O.A.S in 't defensief Geen ministerraad tijdens het weekeinde Amerikaanse diplomaten over hun ervaringen in Nieuw-Guinea Ernstige ontploffing in Rotterdam Het referendum in Frankrijk De versperringen aan de Duitse zónegrens SEN IOLIDAY Lawine bij Mont Blanctunne! eist 3 doden ijdag 6 april 1962 TERNEUZEN er Tariaren ZATERDAC 7 APRIL 1962 18e Jaargang Nr 5568 Het getij verloopt De bakens verzet Vrees ingeboezemd Badio de Koek Nog geen commentaar op berichten over voorstellen Oc Thant HET WEER HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN BANANEN ITALIAANS SCHIP GEZONKEN GEWEREN UIT K.P.M.-SCHIP VERMIST, RUSSISCHE HULP VOOR STAALFABRIEK. OP WEST-JAVA gens Even irote heb- deze ge- jrofe //are jrfen oort- "ij... met ichte de iver- Die fan- ■I1XSI* Hebben ng! Bij aart en u alle gratis e altijd kopen, tïs mee ze kans □g. Uw ran uw andelaar /ever. En Gruno vckanlie- l-r:' IAAKDAG 9 APRIL uur i'stc Metro Goldwyn- et LIANA ORSEI .ES e.v.a. '•chnicolor rijpt uw zwaarden... De angstkreten der zich met de felle :ten, waar de krom- iltterden tijdens kun naard in grootsheid Toegang 14 jaar. fSDAG 11 APRIL uur ek nog eenmaal één iller tijden: GREGORY PECK ramount-film: UDREY HEPBURN. tie en duikt 24 uur ven van Rome. Een r zij beleefde de vro- 2i». Een charmante iden Oscar. Eoftijden. IICOAT" 14 jaar iRTAEEN" 14 jaar fsywiaHno bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur van do Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 4S ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 Ct; mfnïmihw per advertentie 2,40. v; Rubriek Kleine Advertenties (géén haniMfr advertenties)5 regels ƒ1,10. Iedereregel meer 22 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AcEne Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur.' Voor het maandagnumxner: zaterdags 10 mmi HOEWEL het zeker nog to \roeg is om hoera" te roepen, mag men toch wel vaststellen, dat de zaken in Algerije sinds de 19e maart, de dag waarop de wa penstilstand werd gesloten, een kunstiger verloop hebben gehad dan door velen zijn verwacht. In de eerste plaats en datis ren zeer belangrijk winstpunt is de order om het vuren te staken aan beide zijden zonder uitzondering gehoorzaamd. In sommige districten is zelfs reeds een bepaalde samenwerking tus- 1 «n de Franse commandant en die van dcF.L.N. tot stand ge- U°Bima even belangrijk voor al len die hopen op een vreedzame ontwikkeling in Algerije is het feit, dat Christian Fouchet, de Franse hoge commissaris in Al gerije zich in zijn hoofdkwartier Rocker Noir, dertig kilometer van de hoofdstad Algiers ge legen. heeft kunnen installeren, zonder dat zich een incident voordeed. In ditzelfde Rocker Noir heeft zich inmiddels ook de uit twaalf leden (negen Alge rijnen en drie Fransen) bestaan de voorlopige regering geves tigd. VERDER zijn Fransen en Alge rijnen het er zonder enig gehar rewar over eens geworden, dat overste Omar Mokdad, reeds on der het oude bestuur een hoge politie-functionaris, aan het hoofd zal komen te staan, van een Algerijnse politiemacht van 40.000 man, die in do overgangs tijd ter beschikking zal staan van de voorlopige regering'. Het allerbelangrijkste is na tuurlijk dat het Franse leger, zich al zo spoedig na het begin van de wapenstilstand openlijk heeft geschaard aan de zijden van degenen, die de O. A. S. be strijden. Het is zelfs zo, dat de kracht van de aanval van het ie- Dn ministerraad is gisteroch tend, zoals op vrijdag te doen Gebruikelijk is, bijeengekomen. Naar van bevoegde, zijde verno men wordt list het niet in de be deeling van liet kabinet om tij dens het weekeinde te vergade ren. In politieke kringen in Den Haag werd donderdag deze mo- elijkheid geopperd in verband met nieuwe voorstellen over een interim-bewind der Verenigde Naties op Nederlands Nieuw- Guinea, die aan Nederland en In donesië zouden zijn voorgelegd. Aangenomen wordt dat het voor overleg over de kwestie Nieuw- Guinea weer op gang is geko men, doch van officiële zijde in p.-r, Haag bewaan men hier over het stilzwijgen aangezien nen liet geheime karakter van dit overleg strikt wenst te hand- hoven,. Mocht de stand van zaken het nodig maken kabinetsberaad te ii uden dan zal dit in elk ge val niet tijdens het weekeinde worden gehouden, zo werd ver zekerd. Secretaris-generaal Oe Thant zou doende zijn. schot te bren gen in een hervatting van de voorbesprekingen tussen Neder land en Indonesië over Nieuw- Guinea. Hijzelf bewaarde hier over het stilzwijgen en liet alleen uit, dat hij „niet pessimistisch" is over het resultaat. Volgens be trouwbare zegslieden zou het overleg binnenkort worden her vat, maar zij konden niets zog gen over een datum van deze hervatting. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken zei donderdag, dat van diplomatieke zijde pogin gen in het werk worden gesteld om de hervatting „zo spoedig mogelijk'' te doen geschieden. Maar over een- streefdatum van 13 april die in het Kamerdebat in Nederland is genoemd was hem niets bekend. Te New York konden geen in lichtingen worden verkregen over het bericht uit Den Haag, volgens hetwelk Oe Thant had voorgesteld, dat de Ver. Naties gedurende twee jaren het be stuur over Nieuw-Guinea zouden overnemen. ger de O. A. S. reeds in het de fensief heeft gedrongen. De extremisten hebben welis waar nog hoog van de toren ge blazen, door te verklaren, dat de ijd van hun „vreedzame demon straties" voorbij is en dat nu zal worden overgegaan tot de „guerilla-oorlog", maar in wer kelijkheid hebben zij daarmede hun zwakte erkend. INDERDAAD hadden zij nog gehoopt, door het organiseren van massa-demonstraties van de blanken in Algerije tegen het bestand, het leger tot een soort welwillende neutraliteit te bewe gen. Dat is hun niet gelukt. Slechts de taktiek van de gu- erilla-strijd blijft hun nu nog over. Zo'n strijdwijze kan voor de tegenstander nog bijzonder lastig zijn, maar men verovert er geen grote steden als Algiers en Oran mee. En zoals de omstan digheden in Algerije liggen, kon men er daar de oorlog niet mee winnen. Tot slot moet nog wor den gewezen op een ontwikke ling, waarvan de gevolgen pas op langere termijn zichtbaar kunnen worden. OVER HET NEERSCHIETEN van zeventig ongewapende blan ke demonstranten in Algiers kan zeker geen roemruchte bladzijde in de geschiedenis van het Fran se leger worden geschreven. Het opperbevel heeft ook een onder zoek bevolen naar de oorzaken van dit pijnlijk incident. Waar schijnlijk is liet ontstaan, door dat jonge soldaten, onder wie Algerijnse dienstplichtigen, het hoofd verloren. Toch heeft deze tragische zaak één goede zijde. Zonder twijfel heeft een deel van de Europese bevolking van Algerije de zijde van de O. A. S. gekozen uit angst voor repressaiies van de terroristen. Daarvoor in de plaats begint nu een vrees voor het Franse leger te komen. Neemt deze een grote omvang aan en men mag aannemen, dat dit, ook zonder verdere bloedbaden, het geval zal zijn dan komen de terroristen in een zeer penibele situatie te ver keren. Zonder steun van de bevolking, geheel aan hun eigen lot overge laten, is hun einde zeker. (Nadruk verboden.) (Adv.) Noordstraat 102 Telefoon 31M Hernemen Soebandrio: De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soeban drio, onthield zich vrijdagavond van commentaar op berichten volgens welke de wnd secreta ris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant. een voorstel had gedaan om Westelijk Nieuw-Guinea voor de duur van twee jaar on der V.N.-beheer te stellen. Minis ter Soebandrio zei, dat hij wel licht heden een verklaring zou afleggen. Ook in kringen In de omge ving van de Indonesische rege ring wordt thans melding ge maakt van een nieuw bemidde lingsvoorstel inzake de kwestie Nieuw-Guinea. Ellesworth Bunker, de Ameri kaanse .derde partij" bij het ge heime Nederlands-Indonesische vooroverleg, wordt genoemd als degene die dit voorstel heeft ge daan, op initiatief van Oe Thant. President Soekarno, zo wordt in genoemde kringen gezegd, zou het voorstel dat onder meer een internationaal beheer over Wes telijk Nieuw-Guinea van 2 jaar zou inhouden, hebben goedge keurd. Vrijdagmiddag hebben de twee Afrikaanse diplomaten, die thans n bezoek brengen aan Ned. Nieuw-Guinea, ambassadeur Guirma van Opper-Volta en am bassadeur Zolnner van Dahomey, in het gebouw van de jachtciub te Hollandia een ontmoeting ge had met de pers. De eerste secre taris van de Nederlandse perma nente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties, de heer Goed hart, die beide Afrikanen op hun reizen door Nieuw-Guinea bege leidt en ze bij de journalisten introduceerde, lichtte toe dat, hoewel zij beiden behoren tot de zgn. „Brazzavillegroep", zij niet noodzakelijkerwijze dezelfde opi nie behoeven te hebben. De heer Guirma deelde desge vraagd mede, dat hij op de uit. nodiging van de Nederlandse regering tot een bezoek aan Nieuw-Guinea was ingegaan, omdat zijn land de theoretische ondersteuning van het principe van zelfbeschikking voor de Pa poea's, zoals dat in de Ver. Na ties door Nederland is gesteld, thans wil toetsen aan de praktijk. De lieer Guirma wordt be schouwd ais de auctor intellec tualis van de „Brazzaville-resolu- tie", die het vorige jaar werd behandeld en aangenomen dooi de algemene vergadering der Ver. Naties. Hij zei met zeer veel Papoea's te hebben gesproken. Van hen noemde hij de voorzitter van de „Parna", kamponghoofden en vele vooraanstaande inheemse figuren. Hij betuigde zijn leed wezen, dat hij geen Maleis, of „de Papoeataai" beheerst, anders had het contact nog veel uitge breider kunnen zijn. Hij noemde het een nuttige en gelukkige ontdekking dat West-Papoea qua land en volk zoveel overeenkomst vertoont met Afrikaanse landen. Op een vraag verklaarde hij en de heer Zollner van Dahomey viel hem hierin bij „dat zijn regering volkomen open kaai t met Nederland zou spelen en precies zou zeggen wat zij er van denkt". „Als ik van mening ben, dat Nederland voor een goede zaak strijdt, zal ik dat met zoveel woorden aan de Neder landse regering vertellen", aldus Guirma. „Als ik zwakke zijden '(Adv.) 1/eebleMk INNENYERINGBED M BINNENVERII het beste bed ooit gemaakt Ijmilwill SCHUIMRUBBERBED met versterkte middensector fabrieken Zevenbergen Bij de N.V. OOfaro aan de Keilcweg in Rotterdam, is gister middag even over half vier door tot nog toe onbekende oorzaak een ketelhuis ontploft. Er werd één persoon gedood, terwijl er 4 verwondingen opliepen. Er is geen brand uitgebroken, de rava ge is enorm. TIJDELIJK REGEN. Langs de noordflank van. een hogodrukgebied, dat zich van Goll van Biscaje tot de Azoren uitstrekt .trekt een depressie in de richting van 'Schotland. Deze storing zal ge durende het weekeinde het weer in ons land bepalen. Het bij de depressie behorende egengebicd heeft inmiddels Ier land bereikt en zal vandaag, waarschijnlijk in de namiddag, het weer in ons land verstoren. De wind krimpt naar het zuid westen en neemt tot krachtig, langs de kust mogelijk tot hard toe. De middagtemperaturen blij ven ongeveer op hetzelfde ni veau. 171717] medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Zuidwestelijke wind. Toenemende bewolking en in de middag van het westen uit enige regen. Matige tot krachti ge, lang„ de kust mogelijk harde zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen als gisteren. ZATERDAG 7 APRIL Breskens Terneuzen i iansweert Walsoorden ZONDAG 8 Breskens 'I erneuzen 1 iansweert Walsoorden MAANDAG 9 Breskens Terneuzen Hansweevt Walsoorden v.m. n.m. 3.21 3.49 3.56 4.24 4.36 5.04 4.466 5.14 APRIL v.m. n.m. 4.06 4.36 4.41 5.11 5.21 5.51 5.31 6.01 APRIL v.m. n.m. 4.53 5.22 5.2S 5.57 6.08 6.37 6.18 6.47 ZON MAAN op onder op onder April 7 6.03 19.22 7.51 22.55 8 6.01 19.24 8.26 9 5.59 19.26 9.05 0.07 10 5.56 19.28 9.51 1.11 11 5.54 19.29 10.43 2.06 Nader is gebleken, dat een verwarmingsketel, die in een ketelhuis onder de verpakkings afdeling was opgesteld, uit ei kaar is gesprongen. Het groot geluk bij die ongeluk was dat men doende was dit ketelhuis te verbouwen, waardoor een van de zijmuren was weggebroken. De luchtdruk die door de ont ploffing ontstond vond dus een weg naar buiten en de vloer van de verpakkingsafdeling heeft het daardoor kunnen houden. Op het moment van de ont ploffing werkten op deze afde ling een dertigtal meisjes, waar van verscheidene zijn verwond. Twee andere muren van het ke telhuis, waarvan een de afschei. ding vormde met een werkruim te, werden vernield. De klap waarmede de ontplof fing gepaard ging, was enorm en tot ver in de omtrek te horen. De hele omgeving van het ke telhuis werd direct afgezet om dat de publieke belangstelling reeds groot was. De ketel, welke is ontploft, was twee jaar oud en werd juist aan een inspectie onderworpen. Bijzonder goed is de heer J. J. M. Sluijter, die in een kantoor van de Amstelbrouwerij op onge veer vijftien meter afstand van het ketelhuis werkte, er af ge komen. De stukken puin sloegen dam. dwars door dit kantoor, dat gla zen wanden heeft, heen en kwa men terecht in een achtergelegen garage waar een auto werd be schadigd. De ontploffing moet gepaard zijn gegaan met een steekvlam, want een sjaal, die naast de heer Sluijter over de stoel hing, ver toonde flinke brandgaten. De heer Sluijter zelf kreeg echter geen schram. De vijf slachtoffers van de ontploffing werkten allen in het ketelhuis. Eén van hen is tijdens het transport naar het Bergweg ziekenhuis overleden aan borst verwondingen. Drie anderen, de 23-jarige A. Ram uit Schiedam, zijn 23-jarige stadgenoot P. de Jager en de 57-jarige W. Scher mer uit Rotterdam kregen allen min of meer ernstige brandwon den en shock. Zij zijn alle drie in een ziekeniiuis opgenomen. Men heeft het getroffen ge bouw moeten stutten, want het staat op instorten. De dodelijk verwonde machi nist is de heer W. Slink, 31 jaar oud en afkomstig uit Rotterdam. De vierde gewonde is de heer J- Berkelbach van den Sprenkel, 25 jaar, eveneens uit Rotterdam af komstig, die met verwondingen aan armen en benen en met een lichte shock is opgenomen in het Dijkzigtziekenhuis in Rotter- onderken, zal ik die eveneens naar voren brengen". De Afrikaanse diplomaat kon zich verenigen met de houding van Nederland en sprak de hoop uit, dat de Portugezen eenzelfde gedragslijn zullen volgen t.a.v. Angola, dat hij hoopte ook te kunnen bezoeken. „Voor ons telt alleen het heden, ons interesseert alleen, waarmee men zich thans in Nieuw-Guinea bezig houdt. Alleen de toekomst is belangrijk, niet wat achter ons ligt", aldus Guirma. Op een andere vraag deelde de lieer Guirma mede, dat dc Nederlandse regering beide di plomaten heeft uitgenodigd, na het bezoek aan Nieuw-Guinea, in Den Haag besprekingen te ko men voeren. Dit zal hoogstwaar schijnlijk op 16 en 17 april kun nen gebeuren. De heer Guirma gaat enige dagen eerder uit Nieuw-Guinea weg dan Zollner. Hij doet dit. om, alvorens Neder land te bezoeken, nog een onder houd te kunnen hebben met de ambassadeur van Opper-Volta te Parijs. Op een vraag of hij te Hollan dia ook Indonesiërs had ontmoet antwoordde de heer Guirma, dat hij het verschil tussen de Indo nesische en de Papoea-volks typen nog niet had leren onder kennen. Op de vraag, of zijn bezoek enigermate was beïnvloed door de Indonesische infiltraties ant woordde hij met nadruk, dat hij zich hierover niet wenste uit te spréken en dat zijn bezoek een zuiver informatieve missie is. De heer Zollner voegde hieraan toe: „Tussen twee buurlanden komen altijd infiltraties voor, het zij oorlogszuchtige, het zij vredelie vende". Het oorspronkelijk voor beide diplomaten opgestelde program ma is op hun verzoek aanzienlijk gewijzigd en veel drukker ge worden. Het programma omvat thans o.m. een vlucht boven het gebied, waar Indonesiërs zijn ge ïnfiltreerd en een bezoek aan Kaimana. Vrijdagochtend hebben zij ge sproken met primitieve Papoea's uit het centrale bergland, met name de Baliem-vallei en Bo- kondini. Vandaag vliegen zij naar Merauke. T AdV:)i lngojw GROOT MOMENT Een groot moment in het leven van een soldaat-overzee: terug naar huisVoor deze jonge Franse dienstplichtigen is het zover: staande aan boord van het schip, dat hen terug zal brengen naar Frankrijk, kijken zij nog eenmaal over de haven en dc stad Algiers. Naar het A. N. P. verneemt, is dc Nederlandse ambassa deur te Washington, dr. J. H. van Roijen, door de regering in Den Haag verzocht naar Nederland te komen voor be sprekingen. Verder werd ver nomen dat het in de bedoe ling van de heer Van Roijen zou liggen reeds vandaag in Nederland terug te keren. De Oostduitse regering heeft langs de zónegrens met West- Duitsland een 25 meter breed mijnenveld laten aanleggen, al dus mededelingen van twee in München aangekomen onder luitenants die uit het Oostduitse volksleger zijn gedeserteerd. Volgens het tweetal, de 24- jarige Joachim Fischer en de 21-jarige Günther Klein van de grenstroepen van het volksleger, staat nu vlak aan de zónegrens een ruim 1 meter hoge heining met daarachter een 10 meter brede omgeploegde strook grond. Daarachter komt een 25 meter breed mijnenveld, aan beide kanten met prikkeldraad afge zet. Hier sluit een 130 meter brede strook bij aan waarin alle bomen zijn geveld en huizen af gebroken. Op een strook van 500 meter breed daarachter mag slechts laag gewas verbouwd worden en daarop volgt het vijf kilometer brede gebied dat slechts met speciale vergunnin gen betreden mag worden. Bovendien zouden na augus tus j.l. nog elektrische waar- schuwingsinstallaties en hinder lagen zijn aangelegd. Ruim 27 miljoen Fransen zui len vermoedelijk zondag ter stembus gaan om zich met „ja" of „neen" uit te spreken over de overeenkomst van Evian en het verzoek van De Gaulle hem speciale bevoegdheden te ver lenen. De politieke campagne, die aan dit referendum is voor afgegaan, is de rustigste ge weest die men in Frankrijk ooit heeft meegemaakt. Er zijn haast geen openbare bijeenkomsten geweest en het aantal aanplak biljetten was bijzonder klein. De regering schijnt hoofdzakelijk te vertrouwen op de over redingskracht van De Gaulle. Regeringsdeskundigen verwach ten rond 17 miljoen „ja"-stem- men. Bij de volksstemming in Het Italiaanse vrachtschip „Nunzia Parello", dat donderdag reeds meldde in nood te ver keren, is ter hoogte van het eiland Tino gezonken. De gezagvoerder kwam om het leven. Vier andere leden der bemanning, die werden gered, zijn in een ziekenhuis opgeno men. Er worden drie opvaren den vermist. januari 1961 bedroeg dit aantal iets meer dan 15 miljoen. Men vroeg de Fransen toen de poli tiek van zelfbeschikking voor Algerië goed te keuren. De com munisten hebben hun aanhan gers aangeraden „ja" te stem men. (Hun slagzin is: ja tot de vrede maar niet tegen De Gaul le.) Een peiilng van de publieke opinie, de vorige week verricht, toonde aan, dat 76 procent van de ondervraagden De Gaulles politiek in Algerië steunt en dat ruim de helft van mening is dat de O.A.S. terrein verliest. Van de zijde van de algemene politie is vernomen dat de; K. P. M. in Hollandia aangifte heeft gedaan van vermissing van een aantal geweren uit de lading van het motorschip „Roe pat", dat enkele dagen in Hol-1 landia lag. De kist, die bestemd; was voor Sorong en tien jungle-^ karabijnen bevatte, was openge- broken. Het staat nog niet hele-' maal vast of dit in Hollandia, op Biak of tijdens de reis uit Nederland is gebeurd. Er zat geen munitie in de kist. De Sowjet-Unie en Indonesië' hebben vrijdag een contract on-' dertekend voor de bouw van een staalfabriek in Tjilogen) West-Java. De fabriek zal ge bouwd worden met behulp van de gelden van een krediet van 100 miljoen Amerikaanse dollar. Zij zal 100.000 ton staal per jaar gaan produceren. De Sowjetj ,Unie zal 250 deskundigen zen- den, die bij de vestiging van de nieuwe fabriek zullen assisteren! Ook zullen 114 Indonesiërs naai de Sowjet-Unie gaan om te wori den geschoold. Een lawine, neerstortend van de Mont Blanc, heeft donderdag nacht drie Italiaanse arbeiders gedood. De lawine trof een' kamp van arbeiders, die bezig zijn met de aanleg van een tunnel door de Mont Blanc. 14 Italiaanse ar beiders werden gewond of liepen een shock op. Nauwelijks vier uur voor liet ongeluk hadden juichende Ita liaanse en Zwitserse arbeiders elkaar omhelsd in het midden van de wegtunnel van de grote Sint Bernhard, waar de laatste rotsen bezweken na een krachtige ontploffing. Op de eerste lawine volgde een tweede. Hierbij deden zich geen persoonlijke ongelukken voor

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1