1K00P SANDE KIEST PARTII M. I.i. Poelje VRIEND \CHTER JTROFFEN [RUGBAAR Malik niet terug naar Washington Jouhaud in Oran gearresteerd LIJST 1 Toespraak van De Gaulle HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN jwe moderne Nu gaat U CH ZACHT! adion Rekord idel EERSTE BLAD Amerika en de gebeurtenissen rond Nieuw-Guinea V P KIEST PARTIJ VAN DE ARBEID -jarig bestaan i. De receptie MONOPOLE, TERNEUZEN U! „r va» Assen ^rd sop is vol- ter. Veilig en il!e soorten was, or wasmachine Waskracht ge- de witte èn de oi textiel. Prunkcrinp Pil ahonncmpnf- rommwn Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraal 55—57 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 2073 DE VRIJE Z Glronummei 38150 Abonnementsprijs 6,- pei Kwartaal: pei maand f2.-: pei week 48 ct Imsse nrs 8 cl DINSDAG 27 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5558 Verschijnt dagehiKs Uitgeefstei N.v v/h Firma P. J van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 minimum per advertentie f 2,40 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres» Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nor. Jani: „Deur voor onderhandelingen nog niet gesloten" OOK TJONDRONEGORO ZAL WORDEN TERUGGEROEPEN President Soekarno heeft besloten' zijn voornaamste onderhande- liar bij de voorbesprekingen met Nederland, Adam Malik, niet naar Washington terug te zenden, zo is maandag in Djakarta bekendgemaakt. Generaal Jani, „chef van de operatie-staf voor de bevrijding van West-Irian". heeft dit bekendgemaakt. Hij zei dat de president ook had besloten zijn tweede onderhandelaar, Soedjarwo Tjc.ilrone- „oro, uit Washington terug te roepen. Jani voegde hieraan toe: Wij sluiter.' de deur voor onderhandelingen nog niet maar alles liangi nu absoluut af van de Nederlanders". Diplomatieke kringen te Wash ington zeiden maandag, liet „onderbreken" van de Neder lands-Indonesische besprekingen over Nieuw-Guinea te betreuren. Over het algemeen waren de di plomaten voorzichtig met hun re acties op de Indonesische bekend making dat de Indonesische dele gatie naar de geheime besprekin gen in de Ver. Staten wordt te ruggeroepen. In Washington scheen geen neiging te bestaan om de Indonesische verklaring zodanig op te vatten, dat de voor besprekingen die verleden week hij Washington begonnen, vol ledig zijn algebroken. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken leverde geen onmiddellijk commentaar. In kringen van het ministerie werd benadrukt dat ontvangen inlich tingen over de gebeurtenissen van het afgelopen weekeinde, met inbegrip van het treffen tussen een Indonesisch vliegtuig en een Nederlands schip, nog niet vol ledig zijn. Amerikaanse funetionarisen lie ten wel uitkomen, dat zij hoop ten, dat er nu geen vloed van be schuldigingen en tegenbeschuldi- gingen tussen de Indonesiërs en de Nederlanders zou komen. Het State Department wachtte maandagmorgen nog op nadere berichten van de Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, Ho ward Jones, over de jongste ge beurtenissen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft la ter nog verklaard te hopen en te verwachten, dat het Nederlands- Indonesische overleg over Nieuw Guinea zal worden hervat. „Dit overleg is de beste weg naar een vreedzame regeling", aldus het ministerie. In de verklaring, die door de woordvoerder van net minis.erie werd voorgelezen aan journalis ten, wordt er aan herinnerd, dat toen donderdag j.l. het overleg weid verdaagu, beide parujen hadden gezegd, dat het is gevoerd in een geesi van samenwerking. „Wij hadden de indruk, dat het een goed begin vormde en dat de kans op een vreedzame oplossing van het geschil aanwezig leek aldus de verklaring. Volgens hoge ambtenaren van de Ver. Staten is er enige dubbel zinnigheid enerzijds in de mede deling uit Djakarta, dat Adam Malik, de voornaamste Indone sische vertegenwoordiger, niet naar Washington zal terugkeren voor een hervatting van het ge heime overleg, en anderzijds, dat de deur voor verdere onderhande lingen niet is gesloten. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr Suian- drio, heeft maandag een onder houd van twee uren gehad met Howard Jones, de Amerikaanse ambassadeur in Indonesië. Het onderhoud geschiedde op verzoek van de ambassadeur. Hoewel er van het besprokene geen mededelingen zijn gedaan, werd van betrouwbare zijde ver nomen, dat minister Subandrio de ambassadeur officieel op de hoog te heeft^ gesteld van het besluit der Indonesische regering, om haar vertegenwoordigers bij het geheime overleg in de Ver. Sta ten met Nederland terug te roe pen. Men meende te weten, dat Subandrio de heer Howard Jones heeft medegedeeld, dat dit besluit een gevolg is van de Nederlandse weigering, cm in beginsel de overdracht van West Nieuw-Gui nea aan Indonesië te aanvaarden. Generaal Jani deelde dit mee in gesprek met reporters na een bijeenkomst van drie uur van de operationele staf die voorgezeten werd door president Soekarno. De bijeenkomst werd bijge woond door alle chefs van sta ven alsmede door de eerste vice- I premier Johannes Leimena. I GEEN OFFICIEEL COMMENTAAR UIT DEN HAAG Van regeringszijde in Den Haag werd gisterochtend nog geen commentaar gegeven op de berichten uit Djakarta volgens welke president Soekarno zou hebben besloten de heer Adam Malik niet naar Washington terug te laten gaan en de tweede Indonesische onderhandelaar Soedjarwo Tjondronegoro van daar +erug te roepen. Zolang hieromtrent officieel nog geen mededelingen ontvan gen zijn wenst men zich in Den Haag niet uit te spreken. OFFICIËLE TEGENSPRAAK De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken dr Soeban- drio heeft volgens een bericht van radio-Djakarta op vragen van de pers verklaard dat indien het bericht uit Den Haag, als zou Nederland het plan hebben op 5 april a.s. de staat West-Papoea uit te roepen, waarheid berust, de kwestie Nieuw-Guinea niet meer door middel van onderhan delingen kan worden opgelost. Een woorvoerder van het mi nisterie van Binnenlandse Zaken heeft naar aanleiding hiervan het bericht over enig plan tot uit roeping van een staat West-Pa poea met klem tegengesproken. KWESTIE-BERLIJN TER SPRAKE TE GENEVE Dc Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk en zijn Russische collega Gromi- ko hebben maandag in Genève gesproken over de kwesie-Berlijn. Russische en Amerikaanse func tionarissen hebben in het afgelo pen weekeinde informatieve be sprekingen gevoerd over deze kwestie. In betrouwbare Weste lijke kringen is echter meege deeld dat er op deze besprekin gen geen vooruitgang is geboekt. Zaterdag heeft de Oostduitse communistenleider Walter Ul- bricht voorgesteld een soort in ternationaal scheidsgerecht op te i ichten, dat zou moeten advise- ïen bij geschillen over de toe- ganswegen naar West-Berlijn. MINISTERRAAD BERAADE ZICH OVER NIEUW-GUINEA De ministerraad heeft maandagavond gedurende ruim een uur beraadslaagd over de nieuwe situatie die is ingetreden door de inci denten in Nieuw-Guinea. Na afloop van de bijeen komst is het volgende com muniqué uitgegeven: „De minister-president heeft hedenavond de voor zitter van de Tweede Ka mer der Staten-Generaal verzocht morgen de gecom bineerde commissies voor Buitenlandse Zaken en De fensie bijeen te roepen om de regering in de gelegen heid te stellen deze in te lichten omtrent de jongste ontwikkeling rondom de kwestie Nieuw-Guinea. Zodra het landsbelang dit toelaat zal de regering nadere mededelingen aan de Tweede Kamer doen Aan de kabinetsvergadering, die een uur en drie kwartier duurde, hebben alle ministers, alsmede de staatssecretarissen, die van doen hebben met het vraagstuk Nieuw-Guinea, deel genomen. Het kabinet heeft tij dens deze vergadering geen ad viseurs of leden der militaire staven geraadpleegd. Dr. Lam- mers, directeur van de Rijks voorlichtingsdienst, kon geen nadere inlichtingen verstrekken, ook niet of nog 'n nader beraad in de loop van dé avond door 'n deel van het kabinet zou worden gehouden. Dr. Lammers verklaarde voorts er niet van op de hoogte te zijn of Den Haag bekend is of van Indonesische zijde de geheime besprekingen zijn verbroken of wel dat deze zijn opgeschort. De vele aanwezige persvertegen woordigers tijdens de uitreiking van het regeringscommuniqué in de Nieuwspoort stelden bij zonder scherpe vragen, doch kre gen allen nul op het request, waarop sommigen bijzonder boos reageerden. GROOTSTE FRANSE OVERWINNING TOT NOG TOE OP DE O. A. S. Ook andere belangrijke O. A. S.-leden gepakt Zondagavond is ex-generaal Edniond Jouhaud, de leider na Salan van de organisatie van het geheime leger (O. A. S.) in AI- gerië, in Oran gearresteerd. Ook werd gearresteerd majoor Camelin, een van Jouhauds or donnansen. De arrestatie van Jouhaud en Camelin geschiedde zondagavond tussen 19 en 20 uur plaatselijke tijd in een huis aan de zeekant in Oran dat reeds enige tijd door de politie in het oog werd gehou den en dat kort geleden door zocht was. Jouhaud is, naar later werd gemeld, maandagochtend te half elf naar de Santé-gevangenis in Parijs overgebracht. Tezamen met hem werden daar vier an dere personen, van wie een vrouw, die ook zondagavond in Oran waren gepakt, onderge bracht. Jouhaud, vroeger luchtmacht officier, is vorig jaar bij ver stek ter dood veroordeeld we gens zijn aandeel als leider in de putch van de generaals in Al giers vorig jaar april. Hij is 56 jaar oud. Jouhaud, die in burgerkleren was en een snor en baard droeg en identiteitspapieren op naam van „Angelbert" bij zich had, werd pas later op de zondag avond geïdentificeerd. Hij was met een vijftiental anderen in vergadering toen hij met een tiental anderen werd aange houden. Eén van de grootste Franse overwinningen De O. A. S. heeft vergeefse pogingen gedaan om Jouhaud na zijn arrestatie alsnog te be vrijden door commando's aan vallen te laten doen op een gendarmerie-kazerne waar Jouhaud tijdelijk onderge bracht was. Het nieuws van Al ."V WEER ANTI-A-BOM- DEMONSTRATIE IN LONDEN bcii lange rjj silhouetten van condense bobbies vormt in het lage voor,jaarzonnet,je de afslui ting van een grote menigte welke op initiatief van het comité van honderd een demonstratie tegen kernwapenen heeft gehouden J>i> liet plein bjj de parlementsge bouwen in Londen. Het verliep allemaal rustig a( hebben vele Politiemannen een zware dag ge had door het sjouwen met de monstranten, die net zo lang bie ren zitten totdat zij werden weg- Ilet bezoek van buitenlandse gasten aan Nederlandse hotels in 1961 Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statis tiek werden gedurende het jaar 1961 ruim 3,6 miljoen overnach tingen van buitenlandse gasten in hotels geregistreerd. Ten op zichte van het jaar 1960 betekent dit een toeneming van 192.000 overnachtingen of bijna 6 Het grootste aanta! bezoekers, met ruim 1,2 miljoen overnach tingen, kwam uit Duitsland. Ten opzichte van 1960 betekent dit een toeneming van 173.000 over nachtingen of 16 Gemeten naar het aantal over nachtingen nam het bezoek uit België en Luxemburg en uit Frankrijk mei resp. 4 en 6uo Itoe, bleef het bezoek van Zwit- sers, Zweden en Denen vrijwel gelijk en nam dat uit de Ver enigde Staten af met 7 Het aantal overnachtingen van geal lieerde militairen verminderde ten opzichte van 1960 met 6 0 o en dat van de Noren met 9 President De Gaulle heeft gis teravond voor de Franse radio en televisie een toespraak tot het Franse volk gericht, die gewijd was aan het referendum over Algerië, dat op 8 april in Frank rijk zal worden gehouden. Hij riep de Kransen op beves tigend en massaal te antwoorden ,op de vraag, die ik Frankrijk voorleg". De Gaulie deed een beroep op het land het referendum „een duidelijk bewijs van onze eenheid en onze wil" ie doen zijn. De misdadigers, die trachtten de wil van de staat te weerstre ven en het land door geweld hun wil op te leggen hebben geen an der vooruitzicht dan hun bestraf fing, aldus de president. Hi) zei dat hij om liet referen dum verzocht had omdat de aan gelegenheid zo belangrijk is dat uiervoor de instemming van de natie noodzakelijk is. „Ik twijfel er niet aan", aldus De Gaulle, „dat wanneer de laatste illusies eenmaal verdwenen en de laat ste ten oristische chanteurs geli- kwideerd zullen zijn, de Fransen in Algerië zich zullen wijden aan Frankrijks nieuwe taak in Aige- rie". „Hoe bespottelijk blijken, met het oog hierop, de beschuldigin gen van kolonialisme aan het adres van Frankrijk door een zekere totalitaire mogendheid die veertien landen heeft gemuil korfd en van plan is met alle andere landen hetzelfde te doen", zo zei De Gaulle. (De Gaulle zou hierbij doelen op de Sowjet- Unie). „Uw ja zal van grote be tekenis zijn. Het betekent niet al leen een instemming met de vre de in Algerië, doch ook dat U uw vertrouwen in mij stelt voor de verdere grootse taken, die op mij als hoofd van de staat, rus ten. Uw' ja betekent dat ik uw vertrouwen heb zowel voor het heden als de toekomst", aldus de president. Een radiozender in Bordeaux, die maandagavond de toespraak van president De Gaulie relayeer- de, viel uit drie minuten voordat de president zijn rede had beëin digd. De oorzaak was niet on middellijk bekend. De erkenning der Algerijnse regering De Algerijnse „minister van Voorlichting" Jazid heeft in het weekeinde in Rabat verklaard dai dc Oostduitse regering' de voorlopige Algerijnse regering de jure erkend heeft. Eerder is dit reeds gemeld van de Sowjet- Unie, Tsjecho-Slowakije en Roe menie. In welingelichte kringen in Parijs meent men te weten dat de Franse regering de ten aan zien van de Sowjetrussische re gering genomen diplomatieke maatregelen als gevolg van het de jure erkennen van de voorlo pige Algerijnse regering niet tot volksdemocratische landen om dezelfde reden zal uitstrekken. Men zou het optreden van die laatstbedoelde landen slechts als een navolging van het Sowjet russische voorbeeld willen be schouwen KELLER IS BORMANN NIET De onder verdenking van be drog in Berlijn aangehouden Juan Keiler, naar wiens identi teit zoals gemeld een nader on derzoek werd ingesteld omdat de mogelijkheid scheen te be staan dat hij Hitiers vroegere plaatsvervanger Martin Bor- mann was, is Bormann niet, al dus heeft de Westberlijnse po litie maandag meegedeeld. Er bleken namelijk nog vingeraf drukken van Bormann te be staan die op 18 september 1931 in München zijn genomen toen Bormann, later chef van Hitiers kanselarij onder verdenking van helerij was aangehouden. Deze afdrukken stemmen niet met die van Juan Keiler over een. zijn arrestatie werd pas be- I kend gemaakt nadat Jouhaud de Santé-gevangenis in Parijs binnengebracht was. Dit is één van de grootste overwin ningen van de Franse rege ring op de O. A. S. tot nog toe. Behalve Salan, die ook ter dood veroordeeld is, is nog ex-gene raal Paul Gardy, eveneens een ter dood veroordeelde en een van de opperste O. A. S.-leiders, op vrije voeten. Gardy was vroe ger inspecteur-generaal van het vreemdelingen-legioen. Jouhaud is de enige die in Algerië ge boren is. Hij is in Duitse krijgs gevangenschap geweest en ging na zijn ontsnapping daaruit naar Algerië waar hij tot 1942 bleef om toen naar Frankrijk terug te keren om de verzetsbeweging in het gebied van Bordeaux te or ganiseren. Na de oorlog diende hij eerst in Tunesië en Frankrijk en keerde dan in 1956'naar Al gerië terug en werd in juli 1957 operationeel assistent van Salan. Na de coup van mei 1958 speel de Jouhaud een matigende rol als vice-voorzitter van het co mité van openbare veiligheid voor Algerië en de Sahara. Toen Salan algemeen afgevaardigde in Algerië werd, nam Jouhaud de functie van operationeel be velhebber over. In september 1958 naar Parijs teruggeroepen werd hij benoemd tot stafchef van de luchtmacht en in mei 1960 werd hij inspec teur-generaal. In oktober 1960 nam hij zelf ontslag. Zoals bekend hebben twee an dere leiders van de opstandige Franse beweging, de ex-gene raals Challe en Zeiler, zich na het mislukken van de april- putsch gevangen laten nemen. Zij zitten thans een straf van vijftien jaar uit in de gevange nis van Tulle. De geboorteplaats van. Jou haud is Oran. De O. A. S. heeft de pers doen weten dat ex-generaal Paul Gar dy de functie van Jouhaud als leider van „zone drie" (West- Algerië) heeft overgenomen. Ex-majoor Camelin werd vorig jaar april vrijgesproken van de beschuldiging van deelneming aan de O.A.S. in Frankrijk. Twee andere tegelijk met Jou haud gearresteerden zijn de ca det Jourdain, van wie weinig be kend is, en mejuffrouw Ray mond, secretaresse van Jouhaud. Het wordt waarschijnlijk ge acht dat Jouhaud spoedig voor een speciale militaire rechtbank zal worden geleid. Hij heeft het recht on een nieuw proces ten einde zich te kunnen verdedigen tegen aanklachten betreffende deelneming aan de putsch op grond waarvan hij bij verstek ter dood is veroordeeld maar van wege zijn optreden in de O. A. S. daarna zullen nieuwe beschuldi gingen tegen hem worden inge bracht. werd verklaard, dat het aantal doden bij de strijd van maandag middag 50 en dat der zwaarge wonden 186 bedraagt. De voornaamste actie had plaats rondom het Plateau des Glières, waar in januari 1960 de fcarricadenopstand begon. TELEGRAM VAN DE PAUS OVER ALGERIE Paus Johannes XXIII heeft de aartsbisschop van Algiers, mgr Etienne Duval, een telegram ge zonden waarin wordt aangedron gen op beëindiging van de „broe dermoorden" in Algerië. Het op 24 maart gedateerde telegram zegt: „De droevige ge beurtenissen die Algerië met bloed besmeuren, bederven de te vredenheid die wij gevoelen toen de overeenkomsten getekend werden waarbij de lang verwach te vrede werd aangekondigd". Kardinaal Feltin, de aartsbis schop van Parijs, heeft van de Paus een telegram van gelijke strekking ontvangen. WEER STRIJD IN HET CENTRUM VAN ALGIERS In het centrum van Algiers zijn maandag weer gevechten uitgebroken toen een 500 be togers een politie-versperring bij het hoofdpostkantoor bestorm den. Machinegeweren ratelden, gra naten ontploften. Men zag over al mensen zijstraten inhollen om zich in veiligheid te brengen. De betoging was een reactie op een oproep van dé O. A. S. om zich te verzetten tegen het beleg van Eab cl Oued, het bolwerk van het geheime leger. Het schieten begon toen er een op loop Ontstond voor het leger hoofdkwartier in de Rue Disly. Een overvliegende helikopter wefd beschoten. Er zijn bij de gevechten on maandagmiddag in Algiers 26 mensen om het leven zijn geko men en rond 130 gewond. De gevechten zouden begonnen zijn toen er van een dag gescho ten werd op oproerpolitie. De po- lil ie beantwoordde het vuur. Bij enkele aanslagen in de wijk Beleourt, in Algiers, zijn maan dagmiddag tussen kwart voor en kwart over zes tien Algerijnen c ngekomen. In Oran vielen maandag bi.i 6 aanslagen vijf doden en een ge wonde, allen Algerijnen. In Ain Temochent beschoot een commandoeroer van de O.A.S. een groep Algerijnen, mef als ge volg zes doden en elf gewonden. In Si Bel Abbes werd een Al gerijns gemeenteraadslid door een lid van het F.L.N. dodeliik gewond. Voorts hadden daar gis termiddag veertien aanslagen met kneedbommen.plaats. Van ziekenhuiszijde in Algiers ONDER DEPRESSIE INVLOED Het K- N. M. I. deelt mede: Een geheel met koude lucht ge vulde depressie trok het afgelo- i pan etmaal in een langzaam tem po over Schotland naar het zuid oosten en bevond zich maandag avond nog midden op de Noord zee. In de loop van vandaag ver plaatst zij zich verder naar N.W. Duitsland. Het weer in ons land wordt dan ook geheel door dit lagedrukgebied beheerst. Het bracht maandag reeds af en toe regen en zal ook heden nu en dan buien veroorzaken, welke door enkele opklaringen zullen worden afgewisseld. Genoemde ontwikke lingen dragen er toe bij dat de matige tot vrij krachtige wind ge leidelijk ruimt naar noordwest, later mogelijk tot noord. Daar de aangevoerde lucht nog steeds koud is, en ook het Noordzeewa ter maar een temperatuur heeft van omstreeks 5 graden, zullen de middagtemperaturen in ons land vrijwel geen verandering on dergaan. medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Enkele buien. Veranderlijke bewolking met en kele buien. Matige tot vrij krach tige wind, ruimend van west naar noordwest tot noord. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen als gisteren. DINSDAG 27 MAART v.m. ri.m. Breskens 5.16 5.44 Terneuzen 5.51 6.19 Hansweert 6.31 6.59 Walsoorden 6.41 7.09 WOENSDAG 28 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 6.00 6.33 6.35 7.08 7.15 7.48 7.25 7.58 ZON MAAN op onder op onder Mrt 27 6.28 19.01 0.33 9.38 28 6.26 19.05 1.37 10.20 29 6.24 19.07 2.37 11.12 30 6.22 19.09 3.30 12.13 31 6.19 19.10 4.16 13.24

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1