Goede lad! Duizenden doden bij reusachtige aardverschuiving in Peru 'S THEE Kennedy over het buitenland S.E.R. akkoord met 15 °/0 verhoging A.O.W. HET WEER WEERBERICHT ZON- «i MAANSTANDEN HOOGWATER VRIJDAG JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5495 s genot! Gisternacht zijn in hei- dal van Huaylas, vier dor pen door een ontzaglijke aardverschuiving getroffen. Miljoenen kubieke meters aarde stortten zich uit over deze plaatsjes, die een ge zamenlijke bevolking van 3.000 zielen hadden. De twaalf meter hoge massa heeft het water van de ri vier de Santa twaalf meter boven het normale peil cloen stijgen. DAG VAN ROUW IN HARMELEN ALGEMENE ROUW SPOORWEGRAMP I K O.R.-DIENST UIT BUURKERK AANVARING IN ANTWERPSE IIAVEN Twee vermisten NEEM DE TIJD OM GOEDKOOPTE TELEFONEREN KONINGIN JULIANA TERUG NAAR OOSTENRIJK AARDBEVINGEN IN ZUID-SLAVIE De Britse P.T.T.-moeilijkheden HET ;,MERDEKA" VAN AMBASSADEUR JONES 11 DODEN BIJ MIJNONGELUK IN DE VER. STATEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 53—57 Administratie-adres: Smïdswal Telefoon 2073 A Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; pet maand ƒ2,—: per week 4S ct Losse nrs 9 ct. DE VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2.40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. yyyyyyyyyy h en fijnproefster bent op het 'an thee, mevrouwneem n Nelle. Dat is en blijft de Heus! Proef het verschil xtra-krachtig, extra-geurig... oort U ook kiest. 4 CUP een verrukkelijke elange. Superieure kwaliteit! 100 gram. extra geurige Engelse melange laadjes!) 90 ct. per 100 gram. IOON - krachtig-aromatisch, „noot-achtige" smaak! 100 gram. e... met Van NelWs thee Dit is een der zwaarste ram pen van het Amerikaanse con tinent. In 1941 werd dit gebied door een gelijksoortige ramp getrof fen. Toen werd het dorp Huaraz door een aardverschuiving ge troffen. Het was toen onmogelijk het juiste aantal slachtoffers vast te stellen, maar minstens vijfduizend mensen vonden daar bij de dood. De nu van de aarde wegge vaagde dorpen zijn Raurajirca, Saccha. Huarazpucho en Huchu- cata. De ramp deed zich woensdag avond omstreeks zeven uur plaatselijke tijd- voor. De eerste in Lima ontvangen berichten zijn nog verward en tegenstrijdig, daar de telefoon verbindingen tussen de hoofdstad en het rampgebied slecht functio neren. Volgens een in Key West, in de Amerikaanse staat Florida, opgevangen bericht van radio Lima. had de aardverschuiving een breedte van bijna een kilo meter er. een diepte van twaalf kilometer. Het was nog niet mogelijk het aantal slachtoffers te schatten, maar verwacht wordt dat het hoog zal zijn. Dc getroffen dorpen liggen in een van de mooiste streken van het Andesgebergte. Het gebied wordt wel „Het Zuidamerikaanse klein-Zwitserland" genoemd en ligt aan de voet van een gletsjer- gebied dat enkele honderden vierkante kilometers groot is. In de gemeente Harmeien, waar na de grootste spoorwegramp in de Nederlandse geschiede nis thans de rust wat is weer gekeerd, wordt, op instigatie van burgemeester drs. Jos. G. J. Timmermans, deze week met een algemene rouwdag besloten. Zaterdag worden in de gehele gemeente geduren de de gehele dag de vlaggen halfstok gehangen. Van twaalf uur tot half één zullen de kerkklokken luiden, 's Avonds om half acht houden de Nederlands Hervormde en de Gereformeerde gemeenten in de Hervormde kerk een inter kerkelijke bijeenkomst, in de Rooms-Katholieke kerk wordt tezelfder tijd een plechtige Requiemmis gecelebreerd. In verband met de ernstige treinramp bij Harmeien en de reeds door de Spoorwegen afgekondigde algemene rouw op heden vrijdag 12 januari zal van alle rijksgebouwen de vlag halfstok worden gehan gen. Aldus een mededeling van de regeringsvoorlichtings dienst. Het I.K.O.R. zal a.s. zondag morgen, 14 januari, de ochtend dienst uitzenden vanuit de Buur kerk te Utrecht (dus niet vanuit de Willem de Zwijgerkerk. zoals in de omroepbladen staat aange kondigd). In prediking en liturgie zal deze dienst zijn afgestemd op dc spoorwegramp Voorganger is ds. G J. Spilt, lid van het Moderamen van de Generale Synode van de Neder landse Hervormde Kerk. Een Belgische loods en dou aneambtenaar worden vermist, nadat hun motorboot woensdag avond in de Antwerpse haven in aanvaring is gekomen met een Nederlandse aak. De motor boot is gezonken. De nasporin gen hebben tot dusverre geen resultaat opgeleverd. De dorpen lftgen aan de voer van een 6700 meter hoge berg, de Huazcaran. Het getroffen ge bied ligt 3000 meter boven de zeespiegel. De bevolking leeft voornamelijk van landbouw en mijnbouw. Een autotocht van Lima uit naar het dal van Huay las duurt ongeveer acht uur. De eerste hulpverleningsgroe- pen zijn donderdagochtend op weg gegaan naar de plaats van de ramp. Hierbij bevindt zich een compagnie infanterie. Vliegtui gen zoeken het gebied af om do juiste omvang van de ramp te bepalen. De aardverschuiving is begon nen in het Huascariangebergte, dat ongeveer honderd kilometer van de Peruviaanse Grote Oceaankust is gelegen, In het bedolven gebied aan de voet van het gebergte woonden landbou wers. De 6.770 meter hoge Kuas- caran is de hoogste berg, waar naar het gehele massief werd genoemd. Tot nu toe is eerste het lijk van één persoon, die in het be dolven gebied woonde, geborgen. Donderdagochtend stortten nog tseeds sneeuw en rotsblok ken langs de helling van de Huazcaran. Men acht het niet waarschijnlijk dat de eerste da gen betrouwbare cijfers over het aantal slachtoffers bekend zul len worden. Alle communicatie middelen met het getroffen ge bied zijn namelijk verbroken. In Lima ontvangen berichten zeggen, dat de lawine is ontstaan door het afbreken van een ijs- rand aan de top van de berg. De verschuiving zou naar schatting op enkele plaatsen twaalf meter hoog zijn geweest. Volgens het plaatselijke blad „Expresso'' bedraagt het aantal slachtoffers vierduizend doden en zijn er duizend vermisten. Enkele ooggetuigen verklaar den, dat duizenden tonnen ijs, rotsblokken en aarde zich in het dal uitstortten. RODE KRUIS-HULP VOOR PERU Onmiddellijk na het bekend worden van de natuurramp in Peru heeft het hoofdbestuur van het „Nederlandsche Roode Kruis", als eerste bijdrage in de hulpverlening een partij ge droogd bloedplasma ter beschik king gesteld, die nog gistermid dag per vliegtuig met belange loze medewerking van de K.L.M. naar de hoofdstad Lima zal wor den verzonden. (Advertentie) Automatisch interlokaal telefoneren nu 1/3 goedkoper, op werkdagen van 7 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en tijdens het weekeinde van vrijdagavond 7 uur tot maandagmorgen 8 uur. PTT HUIS AAN DE ROL IN KOOG AAN DE ZAAN Een uit 1*13 stammend houten buis met een gewicht van dertig j°n, is woensdag in Koog aan de Zaan van zijn oorspronkelijke bouwplaats aan de Hoogstraat, verrold naar de Zaanse Schans, waar, zoals bekend, een soort openluchtmuseum in voorberei ding is. De foto toont het huis bij het passeren van de nog oudere houten molen ,,Dc Bleeke Dood". H. M. de Koningin is gister morgen om half negen per vliegtuig van Soesterberg ver trokken naar Lech (Oostenrijk) om zich bij haar gezin te voe gen Koningin Juliana is gister middag in Vorarlberg aangeko men. De wintersportvakantie van de koninklijke familie in Lech am Arlberg zal waar schijnlijk voortduren tot 18 januari. Namens de landsregering van Vorarlberg heeft gouverneur lig aan Koningin Juliana deel neming betuigd met de spoor wegramp te Harmeien. Voor dit bewijs van deelneming zond de Vorstin de landsregering een danktelegram. Het Zuidslaviische vissersdorp Podgora, aan de Dalmatische kust, is donderdagmorgen vroeg door een krachtige aardbeving- getroffen. Volgens de eerste be richten werden één man gedood en verschillende andere personen gewond. De aardbeving werd ook in tal van andere plaatsen in het land gevoeld, ook in de hoofdstad Belgrado. Zondag en maandag deden zich reeds 21 aardbevingen voor, waardoor twee mensen weiden gedood, tien gewond en 400 ge zinnen dakloos werden. De bevolking van Makarska. nabij Podgora, is na dc aard beving gevlucht. In een ander dorp verliet de gehele bevolking de zwaar beschadigde huizen. Schepen van de zuidslavische marine hebben een aanvang ge maakt met de evacuatie der be volking van verscheidene door de aardbeving getroffen kustplaats- jes. De plaatselijke autoriteiten hebben om tenten, levensmidde len en ongeveer 2000 bedden voor daklozen gevraagd. In Ploce, een kleine haven plaats ten zuiden van Makarska, stortte een station ineen. Drie mensen weiden ernstig gewond. Ook in andere plaatsen, o.m. de badplaats Du'orovnik en om geving. werd grote schade aan gericht. WILDE POSTDIENST IN ENGELAND Als de inodei-actie van liet En gelse P.T.T.-personeel, dat ageert voor hoger loon doorgaat, is de kans groot dat een soort wilde postdienst van de volksliga voor de verdediging van de vrijheid in werking komt. Dit plaatje laat zien hoe klanten dan hun poststukken op centrale punten in b.v. Londen zullen kunnen inleveren na door stor ting van sixpence tijdelijk lid van de liga te zijn geworden. Zij zullen een bepaald klein bedrag moeten deponeren waaruit de kosten van deze particuliere postbestellingen zullen kunnen worden bestreden. Juristen van de Engelse posterijen zijn op het ogenblik aan het onderzoeken of dat nou allemaal wel mag Met het oog op de grote ver tragingen die in de postbestel lingen zijn ontstaan door de „stiptheids"-actie van Britse postambtenaren heef een parti culiere organisatie een eigen postbestellingsdienst in 't leven geroepen. De afzenders van brieven moeten een contributie aan de organisatie betalen, waardoor zij automatisch als lid worden ingeschreven. Deze voorwaarde is gesteld om niet in strijd te komen met de post- wet. De directeur-generaal van de posterijen was het hier ech ter niet mee eens. Hij verklaar de, dat de organisatie inbreuk President Kennedy heeft in de jaarlijkse regerings vérkla ring- (State of the Union) het vertrouwen uitgesproken dat een wederzijds aanvaardbare oplossing A an de Berlijnse kwes tie mogelijk is. Het Westen zou de vrije toegang tot West-Ber- 1 ijn en de vrijheid van de West- beriijnse bevolking nooit op geven en was bereid er zonodig voor te vechten. Het doel van de Amerikaanse buitenlandse politiek noemde de president „een vreedzame wereld van vrije en onafhanke lijke staten". Hij drong aan op een vijfjarenplan voor de bui tenlandse handel naar aanlei ding van de groei van de E.E.G. Amerika zal de Verenigde Na ties volledig blijven steunen. De president zal het congres verzoeken zijn goedkeuring te hechten aan een stelsel van satellieten voor internationale communicatie. Voor de ontwikkeling van La- tijns-Amerika vroeg hij een speciaal fonds van drie miljard aollai. De Indonesiërs gaan naar West-Nieuw-Guinsa ,,en de hele weg daarheen zullen we „mer deka" roepen", aldus schreef donderdag het in de Engelse taal verschijnende Djakartaan- se blad „Daily Mail". Het blad, dat een commentaar gaf op de opschudding in Nederland over ambassadeur Jones' „merdeka", zegt, dat dit woord de Indonesi sche groet' en de oorlogskreet is „Onze oorlogskreet toen we de Nederlanders bestreden en onze oorlogskreet in de aan staande bevrijding van West- Irian uit de klauwen van de Nederlanders". De heer Jones aldus het blad is in Indo nesië een populaire figuur en zijn „merdeka" heeft zijn popu lariteit nog doen stijgen. Intus sen heeft de ambassadeur stel lig met zijn „merdeka" alleen maar de bevolking op Celebes willen begroeten, besluit de „Daily Mail", De Sociaal-Economische Raad stemt in met bet voornemen van dc minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om de A. O. W.-pensioenen met ingang van 1 juli 1962 met 15 te ver hogen. Dit blijkt uit het advies dat de raad op verzoek van de minister over deze aangelegen heid heeft uitgebracht. Het oor deel van de raad sluit aan bij zijn reeds eerder uitgebracht ad vies ovei waardevaste bedrijf s- pensioenen, waarin hij uitsprak, dat de bodemvoorziening van de A. O. W. te laag is. Voor een verhoging op korte termijn van de A. O. W.-uitkc- ringen worden door de raad ver schillende argumenten aange voerd'. Eén daarvan is, dat een groot aantal bejaarden niet in het levensonderhoud kan voorzien met behulp van de door of voor hen getroffen oudedagsvoorzie ningen. Dit blijkt voor een deel althans uit het aantal bejaarden (ca 75.000), dat aanvullende on dersteuning ontvangt krachtens de armenwet. Het vragen van deze ondersteuning wordt overi gens in vele gevallen als een vernedering beschouwd. Een gunstig gevolg van de verhoging van de A. O. W acht de raad, dat het verschil tussen de uitkeringen krachtens de A. W. W.- en de A. O. W.-uitke- ringen zo laat bekend is gewor den. dat daarmede bij het vast stellen voor het in 1962 te voeren sociaal-economische beleid geen rekening kon worden gehouden. Bedenkingen worden ook geop perd tegen het incidentele karak ter van de verhoging. Het gevaar bestaat, dat de animo van het bedrijfsleven bij het treffen van maatregelen voor aanvullende oudedagsvoorzieningen door der gelijke onvoorziene wijzigingen in de sfeer van de algemene ouderdornsverzekering, sterk zal verminderen. Deze bezwaren zouden kunnen worden weggenomen, als ten aanzien van dc A. O. W. een be leid op langere termijn zou wor den gevoerd. Ook hierover is door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ad vies aan de raad gevraagd. Een verhoging van het niveau van de A. O. W.-uitkeringen zal vanzelfsprekend een verhoging van dc A. O. W.-premie vereisen. Een verhoging van de premie per 1 juli 1962. gepaard gaande met een looncompensatie wijst de raad af op grond van de over weging, dat de loonsverhogingen in 1962 reeds hoger zullen zijn dan de beschikbare ruimte. In het advies worden twee andere mogelijkheden van financiering in 1962 genoemd, waaruit echter geen keuze wordt gedaan. Enerzijds wordt gewezen op de mogelijkheid van premie-verho ging per 1 juli 1962 zonder loon compensatie. Een toeneming van de bestedingen zou dan door de verhoging niet optreden. Het samenvallen met de verlaging van de loon- en inkomstenbelas ting is een gunstige bijkomende omstandigheid; uit enkele in het advies vermelde gegevens, blijkt echter, dat voor relatief grote gezinnen met lage inkomens ds belastingverlaging niet zal op wegen tegen de premieverhoging. De andere methode is die. waarbij de verhoging van de uitkeringen in 1962 uit het ouder- domsfonds wordt -gefinancierd. De premieverhoging zou dan per 1 januari 1962 ingaan en ge paard dienen te gaan met een looncompensatie. De bestedingen in 1962 zouden dan met ca 90 min gulden toenemen en de pre mie zou vanaf 1 januari 1963 gebracht moeten worden van 5,75 op ca 6,75 van het pre mieplichtig inkomen. De in 1963 voor andere loonsverhogingen beschikbare ruimte zou hierdoor uiteraard worden beperkt. De raad vertrouwt, dat een be slissing inzake een premiever hoging in 1962 niet zal worden genomen dan nadat overleg met het bedrijfsleven heeft plaats ge vonden. Tengevolge van een ontploffing zjjn woensdagavond in een mijn bjj Carterville, in de Amerikaan se staat Illinois, elf mijnwerkers van de buitenwereld afgesneden. Donderdagmorgen zijn de lij ken van de elf ingesloten mijn' werkers gevonden. De begroting voor de defen sie zal 15 percent hoger zijn dan de vorige. De aanmaak van bepaalde raketten wordt ver sneld. Het aantal bommenwer pers dat klaar staat om binnen een kwartier na een alarm op te stijgen, is met 50 percent ver groot. Het aantal parate divisies in de strategische legerreserve is verdubbeld. Op allerlei gebied is de defensie versterkt. De Atlantische gemeenschap had een moeilijk jaar gehad, maar was versterkt daaruit te voorschijn gekomen. De een heid van de Navo is veel krach tiger geworden, aldus president Kennedy. De leden zullen zich echter nog meer moeten in spannen. Kennedy zei blij te zijn dat hij het congres een bemoedi gende mededeling kon doen over de betalingsbalans. Het te kort, dat over 1960 nog twee miljard dollar bedroeg, was voor 1961 tot ongeveer een derde van dat bedrag teruggebracht. Het vertrouwen in de dollar was hersteld. De Amerikaanse hulp aan nieuwe en zich ontwikkelende staten verliep gunstig. Het pas opgerichte vredeskorps won vrienden en hielp mensen in 14 ianden. Over het Verre Oosten zei de president, dat een bevredigen de oplossing in Laos ook de vrede zou bevorderen in Viet nam, „waar dc vijand in grotere mate tot terreur overgaat". Met meer vertrouwen dan vorig jaar heeft president Ken nedy donderdag zijn (tweede) regeringsverklaring voorgelezen. Vorig jaar januari verheelde hij niet. dat, hij in het Witte 'Huis problemen had gevonden die groter waren dan hij had kun nen vermoeden. In de tweede boodschap, ko men geen verrassingen voor. In het zakelijke relaas uit Kenne dy zijn voldoening over het eco nomische herstel en de verstevi ging van de defensie. Tegenover een zich uitbrei dende E.E.G., met Engeland als lid, is volgens de president een gedurfde nieuwe politiek van de kant van Amerika nodig om met de E.E.G. een „handelsge meenschap met grote mogelijk heden voor de vrijheid" te smeden. Hij stelt een vijfjaren plan vóór handelsuitbreiding voor, dat het mogelijk moet maken de tarieven in Amerika en in de E.E.G.-landen geleide lijk af te schaffen „voor goede ren waarmee wij gezamenlijk 80 procent van de wereldhandel uitmaken". „De E.E.G. gaat voorwaarts", aldus de president tot het con gres, „en het economische of fensief van de communisten is aan de gang. Het is nu de tijd voor een initiatief". maakte op de wet. De organisa tie heeft in Londen 150 mensen in dienst en zegt de beschik king te hebben over verscheide ne duizenden leden over geheel Groot-Brittannië. De stiptheidsactie van de P.T.T.-employees duurt reeds 11 dagen en wordt gehouden als protest tegen de weigering van de directeur-generaal om een loonsverhoging toe te kennen. De actie heeft reeds een grote achterstand in de bestelling van brieven en pakketten veroor zaakt. Ook de typistes in overheids dienst zullen een „stiptheids"- actie beginnen. Hun vakbond heeft opgedragen dat zij zich aan een vastgestelde tiksnelheid moeten houden. De actie gaat volgende week woensdag in en wordt gehouden uit protest tegen de loonstoppolitiek van de regering'. De leiders van de ruim drie miljoen leden tellende federatie van vakbonden van scheeps- bouwarbeiders en technici heb ben donderdag besloten op 5 februari een nationale eendags- staking uit te vaardigen ter ondersteuning van eisen voor hoger loon en een kortere werk week. ONBESTENDIG Een depressie, die naar de Noordzee trok, bracht ons don derdag' zuidwesterstorm en buien. Donderdagavond begon de wind wat te bedaren. Een volgende storing trok echter in tussen met grote snelheid over de oceaan naar het oosten. Deze zal heden de zuidwester weer tot stormkracht doen toe nemen. Daarbij zullen plaatse lijk opnieuw buien voorkomen, maar ook enkele opklaringen. De temperaturen zullen dan dezelfde waarden als donderdag bereiken of iets-lager blijven. medegedeeld door- het KNMI, geldig tot vrijdagavond ONBESTENDIG Veranderlijke bewolking met af en toe buien. Krachtige wind tot storm uit het zuidwesten. Dezelfde temperaturen als gisteren, of iets lagere. ZON MAAN op onder op onder Jan. 12 8.44 16.52 12.02 13 8.44 16.54 12.27 0.4S 14 8.43 16.56 12.53 2.04 15 8.42 16.57 13.22 3.17 16 8.41 16.59 13.54 4.27 VRIJDAG 12 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.02 6.37 7.17 7.27 n.m. 6.45 7.10 7.50 8.QC ZATERDAG 13 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.57 7.32 8.12 8.22 n.m. 7.32 8.07 8.47 8.57

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1