Intussen blijft volgens presi dent Soekarno zijn opdracht voor cie „bevrijding" van Westelijk Nieuw-Guinea van kracht. Hij gat generaal-majoor Jani opdracht „alle krachten te mobi liseren" om het gebied aan de Nederlanders te ontrukken. „De strijd gaat voort op militair en diplomatiek vlak beide. Wij zijn vastberaden dat West-Irian dit jaar tot ons zal terugkeren". Staking vijandelijkheden in Laos afgekondigd De nieuwe coalitieregering in Laos, die vrijdag is geïnstalleerd, heeft zondag op haar eerste ka binetsvergadering besloten een staken van alle vijandelijkheden voor geheel Laos af te kondigen. Deze wapenstilstand ging zon dag 12 uur (plaatselijke tijd) in. Het nieuwe kabinet, dat onder leiding staat van de neutralis- tische prins Soevanna Phoema, bestaat uit leden van de drie voornaamste stromingen in Laos. De neutralisten en de linkse groepen enerzijds zijn de afge lopen twee jaar in een strijd ge wikkeld geweest met de recht- sen. De nieuwe coalitie-regering gaf een verklaring uit waarin werd gezegd dat de aanwezigheid dei- Amerikaanse troepen in het na burige Thailand een „bedreiging van de neutraliteit van Laos" vormt. Zoals bekend werden na de verovering van NamTha door linkse eenheden in Laos, vorige maand, Amerikaanse mariniers naar Thailand overgebracht. De linksen waren na deze verovering dicht bij de grens met Thailand gekomen. Amerikaanse luchtmacht lanceert satelliet Vrijdag is op de Amerikaanse luchtmachtbasis Vandenberg, in Californië, met behulp van een „Thor Agena"-raket een kunst matige aardsatelliet gelanceerd. De leiding der luchtmacht, heeft geen enkele bijzonderheid over de lancering verstrekt. Over het algemeen worden satellieten van het type „Dis coverer" met de „Thor Agena"- raketten in een baan gebracht. poea zich onder openlijke be dreiging en militaire agressie van een groot nabuurland, waar mee het goed zou zijn, in vrede te kunnen leven". Hij wees erop dat de Indonesi sche leiders echter praktisch aan de vooravond van een hervatting der besprekingen over het plan- Bunker do militaire aanvallen voortzetten in een nieuw gebied door nabij Merauke op een twin tigtal kilometers van de grens met Australisch Nieuw-Guinea „een aantal" infiltranten neer te laten. Gouverneur Platteel betoogde voorts, dat de uit Nederland ge zonden krijgsmacht, versterkt en bijgestaan door het Papoea-vrij willigerskorps en de politie, en steunend op de medewerking van de gehele bevolking, tot dusver met succes de aanvallen onscha delijk wist te maken. „Deze steun van de bevolking in tal van vor men, tot in het daadwerkelijk ge vecht toe, zal thans weer niet al leen van praktische doch ook van grote morele waarde blijken te zijn", zo zei hij. Hij zei voorts, dat het niet valt te ontkennen, dat de behartiging van de zaken in Nieuw-Guinea „in belangrijke mate door deze gebeurtenissen wordt beïnvloed". Er kan echter met genoegdoe ning worden geconstateerd, dat zich in West-Papoea op verras sende wijze een krachtige demo cratische ontwikkeling aan het voltrekken is, aldus de gouver neur. Na te hebben gewezen op de economische en sociale ontwik keling, deelde hij mee dat „er op mag worden gerekend, dat de Nederlandse bijdrage aan Nieuw- Guinea in vergelijking met 1962 wederom met bijna tien miljoen gulden zal worden verhoogd tot een bedrag van ruim 110 miljoen gulden. Hij kondigde aan dat het accent zal worden gelegd op de vooruitgang van decentralisatie en democratisering, de opleiding en vorming van de Papoea's en de vorming en versterking van de economische basis naast verbre ding van het onderwijs en uit breiding van de gezondheidszorg. Gouverneur Platteel besloot zijn toespraak met „de bede dat God West-Papoea voor de ramp van oorlogsdaden moge bewa ren." Tegenstrijdige bevelen in Algerië Jean Jacques Susini, de,civiele leider van de O.A.S., hééft zater dagavond via het geluidskanaal van de televisie de Europes be volking van Algerië iopgeroepen gevolg te geven aan het verzoek van ex-generaal Salan, namelijk zich te houden aan de Moham- medaans-Europese overeenkomst die onlangs in Algiers is gesloten.1 Ongeveer gelijktijdig verklaar de ex-generaal Paul Gardy, de militaire leider van de O.A.S., in een klandestiene radio-uitzending! uit Oran: „Wij hebben de over eenkomst van Algiers nooit er kend. Wij vernemen dat het ak koord op het punt staat te wor den herroepen. Zij die in Algiers tekenden, hebben tenslotte de ogen geopend. Mannen en vrou wen van Oran, u gaat een moei lijke tijd doormaken. Moed. Het uur van de wraak zal slaan." In Oran zijn zaterdag weer enige gebouwen met plastiek- bommen bewerkt. Twee moslems kwamen om het leven. 5? „Uit de door mr. J. A. W. Bur ger gegeven citaten uit 't hoofd artikel van „Elseviers Week blad" van 26 mei zou inderdaad kunnen worden afgeleid, dat de schrijver van het artikel heeft willen suggereren, dat de Justitie bekend is met fe'iten als door hem bedoeld". Dit zegt de mi nister-president prof. De Quay, mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, in antwoord op de schriftelijk gestelde vragen van het Tweede Kamerlid. De heer Burger citeerde uit het artikel dat de titel „Het ver raad" droeg o.m.„Het gesprek tussen één onzer ministers en één van de leiders van het State Department is verraden". „Tijdens een bijeenkomst in een Skandinavische stad is door een noge Nederlandse functio naris van één van de internatio- Van betrouwbare zijde te Pe king is vernomen dat Chinese ambtenaren diplomaten uit Oost- Europese landen te Peking heb ben meegedeeld, dat de Chinese troepenconcentraties in Foekien om devensieve redenen zijn geno men. De persafdeling van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken te Peking wilde geen commen taar geven op berichten uit het buitenland over troepenconcen traties tegenover de eilanden Quemoy en M. tsoe, die in han den van de Chinese nationalisten zijn. Men heeft partijfunctionarissen en studenten op bijenkomsten te Peking meegedeeld dt t de maat regelen worden genomen met liet oog op de dreigende taal van de leiders van de nationalisten op Formosa, aldus werd van dezelf de zijde vernomen. De minister-president van de nationalistische regering, Tsjen Tsjeng, heeft zaterdag te Formo sa gezegd dat de verdediging van de eilanden Quemoy en Matsoe is versterkt met het oog op de troe penconcentraties van de com munisten. Het doel van de concentratie van de communistische strijd krachten aan de kust van Foe- kjen is duidelijk, aldus Tsjen, omdat de communistische leiders nooit hebben afgezien van hun plan een inval in Formosa te doen. Hij sprak tot meer dan duizend leden van de organisatie voor het maken van plannen tot herstel van het vasteland. Het officiële communistische persbureau „Nieuw-China" h°eit. gemeld „in bevoegde kringen" en „van verschillende zijden" ver nomen te hebben dat maarschalk Tsjiang Kai-Sjck zich „met steun en aanmoediging van het Ame rikaanse imperialisme" voorbe reidt voor een inval in de kust streken van het Chinese vaste land. Sedert het begin van het jaar heeft „de bende van Tsjiang Kai- Sjek" mobilisatiemaatregelen ge nomen. Deze „bende" heeft zelfs een dienst in het leven geroepen di> voorbereidingen treft voor de orming van regeringsorga nen na een landing, aldus het persbureau „Nieuw-China". „Nieuw-China" is verder van mening dat een inval voor de troepen van Tsjiang Kai-Sjek zelfmoord zal betekenen en dat een dergelijk „militair avontuur" ook politiek geen enkele kans van slagen heeft. Moorden in de onderwereld van Chicago In de laatste weken heeft de onderwereld van Chicago weer een aantal rekeningen „veref fend". Met korte tussenpozen werden in de kofferruimten van hun auto's de lijken ontdekt van hen, die tegen de discipline van het „misdaadsyndicaat", de vak bond der gangsters, hadden ge zondigd. In de eerste helft van dit jaar werden op deze wijze de stoffelijke resten gevonden van tien personen, die op een of andere wijze een functie in de „penoze" van Chicago ver vulden. Eén van de laatste slachtof fers was de 50-jarige Peter Blu- deau, een tipgever bij het wed den op paarderennen. Hij werd dood in de bagageruimte van zijn auto gevonden, ernstig mis handeld en daarna gewurgd. Op zijn lichaam vond men een geld stuk, in de onderwereld een symbool voor een verklikker. Enkele weken later werden de 25-jarige James Miraglia en de evenoude William McCarthy vermoord in de kofferruimte van de auto van Miraglia aange troffen. In de onderwereld van Chicago stonden deze figuren bekend als „zelfstandigen", wat wil zeggen dat zij voor eigen rekening werkten, onafhankelijk van het „misdaad-syndicaat". Aangezien deze organisatie dit ziet als een aantasting van haar monopolie werd Miraglia ge wurgd en McCarthy's keel dus danig met een mes bewerkt dat hij het niet meer kon navertel len. nale org:...iswaaraan-jvij zo rijk zijn, tegenover nietftSnd minder dan de Amerikaanse on der-minister Ball stelling geno men tegen onze regering". „Wat het Nederlandse parle ment betreft, voor ons staat vast dat sommige staatsgeheimen,' waarover parlementariërs be schikken, via Washington in handen van Amerikaanse amb tenaren zijn gespeeld". „Wij zullen geen namen noe men. De betrokkenen weten wié wij bedoelen. Wij kennen enkele namen. Wel vragen wij ons af.' waarom de procureur-generaal in Den Haag niet tot arrestatie overgaat van lieden die leuren met staatsgeheimen en althans in onderhandeling staan met een land dat feitelijk .oorlog voert met deze staat". Het betreft hier enigsans vaag gestelde beweringen'in een pers orgaan, welke niet door con crete aanwijzingen worden ge staafd, aldus de minister-presii dent. Artikelen als de onder-! havige kunnen op zichzelf geen aanleiding vormen voor het openbaar ministerie tot ingrijpen over te gaan, tenzij daartoe uit anderen hoofde aanleiding be staat. Dit is vooralsnog niet het geval. Onder deze omstandig heden bestaat er voor de re gering geen voldoende aanlei ding harerzijds het openbaai ministerie te verzoeken in dezen een onderzoek in te stellen. Prof, De Quay is in over eenstemming met zijn ambtge noot van Justitie voorshands van mening, dat aan de door het Wetboek van Strafrecht gegeven mogelijkheden tot repressief in grijpen tegen misbruik van de persvrijheid geen nieuwe midde len behoeven te worden toege voegd. Het Amerikaans-Duitse gesprek Naar in Bonn wordt verno men, hebben de Amerikaans- Duitse besprekingen over de Europese problemen niet tot be sluiten geleid. Naar van wel ingelichte zijde wordt meege deeld, staat West-Duitsland wel willend tegenover toetreding van Engeland tot de E. E. G. en een politieke unie. Maar de bondsregering, zo voegt men hieraan toe, blijft het nodig vinden dat de landen die het eerst de opbouw van Europa ter hand hebben genomen, zo spoedig mogelijk tot overeen stemming komen. Dr. Adenauer blijft er voorstander van dat de regeringsleiders van de 6 E.E.G. landen spoedig bijeenkomen om de basis te leggen voor een po litieke unie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1