risser 'der Orisis om Berlijn in ernstiger stadium ir flesjes penmand Amerikaanse waarschuwing aan de Sowjet-Unie De algemene vergadering over Bizerta ierdag 24 augustus '61 EUWE OOSTDUITSE LIEDEREN KENIA VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1961 17e Jaargang Nr 5378 EERSTE BLAD na nieuwe Sowjetnotas en Amerikaanse waarschuwing Benoeming staatssecretaris van Economische Zaken te verwachten Kleding NOORDSTR. 55 AXIL TI1-773 Het Witte Huis heelt donderdag een verklaring uitgegeven waarin wordt gezegd dat de Verenigde Staten de Sowjet-Unie er plechtig voor moeten waar schuwen dat inmenging door de Russische regering of het Oostduitse bewind met de vrije toegang tot West-Berlijn „een daad van agressie" is en dat de Sow jet-Unie de volledige ver antwoordelijkheid moet dragen voor de gevolgen ervan. DE VER. STATEN EN DE NIEUWE OOSTDUITSE MAATREGELEN IN EN OM BERLIJN HET WEER Reacties op de Russische nota's LECOURT TREEDT AF HOOGWATER ZON- en Ml INSTAN BEN WEERBERICHT {en ken afsluiting van de sector- is tussen Oost- en West-Ber- waardoor met geweld een ie werd gemaakt aan de htelingenstroom uit Oost- ;sland, schijnt inspirerend erkt te hebben op bepaalde tduitse liedjesschrijvers. Oostduitse radio-omroep Is ïelijk begonnen met het ten >re brengen van nieuwe lied' die volgens het Oostduitse ibureau A.D.N. „de wanlto°P lelden van de bazen van nntstad", de geldspeculanten die anderen, die 13 augustus de veiligheidsmaatregelen de Duitse democratische ïbliek werden getroffen", crontsfead" is de naam, die tduitsers vaak aan West- lijn geven. ,'e gouverneur van Ken*8' riek Renison, heeft de v° ige Mau Mau-leider Keny die onlangs in vrijheid 1S k d, ontvangen en met hem g aken over een aantal kw die verband houden me- romst van Kenia, het hen het vertrouwen in het 1 de vrijlating van gevangei js een officiële mededeling robi. en weeroverz.; 21-00 A 21.10 Kunstprogr.; fwedstr.; 22.05 Film. LAAMS BELG. T.V.: :enfilm; 20.00 Rep. ^we Istr. (Eurovisie); 20.30 N 0 T V-spel; 21.45 Nwe til ros mws.22.15 Film; 22.40 NW Frankerine bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5d57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal; pe* maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 et. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per adverten*ie 2,25. Rubriek K!°ine Advertenties (géén handel» advertenties): 5 regels ƒ1.Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Sow jet-Unie heeft bij En geland, de Verenigde Staten en Frankrijk geprotesteerd tegen het gebruik van de luchtcorri- dors voor „de ondermijnende en revanchistische doelstellingen van de YVestduitse militaristen", aldus bericht het Sowjet-pers- agentschap Tass. In de nota wordt voorts ge zegd dat de Sowjet-regering de Amerikaanse regering „meer malen heeft gewezen op de on wettige en ontoelaatbare inmen ging van West-Duitsland in dc aangelegenheden van West-Ber lijn". West-Berlijn vormt geen deel van West-Duitsland en valt niet onder de bevoegdheden van de Westduitse autoriteiten, „het geen door de Westelijke mogend, heden wordt erkend". De Amerikaanse regering heeft echter niets gedaan om „een einde te maken aan de provoce rende activiteit van bepaalde Westduitse kringen in West- Berlijn". „Met de stilzwijgende goedkeu ring van de Westelijke bezet tingsautoriteiten is deze activi teit de laatste tijd aanzienlijk ver groot, speciaal in verband met de voorstellen die de regeling van de kwesties Duitsland en Berlijn beogen. In het hoofdkwartier van de Westduitse minister van „zoge naamde zaken geheel Duitsland betreffende" Lemmer in West- Berlijn worden „allerlei provoca ties en subversieve activiteiten tegen de Duitse Democratische Republiek en andere socialisti sche landen voorbereid en geleid. Revanchisten, extremisten, sabo teurs en spionnen woi-den van West-Duitsland naar West-Ber lijn overgebracht". Het gebruik van de luchtcorri- dors voor dergelijke doeleinden is „een flagrante schending van de overeenkomst van 1945. hier bij werd bepaald dat de lucht- corridors tijdelijk door de drie Westelijke mogendheden zouden worden gebruikt om in de be hoeften van hun garnizoenen te voorzien, en niet om de subver sieve en revanchistische doel stellingen van het Westduitse militairisme te dienen. Officiële vertegenwoordigers van de Westduitse regering en de bondsdag komen bijna dage lijks via de luchtcorridors in West-Berlijn aan, begeven zich onmiddellijk op demonstratieve ..inspectietochten'' door de stad en leggen provocerende, vijandige verklaringen tegen de D.D.R. cn de Sowjet-Unie af". De nota noemt in dit verband de namen van de voorzitter van de bonds dag Gerstenmaier, de voorzitter van de christendemocratische fractie in de bondsdag Krone, de leider van de Westduitse socia listen Ollenhauer en de leider van de vrije democraten Mende. •Het steeds grotere aantal machinaties van leidende West duitse kringen in West-Berlijn vormt een aanwijzing dat zij er doelbewust naar streven de spanning in dit gebied te vergro ten met het doel verwikkelingen en conflicten te veroorzaken om te trachten ten voordele van de Westduitse militairisten en re vanchisten een treffen tussen de Westelijke mogendheden en de Sowjet-Unie uit te lokken. De Sowjet-regering dringt er op aan dat de Amerikaanse rege ring onmiddellijk maatregelen neemt om een einde te maken aan de onwettige en provoceren de optreden van West-Duitsland in Wesf-Berlijn". De Westduitse „provocaties'' hebben plaats „onder het oog >n met de instemming van de be zettingsautoriteiten van de drie mogendheden in West-Berlijn. Zij behoren zich echter de ge- v.-i-o lijke consequenties van der gelijke provocerende activiteit bewust te zijn". De Amerikaanse regering draagt „de volledige t ei antwoordelijkheid" vo-or deze consequenties, aldus de nota. Waarnemers in Londen be schouwen de situatie die doov de jongste Sow jetnota's is ontstaan als potentieel ernstiger dan ooit. De nota zal dear de werkgroep voor Duitse kwesties in Wash ington worden besproken. Op dit moment wordt geen Westelijk overleg op hoger niveau dan de ambassadeurs in Washington overwogen, zo heeft een woord voerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen meegedeeld. Zoals bekend bestaat de werk groep voor Duitse kwesties uit de ambassadeurs van Frankrijk, Engeland en West-Duitsland in Washington en de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor Europese aange legenheden. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buiten landse Zaken heeft in een com mentaar op de jongste Sowjet- russische nota's verklaard: „In dien dit een bedreiging betekent van de gealieerde luchtverbin- dingen met West-Berlijn, moet deze zaak bijzonder ernstig wor den opgenomen". Omtrent de aanvallen in de Sowjet-nota's op Westduitse be drijvigheid in West-Berlijn zei de woordvoerder: ..Naar onze me ning handelen de Westduitsers niet op de wijze, waarvan zij in de nota's worden beticht". Er werd donderdag te Londen op gewezen dat net Westelijke recht van toegang tot West-Ber lijn voortvloeit uit het recht dei- Westerse verbondenen,, om zich in Berlijn te bevinden. En dit recht kwam weer voort uit de geallieerde bezetting van Duits land in en na de oorlog. Londense waarnemers verkla ren dat het Westen verplicht is onderscheid te maken tussen de afsluiting van de sectorgrens tussen Oost- en W st-Berlijn en elke uitdaging van iet recht van het Westen op toeg; ng tot West- Berlijn. Dit laatste zou veel zwaarder worden opgevat. Men wijst er van Britse zijde op dat men de Sowjetrussisc-he nota's als een „noimale propa- gandazet" had kunnen beschou wen, indien deze slechts uit aan vallen op de bezoeken van West duitse politici aan West-Berlijn hadden bestaan. Doch nu de Russen beweren dat de Westerse verbondenen het recht missen Westduitse leiders via de geal lieerde luchtverbindingen naar West-Berlijn te laten reizen, is het zaak hierop volstrekt afwij zend te reageren, aldus Britse kringen. „De huidige toestand in Ber lijn is' het uitsluitende gevolg van het onwettige Oostduitse op treden, zoals dit sinds dertien augustus, de dag van de afslui ting van de sectorgrens, aan de dag is getreden", aldus wordt verklaard. Men wijst er in Britse kringen verder op dat de Russische be wering, volgens welke de ge allieerde luchtverbindingen met West-Berlijn slechts mogen wor den gebruikt voor het bevoorra den van de Westerse garnizoenen in West-Berlijn, onwaar is. In dit verband wordt gewezen op de vier-mogendhedenovereen- komst van 20 augustus 1949, die een einde maakte aan de Russi sche blokkade van Berlijn cn waarin is bepaald dat het Wes ten algemene rechten van toe gang tot West-Berlijn bezit. Britse waarnemers wijzen er nog op dat een ernstige kant van de jongste Sowjetrussische zet is dat deze de indruk maakt meer tegen West-Berlijn te zijn ge richt, dan bedoeld te zijn als ver dediging en consolidatie van de Oostduitse republiek. Daarom moeten de Sowjetrus sische nota's in een ander licht worden bezien als de sluiting van de sectorgrens tussen Oost- cn West-Berlijn. In juni 1945 werd een vier- mogendhedënovereenkomst ge sloten waarin het Westen het recht werd toegekend drie lucht verbindingen tussen West-Duits land en West-Berlijn te onder houden. Na de Russische blokkade van Berlijn werd in een nieuwe vier- mogendhedenovereenkomst het recht van het Westen, om deze luchtverbindingen te onderhou den, opnieuw bevestigd. Oost- Duitsland heeft echter herhaal delijk aanspraak doen gelden op volledige soevereiniteit over zijn luchtruim. Toen in 1947 de burgervluchten tussen West-Duitsland en West- Berlijn werden hervat, stond elk der „Westerse grote drie" één van zijn nationale luchtvaart maatschappijen toe een luchtlijn te onderhouden. Dit is nog steeds zo. De luchtverbinding naar West-Berlijn is in handen van de „Pan American Airways", de „British European Airways" en de „Air France". Luchtvaartmaatschappijen van andere landen mogen niet op West-Berlijn vliegen. Elke maand worden gemiddeld 3.600 vluchten naar en uit West- Berlijn gemaakt. Hierbij worden ongeveer 150.000 passagiërs naar West-Berlijn gebracht of van daaruit naar elders vervoerd. Van officiële zijde wordt mede gedeeld, dat tegen midden sep tember de benoeming te ver wachten is van drs. Fr. J. W. Gijzeis tot staatssecretaris van Economische Zaken. De heer Gijzeis is thans wet houder van financiën en bedrij ven in Eindhoven. fcren en Jongens De beschuldigingen in de jong ste Russische nota zijn, aldus de doOr president Kennedy en mi nister van Buitenlandse Zaken Rusk goedgekeurde verklaring, ongegrond, „zoals de Sowjet-re gering weet". Deze nieuwe Russische nota is duidelijk één schrede verder voorwaarts in de weloverwogen campagne om „de aandacht van de mislukkingen van de Sowjet- regering af te leiden en de span ningen in de wereld te verhogen". in de verklaring wordt het een daad van cynisme en gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef ge noemd dat beschuldigingen aan het adres van de Westelijke lan den met betrekking tot hun acti viteit in de Westelijke sectoren ,®rs. WEER EEN LICHTKRANT VOOR DE OOST BERLIJN ERS Na (1e sluiting van (le sector grens in Berlijn is de licht krans op de. Potsdammer Platz weer in gebruik genomen. Van 19.00 nur af kunnen de Ocst- berlijners kennis nemen van nieuwsberichten uit het vrije Westen. op hetzelfde ogenblik worden af gelegd waarop de Russen de oos- lelijKe sec-tor van Berlijn afslui ten. Deze daad is een directe in breuk op de toezegging van de Russische regering ten aanzien van „de economiscne en politieke eenheid van Duitsland" en de be- lotte van de Russen samen te werken met de Westelijke rege ringen om de gevolgen van de splitsing in het bestuur van Duitsland en Berlijn te verzach ten door bevordering van de vrije beweging van personen en goe deren en de uitwisseling van in lichtingen in geheel Duitsland, met inbegrip van Berlijn. De lasterlijke opmerkingen van de Russische regering over „de rechtmatige activiteit van vrije mannen" in West-Berlijn wekt het idee op dat de Russische re gering op de één of andere wijze vermoedt dat de Verenigde Sta ten het Russische denkbeeld de len dat „onderdanigheid jegens een dictatuur de juiste Duitse levenswijze is", aldus de verkla- i mg. „De vredelievende gebonden heid van de Westberlijnse bevol king aan de vrijheid en de zelfbe heersing van haar leiders zijn nog nooit zo duidelijk gebleken als in de afgelopen dagen", aldus de Amerikaanse verklaring. Bovendien is het vreemd dat de Russische regering protesteert tegen betrekkingen tussen West- Duitsland en West-'Berlijn nu zij zeif vasthoudt aan de eenheid van Oost-Beriijn en Oost-Duits la nd. „Deze beschuldigingen en be weringen kunnen niet ernstig worden opgevat. Wat de gehele wereld wel ernstig moet nemen is de nauwelijks verholen bedrei ging van agressie tegen de ge allieerde luchtwegen van en naar West-Berlijn. De Ver. Staten moe ten de Sowjet-Unie plechtig waar schuwen dat aantasting door de Sowjet-regering of het Oostduitse bewind van de vrije toegang tot West-Berlijn een daad van agres sie zal zijn en dat de Sowjet-re gering de volledige verantwoor delijkheid voor de gevolgen er van zal dragen", aldus besluit de verklaring. Van gezaghebbende zijde in Washington is vernomen, dat de Verenigde 8taten niet voorne mens zijn eok maar iets te doen wat ais een drastische stap zou kunnen worden beschouwd in hun reactie op de jongste Oost duitse reisbeperkingen. Hoewel de Amerikaanse rege ring de nieuwe beperkingen als een ernstige schending van de vier-mogendheden-overeen- kornst beschouwt, raken deze niet de vitale belangen van het Westen in West-Berlijn en geven zij dus geen aanleiding tot een ultimatum aan de communisten, aldus gezaghebbende Ameri kaanse kringen. Donderdagmorgen om zes uur hebben de Britse troepen met 50 ton zware Centurion-tanks in de industriële wijk „Siemensstadt" in de Britse sector een oefening gehouden. Het doel hiervan was een bepaald gebied snel af te sluiten. Volgens een woordvoer der van het leger was de oefe ning geslaagd. De Oostduitse volkspolitie heeft woensdagmorgen een groep West-Berlijners die zich bij de sectorgrens ophielden met water stralen uiteengedreven. Een officier van de Oostduitse volkspolitie heeft donderdag Amerikaanse militairen, die zich in de nabijheid van de sector grens tussen Oost. en West- Berlijn hadden opgesteld, ver zocht zich terug te trekken. De Amerikanen reageerden niet. Daarop liet de officier water kanonnen aanrukken en op de Amerikaanse militairen richten. Deze reageerden nog niet. \De officier liet toen de water kanonnen maar weer vertrekken. En ook toen reageerden de Ame rikanen niet. „AFP" meldt uit Lübeck dat lichte Britse pantserwagens thans patrouilletochten uitvoe ren langs de grens tussen Oost en West-Duitsland. Dit geschiedt in de sector tussen Lübeck en Lauenburg, aan de Elbe. De patrouille-activiteit da teert van maandag j.l. daarvoor was gedurende bepaalde tijd niet gepatrouilleerd. In de overeenkomsten tussen Frankrijk, Engeland en de Ver. Staten ener. en West-Duitsland anderzijds betreffende het lege ren van geallieerde troepen in West-tDuitsland is bepaald dat de verbondenen het recht hebben afdoende toezicht langs de grens tussen Oost- en West-Duitsland uit te oefenen, teneinde de vei ligheid der geallieerde militairen zo goed mogelijk te waarborgen. Oostduitse vluchteling beschoten Leden van de Oostberlijnse spoorwegpolitie hebben donder dagmiddag enkele schoten ge lost van een spoorbrug over een kanaal aan de grens tussen de Britse sector en Oost-Berlijn. Vol gens de Westberlijnse politie haalden Oostberlijnse brandweer lieden later het lijk van een man uit het kanaal. KONINGIN EN PRINS OPGETOGEN Werkelijk opgetogen waren H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins, toen zij tijdens een plaatselijk feest in Porto Santo Stefano een geprepareerde zee kreeft mochten bewonderen. Tijdens het debat over dc kwestie-Bizerta in de algemene vergadering der V. N.. heeft de vertegenwoordiger van Guinea, Diallo Telli, donderdag scherpe Op de foto: Tijdens een korte ■onderbreking van de vergade ring zien we de afgevaardigde van Tunesië >Iongi Slim (links) in gesprek met leden van de Afro-Aziatische groep C. S. Jahl (India) en Alex Quaison Sackley (Ghana). kritiek op het optreden van Frankrijk geleverd. Bizerta was volgens hem de „bloedige beves tiging" van de vrees van alle Afrikanen. Het Franse optreden in Bizerta was niet het gevolg van een plotseling opgekomen wens van de Franse legerleiders, maar een schakel in de keten van bloedige acties in Algerië, Indo-China, Marokko en elders. Fawzi Mulki van Jordanië liet een soortgelijk geluid horen. De Cubaan Mario Garcia-In- chaustegui legde verband tussen de Franse „bezetting" van Bizer ta en de Amerikaanse „bezet ting" van Guantanamo op Cuba. Hij beschuldigde de V. S. ervan dat zij bases in het Caribische gebied gebruiken om de „bevrij- dingsstrijd van de Latijns-Ame rikaanse volkeren" in de kiem te smoren. JLuganc SIGAREN Geniet er van salvatore 27ct WBmm In 'Westelijke diplomatieke kringen te Bonn heeft men don derdag over de Russische pro testnota's gezegd dat de indie ning van deze nota's in wezen een daad van propaganda is en I een herhaling inhouden van eer dere verklaringen van de Russen over hel gebruik van luchtcor ridors. Reeds in september 1960 protesteerden de Russen in bijna dezelfde bewoordingen tegen „onrechtmatig" gebruik van de corridors. In deze kringen te Bonn werd echter de mogelijkheid van een nieuwe Russische of Oostduitse maatregel tegen dé jaarlijkse bijeenkomst van vluchtelingen in West-Berlijn die op 1 september begint, niet uitgesloten. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft daarentegen gezegd dat de Sowjet-Unie in de nota's voor de eerste maal de vrijheid van het luchtverkeer naar West-Berlijn schijnt te be dreigen. De toon ervan is zodanig dat men zich moet afvragen of de Russen niet van plan zijn zich te gaan bemoeien met de lucht verbindingen met West-Berlijn. Het optimisme van de laatste dagen in Parijs over de mogelijk heid van onderhandelingen met de Russen op korte termijn schijnt plaats te maken voor pes simistischer gedachten. Robert Lecourt, Frans minis ter van Staat voor de departe menten Overzee en de Sahara, heeft donderdag bekendgemaakt dat hij als zodanig zal aftreden. VRIJDAG 25 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 0.42 1.04 Terneuzen 1.17 1.39 Hansweert 1.57 2.19 Walsoorden 2.07 2.29 ZATERDAG 26 AUGUSTUS v.m. n.m. Bresksn,s 1.30 1.52 Terneuzen 2.05 2.27 Hansweert 2.45 3.07 Walsoorden 2.55 3.17 25 26 27 ZON op onder 19.44 19.30 19.42 20.03 19.40 20.32 5.39 5.41 5.42 MAAN op onder 4.28 5.50 7.13 ZACHTER. Een front, dat donderdagmid dag en -avond bij ons op ver schillende plaatsen nog vrij veel regen bracht, is geleidelijk ver traagd gaan bewegen en zal tij delijk boven het zuiden van het land tot stilstand komen. Bij de nadering van een zwakke rug van hoge luchtdruk is de wind namelijk zwak geworden. Deze rug wordt echter alweer vrij spoedig gevolgd door een de pressie, die vandaag de Britse eilanden zal naderen. Dit be tekent, dat in Nederland weer zuidelijke tot zuidwestelijke win den zullen gaan opsteken, die waarschijnlijk tot krachtig zul len toenemen. Hiermee wordt het front dan weer naar het noorden teruggedreven, maar tegelijkertijd kan zachtere lucht, die zich ten zuiden van dit front bevindt, ons land binnen dringen. De luchtvochtigheid blijft ech ter zeer hoog, zodat slechts ver spreide opklaringen kunnen worden verwacht. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zachter Veel bewolking met hier en daar wat regen maar ook enkele verspreide opklaringen. Tot ma tig of krachtig toenemende zuid westelijke wind. Zachter.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1