Zonder leiding, zonder geld De induviduele zelibescherming De infiltratie in Nieuw-Guinea Weerover zicht ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5403 VERENIGDE NATIES moskou wenst machteloos praatcollege Overleg Rusk-Gromyko Kactio de Koek Koningin Elisabeth van België op Schiphol AANSLAGEN IN ALGERIE De Gauile op reis Chroesjtsjef antwoordt Nehroe HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN en Noordstraat 22 iesfraat 12, tel. 261 Fa-zaken be- rima kwaliteit, r en lage prijzen •een bij aankoop én zegel. Bij in een vol opplak- i) ontvangt U in 2,—. Pnnkeringdjij -abonnement:-Terneuzen t^ctfflSHöof^edactêur 1: van öe San3e "^Redactie-adresNoordstraat 5557 "Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 2073 G^niimmer 38150 Abonnementsprijs£6,— per kwartaal; pet 5aaSd72,—per'week148 *ct. Lossevnrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sandp te Temenzen Advertentieprils per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties géén handel» advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags,2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De zojuist geopende zestiende algemene vergadering der Ver. Katies belooft ae meest kritieke Ujt de geschiedenis van de volke renorganisatie te worden. Daar bij behoeft men nog niet eens to denken aan de talrijke, vrijwel onoplosbare internationale ge schilpunten (ontwapening, ver tegenwoordiging van rood-China enz.b waarmede deze assemblee i zich zal hebben bezig te houden, k Wat op het ogenblik op het spel staat, is niets minder dan het naakte bestaan van de Verenigde Naties zelve. HET PLAN VOOR EEN STAALBEDRIJF AAN KANAAL GENT-TERNEIJZEN De hoge autoriteit van de E.G.K.S. heeft een grotendeels positief advies uitgebracht op het plan tot oprichting van een staalcomplex te Zelzate langs het kanaal Gent—Terneuzen. Dit advies is overgemaakt aan „Side- mar", welke samengesteld is uit vertegenwoordigers van dc staal- gtoepen Schneider Frankrijk Arbed (Luxembourg!, Coekerill- Ougree et Provindence België i. Een woordvoerder van de hoge autoriteit verklaarde dat het ad vies beperkt is tot de technische problemen, maar dat dc kwestie van de verenigbaarheid van de plannen van ..Sidemar" met de anti-kartel bepalingen van het verdrag alsmede van het verbod van regeringstoelagen zoals be paald in het verdrag, door de be voegde diensten van de hoge autoriteit verder zorgvuldig on derzocht worden. AANSLAG IN KENIA Oginga Odinga, viee-voorzitter van de Keniase Afrikaanse Na- lionale Unie, is gistermorgen in Nairobi neergestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De aanval zou gepleegd zijn door een lid van de Abaluhia- stam en aanhanger van de Ke niase Afrikaanse Democratische Unie. de belangrijkste oppositie partij van de Kanu. Een arts heeft gezegd, dat Odin ga niet ernstig gewond is. Een woordvoerder van de poli tie heeft later gezegd, dal drie mannen Odinga hebben aangeval len, die niet neergestoken maar neergeslagen werd. Er is nog geen arrestatie verricht. SLEEPBOOT „NOORD-HOLLAND" THANS IN DJAKARTA De zeesleepboot „Noord-Hol- land" van N.V. Bureau Wijsmul ler te IJmuiden, is opgebracht naar Djakarta. Het schip was, zo. ais gemeld, door de Indonesische marine op 1 september tijdens de hulpverlening aan het Griek se stoomschip „Georges Tsavli- ris aangehouden ter hoogte van Singapore in de Indonesische ter ritoriale wateren en werd daar na vastgehouden te Pulu Sambu in de Riouw-Archipel. Optsnapingspoging in Algiers. Tijdens een transport van een gevangenis buiten Algiers naar het. centrum van de stad hebben negen Algerijnse nationalisten een vluchtpoging gedaan. Eén Algerijn werd door de Franse politie doodgeschoten, de acht anderen werden gewond. De negen Algerijnen werden in een gevangeniswagen van El Oued. een gevangenis buiten de stad, naar het Maison Carrée vervoerd voor tandartsbezoek. Enkele minuten na het vertrek sloegen de Algerijnen hun be waker neer. Eén van hen trok zijn uniform aan, kroop naar de cabine, overmeesterde de chauf feur en nam het stuur over. Vol gas gevend reed hij weg. De bemanning van een radio wagen van de politie, geïntri geerd door de grote sneiheid van de gevangeniswagen, zette een achtervolging in.-Eén der gevan genen nam het wapen van de bewaker en loste een schot. De agenten doorzeefden de auto met kogels. De banden klapten, de gevangene die achter het stuur zat werd gedood en de wagen reed tegen een muur. De acht Algerijnen gaven zich over zonder verzet te bieden. iDc crisis, waarin de organisa tie zich bevindt, heeft twee kan ten, die overigens nauw met el kaar samenhangen. De ene kant heeft betrekking op de leiding daarin is door de tragische dood van Dag Hammarskjoeld een vacuum ontstaan. Zijn opvolger als secretaris generaal moet, op voordracht van de Veiligheidsraad, door de algemene vergadering worden benoemd. Maar waar de Sow jet- Unie vasthoudt aan haar, door vrijwel de gehele niet-communis- tische wereld als onaanvaardbaar afgewezen eis, dat de eenhoofdi ge leiding wordt vervangen door een driehoofdige het zogenaam de troika-systeem), is het uitge sloten, dat dc Veiligheidsraad het eens wordt over een kandidaat. MACHTELOOSHEID VOOR DE DEUR De aanwijzing van een tijde lijke waarnemer van de functie van secretaris-generaal is wel licht mogelijk, maar het Hand vest bevat daaromtrent geen be palingen. In de kringen der Westelijke delegaties heeft men een ogen blik gespeeld met het denkbeeld, ae functie tijdelijk te verbinden met die van vooizitter der alge mene vergadering. Maar dit idee is reeds door Gromiko getorpe deerd, evenals het plan om dan maar een hoge, neutrale functio naris van liet secretariaat-gene raal met de waarneming van de leiding te belasten. Waar cfe Russen duidelijk op uit zijn, is een „regeringsloos", dat wil zeggen machteloos tijd perk voor de Verenigde Naties. GELDGEBREK DOET DE DEUR DICHT Het streven van het commu nistische blok om de volkeren organisatie tot een onbelangrijk praatcollege te degraderen, is voor een deel ook de oorzaak van de tweede, financiële kant van dc huidige crisis. Wijlen Hammar skjoeld had reeds voorspeld, dat de Verenigde Naties aan het einde van deze maand zonder geld zullen zitten. Per 31 decem ber 1961 bedraagt het geschatte tekort 40 miljoen dollar, per 30 juni 1962 90 miljoen. Die tekorten worden veroor zaakt door liet onderhouden van troepen aan de grenzen van Israël on in Kongo, waar de Verenigde Naties zijn belast met het handhaver, van de vrede. De communistische leden van de Verenigde Naties hebben van hun verplichte bijdragen in dit onderhoud nog geen cent betaald. Ook buiten het communisti sche blok echter is het aantal wanbetalers groot. Voor het on derhoud der troepen in het Na bije Oosten hebben slechts 25 van de 99 leder, in het lopende jaar aan hun verplichtingen vol daan. Ruim dertig landen, onder wie Frankrijk en België, hebben geweigerd hun bijdrage in de door de Kongolese affaire ver oorzaakte kosten te voldoen. DOEL VAN MOSKOU Op het ogenblik betalen ie Verenigde Staten ongeveer een derde van de totale kosten. De rest is gedekt uit leningen, di de Verenigde Naties hebben ge sloten. Maar dit kan natuurlijk niet zo verder gaan, willen de Verenigde Naties niet tot een eenzijdige Amerikaanse aange legenheid worden. Waarop dit alles dreigt uit te lopen, is duidelijk. Op zeker mo ment zullen de Verenigde Naties gedwongen zijn hun troepen in Israël en Kongo bij gebrek aan middelen te likwideren. Ook zal het haar verder onmogelijk zijn, nog ergens ter wereld daadwer kelijk ten behoeve van het be houd van orde en rust op te tre den. Zo zal de nieuwe volkeren organisatie even machteloos zijn als eens de Volkenbond was. Dat is precies het doel van Moskou, dat geen organisatie wenst, waarin het altijd kans loopt zich naar de wil van een meerderheid te moeten voegen. (Nadruk verboden.) De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk (links), heelt donderdag in New York besprekingen gevoerd met 7-ün Russische ambtgenoot An drei Gromyko. (Adv.) Noordstraat 102 - Telefoon 2121 Terneuzen (Adv.) Russische journalist in West-Berlijn uitgewezen De Britse autoriteiten hebben een 35-jarige Russische journa list. Vladislav Tsjojmski, uit West-Berlijn gewezen, aldus heeft een Britse woordvoerder meege deeld. Tsjomjmski vestigde zich in juli in West-Berlijn. Hij werkte voor het Russische persbureau Tass. Volgens de woordvoerder heeft Tsjojmski nagelaten een ver blijfsvergunning aan te vragen en ook niet gereageerd op een herhaald verzoek, te vertrekken. De Westelijke geallieerden moes ten hem tenslotte uitwijzen. H. K. H. Koningin Elizabeth van België, die woensdag- ai naar Amsterdam was gereisd, is don derdag tegen de middag van Schiphol met een Tupolev-vlieg- tuig van de Russische luchtvaart maatschappij „Aeroflot" naar Moskou vertrokken. De 85-jari- ge koningin-moeder reist naar Peking, waar zij o.m. besprekin gen zal hebben met communisti sche machtshebbers. De foto toont haar wuivend op de trap vóór het vliegtuig. De Nederlandse regering maakt een begin met de voorlichting van de bevolking over de individuele zelf bescherming in oorlogstijd. De komende week zullen huis-aan-huis enveloppen met „Wenken voor de be scherming van uw gezin en uzelf' worden verspreid. In die enveloppe, welke een vast plaatsje in buis moet krijgen zitten twee vouwbladen. Het ene bevat „Wenken voor eerste hulp", het andere „Wenken voor de bescher ming van uw gezin en uzelf Ongeveer een jaar geleden had de regering toegezegd algemene richtlijnen bekend te maken. Nu, na lange voorbereiding zijn deze er. „Niet. omdat.de internationa le spanningen zo -zijn toegeno men". zo heelt de minister van Binnenlandse Zaken. mr. E. H. Toxopeus ixL.a*A,peasbijeenkomst in Den Haag medegedeeld, „al zullen velen juist daardoor deze wenken aandachtiger lezen, hot is maar toevallig dat aeze wen ken thans uitgegeven worden". In de wenken voor de zelfbe scherming staan onder meer re gels voor waarschuwing en alarmering. De waarschuwing voor luchtalarm blijft zoals ze is: een janktoon van één minuut. Bij een botsing tussen een mo biele politiebrigade en Indonesi sche infiltranten in de buurt van Sorong heeft een Nederlandse politieman het leven verloren. In een officiële mededeling wordt gezegd dat militaire eenheden en mariniers de politie ter zijde staan in de strijd tegen „enkele dozijnen Indonesische infiltran ten". Voorts werd medegedeeld dat de plaatselijge bevolking de politiële actie ondersteunt, en dat dorpelingen een gewonde In donesiër naar een Nederlands legerkamp hebben gebracht. De bij het vuurcontact omge komen politieman is de 48-jarige hoofdagent van politie Carli. Hij laat vrouw en drie kinderen ach ter. De infiltranten werden ge lokaliseerd ongeveer 15 kilome ter ten zuiden van Sorong. V/oensdag werd in de avond uren in Sorong door een mili taire wacht op een man gescho ten die zich op verdachte wijze bij een steiger ophield. Deze wist zich echter uit de voeten te maken. In de ochtend van 21 septem ber heeft een groep infiltranten, die zich ophield in een schuil plaats op ongeveer vijftien kilo meter ten zuid-oosten van Sorong bij de nadering van een militaire eenheid overhaast de vlucht ge nomen. In het door hen verlaten bivak werden enige automatische wapens, geweren, een klein kali ber mortier en een vrij grote hoeveelheid munitie aangetrof fen. Voorts vond men er sabotage- materiaal, kledingstukken en een Nederlandse vlag. Volgens de correspondent van de „Nieuw Guinea Koerier" te Sorong zouden de infiltranten reeds in het weekeinde van 16 en 17 september vanuit het noord westen via de eilanden Gebe en Batanta van de Radja-Ampat eilandengroep, op Nieuw-Guinea zijn geland. Na meldingen van de bevolking over een mogelijke in filtratiepoging is op 18 septem ber een politiepatrouille in de richting van de olieboorplaats Klamono vertrokken. De volgen de dag werden twee pas verlaten bivakken aangetroffen op slechts negen kilometer van de nieuwe stadswijk en het bestuurscen trum Remoe, vrijwel onder de rook van Sorong. Tot dusver zijn zeven infiltranten gearresteerd. Donderdag is het stoffelijk overschot van de bij een vuurge vecht met infiltranten omgeko men politieman Carli onder over weldigende belangstelling met militaire eer ter aarde besteld. Aan het graf sprak onder meer de resident van West Nieuw-Gui nea, de heer J- van Bodegom. Gisternacht zijn in Algiers 18 kneedbommen ontploft, 2 in Constantine en 3 in Oran. Door aanvallen met vuurwapenen, handgranaten en messen zijn in de afgelopen 24 uur in Algerië 11 mensen om het leven ge komen en meer dan 50 gewond. Eincïe luchtalarm wordt gegeven met een langgerekte toon van één minuut. Daarnaast zijn er nu: fall-out-waarscnuwing. dat wil zeggen radioactieve neerslag wordt verwacht en fall-out alarrrt, dat aangeeft dat er on middellijk gevaar voor radioac tieve neerslag bestaat. Een fall-out-waarschuwing wordt gegeven via de radio (dc normale golflengten van tlo radio-omroep), met aanhoudend klokgelui en via de luidsprekers op auto's. Het fall-out-alarm wordt gege ven door de radio, door sirenes (B.B.-. fabrieks- en brandweer- sirenes bijvoorbeeld en door mogelijke andere middelen. Het signaal van ae sirenes voor fall- out-alarm zal een janktoon zijn van drie maal een halve minuut, onderbroken door twee maal een halve minuut stilte. In de radio - mededelingen worden de B.B.- kringen genoemd. Het is dus van belang dat iedereen weet in welke kring hij woont en zijn blok- wachter van de B.B. kent. Het vouwblad geeft voorts aanwijzin gen wat te doen bij een onver wacht bombardement, bij lucht alarm. bij fall-out-waarschuwing en bij fall-out-alarm. „Het is beslist niet waar dat men zich niet kan beschermen tegen een atoombomexplosie. Mer betrekkelijk eenvoudige middelen kan men zich een redelijk grote bescherming verzekeren", zo heeft de minister van Binnen landse Zaken erklaard en zo staat ook in de wenken te lezen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft nog medegedeeld da', hij ervan overtuigd was dat de bevolking deze kwestie au sé- rieux zal nemen. Zij moet met kalmte en rust, zonder paniek kennis nemen van deze vouwbla den. Het is duidelijk, zo zei hij, dat een oorlog met. nuclaire wa penen aanzienlijk ernstiger is dan een oorlog met conventione le wapenen. Maar er is zeer veel te doen aan eigen bescherming. Als men niet te dicht bij ae ex plosie zit. heeft men een redelijke kans het er behoorlijk af te bren gen". Over enige weken zal een bro chure volgen, waarin de gehele individuele zelfbescherming nuchter en prettig leesbaar uit voeriger wordt behandeld. Deze brochure zal een plaatsje bij de vouwbladen in huis moeten krij gen. Over het aanleggen van een voorraadje levensmiddelen, vol doende voor een week zei de mi nister nog dat deze „ijzeren voor raad" van duurzame consump tieartikelen, naar zijn schatting ongeveer 15 per persoon /.ai vergen. De Nederlandse regering heeft gemeend het aanleggen van deze voorraad niet, zoals bijvoor beeld in Zwitserland het geval is, verplicht te stellen. De minister zeide dat deze ijzeren voorraad gezien moet worden als een on derdeel van de zelfbescherming. Het departement van Land bouw en Visserij bereidt nood- voedsel voor. Dat zullen kaakjes zijn, waarin vitamines en andere belangrijke voedingsstoffen zijn opgenomen. Deze kaakjes zullen normaal in de handel worden ge bracht. Minister Toxopeus ver wachtte niet dat men nu opeens op grote schaal zou gaan ham steren. Er zijn plannen opgesteld voor een eventuele evacuatie van de bev olking. Maar deze zijn slechts uiterste middel. De plannen zijn opgesteld, omdat men nu een maal gemakkelijker kan impro viseren op bestaande plannen dan zonder enige richtlijn. Het is onmogelijk voor de ge hele bevolking schuilkelders tc bouwen. Dat is ook niet nodig, riet zal zaak zijn in iijd van ge vaar zoveel mogelijk thuis te blijven. In ieder huis is wel een plek te vinden, zover mogelijk van ramen, deuren en buiten muren, vaar men een redelijke ve'ligheid heeft. Uiterlijk maandag 2 oktober zal elk huisgezin in ons land de wenken voor de individuele zelf bescherming hebben ontvangen. Mocht blijken dat men toch dc enveloppe niet heeft gekregen, dan kan men deze alsnog na oktober schriftelijk bij het ge meentehuis van Zijn woonplaats aanvragen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft gisteravond via cl: beide radiozenders on later voor de televisie over oe individuele zelfbescherming gesproken. President De Gaulle, op dc tweede dag van zijn tournes van vier dagen door drie zuidelijke departementen, is vrijdag op nieuw eon hartelijks ontvang:, ten deel gevallen. Ondanks d- oproep van de boeren- en oud strijders-organisaties en vakbon den. het beroek te boycotten, de belangstelling in alle plaa, sen die hij bezoekt groot. Het anti-Gaullistische blad „Dépichc du Midi" schreef vrij dag: „Het verbond van boeren, erbeiders, onderwijzers, oud- strijders en anderen is er niet in geslaagd het stijgende succes van generaal De Gaulle's reis door dit gebied oen halt toe tc roepen Het regeringsgezind e blad Midi-Libre" merkte op: ..Het applaus waarmee de tce- hoerders generaal De Gaulle's toespraken hebben beantwoord, binnenveringbed het beste bed ooit gemackt schuim rubberbed met versterkte middensector J fibi iektn Zevenbergen Do Sow,jet-regering' is bereid deel te nemen aan oprechts be sprekingen ter oplossing van de wereldproblemen en „bovenal" aan een vredesconferentie inzake Duitsland en Berlijn. Dit hoeft premier Chroe-jtsjef aan pre mier Nehroe van India Ir.'/n welen, in antwoord op hei schrij ven van de conferentie van de conferentie van niet-gebonüen landen in Belgrado dat Nehroe onlangs te Moskou aan hein Ier hand heeft gesteld. Voor liet 'versterken van ie vrede en dc normalisering v.'.n de toestand in Europa en dc ■>- rcld zou het goed zijn. ais c'.e 1 •- den die dc twee Duitse sl?..:n niet erkennen wel tot een er kenning de jure zouden overgaan en betickkingsn met deze stalen zouden aanknopen, aldus de Sow jet-premier. Dc toelating van Oost- en West-Duitstand tot de Verenigde Na-'ics zou hetzelfde doel dienen. „Wij blijven er bij dat besprekingen tussen staten, en in. hel bijzonder tussen e'.i Sowjet-Unie on dc Ver/nig-lo Staten, een belangrijke rel kin nen en moeten .-pelen b'.i :t„z- beteren ven de intcrnaf'onalé toestand. Ter verzekering van da vrede zijn wij op elk ti c'istlo. -,p elke plaats en op elk niveau be reid tot onderhandelingen, po wordt in de boodschap van Chroesjisief verklaard. De Sovvjet-p 'cmier ouch: •- schrijft in vele opzichten de op vattingen van de conferentie van Belgrado over dr internationale '.nestand. Mei n; me -g- hij „veel eerbied" te hebben -air de e—-- cH'sies betreffende het kolonia- isme. Volgens Chrocsjlsje? is c'.a oorlogsdreiging sinds hot eind van de w ereldoorlog nooit a groot geweest ais thans. Als oor zaak hiervan noemt hij. de mili taire voorbereidingen van het Westen. ..Het Sowjet-volk'kan niet passief blijven toezien. 'A'ij /iin get!' enge» geweest duide lijke maatregelen tc nemen ter versterking van de veiligheid van ohs land". Deze maatregelen "bn in vele landen op de juiste wijze verstaan, aldus de premier. Volgens Tass heeft Ckrossjt- sief dergelijke boodschappen ge- toont aan hoe reëel het contact i zonden naar de andere staat- 's dat de president van cle repu- i hoofden en regeringsleiders die bliek voortdurend met de natie'de conferentie in Belgrado heb- Wii onderhouden". I ben bijgewoond. OOSTELIJKE WIND. Het weer' boven het vasteland van Europa wordt bepaald door een gebied van hoge luchtdruk, waarvan he! centrum boven Noordwest-Rusland is gelegen. Het veroorzaakt rustig on vrij zonnig weer met middag-tempe raturen die boven normaal lig- ZATERDAG 23 SEPTEMEER Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 0.27 1.02 1.42 1.52 n.m. 12.47 1.22 2.02 2.12 ZONDAG 24 SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 1.17 1.52 2.32 2.42 n.m. 1.29 2.06 2.46 2.56 MAANDAG 25 SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Hansweert Walzoorden v.m. 2.01 2.36 3.16 3.16 3.26 n.rn. 2.15 2.50 3.30 3.30 3.40 gen, In ons land en ook in België e:i Frankrijk bevindt zich tame lijk vochtige lucht, waarin des nachts mist ontstaat. Verder naar het oosten komt drogere lucht voor. di- met een oostelijke wind langzaam in de richting van ons land beweegt. De depressie- activiteit blijft beperkt tot cle Oceaan, zodat liet huidige weer type blijft voortduren. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot vrijdagavond. Oostelijke wind. Droog weer met overdrijvende wolkenvelden vooral in het noord oosten van het land. Zwakke tot matige oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Sept. 24 25 26 27 28 ZON op ender MAAN op onder 6.28 6.30 6.31 6.33 6.34 18.35 18.33 18.31 13.28 18.26 18.57 19.24 19.52 20.22 20.55 6.04 7.28 8.46 10.03 11.16

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1