CETALAC I Prof. Mr. P. S. Gerbrandy overleden BELGRAD o Prof. De Quay herdenkt Prof. Gerbrandy 96 V E R S L O O T HET WEER WEERBERICHT Nieuwe Amerikaanse nota aan de Sowjet-Unie HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ■t i.i ii-i-i Mi i.Tri:i:i:i:i1iniiiiiiiiiMi.r^W|W AW6 KOSTER-DEIJ f ee er ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5391 HOLBEWONERS IN DIENS! VAN DE WETENSCHAP Radio de Koek Gezond verstand en menselijk geweten Chroesjtsjef spreekt met New York Times"-correspondent oostberljjner doorbrak grensbarriere BOURGUIBA WIL OVER BIZERTA ONDERHANDELEN NOG 7.000 OPSTANDE LINGEN IN INDONESIË a 15,— rt ie no. 5 olconcert UWE BUTTERFLY 8 Stationsstraat 34 8 AXEL niiiuiiiiiimniiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiirf Zowel voor KOLEN- KACHELS en OLIE HAARDEN naar de specialist I Dijkstraat 79 Telefoon 2056 TERNEUZEN -zaken be- na kwaliteit, :n lage prijzen :n bij aankoop zegel. Bij in- n vol opplak- antvangt U in jes )likjes mnkéring bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adresSmidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6- per kwartaal; pa I ^aancl ƒ2,—: per week 43 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel» advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. f. In zijn woning te 's-Graven- hagc is donderdagavond 7 sep- tember overleden prof. mr. P. S. I Gerbrandy, minister van Staat I en oud-minister president tijdens I de tweede wereldoorlog. Prol mr. Pietcr Sjoerd Ger- brandy werd 13 april 1885 te Wijmbritseradeel (Fr.) geboren. Hij doorliep de Chr. -Normaal school te Sneek cn het Geref. Gymnasium te Zetten, waarna hij zich in 1904 als student aan de Vrije Universiteit te Amster dam liet inschrijven. In 1911 promoveerde hij in de rechtswetenschappen op een proefschrift getiteld„Het Heim- stattenrecht'Van 1911 tot 1914 >vas hij als advocaat en procu reur te Leiden gevestigd en daar na tot 1930 te bneck. in laatstge noemd jaar werd hij benoemd tot hoogleraar in de rechtsweten schappen, het handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan do Vrije Univeisiteit, welke functie hij l5t 1939 bekleedde. Van 1920 tot 1930 maakte hij deel uit van de Gedeputeerde Staten van Friesland. Op 10 augustus 1939 trad prof. Gcrorandy \oor het eerst als minister op. Hij aanvaardde toen de portefeuille van Justitie in liet iwcede kabir.et De Geer, dat bij het uitbreken van de oorlog, in mei 1940, naar Londen ver trok cn waai van hij op 3 septem ber van dat jaar minister-presi dent werd. In die hoedanigheid heeft hij gedurende dc oorlog via radio-Oranje vele malen liet woord gericht lot het Nederland se volk. Van 23 februari tot 24 juni 1945 was hij ook voorzitter van het tweede kabinet Gerbran dy, dat na de bevrijding door het ministerie-Schermerhoi n opge- volgd werd. Bij de verkiezingen van 1948 nam prof. Gerbrandy zitting in cie Tweede Kamer voor de a.R.- partij. Talrijk zijn de nevenfunc ties door prof. Gerbrandy in de loop der jaren waargenomen. Op de dag na dc bevrijding, 5 mei 1S15, gaf prof. Gerbrandy de bevrijdingsaankondiging via radio Oranje. Nadien heeft hij ver- sefteidene malen vra de radio liet woord tot het Nederlandse volk gericht, waarbij hij scherp stel ling nam tegen het beleid van onderscheidene Nederlandse rege ringen in de Indonesische kwes tie. Als voorzitter van het comité voor de handhaving van de rijks- eenheid verzette nij zich tegen het beleid van de luitenant gou verneur-generaal dr. Van Mook. en van de Nederlandse regering. De wijze waarop hij dit deed, was voor de regeringscommissaris voor het radio-wezen aanleiding om hem met ingang van 3 sep tember 1947 een spreekverbod van drie maanden op te leggen, In 1955 werden de grote ver diensten van prol. Gerbrandy ge- cerd door zijn benoeming tot minister van Staat. In 1956 ver schenen er in buitenlandse bla den artikelen over ons koninklijk huis. Prof. Gerbrandy, prof. Beel en jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer namen op verzoek van H. M. de Koningin zitting in de commissie, die ten gevolge hiervan een onderzoek instelde. Hij bedankte voor al zijn poli tieke functies, maar keerde, na dat de commissie haar taak had volbracht, wederom in de Tweede Kamer terug. Pi of. Gerbrandy is drager van (Advertentie) BINNENYER1NGBED het bests bed ooit gemaakt SCHUIMRUBBERBED met versterkte niddcnssctor F fabrieken Zevenbergen vele onderscheidingen. Nederland en Frankrijk kenden hem hoge onderscheidingen toe, n.l. het grootkruis van dc Nederlandse Leeuw cn dat. van het Legioen van Eer. Naar aanleiding van het over lijden van mr. P. S. Gerbrandy heeft minister-president prof. dr. J. E. de Quay in ondei staande verklaring geiuigcl van zijn medeleven: „Prof. Gerbrandy was een groot Nederlander. Hij was een markante persoonlijkheid, wiens karaktereigenschappen liefn bijzonder geschikt maak ten voor de zware taak. waar voor hij tijdens de tweede wereldoorlog werd gesteld. Zijn onverzettelijke wilskracht en niet te schokken vertrouwen in de overwinning van de bond genootschappelijke strijd om do vrijheid, hebben de bewon dering van velen en de dank- Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, voor malle minister-president, lid van de Tweede Kamer cn minister van Staat, is donderdag in zjjn woning in Den Haag overleden. Prof. Gerbrandy is 76 jaar ge worden. baarheid van ons allen verwor ven. Ik zal het altijd een voor recht achten, dat ik vlak na de bevrijding' in liet tweede kabinet, dat zijn naam droeg, als minister heb mogen dienen, zij het ook slechts voor korte tijd. Prof. Gerbrandy /al voor ons blijven voortleven als de ver persoonlijking van eer, stoere, onverzettelijke strijder, wiens bezielend voorbeeld, ons volk in bange tijden heeft bemoe digd en versterkt". Negen Italiaanse geleerden hebben mot vier schapen, twee kalveren en enige kippen een maand geïsoleerd geleefd in de westelijke Alpen. Hun verblijf had ten doel, de psychologische en fysiologische reacties van mens en dier op abnormale levensomstandigheden na te gaan. De „holenmensen", wier toestand na afloop van dc proef uitstekend was, zijn van oordeel dat het experiment schijnt aan te tonen, dat een gemeenschap, die zich met nuttig werk bezig houdt, gedurende enige tijd ab normale omstandigheden kan doorstaan. Advertentie) t •Koordstraat 102 Telefoon 31M Terneuzen lil Belgrado is de conferentie geëindigd van de leiders der vijf en twintig „ongebonden'' naties, die pretenderen te spreken na mens een derde van de wereld bevolking, die er prat op gaan een vierde van dc stemmen in dc Verenigde Naties te beheersen en die beweren, dat zij zich steeds laten leiden door het gezonde verstand en de stem van het menselijke geweten. Het is alles bij elkaar niet ge ring. Maar wanneer zij een gul den gelegenheid hadden, om te bewijzen, dat zij zijn wat zij zeg gen te zijn. was dat toch wel ua Chroesjtsjefs opzegging van het moratorium op de proefnemin gen met kernwapens. Want zo wel het gezonde verstand en het menselijke geweten als het ver langen naar vrede en welvaart van het door hen vertegenwoor digde deel der wereldbevolking moeien er zich tegen verzetten, dal dc atmosfeer verder vergif tigd wordt door radio-actief afval en dat wapens, waarvan de ver- De „New York Times" van vrijdag bevatte een verslag van een onderhoud, dat zijn corres pondent C. L. Sulzberger dins dag j.l. met de Sowjetrussische premier en partijleider Chroesjt- sjef heeft gehad. Chroesjtsjef brengt hierin al zijn bekende gezichtspunten op nieuw naar voren. Hij is bereid president Kennedy voor een be zoek aan de Sowjet-Unie uit te nodigen, doch dan moet eerst de krisis rondom Berlijn en Duits land volgens de Russische wen sen zijn opgelost. Chroesjtsjef somde dan deze (bekende) Russische wensen nog eens op, namelijk afzonder lijke vredesverdragen met de bondsrepubliek en de „Duitse Gisternacht heeft een 23-jari- ge Oostberlijner met een auto in een razende vaart eerst de slag boom bij de Brandenburger Poort tussen Oost- en West Ber lijn doorbroken, om vervolgens door de prikkeldraadversperrin gen te rijden en tenslotte veilig °P Westberlijns gebied te ko men. De Oostberlijnse grenswach ten varen zó overdonderd, dat ttj geen gebruik konden maken van hun vuurwapens. De krachttoer werd onder -'romende regen uitgevoerd. De minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, heeft ter na gedachtenis van de overleden minister van Staat, prof. mr. P. S. Gerbrandy, gisteravond over de beide zenders Hilversum de volgende rede uitgesproken: „Toen mij vanmorgen het be richt bereikte, dat prof. Ger brandy was overleden, was het kabinet in vergadering bijeen. Op die plaats heb ik dus het eerst herdacht, dat een groot Nederlander van ons is heenge gaan, een Nederlander aan wie ons volk veel dank verschuldigd is. Prof. Gerbrandy had vóór de tweede wereldoorlog al een naam als jurist en als politicus. Hij stond bekend als een zeer zelfstandig denker met een on afhankelijke geest, niet bang om als het moest een eigen weg te gaan. Het was dan ook geen wonder, dat de formateur, jhr. De Geer, in 1939 juist hem ver zocht op te treden als minister van Justitie in een kabinet, waarin voor het eerst ook socia listen zitting namen. Dit kabi net was aan het bewind toen ons land in 1940 werd overvallen. Gelukkig wist de regering aan de greep van de vijand te ont komen en Engeland te bereiken. Hier werd al spoedig minister Gerbrandy door Koningin Wil- helmina geroepen als minister president op te treden. De wijze, waarop prof. Gerbrandy zich van deze zware taak heeft ge kweten, vervulde een ieder met eerbied en ontzag. Het bleek, dat er in deze kleine opmerkelijke man een onverzettelijke en on overwinbare geest woonde. Ge dragen door een diep geworteld geloof hield hij stand in het vast vertrouwen, dat de rechtvaar dige zaak van de vrijheid uitein delijk zou zegevieren. Door geen moeilijkheden liet hij zich daar bij ontmoedigen. Zijn kantige eigenschappen, zijn koppige vasthoudendheid mochten sommigen wel eens even afschrikken, niemand ont kwam aan de invloed van deze sterke persoonlijkheid. Hij gaf aan het Nederlandse kabinet in Londen een eigen stijl, hetgeen door een ieder werd erkend, ook door de geallieerde leiders. Ons Nederlandse volk is prof. Ger brandy grote dank verschuldigd. Hij heeft door zijn onvervaard heid ons moreel in de bezettings tijd versterkt en het verzet ge schraagd. Natuurlijk is hij niet feilloos geweest. Daarvoor was hij een veel te markante en een veel te strijdbare persoonlijk heid. Welke mens is feilloos? Maar welke feilen prof. Ger brandy ook mogen worden aan gewreven, zij verbleken alle bij de schitterende verdiensten, die deze man zich heeft verworven in de meest duistere periode van onze geschiedenis. Wie moedeloos mocht worden, prof. Gerbrandy niet. Wie de wapens mocht willen strijken, niet porf. Gerbrandy. Hij bleef zich, ook uit do verte, één gevoe len met het Nederlandse volk, welks noden en zorgen hij dage lijks trachtte te peilen. Hij heeft als geen ander het belang van een voortdurend contact via de radio met dat volk gevoeld. Zijn stem heeft velen bemoedigd en nieuwe hoop gegeven.... Nu zwijgt die stem voor im mer. Wij zullen prof. Gerbran dy erg missen. Ons medegevoel gaat op dit ogenblik in het bij zonder ook uit naar mevrouw Gerbrandy. Gedurende de twee de wereldoorlog is zij hier een zaam achtergebleven. Nu is zij weer alleen. Moge zij troost put ten uit de wetenschap, dat met haar ons gehele Nederlandse volk rouwt om een van zijn grote zonen". EERSTE SPAANSE ARBEIDERS TERUG NAAR SPANJE De eerste 24 Spaanse arbeiders hebben gistermorgen Twente verlaten. Het waren werknemers van de Kon. Textielfabrieken Nijverdal ten Cate N. V. te Al melo. Om kwart over acht stap ten zij in de trein. Hedenmiddag omstreeks twee uur hopen zij te Barcelona aan tc komen. De overige 61 Spanjaarden bij Nijverdal ten Cate N.V. hebben inmiddels het werk hervat. democratische republiek", West- Berlijn een „vrije stad" en Oost duits toezicht op dc verbindings wegen van deze „vrije stad" met het Westen. Er werd ook nog gesproken over kernwapens en ook hier herhaalde Chroesjtsjef slechts het bekende Russische stand punt, n.l. dat het nemen van kernwapenproeven in de damp kring eerst kan worden opge schort na het bereiken van een algemene ontwapeningsovereen komst tussen Oost en West en wanneer ook Frankrijk besluit geen proefnemingen meer met kernwapens te doen. „Dit zal ook het Russische antwoord op het voorstel van president Kennedy en premier MacMillan zijn om de kernwa penproeven in de dampkring vrijwillig te staken", aldus Chroesjtsjef. Ds Russische premier ver klaarde verder dat hij „verschei dene" atoombommen van hon derd megaton zou laten maken, „om elke eventuele aanvaller af te schrikken". Hij herhaalde: „De Sowjet-Unie zal zelf nooit een oorlog beginnen, maar wan neer er een oorlog zou uitbreken, zal deze met kernwapens wor den gevoerd". Chroesjtsjef zei verder te menen, dat „Frankrijk, Engeland en Italië de V. S. nimmer in een oorlog' zullen steunen". Hij verzekerde tenslotte dat zich in de Chinese volksrepu bliek en in de landen, die de overeenkomst van Warschau hebben ondertekend, „geen atoomwapens of raketten bevin den". Hij voegde hieraan toe: ..Misschien zijn ze er wel in Oost-Duitsland". In een op het bovenstaande gebaseerd hoofdartikel schreef de „New York Times'' dat de Russische premier geen blijk heeft gegeven van meer bereid heid om mogelijkheden tot on derhandeling te zoeken dan des tijds Hitier. Volgens het blad is Chroesjt sjef van plan ds Beriijnse krisis toe te spitsen en tc proberen de wereld zijn wil op te leggen, „zo mogelijk door atoom-chantage en zo nodig door een atoomoor log". nietigende kracht in megatonnen en megadoden wordt berekend, in alle ernst worden beproefd. Inderdaad hebben deze leiders de Russische daad veroordeeld, de één scherper, de ander wat minder scherp. Maar hun pro testen, die tot de hemel hadden moeten reiken, werden over stemd door de in de kringen der „ongebondenen" zo geliefde aan vallen op dc Verenigde Staten, de nco-kolonisten en dc NAVO. Hoe mild was daarmede verge leken hun kritiek op de Sowjet- Unie, China en het Warschau- pakt. WEINIG ACTIE Slechts de wereldwijze Nehroe gaf er blijk van te beseffen, dat de economische hulp, die Ameri ka aan de onderontwikkelde ge bieden verschaft en vele der „ongebonden" staten liggen daarin ~r belangrijker is dan het aanheffen van strijdkreten tegen het toch al bijna gelikwideerde en ten c'ode opgeschreven kolo nialisme. Dat de enige werkelijke actie van deze „actieve neutralen" („passieve neutralen" als Zwe den, Zwitserland, Oostenrijk en Finland hadden geen uitnodiging voor Belgrado gekregen) heeft bestaan uit het zenden van dele gaties r.aar Moskou en Washing ton, om te trachten Chroesjtsjef en Kennedy te bewegen aan de conferentietafel plaats tc nemen, zal niemand verbazen. Het moge nooit hun bedoeling zijn geweest, een soort derde blok tussen die van West cn Oosl Ie vormen, hun club hangt anderzijds te los aan elkaar om tot grote positieve be sluiten te komen BANDELOOS EN TOCH GEBONDEN Naast de met Moskou in ge matigde onmin levende Tito en bewonderaars van de Sowjet. Unie en China als Nkroema en de Cuoanen vindt men er de feo dale heersers van Ethiopië en Jemen in. Tussen deze tegen voeters in staan dan een Nehroe, een Soekarno en een Nasser. In feite verbindt hen slechts één ding: vrees voor een oorlog en die delen zij in feite met alle naties. Sterke politieke en we reldbeschouwelijke banden ont breken, naar in Belgrado opnieuw is bewezen, totaal tussen hen. Voor het overige: „ongebon den" als zij mogen zijp, zij zijn naar president Kennedy fijntjes opmerkte, in elk geval gebonden aan de principes van het Hand vest der Verenigde Naties, al ge. ven zij daarvan zowel binnen als buiten hun grenzen niet altijd blijk (Nadruk verboden.) (Advertentie) Verf met gemak en... van Ceta Bever RUSTIG WEER In langzaam tempo naderde vrijdag over de Britse eilanden een rug van hoge druk 't Noord zeegebied. Deze rug zal heden ons land bereiken. De wind zal dan tot overwegend zwak afne men. Er wordt ook op de meeste plaatsen droog weer verwacht. Aanvankelijk zal er hier of daar mist zijn, daarna zullen ook en kele opklaringen voorkomen. De temperaturen, die vrijdag alweer iets hoger waren dan de dag te voren, zullen zaterdag opnieuw iets hoger worden. meegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Rustig weer Op de meeste plaatsen droog weer met enkele opklaringen. Overwegend zwakke wind. Over het algemeen iets hogere mid- dagtemperaturen dan gisteren. De Tunesische president Bour- guiba heeft op een vrijdag te. Tunis gehouden persconferentie verklaard bereid te zijn tot on derhandelingen met Frankrijk over de basis Bizerta, zulks op de voorwaarden die president De Gaulle dinsdag j.l. op zijn pers conferentie te Parijs heeft ver meid. „Ik ben bereid om, met ingang van zaterdag (lieden), in te stemmen met het uitwisselen van gevangenen via het Rode Kruis. Tunesische studenten zul len in Frankrijk examen mogen doen", aldus Bourguiba. Hij verklaarde verder de dooi de Franse president genoemde procedure, om tol een regeling van het geschil over Bizerta te komen, te aanvaarden. Deze hield het volgende in: besprekingen over het treffen van een voor lopige schikking tc Bizerta. on derhandelingen over het gebruik van de basis door Frankrijk ge durende de „gevaarlijke periode" en overleg over een definitief terugtrekken van de Franse troepen in Tunesië. Bourguiba vervolgde: „Wij zul len tijdig vast moeten stellen wat onder deze gevaarlijke interna tionale periode dient te worden verstaan. Ik gelooi dat het de Beriijnse crisis is. President Dc Gaulle heeft, voor de eerste maal, op zijn perscon f eren tie gesproken over een te rugtrekken der Franse troepen in Tunesië. Hij wees verscheidene malen op de hachelijkheid van de aanwezigheid van Franse mili tairen in Tunesië. Hij beperkte deze aanwezigheid ook tot de duur van de intet nationale crisis. Met het oog op deze verzeke ringen van de Franse president zeg ik: „Ik aanvaard dit en ik zal geen voorwaarden voorat stollen voor het openen van onderhan delingen, om tot een oplossing van het vraagstuk-Bizerta te komen." Dc Tunesische president ver klaarde verder dat de Tunesische autoriteiten begonnen zijn zich in verbinding te stellen met het Franse consulaat-generaal in Tunis. Hij zei verder nog: „Wij heb ben altijd geprobeerd onze cultu rele betrekkingen met Frankrijk te handhaven. Ik heb altijd ge hoopt dat dit mogelijk zou blij ven. ongeacht de politieke ont wikkelingen. Ik hoop dat wij, vanaf maan dag a.s., een begin zullen hebben gemaakt met het vinden van een oplossing voor het vraagstuk- bizerta, waardoor de soevereini teit van Tunesië wordt geëerbie digd en het Franse prestige on aangetast blijft", aldus Bour guiba. A.F.P. verneemt te Tunis van welingelichte zijde dat zich onder dc gevangenen, die vanaf zater dag zullen worden uitgewisseld, zowel burgers als militairen zul len bevinden. Slechts degenen, die zijn gear resteerd op beschuldiging van onwettig wapenbezit, zullen niet worden uitgewisseld, doch voor de rechter worden geleid. Bour guiba heeft echter laten door schemeren dat ontslag van rechtsvervolging voor deze groep mogelijk is. zodra er een oplos sing is gevonden voor het vraag stuk-Bizerta. Een woordvoerder van het In donesische leger heeft vrijdag verklaard, dat er „nog maar on geveer 7.000 opstandelingen in Indonesië zijn". Drie jaar ge leden waren er 200.000 opstande lingen. Gedurende de laatste maanden hebben vele opstande lingenleiders zich met hun troe pen overgegeven aan de re geringsstrijdkrachten na een amnestieaanbod van president Soekarno. De Verenigde Staten hebben vrijdag in een nota aan Moskou de Sowjet-Unie nogmaals ge waarschuwd tegen bemoeiing met Westelijke vluchten door dc luchtcorridors naar West-Berlijn. Volgens de nota zal elke wij ziging in het vrije en vreedzame verkeer van personen en goede ren per vliegtuig door de corri dors het gevolg zijn van „agres sief optreden" van de Sowjet- Unie en het Oostduitse bewind. De Amerikaanse regering voegt er aan toe, dat het de plicht is van alle staten, vooral in tijden als deze, van vergrote spannin gen en gevaren voor de interna tionale vrede, af te zien van een zijdige actie met het doel be staande overeenkomsten en ge bruiken te wijzigen, die alleen maar tot verdere vergroting van dergelijke spanningen kan lei den. De Amerikaanse nota, die door het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekendgemaakt, is ge lijk aan Britse en Franse nota's die vrijdag evéneens zijn over handigd aan het Russische mi nisterie van Buitenlandse Zaken. De drie Westelijke mogend heden beantwoordden met hun nota's een Russische boodschap van 2 september waarin nog maals werd gezegd, dat het Wes ten de luchtcorridors naar West- Berlijn misbruikt. In de Amerikaanse nota van vrijdag wordt verklaard, dat de Amerikaanse regering op de meest ernstige wijze de waar schuwingen wil herhalen, ver vat in haar nota van 26 augus tus 1961 en in een verklaring van het Witte Huis van 24 augustus, tegen elke actie tot bemoeienis met vluchten in de luchtcorri dors naar West-Berlijn. In de Amerikaanse nota wordt o.a. nog gezegd, dat de Russi sche nota van 2 september een voorproefje geeft van de vrij heid van West-Berlijn na het sluiten van een vredesverdrag met het Oostduitse bewind. Hoe wel in de Russische nota op nieuw wordt verklaard, dat de vrije stad West-Berlijn het recht zal hebben op onbelemmerde verbinding met de buitenwereld, wordt duidelijk te verstaan ge geven, dat dit recht niet zal gel den voor degenen, die de Sow jet-Unie of de Oostduitse auto riteiten tot revanchisten, milita risten, spionnen e.d. verkiezen te brandmerken, aldus de Ameri kaanse nota. ZATERDAG 9 SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 1.36 2.11 2.51 3.01 n.m. 1.45 2.20 3.00 3.10 ZONDAG 10 SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 2.04 2.39 3.19 3.29 n.m. 2.15 2.50 3.30 3.40 MAANDAG 11 SEPTEMBER Breskens Terneuzen- Hansweert Walzoorden v.m. 2.36 3.11 3.51 4.01 n.m. 2.45 3.20 4.00 4.10 ZON MAAN op onder op onder Sept. 10 6.05 19.08 6.13 19.29 11 6.07 19.06 7.17 19.50 12 6.0S 19.03 822 20.12 13 6.10 19.01 9.29 20.36

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1