Vrede of zelfmoord Sand ALJOUW Ifate Christo Chroesjtsjef wil vrede en wacht op Westelijke voorstellen Weeroverzicht NTRUM E PHILIPPIJNEN Om West-Berlijn en een Duits vredesverdrag Gerrit de Jonge Zn De verdeling van de buiten landse hulp aan Latijns- Amerika eel-attractie sverlaging 'SLAGER stelten daag nog wat De buitenlandse rekkingen van Brazil^ ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1961 17e Jaargang Nr 5367 Wie wil eigenlijk oorlog? Radio de Koek FRANKRIJK TREKT REGIMENT UIT BIZERTATERUG SCHIETPARTIJ IN ALGERIE GENERAAL KASSEM GAAT TROUWEN Nationale arbeidsleger in Zuid-Korea Doden bij ongeluk in Zuidafrikaanse mijn Voor- bereidingen voor Taptoe-Delft Maar dreigt niettemin met gebruik van atoomwapens fjtmdwill HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT ig mee door, SPEK 'EK lekkerder olop vlees 1ARINE LF 89 et 170 ct 98 et 105 et 57 ct 98 ct 54 ct uitzonderlijk lekker 40 ct r ruime keuze in waaronder: 100 gr. slechts 60 et ;n worst keuken komt, rs en voordelig is. MEER SERVICE, EEL, by uw l E L Zeestraat Aanvans 6.30 en 9 uur Aanvang 3.45 uur THONY QUIXX in: arrader plunderde zijn ■de de bevolking, totdat gewapend met het be- onte Christo, met een ïeid tussenbeide kwam. Toegang 14 jaar. lDAG 14 AUGUSTUS X 8 uur TGOMERY en :E5tAN in: i oorlog in de Zuidzee. Toegang 14 jaar. Aanvang 3.45 en 8 uur 'LIVIER HARDY in: ie galante beschermers chuldig meisje, dat een Toegang alle leeftijden. nans 'Ulair-wetenschappelijk rt ordenboeken enorme keuze voor de jeugd ;r.; 20.55 Europese zang en z.; 21.20 Licht progr.; 21.50 anse zigeunerdansen; 22.10 [sluiting. LAAMS BELG T.V.19.00 nprogr.19.30 Da week in ld; 20.00 Nws.; 20.30 FeuilL 5 Gevar. progr.; 21.35 Film- 22.35 Nws. e Braziliaanse minister van tenlandse Zaken, Arirw5' ft woensdag tot journaliste11 'gd dat te Washington de be- ikingen over hervatting van diplomatieke betrekking6*1 en Brazilië en de Sowjet' 3 zijn begonnen. Volge*^ tos hebben de Verenig"1' en Brazilië onder geen en' druk gezet om te proberen zilië te verhinderen weer du natieke betrekkingen 11113 land aan te knopen. /enmin heeft de Amerikaan- egering Brazilië onder druk t in verband met de Brazi- ise politiek ten aanzien van a. Hij zei dat er geen sprak zijn van Braziliaanse b61111?^ ig in het geschil tussen d ïnigde Staten en Cuba om- dit geschil volgens de Am" ansa regering niet bilateraa iaar het gehele Amerikaanse elddeel betreft. Frankering bö-aüonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 9^ maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nis 9 ci. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel» advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Twee dingen stellen op dit ogenblik alle andere in de scha duw Het eerste is de geslaagde ruimtevaart van de Russische „kosmonaut" nr 2, Titof. In 25 uur en 18 minuten heeft deze uit de binnenlanden van Siberie stammende jongeman zeventien maal om de aarde gecirkeld en aaarbij een afstand afgelegd, diu niet veel kleiner is dan die van de tocht naar do maan en terug. Over zes jaar, aldus de over- tuiging van de deskundigen, zal 1 een reis naar de maan werkelijk mogelijk zijn. En aan het einde van deze eeuw zullen wellicht aan de mensheid, niet aan de Russen alleen, geheel nieuwe werelden openstaan. (Adv.) Ifeorditraat 102 - Telefoon 3US Xerneuzen Gesteld tegenover dit machtige beeld van morgen, is het gedoe om de Berlijnse kwestie, die de erfenis van gisteren is, eigenlijk klein. Gelukkig is er alle reden om aan te nemen, dat veruit het grootste deel van de mensheid dit ook zo voelt. LIEVER VREDE Het Amerikaanse volk wil in vrede leven. Het Amerikaanse volk is verstandig en hecht aan het leven. Misschien hangt het af en toe wat te veel aan mate riële dingen. Geen wonder: het leven was goed voor de Noord amerikanen en nooit heeft een buitenlandse vijand hun bodem betreden. Het Russische volk wil in vre de leven. Het Russische volk is verstandig en hecht aan het leven. Het leven was vroeger zel den goed voor dit volk en bui tenlandse vijanden hebben zijn dorpen en steden uitgemoord en platgebrand. Maar thans ziet het betere tijden schemeren, nadat het onder het brengen van veel offers en onder zware dwang in de laatste tientallen jaren onge kende prestaties heeft geleverd. Waarom zouden de mannen in Washington en Moskou een oorlog willen? Waarom zouden zij zich schuldig willen maken aan een wereldomvattende mis daad, waarin alles zou onder gaan, waarvan ieder mens houdt? En hetzelfde geldt voor vrijwel alle volken in Europa, in Oost en West. Frankrijk zal één van de para chutistenregimenten terugtrek ken, die de vorige maand bij het uitbreken van het conflict rond Bizerta naar de Franse basis bij deze stad zijn gezonden. Dit is vrijdagavond door het bureau van premier Debré be kendgemaakt. In een kort com muniqué wordt gezegd, dat de Franse regering, na de situatie rond Bizerta bekeken te hebben, besloten heeft één van de regi menten, die daar als versterking naar toe zijn gezonden, terug te trekken. Bij een schietpartij met opstan delingen in een park in het cen trum van Sidi bel Abbes zijn vrij dag twee leden van het Vreem delingenlegioen gedood en vier gevangen genomen. Het gevecht duurde een half uur. De opstan delingen hadden zich in een huis verschanst. Tenslotte drongen leeionairs en politie daar binnen. Te Oran is van officiële zijde medegedeeld dat twee légionaires zijn gedood en vier gewond. Drie rebellen sneuvelden en één op standeling is gevangen genomen. De Iraakse premier, de 47- jarige brigade-gc-neraai Kassein, heeft zich verloofd mei de 17- jarige Laila al Djanabi. een dochter van de president-direc teur van de Iraakse luchtvaart maatschappij ..Iraqi Airways", aldus meldt het Libanese tijd schrift „Al Hawadiss". Volgens dit blad is de verloving reeds enige tijd geleden gesloten. Zij was echter door de familie Djanabi geheim gehouden. In Zuid-Korea zal een natio naal arbeidsleger van 200.000 man worden opgericht voor het uitvoeren van werken van natio naal belang, zoals aanleg van dijken e.d. In dit leger zullen jongeman nen tot 28 jaar, die kans hebben gezien buiten de militaire dienst te blijven, dienst moeten doen, zo heeft de Zuidkoreaanse pre mier Sjong Jo Tsjang vrijdag bekendgemaakt. Vijftien mijnwerkers zijn don derdagavond bij een ongeluk in een mijn by Johannesburg om gekomen. Een wagen liep halverwege een helling uit de rails en reed daarna met grote snelheid naar beneden. ONAFWENDBARE ZELFMOORD Overal spreekt men over de Berlijnse crisis. Eigenlijk is zij de Duitse crisis en de Duitse crisis is de sinds het einde van de wereldoorlog latente wereld crisis. Zij bestaat uit deze vraag: is er een mogelijkheid tot een echt, vreedzaam naast elkaar leven an Oost en West, of moet hèt Westen deze „co- existentie" volgens een commu nistisch dictaat, dat wil zeggen volgens de dialectiek van de communistische ideologie, accep teren? Het laatste zou voor het Wes ten zelfmoord betekenen en de communisten beschouwen dit als „onafwendbaar" op grond van wat zij noemen „de gevolgen van de objectieve wet der maat schappelijke ontwikkeling". Aan de andere kant is het Westen ervan overtuigd, dat het commu nisme tenslotte ten gronde zal gaan aan de fundamentele vrij heidszin van de mens. HISTORISCH VOORBEELD Men heeft de vraag, of twee zo verschillende systemen als het democratische en het, com munistische naast elkaar kunnen bestaan, dikwijls beantwoord met een verwijzing naar de his torische en bloedige strijd tus sen de Katholieke en de Protes tantse kerken, die hun principes nooit hebben opgegeven, maar in feite toch tot een zekere over eenstemming zijn gekomen. Nog op dit ogenblik hoopt men in beide kampen op een overwinning van de eigen zaak. Maar een echte co-existentic is aanwezig. Kunnen Oost en West iets an ders wensen? Er is geen twijfel, dat iedere oorlog de vernietiging van deze wereld dodelijk nabij zou brengen. Willen de Russen, de Polen, de Tsjechen en de an dere volken van Oost-Europa dat? Willen het de volken van het Westen? STERVEN VOOR PEKING? Laten wij onszelf niet bedrie gen. Er zal in de komende we ken en maanden nog veel gebeu ren, dat de toch al donkere poli tieke hemel nog zwarter maakt. Ook blijft het gevaar bestaan, dat de ketting van logisch ver stand en handeling door het on logische van onredelijke gebeur tenissen wordt gebroken. Maar wezenlijk is aan beide zijden niet de wil tot strijd over prin cipes, die niet met elkaar te ver zoenen zijn, maar de wil tot on derhandelen. Daarvan getuigde toch ook weer Chroesjtsjef in zijn maan dag gehouden rede, ook al klonk die nog zo onaangenaam in onze Westelijke oren. En voor onder handelingen is ruimte genoeg Want het gaat minder om de toekomst van Berlijn dan om de toekomst van ons allen, waarvan de toekomst van Berlijn welis waar een onafscheidelijk, maar toch slechts klein deel is. Beide zijden weten daarbij, dat een oorlog in geen enkel opzicht maar de schim van een oplos sing kan brengen hetzij dan voor China. Mourir pour Peiping? ster ven voor Peking? Wie in de Ame rikaanse of de Europees-Russi sche wereld zou dit willen? (Nadruk verboden.) Op het exerciticter- rein „Het Molcr.veld" bij de Prins Hendrik- kazerne in Nijmegen oefent liet exercitie peloton van de Kon. luchtmacht onder lei ding van Jste luite nant Krcupeling voor de Taptoe-Delft, die 24 augustus begint. De taptoe staat dit jaar in het teken van de luchtmacht. (Adv.) BINNENYERINGBED het beste bed ooit gemaakt SCHUIMRUBBERBED met versterkte middensector fabrieken Zevenbergen Deze herfst zal ecu conferentie van de ministers van Buiten landse Zaken van de Warsehau- pactlandrn worden gehouden osn de voorbereiding van een vredes. verdrag met Duitsland te bespre ken. aldus heeft de Oostduitse minister van Buitenlandse Za ken Lothar Bolz vrijdag in de Volkskamnier (liet parlement) meegedeeld. Het parlement nam een motie aan die de regering' de bevoegd heid geeft „alle noodzakelijke maatregelen te nemen om een einde te maken aan de slaven jacht die in West-Duitsland en West-Berlijn wordt georgani seerd". Het afgelopen etmaal zijn 1532 Oostduitsers naar West-Berlijn uitgeweken, tegen 1709 donder dag. Het Westduitse Rode Kruis heeft een oproep de vluchtelingen financieel te steunen doen uit gaan. In de week van 5 tot 11 augustus zijn 12.448 Oostduitsers uitgeweken, tegen 10.419 de week daarvoor. Dr. Bolz zei dat er dit jaar in elk geval een Duits vredesver drag zou worden gesloten, des noods alleen met Oost-Duitsland. De conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van de Warschau-landen, deze herfst, zal worden gevolgd door een vre desconferentie, waaraan alle be langhebbende landen zullen deel nemen om over een vredesver drag te spreken. Op deze confe rentie zal ook een verklaring over West-Berlijn worden opge steld. In de komende dagen zal wor den bekendgemaakt, welke maat regelen er worden genomen om een einde te maken aan de vluchtelingenstroom. Van welin. gelichte zijde wordt vernomen, dat er reisbeperkingen zullen worden ingesteld. Premier Chroesjtsjef heeft op een bijecnl omst van de Vereni ging voor RussischRoemeense vriendschap in Moskou verklaard dat zijn regering in geval van een conflict niet zal aarzelen ge bruik te maken van atoom wapens. „De imperialisten willen onze kracht op de proef stellen, zij willen de- resultaten van het socialisme te niet doen, maar hun armen zijn te kort". De Sovjet-premier herinnerde er aan dat Griekenland is aan gesloten bij de N.A.V.O. „Ik zal niet aarzelen en opdracht geven de agressieve bases in Grieken land te vernietigen. Dan zal ook het Acropolis niet worden ge spaard: de bommen maken geen onderscheid". Over zijn onderhoud met Fan- fani verklaarde hij de indruk te hebben gekregen dat de Italiaan se premier een vreedzame oplos sing van de verschillende vraag stukken voorstaat. Maar Italië is verstrikt in de netten van de agressieve N.A.V.O. Wanneer het sluiten van een vredesver drag rnet Oost-Duitsland tot een oorlog zal leiden zullen de Ame rikaanse raketbases in Italië worden vernietigd. „De Sowjet-Unie stelt de Wes telijke mogendheden voor geza menlijk de problemen op te los sen." Chroesjtsjef legde de na druk op het feit dat voor uitvoe ring van het programma van de communistische partij hand having van de vrede een conditio sine qua non is. Chroesjtsjef zei Fanfani te hebben gevraagd waar de raket bases zich bevonden. De Ita liaanse premier antwoordde: in sinaasappelboomgaarden. Ik heb Fanfani toen gezegd dat in ge val van agressie van de leidende IETS LAGERE TEMPERATUREN Een storing die van het Engel se Kanaal naar de Duitse Bocht is ingetrokken heeft vrijdag in ons land regen en onweersbuien ZATERDAG 12 AUGÜSTUS Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden ZONDAG 13 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 2.28 •2.37 3.03 3.12 3.43 3.52 3.53 -1.02 AUGUSTUS v.m. n.m. 3.02 3.10 3.37 3.45 4.17 4.25 4.27 4.35 12 13 14 15 ZON op onder 5.18 20.11 5.20 20.09 5.21 20.27 5.23 20.05 MAAN op onder 6.14 20.38 7.17 21.01 8.21 21.23 9.25 21.15 gebracht. Daarbij was de buien activiteit in het uiterste zuiden niet groot, maar in het noorden viel hier en daar 10 millimeter. De genoemde storing wordt ge volgd door een rug van hoge luchtdruk die zich van de Britse eilanden in een langzaam tempo naar het oosten uitbreidt. Tussen deze systemen zal van daag bij ons een noordwestelijke wind staan waarmee iets koelere lucht wordt aangevoerd. Door de uitbreiding van de rug van hoge luchtdruk ziet het er naar uit dat de buienactiviteit in de loop van vandaag geleidelijk zal afnemen. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Iets lagere temperaturen. Plaatselijk opklaringen, maar ook hier en daar enkele buien, met een kans op onweer. Over het algemeen iets lagere tempe raturen. Overwegend matige wind in hoofdzaak tussen noord west en noord. Amerikaanse kringen en dr. Ade nauer „wij genoodzaakt zullen zijn de Navo-bases te vernieti gen. waar deze ook zijn, zelfs als zij zijn aangelegd in sinaas appelboomgaarden". Er zijn niet alleen tegen de Sowjet-Unie gerichte bases in Griekenland, maar ook in lan den als „Italië, Noorwegen, Denemarken, België en Neder land landen die ons met oor log dreigen om nog niet te spreken over de Westeuropese staten ais Frankrijk, Engeland en West-Duitsland". De tijden zijn veranderd maar de imperialisten hebben hun oude gewoonten, hun „vraat zucht" behouden. Zij trachten ons bang te maken, „maar zij zijn zelf bang voor ons". „Ik wil voor de gehele wereld herhalen: laten wij elkaar niet bang maken. Laten wij niet zoe ken naar hetgeen ons verdeelt en de reeds diepe kloof nog wij der maakt. Wij stellen voor om een conferentietafel te gaan zit ten en, zonder passies op te zwepen, rustig en zakelijk te be spreken wat wij kunnen doen zodat geen nieuwe conflicten ontstaan uit de erfenis van de laatste oorlog". „Kom tot uw zinnen, heren. Ik doe een beroep op degenen die nog logisch en helder kun nen denken en van wie de ont wikkeling van de internationale situatie afhangt". De kapitalistische landen kun nen ons niet hun levensbeschou wing opleggen, kunnen de socia listische landen niet terugdrin gen. Het is noodzakelijk een redelijke politiek te voeren op onze maar zo kleine planeet, waar men in een etmaal zeven tien maal om heen kan gaan", aldus Chroesjtsjef. De Sowjet Unie zal alles doen om oorlog te voorkomen, „maar wij zullen niet buigen voor drei gementen. Wij zullen niet de eersten zijn die op de knop van de lanceerinrichtingen drukken. Wij zullen geen oorlog beginnen, maar als de imperialisten ons een oorlog opdringen zullen wij moedig het hoofd bieden en de agressor vernietigend verslaan". „De imperialisten zijn gewend hoog van de toren te blazen. Zij zijn om zo te zeggen gewend de Indiërs en andere Aziatische en Afrikaanse volkeren te doen sid deren van vrees door als een leeuw te brullen. Maar de tijden zijn veranderd. Het gebrul van de Engelse leeuw doet tegenwoordig niemand meer sidderen van vrees. De Egyptenaren hebben de leeuw al bij zijn staart gepakt en hem opzij gezet", Chroesjtsjef zei de opmerking die Kennedy donderdag op zijn persconferentie maakte „wij hopen dat de problemen op vreedzame wijze kunnen worden opgelost" toe te juichen. „Het is juist een vreedzame oplossing waarnaar de Sowjet-regering streeft. Maar het sluiten van een vredesverdrag met Duits land is van essentiëel belang voor een vreedzame regeling. Slechts hierdoor kunnen de res ten van de tweede wereldoorlog worden opgeruimd". De Sowjet-Unie wacht op con structieve voorstellen van het Westen, bedreigt niemand en nnmands belangen. Elke poging om door oorlog uit twee Duitslanden één te ma ken is tot mislukking gedoemd. Bij een dergelijke oorlog zou in Duitsland waarschijnlijk niets en niemand overblijven om te worden herenigd. „Maar bonds kanselier Adenauer voert zijn bondgenoten stijfkoppig verder op het pad van dreigementen en vergroting van het oorlogsge vaar". De Sowjet-Unie streeft niet niet gebiedsuitbreiding. Zij wil slechts reeds jaren bestaande grenzen in wettige vorm vastleg gen. „Wij willen de revanchis- ten. de mogelijkheid en de lust een nieuwe oorlog te beginnen ontnemen. De Sowjet-Unie wenst de voorwaarden voor een duur zame vrede in Europa te schep pen". Erkenning van de rechten van het socialistische kamp in deze kwestie is „een erkenning van de grandeur van het socia listische kamp van de arbei dersklasse van de Sowjet-Unie". Wanneer de tegenpartij wil samenwerken, van de kwestie- Berlijn geen krachtproef wil maken, is overeenstemming zeer wei mogelijk. De Sowjet-Unie wil West-Berlijn niet verstikken, de bevolking niet haar levens wijze opleggen. Berlijn ligt op het grondgebied van de Duitse democratische republiek, „maar de regering van de Duitse demo cratische republiek heeft er in toegestemd dat West-Berlijn een vrijstad wordt". De Sowjetvoorstellen vormen een voor beide partijen redelijke oplossing. Niemands prestige zal te lijden hebben, niemand zal ten koste van de ander sterker worden. De status van vrijstad moet internationaal worden ge garandeerd, aldus Chroesjtsjef. Chroesjtsjef iegde eveneens de nadruk op het prestige van de Sowjet-Unie dat met het teke nen van een vredesverdrag op het spel staat. „Door de grandeur van de ar beidersklasse van de Sowjet- Inie is een staat gegroeid waar mee de kolonialisten en imperia listen rekening behoren te hou den en die zij als een gelijke moeten behandelen". Even later merkte hij op dat president Kennedy hem in Wenen heeft gezegd: „Wij zijn een groot land". „Ik antwoordde hem dat wij ook een groot land zijn", zo zei Chroesjtsjef rustig, zijn woorden met een handge baar onderstrepend. Tijdens de mislukte topconfe rentie die vorig jaar in Parijs werd gehouden trachtte de En gelse premier MacMillan mij te overreden met Eisenhower aan één tafel te gaan zitten. „U moet begrijpen, mr. Chroesjtsjef, dat de Verenigde Staten een groot land zijn. Zij kunnen geen excu ses aanbieden, zei premier Mac Millan". „Ik antwoordde: wij zijn ook 'n groot land en eisen een ver ontschuldiging", (voor de vlucht van de U-2 boven Sowjet-grond- gebied), aldus Chroesjtsjef. Chroesjtsjef liep tijdens de receptie op de ambassadeurs van Engeland, Canada en Frankrijk toe met de woorden dat er naar zijn mening geen oorlog komt. „President Kennedy, premier MacMillan en president De Gaulle zijn verstandige mensen", zo zei hij. (Adv.) op 'stroamgebruik met hei triomferende koelksstmerk Frimatic! $1 Gepatenteerd koelsysteem 0 Neemt weinig plaatsruimte in| 0 Aantrekkelijke prijzen door preduktie van 1000 stuks p.dag 1 0 Ook in zwart en kleuren verkrijgbaar bij: Oranjestraat 2 Te». 01155-565, Axel De worsteling om het leeuwen deel van de steun der Verenigde Staten en van andere landen aan Latijns Amerika is in de bij eenkomsten der commissies van de ministeriële Interamerikaan- se Economische Conferentie op harde onderhandelingen uitgelo pen. De kleine landen van Mid- den-Amerika hadden de neiging zich onder de leiding van Uru guay aaneen te sluiten, daar zij vreesden anders onder aan de lijst te komen te staan. Een van de afgevaardigden merkte in dit verband op: ,.Als er vertegenwoordigers van Bra zilië of van Argentinië naar Washington gaan, worden zij rechtstreeks naar het bureau van de minister van Financiën, Douglas Dillon, geleid. Wij moe ten in de rij staan." Wantrouwen bracht deze lan den er toe om, met de steun van Cuba, een frontaanval te openen op de ontwerp-overeenkomst, die door Argentinië, Brazilië, Chili, Mexico en Peru met steun van Amerka werd ingediend en als werkbasis zou moeten dienen voor het programma van presi dent Kennedy voor de ontwik keling van Latijns Amerika.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1