Engeland zal alles doen om een basis te vinden voor onderhandelingen over de Berlijnse crisis Sanopirin West-Berlijn broeinest van groot oorlogsgevaar DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5407 DE OPVOLGING VAN HAMMARSKJOELD DE KABINETSVORMING IN WEST-DUITSLAND Nederlander in W.-Berlijn gearresteerd HEVIGE EXPLOSIES OP AMERIKAANSE TANKBOOT IN HAVEN VAN MOREHEAD Russische motortorpedo boten voor Indonesische marine WEG NAAR ALGEHELE EN VOLLEDIGE ONTWAPENING IS NOG LANG EN MOEILIJK Werkgeversverbonden willen ombuiging van emigratiebeleid Situatie in de vlaswereld niet verbeterd AANSLAGEN IN ALGERIE en FRANKRIJK De erkenning van Oost-Duitsland en cle Oder-Neissegrens WEERÜVERZICHT ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER Onderzoek naar de dood van Hammarskjoeld Vrijwillige hulppolitie in West-Berlijn Frmnkerfne bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.per kwartaal; pel maand ƒ2,—; per week 43 ct. Losse nrs 3 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/'h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pea advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties géén handel® advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meet 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling, Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Algemene vergadering V.N. De Britse minister van Buiten landse Zaken lord Honie heeft «oensdag in de algemene verga dering der Verenigde Naties ver klaard dat Engeland niets zal na laten om een basis te vinden voor onderhandelingen over de Berlijnse crisis. Hij zei ook- ..Dc onderhande laars moeten niet proberen over Hkander te triomferen. Het 'S hun taak te trachten tot een eer volle overeenkomst te komen". Lord Home zei dat er aan het Ekrlij.tse vraagstuk twee kanten waren. De ene was het recht op zelfbeschikking van dc inwoners v Oost- en West-Duitsland en van Oost- en West-Berlijn. Het andere aspect was dat een rege ling waarborgen moest bevatten voor onbelemmerde toegang tot West-Berlijn en afdoende waar borgen dat het „vrije leven", waarvoor de Westberlijners zich hadden uitgesproken, zou wor den gehandhaafd. Na te hebben opgemerkt dat Engeland, Frankrijk, de Verenig de Staten en de Sowjet-Unie ge- Jules Mcch, de Franse socialis tische leider, heeft op de onoffi- ;iële ronde-talolconferentie van politici uit Oost en West in Rome voorgesteld dat een nieuwe secretaris-generaal van de Ver enigde Naties niet wordt aange steld voor een bepaalde tijd maar slechts voor zolang hij het ver trouwen an dc algemene verga dering zal genieten. Hij zei dat de Verenigde Naties beter „één paard''konden hebben cn ..dit v ervangen wanneer het niet vol doet" dan ..een span van drie paarden" in de leiding. De afgevaardigden zouden zich voor het merendeel tegen het Sow jet-Russische Troika-voor- stel uitgesproken hebben. De Sowjetrussiche schrijver Alexander Konieittsjook zou >n deze kwestie een verzoenende toon hebben aangeslagen maar Alexander Aajoebei, de hoofd redacteur van het Sowjetrussiche legeringsblad „Izwestja" en schoonzoon van premier Nikita Chroesjtsjef zou daarentegen de Russische vrees tot uitdrukking gebracht hebber, dat de Verenig de Naties teveel door het Wes ten overheerst zou worden. Adjoebel bestempelde de sug gestie van het Britse labour- parlemontslid Thomson om de secretaris-genei aal drie plaats vervangers te geven uit de dria -feren" als „een voorstel om drie barmen te benoemen". De staf van de Verenigde Naties was voor 93 pvccent Amerikaans, "ei hij. De christendemocratische frac tie van de Westduitse Bondsdag heeft zich woensdag eenstemmig voor dr. Adenauer als nieuwe bono.skanselier en voor een coa litie met de vrije democraten uit gesproken. Adenauer en de voorzitter van de Beierse zusterpartij CSU christelijk-sociale unie) Strauss, kregen opdracht de on derhandelingen met, öe vrije democraten (liberalen) te voe ren. Prof. Erhard. vice-kanselier en minister van Economische Za ken. heeft met de besluiten in gestemd. Adenauer sprak zich tegen een minderheidskabinet uit. Hij zei dat tot dusver noch met de vrije democraten noch met de sociaal democraten onderhandelingen over de coalitie waren gevoerd Erhard sprak zich uit tegen een coalitie met de sociaal-demo craten. De politie in West-Berlijn heeft dinsdag de 31-jarige Nederlan der H. van R uit Roermond ge arresteerd. De man. die uit de Oostzone naar West-Berlijn is gevlucht, is in 1959 uit Neder land in een geleende auto naar de Oostzone vertrokken. Het opsporingsbericht, dat de Nederlandse politie via Interpol liet verspreiden, heeft dinsdag geleid t°t de arrestatie van de man. Via Interpol heeft de West- pT 'Jnse Portie de politie te rmoncl van de arrestatie op de hoogte gesteld. zamenlijk de verantwoordelijk heid voor, geheel Duitsland, Ber lijn inbegrepen, op zich hadden genomen zolang er geen vredes verdrag met eeri verenigd Duits - land was getekend, vervolgde de Britse minister van Buitenland se Zaken: „Er is zeker wat voor te zeggen dat er, vijftien jaar na de ondertekening van de vier- mogenrihedenovereenkomsten be treffende Duitsland, aanleiding kan zijn voor een verandering. Deze moet echter niet door het stellen van een ultimatum door een der vier partijen tot stand komen, doch als resultaat van wederzijdse overeenstemming". Minister Home beschuldigde dc Sowjet-Unit van „dubbelhar tigheid" omdat zij voorbereidin gen had getioffen voor een her vatting van dc proeven met kern wapens. terwijl zij met liet Ver enigd Koninkrijk en de Verenig de Staten ond<handelde over een internationale overeenkomst, waarin dergehtke proefnemingen zouden worden verboden. De minister w ees beschuldigin gen, dat Engeland het optreden der Verenigde Naties in Kongo •had tegengewerkt, met kracht van de hand. .Wij hebben dit op treden van hel begin af volledig gesteund, omdat wij met het doel ervan instemden. Engeland heeft niets nagelt i on om totstand koming van een verenigd Kongo te bevorderen De minister deed een beroep op de Sowjet-Unie om de leer van de klass strijd op te geven. „Laat de Sowjet-Unie, indien zij dit kan, dp wereld overtuigen van de voortreffelijkheid van het communistische stelsel, opdat al len kunnen pogen, .hiermede te wedijveren. !V'\jn lanftAt.v. heelt niets van eon dergelijke wed ijver te vrezen. Doch laat zij er mede ophouden de ene mens tegen de ar.dere op te zetten, want dat is spelen met kern- wapenvuur", aldus lord Home. Hij vroeg zich met name af of de kritiek op Engeland of de Verenigde Stoten even gematigd was geweest als die op de Sow jet-Unie, indien deze Westerse staten zestien kernwapenproeven in de dampkring hadden ge nomen en de wereld onder radio actieve afvaldeeltjes hadden be dolven. De minister wees erop dat de Verenigde Naties thans voor een duidelijke keur-, staan: Zij moeten uitmaken of zi.i een soort club, waarin wordt gedebatteerd, zul len blijven, of dat zij de beschik king zullen krijgen over de orga nisatie voor hel handhaven var de vrede, waarin het handvest voorziet. „Ik zou aan het laatste de voorkeur geven", aldus lord Home, doch hij voegde hieraan toe: „Ik vraag mij af of de alge mene vergadering bereid is een internationale politiemacht uit te rusten, die veel verder gaat dan bijeen geschraapte troepen afdelingen van nationale strijd krachten". B MIJNHARDT U raakt pijn en .oijntjes.kwijt.90c De Amerikaanse sta<l More- head in Noord-Carolina is dins- dagavond opgeschrikt door een I reeks hevige ontploffingen die. zich voordeden op een in brand gevlogen tankboot van de marine. Brandende benzine verspreidde zich over het water waardoor een spoorbrug in de omgeving in brand geraakte. Er is één bemanningslid van de tankboot. de 16.500 ton meten de „Potomac", om het leven ge komen. 21 mensen zijn gewond. Toen dé ..Potomac'' in brand vloog, bevonden zich aan boord 18 man. Zeven van hen, die over boord waren gesprongen, werden gered door een visser die zijn boot door een muur van vlam men naar de plaats stuurde waai de drenkelingen lagen. Helikop ters met krachtige zoeklichten vlogen over de rivier op zoek naar slachtoffers. Toen de brand op de „Potomac" ontstond, wer den er vaten benzine uit het schip gelost. PRINS KAREL VAN BELGIE ZIET AF VAN STAATSINKOMEN. Prins Karei van België, de oom van koning Boudewijn, heeft de Belgische regering medegedeeld af te zien van ce jaarlijkse dota tie uit de staatskas, die hem sedert 1951 wordt verleend, al dus meldt het Brusselse blad „Lc Soir". De dotatie bedroeg vier miljoen frank per jaar, ongeveer 290.000 gulden. In con brief aan minister-pre sident Lefèvre heeft prins Karei verklaard, dat „hij de jongste tien jaar geen openbare activi teit heeft verricht, die dc verlen ging van de dotatie rechtvaar digt. Prins Karei was van 1944 tot 1950 regent van België. Nadat hij het regentschap heeft neer gelegd, heeft hij zich geheel uit het openbare leven teruggetrok ken. Hoewel wel daartoe uitge nodigd, woonde hij het huwelijk van koning Boudewijn noch dat van prins Albert bij. In zijn antwoord heeft de Bel gische premier de erkentelijkheid van de Belgische natie betuig-1 voor de „voortreffelijke dien sten, bewezen in een moeilijke periode in geschiedenis van België". Voorts wordt in deze 'brief gezegd, dat de regering zich neerlegt bij het verlangen van nrins Karei, doch daarover geen definitieve beslissing neemt „zo dat deze kan wordenherroepen indien de omstandigheden dat zouden rechtvaardigen". Prins Karei is 58 jaar oud. De stafchef van de Indonesi sche marine, schout-bij-nacht Martadinata. heeft woensdag ter gelegenheid van de vorming van Indonesies tweede smaldeel motortorpedoboten gezegd: „Wij moeten van ">u afaan op onze hoede zijn". Het is nu de tijd van „voorbereidingen voor elke eventualiteit". Het smaldeel bestaat uit de eerste 8 van de 24 motortorpedo boten die Indonesië van de Sow jet-Unie zal krijgen. Dc Russische ambassadeur, Michailov. zei bij de plechtigheid dat zijn regering de Indonesische strijd om Westelijk Nieuw-Gui- nea steunt „dat zich nog steeds onder de Nederlandse koloniale hiel bevindt". GROMYKO IN DE VERENIGDE NATIES De Sowjet-minister van Bui tenlandse Zaken, Andrei Gro myko, heef! din.-,dag in de alge mene vergadering van de Ver enigde Naties de kwestie Ber lijn besproken. West-Berlijn is „een broeinest van groot oorlogsgevaar" gew or den, „een actieve vulkaan, die kan ontploffen". De Westelijke mogendheden willen dat dc vrijheid en wel vaart van de Westberlijners wordt verzekerd, aldus Gromyko. „Maar dat willen wij ook, dat hebben wij talloze malen gezegd, en herhalen het nu nogmaals, dal willen wij ook". Beweringen dat de vrije toe gang tot West-Berlijn wordt be dreigd zijn „een grove ver draaiing van het Sowjet-stand- punt. Verwezenlijking van onze voorstellen voor een vredesver drag betekent niet het afsluiten van de toegangswegen tot West- Berlijn of een blokkade, zoals sommigen zeggen". De vrije stad West-Berlijn heeft het recht be trekkingen met elk land in elk werelddeel te onderhouden. De Verenigde Staten kunnen in de garanties voor de- vrijheid en on afhankelijkheid van een vrije stad West-Berlijn worden be trokken. De Sowjet-regering is bereid in te stemmen met het gebruik van troepen uit neutrale landen of V. N.-troepen om de status van de vrije stad te ga randeren. Wanneer geen overstemming wordt bereikt met de Westelijke mogendheden zal de Sowjet-Unie een vredesverdrag met Oost- Duitsland sluiten. Het ontwerp voor een Duits vredesverdrag is twee jaar geleden aan de betrok ken regeringen overhandigd. Zij hebben ruimschoots de tijd gehad het te bestuderen en een vredes conferentie bijeen te roepen. .Het sluiten van eenverdrag, js een kwestie van oorlog of; vrede. Geen enkel land kan in deze kwestie neutraal zijn, en ook de Verenigde Naties als ge heel kunnen geen „onverschillig buitenstaander" blijven. In eerste instantie dient de Veiligheidsraad zich bezig te houden met de problemen die door de dood van Hammarskjoeld zijn ontstaan, aldus Gromyko. (Zoals bekend streven de West?- lijke mogendheden naar een voorlopige oplossing middels de algemene vergadering, waar Je Sowjet-Unie geen veto heeft). Beweringen dat het Russische plan. de uitvoerende macht in handen van een driemanschap Ne leggen de Verenigde Naties zou verlammen zijn „absurd". „Het zou slechts de basis van de poli tiek, de Verenigde Naties onder geschikt te maken aan de be perkte zelfzuchtige belangen van de militaire blokken, vernietigen. Maar dit zou men nauwelijks kunnen betreuren", aldus de Sowjet-minister. De kwestie van het beheer van het secretariaat dient „overeenkomstig de huidige situatie in de wereld" te worden opgelost. ..Wij moeten hen die menen dat het secretariaat voor het voor deel van zekere staten moet blij ven werken waarschuwen, dat zij op onze besliste bezwaren zullen stuiten". Men kan streven naar een voorlopige oplossing, die echter niet de bestaande breuk mag vergroten, maar „een hechte basis voor samenwerking binnen het kader van de Ver enigde Naties moet vormen". Gromyko ging nauwelijks in op de rede die president Kennedy maandag in de assemblee heelt gehouden. Hij zei slechts dat de Amerikaans-Russische gedacn- tenwisseling tot „bepaalde posi tieve resultaten" heeft geleid, maar de weg naar algemene en volledige ontwapening is nog lang en moeilijk. Ten aanzien van de proeven met kernwapens merkte Gro myko op dat Frankrijk het eerst het moratorium heeft verbroken. De Franse atoom proeven waren deel van „een programma om hel militaire potentieel van de NAVC te versterken". Engeland en Verenigde Staten ..hebben nooi! ingestemd met een volledige stopzetting van alle proeven". Gromyko sprak over de „hui chelarij" van de Westelijke mo- gendheden, die zich thans be zorgd tonen over de gevolgd van radio-actieve neerslag, maai niet bezorgd waren toen atmos feer en zee werden vergiftigd door Amerikaanse en Engelse proeven boven de Stille Zuidzee en Amerikaans grondgebied. „De Westelijke mogendheden hebben veel ineer atoomproeven ge nomen dan de Sowjet-Unie". Een oplossing voor het pro bleem van de kernwapenproeven is deze kwestie te bespreken in het kader van algemene en vol ledige ontwapening. Gromyko sprak tevens over de oorlog in Algerië en Angola, de Zuidafrikaanse apartheidspoli tiek en Bizerta, cn bepleitte de instelling van een commissie die de uitvoering van de verklaring van de assemblee van vorig jaar, over het toekennen van onafhan kelijkheid aan koloniale landen en volken, moet controleren. De Sowjet-minister keerde zich ten slotte tegen het idee van „twee China's" in de Verenigde Naties, en bepleitte toelating var communistisch China tot de vol. kerenorganisatie. De vier grote werkgeversver bonden hebben er in een brief aan de minister van Sociale Za ken en Volksgezondheid op aan gedrongen, het thans bestaande, met name op gebieden overzee gerichte, actieve emigratiebeleid, om te buigen en zich in hoofd zaak te concentreren op een in samenwerking met. andere lan den tot stand te brengen alge meen migratiebeleid, waarbi j niet meer eenzijdig op emigratie naar gebieden overzee de aandacht wordt gevestigd. Sinds 1949 toen in de eerste industrialisatienota de grondsla-1 gen voor het huidige emigratie-] beleid werden gelegd is naar' 'de mening van de verbonden ge bleken, dat de vooruitzichten van toen een onderschatting inhiel den van de mogelijkheden van „De situatie in de vlaswereld heeft zich in het afgelopen jaar beslist niet verbeterd. Na de vo rig jaar gesignaleerde opleving in de prijzen van het vlaslint, waarschijnlijk het gevolg van het uitblijven van Russische expor ten, maar ook door de vrij rigou reuze inkrimping van de vlas teelt in West Europa, is toch weer een langzame daling inge treden. Tot op dit moment is deze nog niet verontrustend maar de Russen zijn ook nog niet weer aan de markt verschenen en wanneer dit onverhoopt weer mocht gebeuren dan voorzie ik grote moeilijkheden". Dit zei ir. C. S. Knottnerus, voorzitter van de coöperatieve vlasfabriek In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Frankrijk en Algerië twintig kneedbommen ontploft, waarvan vier in het gebied van Parijs. Mohammedaanse opstandelin gen schoten in 24 uur tijds vijf mensen dood en verwondden er acht. Volgens de politie heeft het geheime leger in de eerste' helft van september 318 aanslagen ge pleegd waardoor zes Mohamme danen en één Europeaan zijn omgekomen en 44 Mohammeda nen en vijftien Europeanen wer den gewond. Het geheime leger heeft giste ren in Algiers pamfletten ver spreid waarin er bij de automo bilisten op wordt aangedrongen hedenmiddag na twaalf uur het verkeer twintig minuten lang stil te leggen. Verder wordt de bevolking in dat pamflet ver zocht maandag een algemene staking van een half uur in ge heel Algerië te houden. DEMONSTRATIE IN ALGIERS Na een oproep van het „Franse geheime leger" (OAS), door mid del van pamfletten en clande stiene radio-uitzendingen, is in het centrum van Algiers een demonstratie gehouden. Foto: Wagens met Franse veiligheids troepen worden samengebracht bij dc universiteit- Op de informele ronde-tafel conferentie tussen Oost en West, die in Rome wordt gehouden, zijn de Westelijke afgevaardigden dinsdagavond vrijwel algemeen tot de conclusie gekomen dat zo wel Oost- als West-Duitsland er kend moeten worden. Zij spra ken zich ook uit voor erkenning van de Oder-Neissegrens. Men kon echter niet tot over eenstemming komen over de vraag of deze erkenning de facto of de jure moet zijn. ONBESTENDIGER. In West-Europa is de lucht druk het afgelopen etmaal;be langrijk gedaald. De dalingen hingen samen met het naderbij komen van een front behorende bij een depressie ten zuidënlvan IJsland. Het front bracht! bijna' overal op de Britse "eilanden] regen. Boven Frankrijk ontstond in de warme lucht aan de voorzijde van het front een storing die op verscheidene plaatsen onweer bracht. De komende 2436 uur komt ons land in het storingsge- bied te liggen, zodat nu en dan regen moet worden verwacht. Daarbij zullen de temperaturen ZON MAAN op ender op onder Sept. 28 634 18.26 20.55 11.16 20 6.36 18.24 21.33 12.24 30 6.3S 1S.21 22.16 13.25 lager worden, ook al blijft de wind uit richtingen tussenzuid en zuidwest waaien. Alles bijeen krijgt het weer een onbestendig karakter. ■medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Vrii warm Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige regen. Matige tot krachtige, langs'de kustimo; gelijk harde wind tussen zuid* west en zuid. Ongeveer dezelfde, middagtemperaturen ais giste' ren. VRIJDAG 29 SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 4.55 5.30 6.10 6.20 n.m. 5.14 5.49 6.29 6.39 „Dinteloord" te Steenbergen in zijn openingsrede tijdens de alge mene vergadering van aandeel houders in Steenbergen De voorzitter vervolgde, datj het bijzonder teleurstellend voor' de-Nederlandse vlassers geweest is, dat de regering niet het voor beeld van de Belgische regering gevolgd heeft, die de Belgische vlassers opnieuw met een ver] werkingspremie heeft bijgestaan. „Daardoor ontstaat een kunst matige achterstand voor de Ne derlandse vlassers t.o.v. hun Bel gische collega's", aldus de voor zitter. die eveneens meende, dat de tweede slag. die de regering de vlassers toebracht de revalua tie geweest is De omzetten zijn daardoor met 5 pet. verminderd. De uitbetalingsprijs is in 1960 niet zo goed geweest als in 1959. Dit werd veroorzaakt door de bijzonder slechte kwaliteit van de oogst 1960 en door dc zeer slechte prijs van het zaad. De heer Knottnerus was van mening dat het voortbestaan van de vlasteelt in West-Europa al leen dan kan worden gewaar borgd wanneer de bewerking van het vlas vanaf het zaaien tot en met het weven minstens even sterk gemechaniseerd kan worden als dat van andere na tuurlijke vezels cn zelfs kunst matige vezels. Het bestuur hoopt dat dit d.m.v. het novivlaspro- cedé zal gelukken, aldus spreker. Ghana, India, de Verenigde Ara. bische Republiek en Venezuela hebben de algemene vergadering van de Verenigde Naties formeel verzocht een onderzoek naar de dood van Hammarskjoeld in te stellen. Zij hebben de Assemblee voor gesteld het voorstel als een be langrijke en spoedeisende kwestie op de agenda te plaatsen. het industrialisatieproces. De desbetreffende prognoses wer den telkenmale door de werke lijkheid achterhaald. Bovendien zijn nieuwe factoren een zodani ge rol gaan spelen, dat er ernstig rekening mee moet worden ge houden, dat het tekort aan ar beidskrachten dat reeds gedu rende een reeks-van jaren be staat. zich inversterkte mate voort zal. zetten en in. feite'een structureel karakter,krijgt. Be perking van de risico's die de Europese integratie,! naast kan- ,'sen, ook biedt, isslechts moge lijk door alle aanwezige produk- tiekrachten in I te i schakelen bij het grijpen vanide;kansen. Het vrije verkeer vanwerknemers binnen de E.E.G., waartoe de economische integratie leidt, maakt liet volgens de verbonden nodig, de gewenste arbeidsvoor ziening voor ons expanderende bedrijfsleven in samenwerking met de verdragspartners in'goe de banen te leiden. Het'gevolg daarvan zal zijn dat de aandacht ran hen die willen'emigreren, niet meer eenzijdig op:gebieden overzee wordt gericht.*, Daaren tegen zal Nederland tevens in de grotere Euromarkt, aantrekkings kracht kunnen blijven 1 uitoefe nen op buitentandsef arbeids krachten, zolang'zich'in andere Europese landen arbeidsover- schotten blijven voordoen. De verbonden zijn ivan oordeel dat de regering bij de tenuitvoer legging van haar emigratiebeleid niet steeds is ontkomen aan het geven van stimulerende voor lichting waarbij communica tiemedia ais radio en t.v. zijn. in geschakeld waarvan de psy chologische uitwerking een -on derschatting van de mogelijkhe den in eigen land onder de be volking bevorder. De West-Berlijnse senator Joa chim Lipschitz heeft woensdag officieel de eerste 200 leden ven een vrijwillige hulppolitie voor West-Berlijn in dienst genomen. De vrijwilligers zullen slechts dan in werkelijke dienst opge roepen worden wanneer open bare werken, zoals bruggen cn fabrieken, niet langer voldoende door de politie kunnen worden beschermd. Bovendien moet ver meden worden dat door vroeg tijdig te hulp roepen van de ge allieerd e bezettingsmacht tijden1 communistische ordeverstoring aan ieder conflict in West-Berlijn internationale betekenis wordt gehecht. De hulppolitie is op 25 mei van dit jaar met goedkeuring van de Westelijke mogendheden bij de wet ingesteld. Tot nu toe zijn 3000 vrijwilligers in oplei- dinf of reeds opgeleid.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1