Moeizaam begin van onderhandelingen tussen E. E. G. en Engeland De staatsgreep in Ecuador EIGEN HAARD President Gallegos onder druk van luchtmacht weer afgetreden DAMESTRUIEN VESTEN WEEROVERZICHT ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER rraxiKering bij abonnement: Temeuzen fvirscteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adresSmidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ0.— per kwartaal; per maand 2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct, VRIJE VRIJDAG 10 NOVEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5444 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 18 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. lie ministeriele conferentie kissen dc zes landen van de p;, o. en Engeland te Brussel is er tenslotte donderdag niet in geslaagd een fors begin te geven wn de besprekingen, die de Brit- ie toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap tot ilocl hebben. Do ambtelijke dclc- ;aties ran de zeven landen, die het eigenlijke werk moeten gaan ilucn, hebben niet de positieve richtlijnen ontvangen, die nodig zijn voor de aanpak van de wer kelijk grote vraagstukken, welke uit een Brits lidmaatschap van de E. E. G. voortkomen. Xiet alle problemen van de landen van het Britse gemene best als zodanig, maar een studie van douanetarieven zij het ook in verband met het gemene- best zal het onderwerp zijn, waarover de ambtelijke deskun- KON1NKL1JK PAAR ZENDT TELEGRAM Koningin Juliana en Prins Bomhard hebben aan koningin Elizabeth van Engeland een tele gram van deelneming gezonden naai aanleiding van dc orkaan die Brits-Honduras heelt geteis terd. In dit telegram zegt het Ko- r. -iklijk Paar diep geschokt te ijn door de ramp, die Honduras heft getroffen. Het betuigt zijn deelneming aan de getroffen ge zinnen Koningin Elizabeth in Ghana Koningin Elizabetth van En geland en prins Philip zijn don derdag per vliegtuig uit Londen la Accra (Ghana) aangekomen. Duizenden Ghanezen stonden langs de weg waar de stoet langs trok. Op het vliegveld wa ren reeds uren voor de aankomst ongeveer 20.000 mensen aanwe zig. President Nkroema .hield een v. elkemstrcdc. die door dc ko ningin werd beantwoord. De koninklijke bezoekers ont vingen een geestdriftig welkom op het vliegveld van Accra. De minister antwoordt GRENSPE NDEL ECONOMISCH NIET ZEER BELANGRIJK In de memorie van antwoord beantwoordt de minister van Economische Zaken een vraag over de invloeden van de grens- arbeid op de Nederlandse eco nomie. De minister schrijft het volgende In de grensgebieden is het pendclverschijnsel van traditio nele aard. De laatste jaren is de pendel echter sterk toegeno men. De indruk bestaat, dat thans 5 tot 10.000 Nederlandse mannen naar Duitsland pende len, waarvan het overgrote deel uit Limburg afkomstig is Uit gegevens van de Duitse arbeids bureaus in het grensgebied blijkt, dat deze pendelaars mees tal in de bouw- of in de metaal nijverheid werkzaam zijn. Om digen in hun eerste rapport aan de ministers van de zeven landen verslag moeten gaan uitbrengen. Nadat woensdagavond de Bel gische minister van Buitenlandse Zaken, Spaak, naar men dacht met algemene instemming van dc zeven ministeriele delegaties, had gesteld dat het probleem van het gemenebest liet grootste was en dus onmiddellijke aandacht moest krijgen, bleek de Franse afvaardiging, onder leiding van dc minister van Buitenlandse Zaken, Couve de Murville, don derdagochtend een geheel andere mening hierover te huldigen. Bij de bespreking van de vraag of de onderhandelingen zouden kunnen worden begonnen met •een onderzoek naar de mogelijk heid hoe de vitale belangen van het Britse gemenebest kunnen worden beschermd en rekening kan worden gehouden met dé politieke belangen daarvan zon der dat aar, de integriteit van de Europese gemeenschap het gemeenschappelijke buitentarief wordt geraakt, was het minis ter Couve de Murville die slechts bereid was alleen een onderzoek te doen instellen naar de kwes ties van douanetarieven, gezien tegen de achtergrond van de ver plichtingen in het G. A. T. T. Reeds daarvóór had de Franse delegatie geweigerd de handel in landbouwprodukten bij 't vraag stuk van de gemenebest-landen te behandelen, vóórdat de ,,zes" een begin hebben gemaakt met de uitvoering van een gemeen schappelijk landbouwbeleid. Ook weigerde men van Franse zijde te spreken over dc mogelijk heden van associatie van landen van het gemenebest met dc E. E. G., voordat de resultaten be kend zijn van de conferentie, die de ministers van de zes landen op 5 december in Parijs houden met de ministeriële vertegenwoor digers van de met de E.E.G. ge associeerde gebieden in Afrika. Na een langdurig debat werd de ambtelijke delegaties tenslot te opgedragen in vergadering van 22 tot 25 november en eventueel op 28 november alleen te rappor teren over kwesties van het ge zamenlijke buitentarief, tarief kwesties verband houdende met het gemenebest en oplossingen voor tariefvraagstukken voor grondstoffen en eindprodukten uit dc landen van liet gemene best. Op S en 9 december zullen dë ministers van de zeven landen dit rapport bespreken. Voor de leider van de Britse delegatie, Heath, die een posi tieve opdracht voorstond aan de ambtelijke delegatie op basis waarvan vlot zou kunnen worden verder gewerkt, kwam dit besluit als dë eerste „koude douche" zoals In de wandelgangen van de conferentie werd opgemerkt. TWEEDE KAMER AKKOORD MET BELASTING- ONTWERPEN Het wetsontwerp inzake invoe ring van de verlaging der in komsten- en loonbelasting als mede beëindiging van de tijde lijke verhoging van de vennoot schapsbelasting is gisteren door de Tweede Kamer z.h.s. aange nomen. Ook het wetsontwerp inzake bijzonder invoerrecht op minerale oliën werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aan tekening, dat de leden van C.P.N., S. G. en P.S.P. geacht willen worden te hebben tegengestemd. Op gelijke wijze werd het derde ontwerp (verhoging vennoot schapsbelasting) aangenomen. (Advertentie). Politieke commissie over kernproeven De Britse afgevaardigde in de politieke commissie van de Ver. Naties, sir Michael Wright, heeft donderdag gezegd tegen een Afro-Aziatisch voorstel te zullen stemmen, waarin de al gemene vergadering verzocht wordt het gebruik van kernwa pens tegen de letter, geest en doeleinden van de Verenigde Naties en een „directe schen ding" van het Handvest" te ver klaren. Het voorstel werd ingediend door Ceylon, Ethiopië, Ghana, Libië, Nigeria. Somaliland, Soe dan, Tunesië en Indonesië. Engeland kan niet verder gaan dan het aanvaarden van het tegenhouden van een kernoor log, aldus Wright. Het voor naamste doel behoort het voor komen van de oorlog zelf te zijn- Zolang het gevaar voor oorlog bestaat, is er altijd het gevaar dat kernwapens zullen worden gebruikt. Wright noemde de resolutie slechts een andere ver sie van vroeger gedane voorstel len voor een ongecontroleerd verbod van kernwapens. Ook de Amerikaanse afge vaardigde, Arthur Dean. be klemtoonde dat hij het voorstel in de huidige omstandigheden onmogelijk kan aannemen, en dat ook hij zal tegenstemmen. PAPOEA'S ZULLEN NIET WERKELOOS BLIJVEN TOEZIEN BIJ EEN INDONESISCHE AANVAL OP NIEUW-GUINEA „Men moet de Papoea's niet onderschatten" Drie zeer vooraanstaande Pa poea-leiders hebben, in antwoord op aan hen gestelde vragen, ver klaard, „dat de Papoea's niet werkeloos zouden blijven toe kijken" als Indonesië onverhoopt ooit een inval zou doen in West Nieuw-Guinea. Deze Papoea-leiders waren Marcus Waisiepo, Willem Inury en dominee Willem Rumainum. Zij hebben alle drie zitting in het onlangs opgerichte nationale co mité, waarvan Inury zelfs voor zitter is. Alle drie waarschuwden zij niet moet onderschatten. Zij ver niet moet onderschatten, ij ver wezen hierbij naar de ravages, die in de Japanse gelederen zijn aangericht, toen tijdens de oor logsjaren telkens Japanse pa trouilles door Papoea's werden overvallen, hoewel de Japanners toch ook modern waren be wapend. De heer Inury zeide: „Het na- geen onschuldigen het slacht offer worden van ons streven naar onafhankelijkheid, welk recht wij ten koste van alles wil len handhaven". Inury zeide. het te zullen be treuren als het voorstel van mi nister Luns, dat immers is ge baseerd op het ten uitvoer le; gen van een V. N.-resolutie van het vorige jaar. niet door de Afro-Aziatische landen zou wor den gesteund en aanvaard. Als, zeide hij, Indonesië ons recht op onafhankelijkheid erkent, en zich niet verzet tegen de Nederlandse resolutie, kunnen wij niet anders dan Indonesië hoogachten, aldus de heer Inury. De brand in Hollywood bedwongen Donderdag heeft de brand weer in Hollywood gemeld dat de brand, die een van de rijkste woonwijken in de Verenigde Staten in de as gelegd heeft, is bedwongen. De schade voor de verzekering wordt op 24 miljoen dollar geschat. Miljonairs, filmsterren en za kenlieden keren stuk voor stuk terug naar hun verwoeste wo ningen. De brand heeft vier da gen geduurd. Er zijn geen do den bij gevallen, maar 150 brandweerlieden zijn licht ge wond. In totaal zijn 456 huizen door de brand verwoest, waarvan 447 in dc luxueuze wijken „Bei-Air en .Brentwood"- In totaal acht duizend woningen werden be dreigd. Ontsnapping naar West-Berlijn Een jonge Oostduitser is er donderdag in geslaagd naar West-Berlijn te ontsnappen door kalm langs de Oostduitse grenswacht naar de Amerikaan se politie aan de Friedrich- strasse te wandelen, gekleed in gedeelten van een Amerikaans legeruniform, die hij uit een Oostduitse filmstudio had „ge leend". De Westberlijnse politie zei dat de Oostberlijnse politie niet eens naar hem keek toen hij voorbijliep. De staking in Argentinië De Argentijnse politie heeft woensdag meer dan duizend traangasbommen gebruikt tegen de stakende arbeiders in de sui kerindustrie in Tucuham, Noord- West Argentinië. Verscheidene personen werden licht gewond en tientallen arrestaties werden verricht. De politie bezette naderhand het gebouw van de vakvereni ging van de arbeiders in de sui kerindustrie, van waaruit pistool schoten waren gelost op het hcofdkwaticr van de politie. In Buenos Aires en op het platteland marcheerden klei ne groepjes demonstrerenden rond op de laatste dag van de drie 'dagen oude nationale sta king. Verscheidene bussen lie pen lekke handen op doordat spijkers op de weg waren ge strooid, andere bussen waren met Molotov-cocktails in brand gestoken. De vleesverpakkings- industrie en de havens liggen nog stil. De spoorwegstaking duurt nu reeds tien dagen. Enkele treinen voor grote trajecten rijden nog, maar het meeste verkeer is lam gelegd. Dr Camilo Gallegos, voorzit ter van het hoge gerechtshof, die dinsdag na de ongeregeldheden in Ecuador voorlopig president werd, is woensdag onder druk van de luchtmacht weer afgetre den. Carlos Julio Arosemena, vice- president en voorzitter van het congres, die zich na het aftreden van de wettige president, Ibarra, tot president had uitgeroepen maar door het optreden van het leger het veld moest ruimen voor Gallegos, is thans opnieuw staats hoofd. Hij heeft inmiddels een nieuwe regering gevormd. De conserva tief dr Neptali Ponce is hierin minister van Buitenlandse Zaken. Arosemena bevond zich sedert dinsdagavond met zijn vrienden in het congresgebouw dat door het leger werd bewaakt. Hij was hierheen gegaan nadat Ibarra (Advertentie) no^cnnoai w" I?Telijktionale comité heeft de' kwestie personeel zijn in het geheel geen gegevens beschikbaar. Tegen over een netto-verlies van "Ne derlandse arbeidskrachten aan* Duitsland staat een netto-winst bij het grensverkeer met Bel gië. Deze winst wordt echter, in tegenstelling tot het verlies aan Duisland, niet veroorzaakt door lcon\ erschillen. maar door de in Nederland relatief gunstiger werkgelegenheid. De indruk bestaat dat Neder land bijna evenveel grensarbei ders aan België onttrekt als het aan Duitsland verliest. Per sal do is het verlies vermoedelijk niet: groter dan enige duizenden werkkrachten hetgeen ten op zichte van dc Nederlandse wer kende beroepsbevolking van ruint 4 miljoen personen van te verwaarlozen betekenis is. Een geringe invloed op de Neder landse volkshuishouding in haar geheel sluit een relatief belang rijker betekenis voor bepaalde grensgebieden overigens uiter aard niet uit. Bedacht dient daarbij te worden, dat het ver- des aan psysieke produktie van Nederlun.i ten dele wordt goed gemaakt door de toeneming van m hei buitenland verdiende inkomens". van een mogelijke Indonesische inval uitgebreid besproken met andere vooraanstaande Papoea's. Het comité bewandelt de weg van de vrede en wij zullen iedere mogelijke weg onderzoeken om tot een vreedzame oplossing te geraken. Maar als onze pogingen op niets zullen uitdraaien en In donesië ons in de hoek drijft en aanvalt, zullen wij daarop een passend antwoord vinden. Daar bij zullen de nodige maatregelen moeten worden getroffen, opdat Gebrek aan arbeiders in Luikse kolenbekken In dc Luikse kolenmijnen be staat een nijpend gebrek aan ondergrondse arbeidskrachten, ondanks de sluiting van enkele schachten. Verschillende mijnen hebben zelfs geen voorraden meer, zo verklaart de Belgische socialist Leon Troclet in een vraag aan de hoge autoriteit van de E.G.K.S. Troclet verzoekt der halve om een overzicht van de maatregelen die de hoge sutori tcit denkt, te nemen om deze toestand te verhelpen. INDONESIË ZAL MOGELIJK GEWAPEND INGRIJPEN INDIEN NEDERLANDSE RESOLUTIE DOOR V. N. WORDT AANGENOMEN Indonesië zal mogelijk „ge wapend ingrijpen" indien de Ne derlandse resolutie over Nieuw Guinea door de Assemblee der V. N. wordt aangenomen. Dit heeft volgens welingelichte krin gen minister Soebandrio woens dag met zoveel woorden aan een groep Afrikaanse gedelegeerden op een besloten bijeenkomst ge- gezegd, kort nadat minister Luns de Assemblee had toegesproken. Een welingelichte Westelijke zegsman kwalificeerde Soeban- drio's toespraak als „fel en emo tioneel". Soebandrio zei dat in dien de Nederlandse resolutie wordt aangenomen of zelfs met zeer kleine meerderheid verwor pen Indonesië wellicht tot gewa pend ingrijpen zou zijn gedwon gen. Hij zette fel het bekende stand punt uiteen dat Nieuw-Guinea tot Indonesië behoort. Volgens de zegsman maakten de militante woorden geen al te grote indruk op de toegesproken „Brazzaville-groep", vooral we gens de felle en emotionele toon. Over zijn standpunt, dat Nieuw- Guinea Indonesië toebehoort ont stond enig debat waarover geen details bekend zijn. In de wandelgangen was men donderdagochtend niet van me ning dat Soebandrio's toespraak rle houding der Brazzaville-groep wal het stemmen betielt had be ïnvloed. Grote keuze Lage prijzen SPORTHANDEL NOORDSTRAAT 76 Dc publikatic van deze ver klaring was in Guayaquil aan leiding tot studentendemonstra ties. De betogers eisten het af treden van de burgemeester, Menendez Gilbert, die zij verant woordelijk stellen voor de bloe dige onlusten van.de afgelopen dagen. Menendez Gilbert heeft een toevlucht gezocht in het con sulaat van de Verenigde Staten. Het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bekend gemaakt dat de afgezette presi dent van Ecuador, Ibarra, een toevlucht heeft gezocht in de Mexicaanse ambassade in Quito, die hem asiel heeft verleend. PRESIDENT DE GAULLE OP CORSICA Een beeld van het lx-zoek van president De Gaulle aan Corsica: de president, omringd door een geestdriftige menigte, kan zich sleelits langzaam voortbewegen: velen trachten koste wat het kost een handdruk van hem te krijgen Twee overlevenden AMERIKAANSE CONSTELLATION MET RECRUTEN AAN BOORD NEERGESTORT Z even-en- zeventig doden SPANNING IN ALBANIË TENGEVOLGE VAN ALBANEES- SOWJETRUSSISCHE CONFLICT Uit diverse bronnen zijn aan wijzingen ontvangen dat in dc hem gevangen had laten nemen Albanese hoofdstad Tirana spau- op de beschuldiging dat hij zich tot dictator wilde verheffen en nadat Gellegos hem vervolgens weer had laten bevrijden. Om een nieuwe politieke manoeuvre tc vermijden had het leger het parlementsgebouw afgesloten terwijl Arosemena zich daar be vond. Woensdagmiddag echter viel de luchtmacht deze troepen aan. Om bloedvergieten te voor komen trad Gallegos af. Het leger zou hem echter nog steu nen. De bevelhebbers van vloot en luchtmacht en bepaalde eenheden van het leger hebben een ver klaring uitgegeven volgens welke zij het besluit van het parlement ten gunste van Arosemena Mon- iroy onderschrijven. TOENEMENDE WIND Donderdag bleef het tamelijk zacht. In de kustgebieden kwa men nu en dan buien uit zee bin nendrijven. Een regenzone, die over Oost-Frankrijk naar het noordoosten trok, bereikte in de avond het oosten van ons land. Intussen nam ten zuiden van Ierland de westenwind in kracht toe, die onstabiele lucht naar West-Europa voerde. Voor heden wordt in ons land ook een matig tot krachtig toene mende wind tussen zuidwest en west verwacht. Aanvankelijk zal er in het noordoosten van het land nog enige regen voorkomen Van het westen uit zullen heden enige buien ons land bereiken. Het blijft tamelijk zacht. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Tamelijk zacht Opklaringen, maar plaatselijk ook enige buien. -Tot matig of krachtig toenemende wind tus sen zuidwest en west. Tamelijk zacht-weer. VRIJDAG 10 NOVEMBER ZON MAAN op onder op onder Nov. 10 7.50 16.57 9.43 18.46 11 7.52 16.56 10.49 19.3-3 12 7.54 16.54 11.49 20.30 13 7.55 16.53 12.40 21.35 14 7.57 16.51 13.21 22.17 13 7.39 16.30 11.00 Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 2.44 3.19 3.59 4.09 ii.m. 2.55 3.30 4.10 4.20 ning heerst tengevolge van het Albanees-Sowjetrussische con flict. Er zijn rantsoenerings maatregelen genomen en aan de bevolking is het consigne ge geven dat in geval van gevaar alle weerbare mannen en vrou wen zich als gemobiliseerd moe ten beschouwen. De bejaarden, zieken en kinderen moeten zich dan op straat verzamelen voor een evacuatie naar de bergen. Deze maatregelen hebben onge rustheid gewekt. Het merendeel van de ambas sadeurs van de landen van het Sowjetblok hebben de Albanese hoofdstad verlaten. Alleen de Hongaarse en Tsjechoslo waakse diplomatieke vertegenwoordigers alsmede de Franse gezant en de Italiaanse en Zuidslavische zaakgelastigde verblijven nog in Tirana. Bij de Sowjetrussische ambas sade zijn veiligheidsmaatregelen genomen. De ambassade wordt door politie en soldaten bewaakt. TANGANJIKA WIL ONAFHANKELIJKHEID Het Britse Lagerhuis heeft zich woensdag in beginsel ak koord verklaard met een wets ontwerp dat voorziet in het ver lenen van onafhankelijkheid, volgende maand, aan Tangan- jika. De minister van Koloniën, Maudling, deelde het Lagerhuis mee, dat alle Britse gemenebest- landen zich bereid verklaard hebben Tanganjika als volwaar dig lid van het gemenebest te aanvaarden. ZATERDAG II NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walznnrden v.m. 3.20 3.55 4.33 1.13 n.m 3.33 4.0S 1.18 Volgens een officiële opgave van de gouverneur van Brits Honduras, bedraagt het aantal doden als gevolg van de orkaan „I-Iattio" die de vorige week dit land heeft geteisterd, tot dusver 319. Door het neerstorten van een „Constellation"-vliegtuig van Je Amerikaanse luchtvaartmaat schappij Imperial Airines, zijn woensdagavond zeventig recru- ten van het Amerikaanse leger alsmede vier beroepsonderoffi cieren en drie leden van de be manning omgekomen. De enige overlevenden, de ge zagvoerder en de boordwerktuig kundige, zijn niet levensgevaar lijk gewond. Het vliegtuig had aan het vlieg veld Byrd, in Richmond, in de staat Virginia, gemeld te zullen landen in verband met motor storing. Tijdens het maken van een grote bocht, kennelijk als voorbereiding van de landing, stortte het vliegtuig in de om geving neer, waarop het in brand vloog. Reddingsploegen moesten zich over anderhalve kilometer met bijlen een weg banen door het dichte bos, waarin het was terecht gekomen. Het vliegtuig was woensdag morgen uit Newark, in de staat New Yersey vertrokken, op weg naar Fort Jackson, in Zuid- Carolina, waar de recruten hun militaire opleiding zouden krij gen. AANSLAGEN IN FRANKRIJK Bij zeven aanslagen mee kneedbommen, die worden toe geschreven aan rechtse extre misten, hebben gisterochtend vroeg in Parijs twee mensen lichte verwondingen opgelopen. Elders in Frankrijk deden zich gisternacht bijna dertig ontploffingen voor, die zware schade veroorzaakten. Door aanvallen van Algerijnen met machinepistolen, revolvers en granaten kwamen vijf mensen om het leven en werden twaalf mensen gewond. Volgens de Parijse politie had den de in de hoofdstad ontplofte bommen een veel zwaardere la ding dan vorige helse machi nes- De aangerichte schade is aanzienlijk. In de Corsicaanse plaats Bas- tia explodeerde gisterochtend vroeg een bom bij het gehouw van een door de Franse regering gesteunde maatschappij voor landbouwontwikkeling. Het was de derde ontploffing in drie dagen. Ook in de Zuidfranse steden Perpignan en Carcassorr kwamen kneedbommen tot on Dloffing.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1