Amerikaanse pantserauto's en tanks bij incident in Berlijn Nog geen gevaar van radio-activiteit voor Nederlandse bevolking Bankbeambte die 700.000 gulden verduisterde onvindbaar de BUCK De ontplofte zware Russische kernbom PU ROL in huis! HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Het partijcongres in Moskou Erres Wasmachines u lag 25 oktober 1961 betere merken in mo- Dr al uw gezinsleden rolsoorten. altijd iets aparts. NOORDSTRAAT 45 TERNEUZEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-I-Iooldredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5357 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW DONDERDAG 26 OKTOBER 1961 17e Jaargang Nr 5431 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer ?2 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummcr: zaterdags 10 uur. Oostduitse politie weigerde Amerikaanse auto toegang tot Oost-Berlijn V ier Amerikaanse jeeps, waar in 16 man militaire politie, heb ben woensdagochtend een .Ame rikaanse auto met twee burgers begeleid op een korte rit door Oost-Berüjn. De Oostduitse po litie had geweigerd tie auto toe te laten als de burgers zieh niet legimiteerden. De auto was tot tweemaal toe door de Oostberlijnse politie teruggestuurd omdat de Ameri kaanse burgers weigerden zich bekend te maken. De Amerika nen trokken toen pantserauto's on tanks in de nabijheid van de sectorgrens samen. Een functio naris van de Amerikaanse mili taire missie ging te voet de grens over om het incident met een Russische officier te be spreken. De Amerikanen staan op liet standpunt, dat ook het civiele geallieerde personeel zich vrij in de Oostelijke sector van de stad kan bewegen. De functionaris van de Ame rikaanse missie, Trivers, keerde na ccn half uur van zijn onder handelingen met de Russische officier in West-Berlijn terug. Hij toerde daar een telefoongesprek en ging vervolgens opnieuw ie toet. weer naar het Oostelijk stadsdeel. Inmiddels had de Oostberlijnse politic ook aan een Franse en een Britse auto met burgers, die zich niet wilden legimitcren, Je toegang geweigerd. De Amerikaanse militaire po litie verwijderde de burgers uit het grensgebied. De Amerikanen reden met drie tanks tot aan de sectorgrens. Vijf andere tanks werden in de nabij heid neergezet. Een Amerikaanse woordvoer der heeft later mecgedécld dat Amerikaanse auto's met burgers toorlopig niet zullen trachten Oost-Berlijn binnen te rijden. •Wij zullen een inc-idcntvrije pe riode om de Amerikaanse en de Russische stadseommandant" ge legenheid te geven de ingewik kelde toestand te bespreken", zei hij. De Oostduitse politie heeft later ook een pantservoertuig :n een straat dicht bij de grens ge parkeerd, alsmede tweé water kanonnen. Het Sovvjctrussische pers bureau Tass betitelt ac inciden ten, die woensdag aan de sec torgrens tussen Oost- en West- Berlijn zijn voorgevallen, als een ..grove uitdaging van de Ameri kaanse militaristen". l)e Amerikaanse bevelhebber in Berlijn, gcneraal majoor Wat son, heeft woensdag zijn Russi sche collega, kolonel Solowjev, meegedeeld, dat de Russische houding ten aanzien s an de toe gang tot Oost-Berlijn zulke ern- sücg gevolgen kan hebben, dat hij de kwestie heeft verwezen naar de regering in Washington. De Amerikanen hebben dit gis teravond in Berlijn bekendge maakt na het onderhoud lussen de twee bevelhebbers dat êcn uur en twintig minuten heeft ge duurd. Verklaring van Dean Verenigde Staten en de Sowjet-Unie zullen toch gedwongen worden een overeenkomst voor staken der kernproeven te sluiten Vroeg of laat. zullen de Ver enigde Staten en de Sowjet-Unie in hun eigen belang genoopt zijn een overeenkomst voor het sla ken van kernproeven te sluiten zo verklaarde dinsdag op een persconferentie de Amerikaanse gedelegeerde bij de Ver. Naties, Arthur Dean. De leider van de Amerikaanse delegatie op cle Geneefse confe rentie over het staken van kern proeven. verklaarde dat de kos ten van ae bewapening en de ge varen van radioactieve neerslag de twee landen zullen verplich ten een dergelijke overeenkomst aan te gaan. Gevaar zal voorts komen van landen als commu nistisch China, die tot elke prijs een atoommogendheid wil wor den. (Adv.) Ook vandaag nog demonstraties met de nieuwste komt toch ook P Noordstraat 84-86 Terneuzen VERKLARING VAN PROF. MUNTENDAM Washington Postover: De „Washington Post" meldde gisteren dat de zware kernbom, die de Sowjet-Unie maandag jl. in het gebied van Nova Zembla tot ontploffing heeft gebracht, op een hoogte van ongeveer vier duizend meter is ontploft ..en onder omstandigheden, die ma ken dat hiei van een bijzonder „vuile" explosie kan worden ge sproken". Volgens het Wad hebben Ame rikaanse geleerden de ontplot- fingshoogte op vierduizend me ter geschat. „Deze geringe hoog te voor een dergelijke ontplof fing betekent dat de vuurbal er van mogelijk de grond hoeft ge raakt. waardoor waarschijnlijk zeer grote hoeveelheden aarde mee de lucht in werden gevoerd". Het blad vermeldt verder de mededeling van een Amerikaan se weerkundige, dat een sneeuw storm dinsdag j.l. een kleine hoeveelheid radio-actieve afval stof in Russisch Centraal-Azië heeft doen dalen. De „Washington Post" besluit: ..Het mistige weer, dal thans in hel Noordpoolgebied heerst, te zamen met ae geringe hoogte, waarop cle ontploffing plaats vond, hebben ertoe bijgedragen de waarneming ervan te bemoei lijken. Dit verklaart ook waarom er geen waarnemingsberiehten zijn ontvangen uit streken, die een kleine duizend kilometer van Nova Zembla zijn verwijderd. Dit zijn namelijk de niet door Russen bewoonde gebieden, die het dichtst bij cle plaats van ont ploffing zijn gelegen". Opening Turkse parlement Generaal Gursel heeft woens dagmiddag het nieuwe, op 15 oktober gekozen parlement ge opend, waarmee Turkije weel een parlementaire regering heeft gekregen. Nadat dinsdag tussen de lei ders van de vier politieke par tijen en het leger overeenstem ming was bereikt, staat het thans wel vast dat generaal Gur sel als de nieuwe president zal worden gekozen. Met de opening van het nieu we parlement hebben de twee- en-twintig leden van het comité van nationale eenheid, dat sinds de staatsgreep van mei vorig jaar het land heeft bestuurd, automatisch ontslag uit 't leger genomen en zijn zij burgerleden van de nieuwe senaat geworden. De enigs uitzondering is kolo nel Karaveliogloe, die nog te jong is voor ontslag uit 't leger. Hij zal als militair lid van de senaat blijven totdat een rege ling voor zijn positie zal zijn ge troffen. De directeur-generaal voor de Volksgezondheid, prof. dr. P. Mun tendam. iiecft gisteren in een verklaring welke hij heeft uitge sproken voor de beide zenders Hilversum gezegd, dat op dit mo ment, er voor de bevolking van ons land geen enkele reden behoeft te bestaan angst te hebben voor eventuele gevolgen van In Rusland tot explosie gebrachte kernwapens. De heer Muntendam merkte op, dat deze situatie kan veran deren, indien bij voortduring zware kernwapens tot explosie zou- w. den worden gebracht. Over eventuH# besmetting van de melk zei de heer Mun tendam, dat dc melkproduktie in ons land op het ogenblik volkomen buiten gevaar is, aangezien alle koeien in stallen verblijven en niet meer gevoederd worden met gras dat eventueel besmet zou kunnen zijn. Een employé van de Anister- damsrhe Bank in Amsterdam wordt er van verdacht een be drag van minstens 600.600 gul den te hebben verduisterd. Het is niet onmogelijk dat dit bedrag neg aanzienlijk groter zal blij ken te zijn. De employé is naar ""'tenland, vermoedelijk Duitsland, uitgeweken. De centrale recherche van Je Amsterdamse politie beeft de ..aak op verzoek van de officier van justitie, na een aanklacht van de directie van de Amster damse Bank, in onderzoek ge nomen. De fraude werd ontdekt na controle '-an de boeken toen de employé enige weken geleden niet op de bank was verschenen Hij heeft zijn vrouw en kinderen in Amsterdam achtergelaten. In dit stadium van het onderzoek weigeren politic en justitie na dere inlichtingen te verstrekken. De directie van de Amsterdam se Bank heeft maandag j.l. aan gifte gedaan bij de politie van de vermoedelijke fraude. Het waarnemend hoofd van het ar rondissementsparket in Amster dam. mv. J. F. Hartsuiker, was hooglijk verbaasd over de vroeg tijdige ruchtbaarheid, die aan cle zaak is gegeven. „Daardoor wordt ons opspo- nngswerk bemoeilijkt", aldus mr Hartsuiker, die om deze reden voorlopig geen rodere informa ties aan de pen# wenst te ver strekken. Ik heb nog geen over zicht en bovendien wil ik eerst de man hebben" zei hij. Even min wenste hij in te gaan op Je v raag of het juist is dat de frau de reeds enige weken geleden bij ^m«e»rdamsc Bank wcrd ont- i u.Hrt wordt waarschijnlijk geacht dat de politieautoriteit»n in het buitenland via Interpol bii het opsporingswerk zullen wor den ingeschakeld. Misschien nog meer Uit het voorlopige politie onderzoek is gebleken dat de 47- jarige bankbeambte J. E. uit Amsterdam, die werkzaam was op het hoofdkantoor van de Am- sterdamsche Bank waar hij Je afdeling buitenlandse particulie ren alleen beheerde, ongeveer zevenhonderdduizend gulden, heeft verduisterd. De kans is groot dat dit bedrag na verifi catie van andere buitenlandse depositorekeningen nog zal op lopen. Valse handtekeningen Door middel van liet plaatsen van valse handtekeningen is Je beambte, die sinds 1946 bij Je Amsterdamsche Bank werkte, er op listige wijze in geslaagd gel den te doen overboeken op num merrekeningen bij een Zwitserse bank in Basel. De rekeningen zijn vermoedelijk door E. zelf ol met medewerking van eon ander daar geopend. Het is nog niet bekend hoeveel geld er op deze rekeningen staat, of er al over boekingen hebben plaats gevon den e.d. Dit houdt verband met het ook voor justitie en politie waterdichte bankgeheim in Zwit serland. Ook dc heer André de la Portr, een van de leden van de hoofddirectie -van de Amster damsche Bank die naar Zwitser land reisde, is cr niet in geslaagd de Zwitserse bank tot medewer king te bewegen. Via Interpol heeft de Amster damse politie een opsporings bericht laten verspreiden. Men heeft redenen om aan te nemen dat E. ergens in West-Europa is. Aan het opsporingsbericht is een verzoek tol uitlevering van de frauderende bankbeambte vas) - gekoppeld. enkele weken geleden. In de tweede week van oktober is E. naar het buitenland vertrokken. Zijn vrouw, die met de drie kin deren in Amsterdam achterbleef, liet hij weten dat hij in West- Duitsland een nieuwe baan ging zoeken. (Zie verder pag. 2) Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke kloven, Ruwe handen, Schrale huid. Mocht onverhoopt door een of andere reden de melk in Nederland op een bepaald mo ment toch niet voor consump tie geschikt zijn, dan is er nog geen reden tot ongerustheid, aangezien dc Nederlandse re gering beschikt over zulke voorraden dat daarmee aan de eerste vraag voldaan kan wor den. Zo heeft de regering in voorraad 30.000 ton magere melkpoeder en 20.000 ton ge condenseerde melk, terwijl zij wanneer dat wenselijk is te vens beschikken kan over 45.000 ton kaas en 20.000 ton boter. Prof. Muntendam wees er in zijn verklaring op, dat het in ieder geval verstandig is. fruit te wassen alvorens het te con sumeren. Hij legde er in het eind van zijn verklaring tenslotte nog maals de nadruk op, dat op dit ogenblik geen enkele reden voor ongerustheid bestaat. Nog geen enkel gevaar Zoals uit de debatten van dins dag in het Hogerhuis in Enge land is gebleken, is duidelijk vastgesteld dat de waargenomen radio-aktiviteit in de lucht op dit ogenblik nog geen enkel gevaar oplevert. Deze verklaring van de En gelse gezondheidsraad wil ik ook voor ons land graag onderschrij ven en zij wordt ook ondersteund door metingen die in Nederland verricht zijn hetgeen o.a. blijkt Ruzie Ongeveer een maand geleden heeft E. het dienstverband met de Amsterdamsche Bank opge zegd, omdat hij een goede be trekking in West-Duitsland zou kunnen krijgen. Op 1 november zou hij de bank verlaten. Kort na de ontslagverlening kreeg E. ruzie met een van zijn supe rieuren. Het resultaat daarvan was dat hij wegbleef. Dat was ZUIDWESTELIJKE WIND Tussen Schotland en IJsland ligt. een tamelijk diepe depressie die zich momenteel maar zeer langzaam in oostelijke richting verplaatst. Deze depressie be paalt het weer in West-Europa. Aan de zuidkant ervan is met een zuidwestelijke stroming nu koelere lucht over onze omgeving, Frankrijk en Duitsland gevoerd. Toch zijn de temperaturen hierin nog niet bijzonder laag; woens dagmiddag nog omstreeks 14 graden. In de stroming bevinden zich enkele storingen die van buien vergezeld gaan en vandaag ook het weer in ons land zullen bepa len. Er moeten daarom plaatselijk buien worden verwacht, die door opklaringen zullen worden afge wisseld. In de zuidwestelijke stro ming. waarin de wind matig tot krachtig zal zijn, zullen de tem peraturen niet veel veranderen. medegedeeld door het. K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen. Plaatselijk enkele buien, maar ook opklaringen. Matige tot krachtige en aan de kust wellicht af en toe harde wind tussen zuid en zuidwest. Weinig verandering in tempe ratuur. KONINGIN ONTVING DEPUTATIE VAN BLOEMISTEN H. M. de Koningin heeft dinsdag ochtend op paleis Soestdijk een deputatie ontvangen van de ver eniging „De Nederlandse Bloe misterij" ter gelegenheid van het 50-,jarig bestaan van deze or ganisatie. Foto: Namens de vereniging bood de heer T. Kralt, ondervoorzitter van de vereni ging, de Vorstin het gedenkboek „De Bloemisterij in Nederland" aan. DONDERDAG 26 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 3.00 3.16 Terneuzen 3.35 3.51 Hansweert 4.15 4.31 Walzoorden 4,25 4.41 VRIJDAG 27 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 3.46 3.57 Terneuzen 4.21 4.32 Hansweert 5.01 5.12 Walzoorden 5.11 5.22 ZON MAAN op onder op onder Okt. 26 7.23 17.24 19.26 10.05 27 7.25 17.22 20.07 11.11 28 7.27 17.20 20.54 12.10 29 7.28 17.18 21.47 13.01 Volgens Gromiko zou het oor logsgevaar nu groter zijn ge weest. als de Sowjet-Unie niet „de wacht bij de vrede had be trokken". Hij legde er weer de nadruk op, dat niemand iets kan verlie zen door het sluiten van een vredesverdrag, integendeel, ieder een zou er voordeel van hebben. Maar mochten de Westduitse mi litaristen pogen de Sowjet-Unie en haar bondgenoten te bedrei gen, dan zou men waarschijnlijk geen doodgravers genoeg kun nen vinden om het puin van de Westduitse oorlogsmachine op te ruimen en de as te begraven van hen, die deze machine op gang hebben gebracht. West-Duits land zou dan één groot kerkhof worden. Gromiko zei voorts, dat de Sowjet-Unie vriendschappelijke betrekkingen met Engeland en Frankrijk wil onderhouden. Hij was ervan overtuigd, dat alle vol keren het zouden toejuichen als de tradities van wijlen president Roosevelt weer tot leven zouden komen in de betrekkingen tus sen de V. S. en Rusland. Molotof heeft deze maand, aan de vooravond van het congres een brief gezonden aan de leden van het centrale comité, waarin hij kritiek uitoefent op dit comi té en op het ontwerp van liet nieuwe partijprogram, dat hij „anti-revolutionair" noemt. Dit is woensdag op het partij congres in Moskou meegedeeld door Pavel Satjoekof, hoofd redacteur van de „Prawda". Hij zei dat Molotof altijd een „klungel" op het gebied van de binnenlandse en buitenlandse po litiek is geweest en dit nog steeds is. Satjoekof verklaarde, dat Molotof de man is geweest die de anti-partijgroep had ge ïnspireerd. Molotof had erop ge pocht dat hij nog met Lenin had samengewerkt, maar Lenin placht te zeggen dat Molotof „tot bureaucratie geneigd was". Satjoekof eiste dat Molotof uit de partij wordt gestoten, omdat hierin geen plaats is voor men sen, die de partij ondermijnen. Ook Kaganowitsj, Malenkof en Sjepilof moesten uit de partij worden gestoten. Zoals bekend is Sjepilof hoofdredacteur van de „Prawda" en minister van bui tenlandse zaken geweest. NIEUWE RUSSISCHE KERNONTPLOFFING De seismograaf van Uppsala in Zweden heeft woensdag een nieuwe, kleine kernontploffing geregistreerd in het gebied van Nova Zembla. De kracht was ongeveer ééntiende van die van de superbom van maandag. uit de beschikbare grafieken. Ook met betrekking tot het ge halte aan radio-actief jodium in de melk bestaat er op dit ogen blik beslist nog geen gevaar. Anders zou de toestand uito.- aard kunnen worden indien bij voortduring zware kernbom- explosies de lucht zouden blijven besmetten. In Engeland heeft de regering verklaard dat zij de nodige ad ministratieve voorbereidingen wil treffen om indien de besmet ting van de melk een voor de gezondheid van het kind schade lijke grens zou bereiken de nodige voorziening in de produk- tie van onbesmette melk zal wor den gewaarborgd. Voor ons land kan ik hieromtrent het volgen de meedelen: In verband met het feit dat op het ogenblik de koeien worden opgestald zal de lopende melkproduktie ongevaar lijk zijn voor de volksgezondheid aangezien het vee niet meer ge voed wordt met gras dat even tueel nu besmet zou kunnen worden, maar met voedsel dat onbesmet is. Mocht er echter onverhoopt een situatie optreden dat de lopende produktie niet voor con sumptie kan worden bestemd gehoeven er in Nederland nog geen bijzondere maatregelen voor een kopen op slag getrof fen te worden namelijk in ver band met de hier aanwezige voorraden. Grote voorraden Ik wil u een voorbeeld noe men: Op dit ogenblik heeft de regering 30.000 ton magere melk poeder en 20.000 ton geconden seerde melk terwijl zij zonodig tevens zou kunnen beschikken over 45.000 ton kaas en 20.000 ton boter. Daarbij werden reeds geruime tijd geleden de nodige voorbereidingen getroffen om cp ieder willekeurig ogenblik tot distributie over te kunnen gaan, als dat nodig is. Fruit eerst wassen En wat tenslotte de aanbe veling uit Japan betreft om groente en fruit voor de con sumptie te wassen: Ik hoop dat. dit voor de Nederlandse bevol king niet nodig is om op deze algemeen hygiënische maatregel nog eens de aandacht te vestigen. De belangrijkste maatregelen van de zijde van de overheid zijn het voortdurend blijven meten van de radio-aktiviteit in dc lucht, van de jodium in de melk en evenzeer van het radio-actieve strontium in de melk dat door ophoping in de botten bij kinde ren inderdaad een reëel gevaar voor de gezondheid zou kunnen betekenen. Tenslotte: Uit dit alles blijkt: ten eerste, dat er voor de Neder landse bevolking op dit ogen blik geen reden tot ongerust heid bestaat en ten tweede dat bij voortdurende zware kernbom explosies inderdaad wel gevaren voor de gezondheid kunnen op treden. De politieke commissie van de Verenigde Naties In de politieke commissie van de Verenigde Naties hebben negen Afro-Aziatische landen een resolutie ingediend waarin het bijeenroepen van een confe rentie over het uitbannen van atoomwapens wordt bepleit. In de resolutie wordt niet ge sproken over kernwapen-proe ven. De negen landen zijn van oordeel dat het gebruik van kernwapens betekent dat het land in kwestie niet alleen oor log voert tegen zijn vijanden, „maar ook tegen de mensheid in het algemeen". Landen die deze wapens gebruiken schen den het handvest van de Ver enigde Naties en „de menselijke wetten", en begaan een misdaad tegen de mensheid en de mense lijke beschaving". De resolutie is ingediend door Ceylon, Ethiopië, Ghana, Libyë. Somali, Soedan, Tunesië en In donesië. Met 51 stemmen vóór, 20 tegen en 22 onthoudingen besloot de politieke commissie later het al gemene debat over het stopzet ten van de kernproeven te sta ken en direct de ontwerpresolu tie van de Scandinavische lan den, Canada, Japan, Perzlë en Pakistan te behandelen. In deze resolutie wordt een dringend be roep op de Sowjet-Unie gedaan om af te zien van haar voorge nomen proef met een kernbom van 50 megaton. Tegen stemden o.m. de landen van het Sowjetblok, India, de V.A.R. en Zuid-Slavië- Vrijwel alle Afrikaanse en Aziatische landen onthielden zich van stem ming.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1