ADENAUER BONDSKANSELIER Minister Luns vol goede moed naar New York vertrokken Ru Molens en Nylons De Gaulle op Corsica HOOGWATER WOENSDAG 8 NOVEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5442 Ollenhauer over de verkiezing van Adenauer KABINETSFORMATIE IN WEST-DUITSLAND DE TOESTAND IN CUBA VRACARIC NAAR ZUID-SLAVIE VERTROKKEN H.H. Sportvissers G. MEIJER WEERÜ VERZICHT ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT BEHANDELING VAN DE KWESTIE NIEUW-GUINEA OPNIEUW UITGESTELD Arrestant van misdrijf in Baarn op weg naar zijn cel ontvlucht Radio de Koek STAATSGREEP IN ECUADOR EXPLOSIE IN ACCRA NEDERLANDS m.s. „HOLLANDS DUIN" HAD AANVARING MET KUSTVAARDER „Plover" gezonken op de Nieuwe Maas In dichte mist J „Hollands Duin" licht beschadigd Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen EERSTE BLAD Advertentiepriis per mm 16 ct: minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties)5 regels ƒ1.10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Iianrad Adenauer is tot bonds kanselier van West-Duitsland gekozen. Adenauer werd met volstrekte meerderheid van stemmen ge- Kozen. In totaal werden er 490 stemmen uitgebracht. Om de meerderheid te krijgen had Ade nauer 250 stemmen nodig, hij verkreeg er 259. Tegen stemden 205 afgevaardigden, 26 onthiel den zich van stemming. De voorzitter van de Bonds dag, Eugen Gerstenmaier, las na opening van de zitting het voor stel van de bondspresident tot verkiezing van een kanselier voor, waarna gestemd werd. 'Gerstenmaier zei het te be treuren, dat de stemmen van de Berlijnse afgevaardigden niet meetelden. Van de 19 Berlijnse afgevaardigden stemden acht vóór en 10 tegen Adenauer, één onthield zich van stemming. In de twaalf jaren praktijk van de Westduitse parlementaire de mocratie is het gewoonterecht ontstaan dat partijleiders en Een bijna 86-jarige kanselier, die van de gezamenlijke coalitie genoten slechts 258 stemmen ontvangt inpiaats van de 309, die C.D.U. en F.D.P. bijeen hadden kunnen brengen, boezemt voor de komende kritieke ontwikkeling in de wereldpolitiek weinig ver trouwen in. Dit heeft de leider van de Westduitse sociaal-demo craten, Ollenhauer, dinsdag in Bonn opgemerkt naar aanleiding van de verkiezing van Adenauer. De „„Yorkshire Post" is geens zins hoopvol gestemd door de achtergronden van de kabinets formatie in West-Duitsland- „Wat hier gebeurt is geen bin nenlandse kwestie het is een strijd om de macht van hen die met de N.A.V.O. willen samen werken en hen die haar willen gebruiken", „De buitenlandse politiek van Duitsland moet bijzonder zorg vuldig worden geobserveerd en krachtig in bedwang worden ge houden vooral wanneer de sta biliserende invloed van Ade nauer wegvalt". ..Wanneer de vrije democraten wordt toegestaan de toon aan te geven zal zelfs Adenauer er niet in slagen het gevaarlijke afdrij ven naar oorlog te voorkomen." De Cubaanse veiligheidspolitie heeft dinsdag in Havanna ver klaard, dat zij wederom enkele leiders van de revolutionaire volksbeweging MRP) heeft ge arresteerd en dat de organisatie nu praktisch uitgeroeid is. In de verklaring worden bij zonderheden bekend gemaakt over de nationale organisatie van de tegenrevolutionaire groep en zestien diplomaten van Zuid- Amerikaanse landen genoemd die met de MRP zouden hebben samengewerkt. Volgens de poli tie heett de Italiaanse ambassa- ue in Havanna diensten verleend aan tegen-revolutioaire groepen door hun leiders onderdak te verlenen. Ook de Venezulaanse ambas- ^ZO,u,ü£a!Jwe betrekkingen met de MRP hebben onderhou den. fractievoorzitters aan de bonds president de kandidaat voor het kanselierschap voorstellen. De president is echter aan deze aanbeveling niet gebonden. De hem voorgestelde kandidaat moet bij de eerste stemming de abso lute meerderheid van de stem men in de Bondsdag behalen. Door het verlies van de abso lute meerderheid bij de verkie zingen op 17 september door de christen-democraten heeft in de nieuwe Bondsdag geen van de drie partijen, C. D. U., S. D. P. en F. D. P. genoeg stemmen om al leen een kandidaat te benoemen. Adenauer werd echter bij de eerste ronde reeds met absolute meerderheid van stemmen her kozen. Bij controle der stemmen bleek dinsdagavond dat Adenauer niet 259, maar 258 stemmen op zich verenigd heeft. Het aantal tegen standers blijkt 206 geweest te zijn. Op 14 augustus 1949 koos de Bondsdag Adenauer voor de eerste maal tot kanselier met 202 van de 402 stemmen. In 1953 werd Adenauer voor de tweede maal gekozen, met 305 stemmen vóór en 148 tegen en 14 onthou dingen. Ook in 1957 koos het parlement Adenauer tot bonds kanselier. Van de 497 stemge rechtigden behoorden er toen 270 tot de C. D. U./C. S. U. Met deze vierde achtereenvol gende verkiezing van de bijna 86-jarige Adenauer is een eind gekomen aan zeven weken on zekerheid over zijn positie, nadat zijn partij bij de verkiezingen in september de absolute meerder heid had verloren. Dinsdag kreeg de kanselier 51 stemmen minder dan verwacht werd. De christen democraten hebben 242 zetels en de vrije democraten 67. Onder de eersten die hun ge lukwensen aanboden was de burgemeester van West-Berlijn Willy Brandt, tegenstander bij de verkiezingen in september. Zo wel de vrije democraten als een deel van Adenauers eigen partij gaven de voorkeur aan de mi nister van Economische Zaken, Ludwwig Erhard, voor het kan selierschap. De coalitie-besprekingen lie pen steeds weer vast op andere punten. De vrije democraten eis ten invloed in de buitenlandse politiek waardoor dr Heinrich von Brentano zich gedwongen zag af te treden. Toen Bondsdagpresident Ger stenmaier de uitslag bekend maakte applaudiseerden de christen-democratische afge vaardigden en slechts enkele li beralen. De socialisten en de meeste liberale parlementsleden bewaarden het stilzwijgen. PRINSES BEATRIX BEZOCHT KLEINE KOMEDIE H. K. H. Prinses Beatrix heeft maandagavond een voorstelling n de Amsterdamse Kleine Kome die bijgewoond van „Een vrije dag". Tijdens de pauze liet de Kroonprinses verscheidene per sonen, onder wie mevrouw Mag- da Janssens aan zich voorstellen. De bijgaande foto toont de Prin ses (links) in gesprek met de actrice. Op de achtergrond links de heer K. Guttmann, directeur van het gezelschap „Ensemble" en rechts de heer I. Parijs, zake lijk leider van het gezelscliap. Het Zuid-Slavische consulaat- generaal in München heeft mee gedeeld dat Vracaric dinsdag avond naar Zuid-Slavië is ver trokken. Tegen journalisten verklaarde Laza Vracaric dat zijn arrestatie op 2 november hem geschokt had. Toen hij in de vroege mor- genuren ii> zijn hotel werd ge wekt moest hij onwillekeurig aan 20 jaar geleden terugdenken, de tijd waarin de Gestapo op de deuren klopte. Hij betreurde het dat nog niemand officieel zijn verontschuldigingen had aange boden. Men kan altijd voor verrassingen komen te staanaangename of onaangename" Ter bijwoninc van de behan deling in de Verenigde Naties van de Nederlandse resolutie over Nieuw-Guinea is de minister van Buitenlandse Zaken, mr J. M. A. H. Luns, gisteravond van Schip hol naar New York vertrokken. „Hoe de stemming over die resolutie zal uitvallen kan ik na tuurlijk niet zeggen. In een orga- (Adv.) Koopt nu Uw bij NOORESTRAAT 25 - AXEL Ru Record 49,nu 37,50 Ru Mer 201 49.95 nu 35, Ru Atlantic 64.nu 50, Ru Mer Supper 64, nu 50, Ru Mer 401 69,— nu 55,— Nylon Rhodia 35/00 nu 9,50 Nylon Rhodia 40/00 nu 10,50 Nylon Rhodia 45/00 nu 12,50 ZUIDELIJKE WIND activiteit op Dinsdag bevond ons land zich komen. Het tussen twee lage-drukgebieden in. De ene depressie trok van Hongarije naar noordwest Duits land. Het regengebied ervan be reikte tijdelijk het oosten van ons land. Dinsdagavond was deze depressie al ten nooroosten van ons land gevorderd, en hield het met regenen op. De andere de pressie lag ten zuiden van IJs land. De bijbehorende fronten bewogen over de Britse eilanden naar het oosten, maar daarbij nam de activiteit van de frontale regen wel af. Voor heden ver wachten wij, dat we geleidelijk onder invloed van de depessie- de Oceaan gullen wordt half- tot zwaarbewolkt weer met plaatse lijk misschien wat regen. Het wordt iets minder koud, terwijl de zuidelijke wind overwegend matig wordt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zuidelijke wind Half tot zwaarbewolkt weer,' maar op de meeste plaatsen geen regen van betekenis. Zwakke tot matige zuidelijke wind. Iets min der koud. WOENSDAG 8 NOVEMBER ZON MAAN Nov. 9 10 11 12 13 14 15 op onder op onder 7.48 16.59 8.34 18.07 7.50 16.57 9.43 18.46 7.52 16.56 10.49 19.33 7.54 16.54 11.49 20.30 7.55 16.53 12.40 21.35 7.57 16.51 13.24 22.47 7.59 16.50 14.00 Breskens Terneuzen Hanswee rt Walzoorden v.m. 1.38 2.13 2.53 3.03 n. m. 1.49 2.24 3.04 3.14 DONDERDAG 9 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 2.09 2.44 3.24 3.34 n.m. 2.21 2.56 3.36 3.46 nisatie als de Verenigde Naties met 103 leden loopt men altijd de kans van verrassingen, aange name of aangename", aldus de minister voor z'n vertrek. Hij was persoonlijk vol goede moed en wel naar aanleiding van de laat ste ontwikkeling in New York. Mocht de behandeling heden nog niet beginnen, dan zou dit de minister niet onwelkom zijn, om dat het hem nog even tijd zou schenken voor verkenningen. Met de Nederlandse ambassa deur in de Verenigde Staten, dr J. H. van Roijen, zou mr Luns na zijn aankomst bespreken of het wenselijk is, dat hij in Was hington nog eens contact zal zoe ken met de Amerikaanse rege ring. De Verenigde Staten hebben grote waardering voor het Ne derlandse plan, maar op de vraag hoe Amerika zou stemmen durf de de bewindsman zich voorzich tigheidshalve niet uit te laten. Over het zojuist aangeboden manifest van 't comité „Verzoe ning Indonesië-Nederland" was de minister niet erg te spreken. „Het wekt de indruk alsof van Nederlandse zijde sinds 1949 de verhouding met Indonesië is ver troebeld, maar die vertroebeling en dat kan men in alle fair heid niet ontkennen is juist veroorzaakt door Indonesië. In het manifest wordt d'e indruk gewekt, dat Indonesië toenade ringspogingen heeft gedaan. Dat is niet juist. Van die zijde blijft men op het oude standpunt De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de be handeling van de kwestie Nw.- Guinea opnieuw uitgesteld. Het is zeer wel mogelijk dat dit vraagstuk als gevolg van proce dure-kwesties eerst over enkele dagen aan de orde komt. Van Indonesische zijde in New York is vernomen dat de Indo nesische minister van Buiten landse spreker in de assemblee het recht voorbehoudt de Neder landse spreker n de assemblee te beantwoorden. Indonesië stelt zich op het standpunt dat aanvaarding van de Nederlandse resolutie door de algemene vergadering „een in breuk op de rechten en een slag in het gezicht van Indonesië" zou zijn. Aanvaarding van de reso lutie zou bovendien „ernstige consequenties" hebben. De Indonesische delegatie bij de Verenigde Naties beschouwt het agendapunt als een zuiver Nederlandse aangelegenheid. Zij meent dan ook dat het niet aan haar is in het huidige stadium activiteit te ontplooien, zij het dan dat de delegatie o.a. Aifro- Aziatische landen van haar stand punt in kennis heeft gesteld. staan. In Indonesië is alleen het woord van de president in bin nen- en buitenlandse politiek doorslaggevend. Dat spreekt nie mand tegen". Evenals trouwens sommige leden van het comité zelf vroeg de minister zich af of het mani fest wel op een gelukkig mo ment was ingediend. Het onder graaft het Nederlandse stand punt, zo meende hij, en niemand kon dus verwachten, dat de Nederlandse regering het gebaar van het comité toejuicht. Wanneer hij in Nederland zal terugkeren is nog niet bekend. Het zal afhangen van de tijd, die de behandeling der resolutie in beslag neemt. (Adv.) Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen Eén van de jongemannen, die zijn gearresteerd in verband met het misdrijf in Baarn waarbij de 15-jarige Tlieo Mastwijk werd vermoord, heeft maandagavond kans gezien te ontvluchten. Het is de 18-jarige B. H., een Amster damse student, die maandag avond op het politiebureau in Baarn in de wachtkamer werd verhoord. Toen hij weer naar zijn cel werd overgebracht nam hij een dreigende houding tegen één van de agenten aan, zag kans de politieman te overbluffen en nam de benen. Een achtervolging waarbij nog geschoten werd had geen resultaat. De jongeman is nog steeds voortvluchtig. De vice-president van Ecuador, Carlos Julio Arosemena Monroy heeft in het congTes verklaard dat de regering van president José Maria Velasco is afgezet, aldus heeft de radio van Ecua dor meegedeeld. Monroy heeft alle macht aan zich getrokken. De regering van Velasco heett de bevolking steun gevraagd. Velasco-getrouwe troepen trach ten in Guayaquil de orde te her stellen. In verschillende steden is maandag tegen de regering van Velasco gedemonstreerd. 'De vice-president van Ecua dor, Arosemena Monroy, heeft later tegengesproken, dat hij een dictatuur zou hebben ingesteld. De regering heeft bekend ge maakt, dat de orde in Guayaquil is hersteld en dat het in het overige deel van het land rustig is. „EINDE VAN HET ALGERIJNSE VRAAGSTUK IN ZICHT" President De Gaulle is dins dagochtend op Corsica aangj- komen, waar hij ongeveer veer tig plaatsen zal bezoeken en 12 redevoeringen zal houden. Heden middag gaat hij per vliegtuig naar Zuid-Frankrijk voor een bezoek aan het gebied van Tou lon en Marseille. Vrijdagavond keert hij terug naar Parijs. In zijn eerste rede die hij te Bastia hield, verklaarde het staatshoofd van mening te zijn, dat het einde van het Algerijnse vraagstuk in zicht is. Hij zei dat er twee mogelijkheden zijn. Tn de eerste plaats de door Frank rijk gewenste oplossing door middel van het zelfbeschikkings recht van de Algerijnen, leidende tot een Algerijnse staat en sa menwerking tussen deze staat en Frankrijk, waarbij de rechten on belangen van de Europese ge meenschap in Algerië gewaar borgd zullen zijn, evenals de Franse belangen inzake de aard olie van de Sahara en dë verbin dingen tussen Frankrijk en Af rika. Mocht er in Algerië geen politieke macht worden gevon den die deze weg wil inslaan of als de Algerijnen een dergelijke samenwerking afwijzen, dan zou Frankrijk „de gebieden aan hen overlaten, waar er in de goede zin geen toekomst zal zijn". „Wij zouden dan in vastgestelde gebie den onze landgenoten hergroe peren". Voor hen die zich in Frankrijk zouden willen vestigen, zal de mogelijkheid daartoe wor den opengesteld. „Nogmaals, dit is een oplossing voor het uiter ste geval, maar zij zal enig voor deel voor Frankrijk hebben. Frankrijk heeft mannen en hulp bronnen, die wij nu in Algerië gebruiken, nodig. Wij moeten ons ook ontwikkelen en onze militaire macht in Europa herstellen. Wij moeten Europa in economisch en politiek opzicht opbouwen, het geen vereist dat wij zoveel mo gelijk het merendeel van onze krachten in Algerië overbrengen om Europa te verdedigen. Als ongelukkigerwijze op korte ter mijn geen enkele regeling moge lijk zou zijn met hen, die ons be strijden en die dat weet ik het merendeel van de Algerijnse massa op hun hand hebben, dan zullen wij daaruit onze conse quenties trekken", aldus De Gaulle. Over de internationale toestand verklaarde de president, dat Frankrijk werkelijke onderhan delingen wenst over de grote vraagstukken, maar dan niet on der dreigementen van „een zeker blok dat de wereld wil overheer sen". Folitiemannen maken momen teel een verwoede jacht op de voortvluchtige terwijl ook de grensposten zijn gealarmeerd. De student is 1.86 meter lang, maakt een slungelachtige indruk en heeft zeer kort geknipt haar in verband met zijn ontgroening. Hij draagt een blauw jasje en grijze sokken; bij zijn ontsnap ping droeg hij geen schoenen en ook geen stropdas. Hij beschikt over een zeer grote lichaams kracht. Het was de politie in Baarn be kend, dat de arrestant B. H., over een enorme lichaamskracht be schikt. Maandagmiddag is de student enkele uren verhoord, waarbij ook de officier van justitie te Utrecht, mr. W. H. Overbeek, aanwezig was. De jongeman bleef hardnekkig ontkennen bij de moord betrokken te zijn ge weest. Maandagavond heeft de hoofd-inspecteur korpschef, de heer G. J. Backer, de student weer een verhoor afgenomen, dat tot twee uur in de nacht duurde. Dit geschiedde zonder medeweten van het hoofd van de recherche in Baarn, de heer Schrijvers. Toen deze dinsdagmorgen in dienst kwam, hoorde hij pas van de zijde van de officier van justi tie van de ontvluchting. In Utrecht wenste men geen mededelingen te verstrekken. Gistermiddag omstreeks twaalf uur heeft de politie het colbertje, dat H. bij zijn vlucht droeg, ge vonden op de grens van de ge- meenten Baarn en Bilthoven. Het jasje lag dichtbij een ben zinepomp. Speurhonden zochten de omgeving af. 's Middags is de omgeving, waar het colbertje werd aange troffen van de voortvluchtige, in tensief onderzocht. Resultaat heeft dit tot nu toe nog niet op geleverd. De politie kwam wel aan de weet, dat een regenjas wordt vermist sinds dinsdagmor gen op een boerderij, die. in de buurt ligt van het pompstation, waar het colbertje is gevonden. Men neemt aan. dat Boudewiin H. de regenjas heeft ontvreemd. In de loop van de middag heeft de Baarnse politie een onderzoek ingesteld op de villa „Kanton" in Baarn, waar de familie H. woont. (Adv.) Door een treinontsporing bij het Zuidparijse station Chaville- Velizy zijn dinsdagochtend veer tien mensen gewond Vier van hen zijn er ernstig aan toe. In Accra, de hoofdstad van Ghana, is maandagavond op nieuw een tijdbom geëxplodeerd. De bom ontplofte bij het ge bouw van de loterij, tussen het parlementsgebouw en het plein van de Zwarte Ster, maar richt te geen schade aan. Voorts zijn enkele springladin gen onschadelijk gemaakt. President Nkroemah heeft maandag het komende bezoek van koningin Elizabeth met de Britse minister van Gemenebest zaken, Duncan Sandys, bespro ken. Tijdens proefvaart in mist In dichte mist er was nau welijks honderd meter zicht heeft gistermorgen om even over negen ter hoogte van de 2e Petro leumhaven op de Nieuwe Maas een aanvaring plaats gehad, waarbij de Engelse kustvaarder „Plover" van de Great Yarmouth Shipping Co vrij ernstig werd beschadigd. Het schip, 351 bruto register ton, kreeg aan stuur boord een groot gat in het voor steven en is bij de oostkop van de Petroleumhaven gezonken, na dat kapitein Allrigt nog had ge probeerd het aan de grond te zetten. Persoonlijke ongelukken deden zich bij de botsing niet voor. De acht bemanningsleden van de „Plover" konden hun schip op tijd verlaten. Het ongeluk gebeurde kort na dat de mist was ingevallen. Om negen uur was er op de Nieuwe Maas nog een zicht van een tot twee kilometer maar binnen een kwartier verminderde dat tot 30 a 100 meter. De „Plover", met een lading stukgoederen afkom stig uit Great Yarmouth, geraak te in een mistbank en botste tegen het 13.875 bruto register ton metende Nederlandse m.s. Hollands Duin", dat juist aan zijn eerste technische proeftocht begon. De boeg van de „Hollands Duin" boorde zich daarbij in het voorsteven van de kustvaarder, die onmiddellijk veel water maakte. Even leek het er op dat de Britse gezagvoerder kans zou zien zijn schip te redden. Hij drukte de „Plover" tegen de wal en kreeg direct assistentie van de sleepboten „Regge" en .Kram mer" van v/h Piet Smit Jr Ne derlandse Stoomsieepdienst die met hun pompen probeerden het schip drijvende te houden. Maar na een uur gleed de „Plover" weg en zonk. Alleen een stukje van de voorsteven steekt nog boven het water uit. Een gedeelte van de lading drijft op de rivier. De „Hollands Duin" werd slechts licht beschadigd en ver volgde de reis naar zee. Om kwart over tien was het schip, dat op 10 augustus j.l. te water werd gelaten bij de werf van Van der Giessen in Krimpen aan de IJssel en bestemd is voor de K. P. M„ buiten de pieren van Hoek van Holland. Inmiddels is personeel van Van der Tak's Bergingsbedrijf begon nen aan de bergingswerkzaam heden. Daarbij wordt o.m. het bergingsvaartuig „Zeeleeuw" in geschakeld. De „Plover" ligt met de boeg tegen de zuidelijke ri vieroever, onder een hoek van 45 graden met de rivier In Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, zijn arbeiders begon nen met het vernietigen van het enorme bronzen standbeeld van Stalin, dat midden in de stad staat. Dit hebben reizigers die dinsdag in Wenen aankwamen meegedeeld. Het standbeeld werd eerst met een houten schutting omgeven voordat de arbeiders aan het werk togen. aacsa Z

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1