au Regeringsverklaring in de Tweede Kamer Kongolees - Katangese overeenkomst verworpen De conferentie over Laos W eeroverzicht in verband met het ontslag van minister Van Rooy T.V. TELEVISIE TOORARTIKELEN insdag rse orstdag I 1,68 «1.- ï.A.lJsebaert Radio de Koek de BUCK ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER Mr de France); 17.00 weerber.; 17.15 Lichte 30 Kamermuz.17.50 r.18.00 Lekenmoraal ie; 18.30 Voor de sold.; ïm. Tour de France; s. en weerber.; 19.40 20.00 Klankb.20.30 :l.30 Ork. conc.22.00 15 Kron. v. d. literaire en22.30 Muz. uit !2.55 Nws.; 23.00 Voor en. visieprogramma's V17.00 Voor de kind. 0 Int. jeugdjourn.; urn. en weeroverz. ise liedjes; 20.40 Docu- progr.; 21.10 Lichte 15 Attentie; 22.10 Dag- 12.3022.40 Filmverslag •'ranee, S BELG. TV: 14.00 Rep. Wimbledon; 0 Voor de jeugd; 19.00 19.30 TV-feuill.; 20.00 JO Eurovisie; Tour de H>1; 20.40 TV-feuill.; gtepunten uit de ge- 1 van de Amerik. stom- 21.45 Filmrep.22.15 OEKIIANDEL IN EE SANDE 500 gram heerlijke VERSE WORST 1 zakje DBBELSTEENTfES 250 gram 60 cent 100 gram SNIJWORST 39 cent 500 gram DIK VET IEZOUTEN SPEK ilfbedieningsslagerij Vlooswijkstraat DMASTER SPORT- rs het succes van d Kamp") geheel com- 119,75. Vraag pros- js aan Mercury Hol- Agency, Prinsegraefit Den Haag. y^ggM^Éij^lxmnement: lemeuzen Wreeteur-Hoofdredaeteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adresSmidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: /6,- Per kwartaal; per maand f2,-; per week 48 cL Losse nrs 9 ct WOENSDAG 5 JULI 1961 17e Jaargang Nr 5334 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 our, Minister-president De Quay verzoekt de Kamer het wetsontwerp algemene kinderbijslagverzekering enige tijd uit te stellen In de gistermiddag gehouden een sympathieke indruk maakte, vergadering van de Tweede Ka mei- heeft de voorzitter mede deling gedaan van het K011. Be sluit, waarbij aan mr dr. Ch. van Kooy op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag is verleend als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De minister-president, de heer De Qauy, legt hierna de volgen de verklaring af: „De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mr dr C. M. A. Van Rooy. heeft in het ver loop van de besprekingen over het wetsontwerp algemene kin derbijslagverzekering aanleiding gevonden om persoonlijke rede nen zijn ontslag als minister aan Hare Majesteit de Koningin aan te bieden. Hare Majesteit de Koningin heeft inmiddels dit verzoek om ontslag aanvaard onder dank betuiging voor de diensten door hem aan Haar en den lande be wezen. Het ontslag is hem maan dag op de meest eervolle wijze verleend. Het is de Kamer tevens be kend, dat Hare Majesteit de Koningin de minister van Land bouw en Visserij, mr V. G. M. Marijnen, heeft opgedragen het tijdelijk beheer over het depar tement van Sociale Zaken en Volksgezondheid te voeren. In de derde plaats wil ik hier memoreren, dat staatssecretaris Roolvink. overeenkomstig het geen staatsrechtelijk gebruikelijk is, eveneens zijn ontslagverzoek aan Hare Majesteit de Koningin heeft doen toekomen en de Ko ningin dit ontslagverzoek in be raad heeft genomen. Terugkerend tot het ontslag verzoek van mr Van Rooy, wil ik, mijnheer de voorzitter, de Kamer eraan herinneren, dat blijkens het communiqué van het kabinet der Koningin, het ontslagverzoek is gebaseerd op redenen van persoonlijke aard, verband houdende met het ver loop van de besprekingen over het wetsontwerp algemene kin derbijslagverzekering. De rede nen voor het ontslagverzoek zijn derhalve niet gelegen in enig meningsverschil over het alge meen regeringsbeleid. Het zijn redenen van persoonlijke aard, die mr Van Rooy ertoe hebben gebracht Hare Majesteit de Ko ningin te verzoeken hem niet langer met de portefeuille van Sociale Zaken en Volksgezond heid belast te doen zijn. Mijn indruk is, dat hij zich niet lan ger in staat achtte het wets ontwerp algemene kinderbijslag verzekering iji de Kamer te ver dedigen. Het is voor het kabinet na ruim twee jaar samenwerking in veelal moeilijke omstandig heden, waarin sterke persoon lijke banden zijn ontstaan, geen aangename gebeurtenis één uit zijn midden te zien weggaan. Ik meen evenwel en daarmede geef ik uiting aan het gevoelen van het gehele kabinet dat aan deze consequentie niet was te ontkomen en dat de redenen die mr Van Rooy tot zijn ont slagverzoek hebben gebracht dienen te worden geëerbiedigd Overwogen wordt thans op welke wijze in de opvolging van mr Van Rooy kan worden voor zien. Ik hoop H. M. de Koningin zo spoedig mogelijk daarover te kunnen adviseren. Mijnheer de voorzitter, de Kamer zal begrijpen, dat deze gang van zaken vanzelfsprekend van invloed moet zijn op de pro cedure inzake het wetsontwerp algemene kinderbijslagverzeke ring. De minister ad interim, mr Marijnen, kan uiteraard niet op 7.0 korte termijn de taak van mr Van Rooy in de Kamer over nemen. De regering zal zo spoe dig mogelijk hierop terug komen. Zij verzoekt de Kamer dan ook de verdere behandeling van het wetsontwerp algemene kinder- hijslagverzekering enige tijd uit stellen. Achter de regeringstafel heb- mede plaatsgenomen de mi nister van Binnenlandse Zaken, de heer Toxopeus, en de staats secretaris van Financiën, de heer van den Berge. De tribunes wa- geheel bezet. Na de verklaring van de minis- cr-president krijgt de heer Bur- *er lArb.) het woord. Spreker dat de heer Van Rooy wel maar hij was één van de zwakke figuren uit deze regering. Toen hij optrad was hij in de lands- politiek een onbekende figuur. De heer Burger wil gaarne meer ingelicht worden over de redenen tot dit ontslag. Wat zijn de rede nen van persoonlijke aard?, zo vraagt spreker. Als de Kamer niet duidelijk gemaakt kan worden de aard en het karakter van die omstandig heden, dan is het naar de me ning van de heer Burger sprake van een verantwoordelijkheid die verder gaat. Spreker vraagt namens wie minister Van Rooy donderdag heeft gesproken. Deed hij dat namens het kabinet?, werd het onaanvaardbaar namens het ka binet uitgesproken? Als dat het geval is, is het ka binet dan niet evenzeer verant woordelijk? De heer Van Rooy deed toch niets anders dan het beleid van het kabinet verdedigen? Het is mogelijk dat men de minister in een moreel onmoge lijke positie heeft geplaatst, be toogt de heer Burger (met ver wijzing naar het compromis). De heer Burger meent, dat mi nister Zijlstra de repliek van mi nister Van Rooy donderdagmid dag telefonisch gedicteerd heeft. Hij vraagt of het kabinet het wetsontwerp wel voldoende se rieus heeft genomen en behan deld. Hij vraagt voorts waarom het kabinet niet staat voor zijn eigen beleid. Is er bij de heer Van Rooy nah' gedrongen op het vragen van ontslag? vraagt de heer Burger verder. In de pers heeft spr. gelezen, dat de heer Van Rooy verzuimd heeft een hem toegestoken red dingsplank te benutten. Spr. verklaart, dat dit red dingsplank-verhaal in de fractie van de P. v. d. A. niet de minste indruk heeft gemaakt. De heer De Groot (C.P.N.) spreekt zijn persoonlijke sympa thie uit wegens de omstandig heden, die de heer Van Rooy tot zijn besluit hebben gebracht. Hij vraagt wat de persoonlijke redenen zijn, die de minister heb ben geleid. De Kinderbijslagwet is een punt van regeringsbeleid, merkt hij op. Hij vraagt wie er verant woordelijk voor is dat de zaak aldus is behandeld. Wat er thans gebeurt is z.i. een „reshuffle". Hij waarschuwt voor een derge lijke politiek. Spr. vraagt of staatssecretaris Roolvink min der verantwoordelijk is dan mi nister Van Rooy. Naar sprekers oordeel is het kabinet niet lang houdbaar meer. Z.i. wordt ..ballast uitgeworpen om het bootje nog even drijven de te houden". Hij dringt erop aan de behan deling van het wetsontwerp zo spoedig mogelijk voort te zetten. De heer Oud V.V.D 1 verklaart, dat zijn politieke vrienden en hij onder de indruk van de tragiek van het geval zijn. In staatkundige zaken moeten nu eenmaal wel eens dingen ge beuren, die men niet zou laten gebeuren als men alleen mense lijke gevoelens liet gelden. I11 de na-oorlogse tijd is men er wel wat veel voor terugge schrokken om een minister zijn ontslag te verlenen. Teveel meende men, dat men samen de reis begonnen hebbende, de reis samen moest voleindigen. Er kan z.i. wel eens reden zijn in de be zetting van een portefeuille ver andering te brengen. Naar liet oordeel van de heer Oud zou de minister-president een constitutionele fout maken als hij antwoord gaf op de vraag van de heer Burger wat er in de boezem van het kabinet is be sproken. Wat zich in die kring afspeelt moet binnen die kring blijven. Z.i. zal het kabinet zich niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken. De minister-presi dent is mede verantwoordelijk voor het ontslag van minister Van Kooy. De behandeling van het wets ontwerp ging moeizaam, consta teert de heer Oud. Hij zegt het gevoel te hebben gehad, dat de minister het moeilijk heeft ge had. Spr. had gaarne de minis ter van Financiën ook achter de regeringstafel gezien. Bij de mi nister van Financiën bestaat z.i. te veel de neiging de zaken over te laten aan de staatssecretaris. Het zou verstandig zijn als de minister dat in de toekomst niet meer deed. De heer Oud zegt de indruk te hebben, dat de minister van Sociale Zaken zijn uiterste best heeft gedaan het regeringsont werp te verdedigen. Het belang rijkste punt was de bijslag voor liet eerste en tweede kind met een bijdrag uit de algemene mid delen. Wanneer ten deze amende menten aan de orde waren ge komen. dan zou men de houding der regering hebben leren ken nen. Dan zouden er wellicht meer ministers aanwezig hebben moeten zijn. Dan zou er moge lijk geen conflict zijn ontstaan. Een conflict zou eerst zijn ont staan als onaanvaardbaar ver klaarde amendementen zouden zijn aangenomen. De heer Andriessen (K.V.P.) zegt zich te willen beperken tot de verklaring van de minister president. De heer Burger heeft opgemerkt, dat mr. Van Rooy een onbekende in de landspoli- tiek was. Dat is z.i. geen sterk argument. Spr. zegt liet ontslag verstan dig te vinden op grond van de motiveringen in de verklaring van de minister-president. „Geen sterke figuur zijnde heeft de critiek op de heer Van Rooy zich vooral toegespitst op de behandeling van de Kinder bijslagwet". De heer Andriessen merkt op, dat men een minister ook buiten de Kamer kan „kraken". De in druk, dat hij het ontwerp niet langer kon verdedigen, kan z.i. de juiste zijn. De heer Andriessen meent, dat men ook respect moet hebben voor de persoonlijke kant van de zaak. Hij geeft té kennen er geen behoefte aan te hebben in de persoonlijke redenen te tre den. Tenslotte vraagt de heer An driessen de opvolging zo veel mogelijk te bevorderen, opdat het ontwerp spoedig verder be handeld kan worden. De heer Bruins Slot (A.R.) zegt zich te kunnen verenigen met wat de héren Oud en An driessen hebben gezegd. De heer Tilanus (C.H.) zegt het ontslag niet alleen een ern stig, maar ook een tragisch ge beuren te vinden. Na de laatste rede van minister Van Rooy is er in de Kamer niets meer gezegd. De kritiek in het land was heel scherp; in de pers is onbarm hartig scherp geschreven. Spr. kan zich voorsteilen, dat de heer Van Rooy zich daarna niet meer in staat achtte het ontwerp ver der te verdedigen. Hij meent, dat het goed zal zijn de behandeling enige tijd uit te stellen. Ge tracht kan dan worden uit het probleem te komen. De minister-president, de heer De Quay, sluit zich aan bij de woorden geuit aan het adres van de persoon van minister Van Rooy. Spr. heeft in zekere zin de worsteling meegemaakt welke leidde tot de ontslagaanvraag. Hij merkt op, dat hij de heer Van Rooy als een bekwaam man in vroegere tijden heeft gekend. Spr. hoopt, dat de heer Van Rooy voldoende mei zal zijn her steld van zijn ii 7,inking om een goede, verdienstelijke plaats in de samenleving in te nemen. Spr. zegt de redelijkheid ervan niet in te zien, dat de ontslag aanvrage gevolgd zou moeten zijn ontslag van het hele kabi net. In antwoord op de vraag van de heer Burger zegt spr., dat minister Van Rooy heeft gespro ken namens het kabinet. Het ontslag is aangevraagd uit zuiver persoonlijke overwegin gen. Over wat in het kabinet is be sproken zal spr. zich niet uit laten. Ten deze is hij het eens met de heer Oud. De minister-president merkt op, dat de staatssecretaris alleen aanwezig is geweest met het oog op het vraagstuk der premies. Hij zegt op goede gronden te kunnen aannemen, dat minister Van" Rooy dondeidagmiddag ge telefoneerd heeft met minister Zijlstra. Z.i. way! het juist, dat deze en hij zeii niet bij de be handeling van het ontwerp aan wezig waren. Naar zijn oordeel moet men de persoonlijke motieven van de heer Van Rooy respecteren. Z.i. was hij niet in staat het ont werp verder te verdedigen. De minister-president zegt het van het grootste belang te ach ten, dat er zo spoedig mogelijk een bewindsman komt op het de partement van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Hierna wordt gelegenheid tot repliek gegeven, De heer Burger (Arb.) ver klaart, dat de minister-president in belangrijke mate antwoord heeft gegeven op wat hij heeft gevraagd. Daarvoor is hij dank baar. Hij zegt niet te willen ver nemen wat er in het kabinet precies besproken is. Hij wilde alleen weten of het „onaan vaardbaar" was uitgesproken na mens het kabinet. Spr. vraagt of er uit het kabi net aandrang is uitgeoefend op minister Van Rooy om ontslag te vragen. Als die ontslagaanvrage bevorderd is dan blijft z.i. over de vraag: waarom? De minister-president, de heer De Quay, herhaalt, dat het „on aanvaardbaar" is uitgesproken namens het kabinet. De heer Van Rooy is uiteinde lijk persoonlijk tot zijn beslis sing gekomen. Öp voorstel van de Voorzitter wordt besloten de wetsontwer pen inzake de kinderbijslag van de agenda af te voeren. De Katangese Tweede Kamer heeft gisteren een uit elf punten bestaande overeenkomst met de Centrale regering verworpen. Deze overeenkomst was door president Tsjombe in Leopold- stad op 24 juni ondertekend enige uren voor hij uit zijn twee maanden durende gevangen schap werd bevrijd. Voor het verwerpen van de overeenkomst werd als reden opgegeven dat het staatshoofd ten tijde van de ondertekening niet vrij was. De voorzitter van de Katangese Kamer van Afgevaardigden ver klaarde dinsdagmiddag tijdens een speciale zitting dat de presi dent getekend had „om zijn vrij heid te herwinnen". Bij de stemming over een rap port van een commissie van bui tenlandse zaken, waarin de over eenkomst unaniem werd verwor pen, waren 22 van de 71 afge vaardigden aanwezig. Veel af gevaardigden maken een tocht door het land tezamen met pre sident Tsjombe en zijn ministers. In het nu verworpen verdrag werd bepaald dat Kongo en Ka- tanga dezelfde munt zouden voe ren, invoerrechten aan hun ge meenschappelijke grens zouden afschaffen, dezelfde buitenland se diplomatieke vertegenwoordi ging zouden hebben en dat zo spoedig mogelijk een nationaal Kongolees parlement in Leopold- stad zou worden ingesteld onder toezicht van de Verenigde Na ties. Het document werd des tijds ondertekend door president Tsjombe en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Everiste Kimba, enerzijds en de Kongo lese vice-premier Jean Bolikango en de minister van Buitenlandse Zaken, Justin Bomboko, ander zijds. Naar het oordeel van de com missie van Buitenlandse Zaken was president Tsjombe volgens de Katangese grondwet niet be voegd een overeenkomst ten be hoeve van de staat te tekenen „aangezien het hem onmogelijk was zijn functies te vervuilen" tijdens zijn gevangenschap. De commissie haalde een ar- De toestand in Algerië In het dorp Oued Taria. ten zuidoosten van Oran in Wesl- Algerië, zijn 39 mensen gewond door een granaat die in een drukke danszaal werd geworpen. Onder de gewonden bevonden zich kinderen en Franse solda len. In Biskra kwamen twee Fran se soldaten om het leven en één werd gewond toen een militaire vrachtauto over een mijn reed. Zij waren op weg naar de plaats waar enige minuten eerder een mijn was ontploft waardoor een goederentrein werd beschadigd. Hierbij vielen echter geen slacht offers. In Algiers ontploften maan dagavond twee plastieken bom men voor de villa van de plaat selijke directeur van de Shell. Niemand liep letsel op maag de schade was aanzienlijk. HET BLIJFT ONRUSTIG IN ALGIERS Bij een botsing tussen Algerijnen en Franse veiligheidstroepen zijn 2 mensen gedood en 22 gewond. Dit was het gevolg van een sta king, die door de FLN was uit geroepen. Forto: Veiligheids politie patrouilleert in 'n volks buurt in Algiers. tikel aan dat op 11 mei wet werd en waarin een college van drie ministers werd ingesteld om de functies van de president tijdens zijn afwezigheid te vervullen. Volgens punt tien van de over eenkomst zouden besprekingen moeten worden gevoerd tussen de militaire leiders te Leopold- stad en Katanga over een mili taire overeenkomst. Generaal Jozef Moboetoe, opperbevelheb ber van de Kongolese strijd krachten, wordt over enkele da gen volgens betrouwbare bron in Elizabethstad verwacht. Hij zal daar waarschijnlijk de eerste verjaardag van de Katangese onafhankelkheid op 11 juli bij wonen. De Zuidkoreaanse bestuursraad heeft aangekondigd dat ex-pre mier dr. John Tsjang en zijn voormalige ministers binnen en kele dagen zullen worden gear resteerd voor een onderzoek naar betrekkingen met de Noord- koreaanse communisten. Tsjang werd in mei jl. door het leger ten val gebracht. Op de bijeenkomst van maan dag van de veertienmogend- hedenconferentie over Laos heeft de rechts-Laotiaanse vertegen woordiger Sananikone gezegd, dat, wanneer de vrede in Laos is teruggekeerd, een nieuwe con trole-commissie bestaande uit vertegenwoordigers van neutrale staten moet worden benoemd. Volgens hem moest eerst de kwestie van definitieve beëindi ging der vijandelijkheden worden behandeld en pas daarna die van een neutrale status voor het land bij eerbiediging van zijn onaf hankelijkheid. Hij verwierp het huidige eenstemmigheidsbegin sel bij het werk van de interna tionale controlecommissie. De communistisch Chinese mi nister van Buitenlandse Zaken maarschalk Tsjen Yi sprak zich uit voor onmiddellijke behande ling van de kwestie van een overeenkomst over dé neutrali teit van Laos. Daarna zou de kwestie van een overeenkomst over de neutraliteit van Laos. Daarna zou de kwestie van de controle ter sprake kunnen ko men. De conferentie, die thans haar achtste week is ingegaan, mocht zich niet langer zo langzaam voortslepen, meende hij. De VS. zouden er op uit zijn de politieke organisatie van de Pathet Lao van een coalitieregering uit te sluiten. Men moest niet, zoals het Westen wilde, wachten op het tot stand komen van een coa litieregering in Laos zelf die dan in Genève door een gezamenlijke afvaardiging vertegenwoordigd zou worden. De Poolse afgevaardigde sloot zich bij de woorden van zijn Chi nese collega aan. De Amerikaanse afgevaardig de Steeves heeft op de conferen tie over Laos het maandag ge dane Chinese voorstel van de hand gewezen.China wilde on middellijk beginnen te onder handelen over een neutraliteits- verklaring. Amerika wil eerst de strijd gestaakt zien. Aan een neutrali- teitsverklaring hebben wij niets, zei Steeves, als er niet eerst iets concreets wordt verricht om de vrede in Laos te herstellen. (Adv.) ♦Het voorstel van Oost-Duits- land aan West-Duitsland recht streeks te onderhandelen over een vredesverdrag en de hereni ging is maandagavond door Bonn verworpen. Onderhandelingen over een vredesverdrag en daarmee ver bonden kwesties kunnen van Duitse zijde slechts gevoerd worden door een regering van het hele Duitse volk, aldus de Westduitse regering. (Advertentie.) 102 - Telefoon 31M lerneuie» N00RDSTR. 84-86 TEL. 01150 2573 TERNEUZEN DE STATUS VAN BERLIJN Het ministerie van Defensie in Bonn heeft een verklaring uit gegeven volgens welke de Oost duitsers, onder bescherming van de Sowjet-Unie, door het legeren van van militaire eenheden in Oost-Berlijn „in talloze gevallen" inbreuk hebben gemaakt op het statuut voor Berlijn, volgens het welk slechts militaire eenheden van die vier grote mogendheden zich in Berlijn mogen bevinden. Zo bevinden zich volgens de, Westduitse verklaring een dis trictscommando en de politieke school van het Oostduitse leger in Oost-Berlijn. De militaire in' lichtingendienst heeft er meei dan vierduizend medewerkers voor spionage tegen West-Berlijn, de bondsrepubliek en West-Euro pa. Uit camouflage-oogpunt 'heeft het Oostduitse leger in Oost-Berlijn geen direct troepen kader maar in de plaats daarvan zijn er wel zuiver militaire een heden onder andere namen, zo als b.v. de „Bereitschafts-Polizei" (4500 manschappen), die met zware wapens is uitgerust. Ver der bevinden zich in Oost-Berlijn enkele regimenten van de strijd groepen der Oostduitse commu nistische partij wier 30.000 leden van lichte infanteriewapens zijn voorzien en bij jaarlijkse oefenin gen met zwaardere uitrusting, Ook zijn vijftien bedrijven ii Oost-Berlijn voor de wapenpro- duktie ingeschakeld. De „Washington Post over de kestie-Berlijn De Westelijke wereld moet, wat de crisis rond Berlijn be treft, alles doen wat nodig is om agressie te kunnen weerstaan, maar voor eigen bestwil niet tot mobilisatie overgaan, zo schrijft de „Washington Post". „Mobilisatie" was één van de, geliefkoosde diplomatieke leuzen5 van de afgelopen eeuw, aldus5 het Mad. Men nam aan dat mo bilisatie de eenheid van het va derland bewerkte, de vijand waarschuwde en het militaire apparaat in beweging zette voor de oorlog. Gewoonlijk wér den de landen hierdoor echter een richting ingestuwd, die als men haar eenmaal heeft ingesla gen, door geen diplomatie meer veranderd kan worden. Men moet dan ook hopen, dat de vrije wereld niet die akelige diploma tieke tactiek zal gebruiken, die de volkeren in het verleden keer op keer tegen hun zin in de rich ting van de oorlog heeft gedre ven. zo zegt de „Washington Post".' MINDER WIND Een actieve depressie, die van Schotland via Denemarken naar Zuid-Zweden trok. veroorzaakte in ons land veel wind en buien. Aan de kust werd de storm- grens overschreden en kwamen zware windstoten voor. Het sta tion Den Helder meldde zelfs 'n windstoot van 27 meter per se conde. Ten westen van de Britse eilanden handhaaft zich een om vangrijk hogedrukgebied, dat ZON MAAN op onder op ondei Juli. 6 4.27 21.01 0.55 14.29 7 4.28 21.00 1.21 15.39 8 4.29 21.00 1.49 16.47 9 4.30 20.59 2.21 17.50 10 4.31 20.58 2.58 18.49 11 4.32 20.58 3.40 19.42 12 4.33 20.57 4.28 20.27 13 4.35 20.56 5.22 21.06 maar weinig van plaats veran dert. De depressie trekt verder weg naar de Oostzee. Hierdoor worden de luchtdrukverschillen in ons land minder en zal de noordwestelijke wind tot krach tig of matig afnemen. De aangevoerde lucht over zee is enigszins onstabiel, zodat bij een wisselende bewolking plaat selijk enkele buien zullen vallen. Het koele weer houdt aan. medegedeeld door het K.N.M.I.: te De Bilt, geldig van woensdag ochtend tot woensdagavond. Koel weer. Wisselend bewolkt met plaat selijk enkele buien. Krachtige tot matige noordwestelijke wind. WOENSDAG 5 JULI v.m. n.m. Breskens 7.13 7.36 Terneuzen 7.48 8.11 Hansweert 8.28 8.51 Walsoorden S.38 9.01

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1