<~Ueróckerpte wedloop! Chroesjtsjef in Wenen gearriveerd W eeroverzicht Smidt-Pothoven De V. S. zullen zich krachtig verzetten tegen elke agressie WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER Koele ontvangst van De Gaulle goodwill v ZON NIG EN CHARMANT.. IN TWEKA Persconferentie van Kennedy Kennedy ontmoet Stikker in Parijs Radio de Koek ijclag 2 juni 1961 -Mi. 5 dijk bij Gouda niwi esie zin jr Gulf), eren, en houden. dat zij t, onder j houdt T dstraat 32 Tel. 2360 Frsmkermg bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 et. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 3 JUNI 1961 17e Jaargang Nr 5307 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen 'Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Dit is dan de week van president Kennedy. Hij is aangekomen in Parijs om er met president De Gaulle te spreken, en hij zal heden in Wenen de Sowjet-premier Chroesjtsjow ontmoeten. Daarvóór is hij: in Canada ge weest, waar hij met geestdrift is ontvangen. Maar zijn voorstellen zijn minder eenstemmig ontvan gen als zijn jeugdige persoonlijk heid. Kennedy heeft er namelijk op aangedrongen dat Canada lid zal worden van de Organisatie van Amerikaanse Staten waar toe het niet behoort omdat het lid is van het gemenebest. Nu staat Canada op zeer goede voet met de twintig staten van La- tijns-Amerika, en het heeft bij voorbeeld niet deelgenomen aan de boycot van Cuba. Juist de Cu baanse kwestie is aanleiding ge weest voor de Verenigde Staten, om te verlangen dat Canada één lijn zou trekken met de Noord- Amerikanen, en samen met de Verenigde Staten meer financiële hulp zou verlenen aan Latijns- Amerika, om te voorkomen dat dit zich te zeer tegen de „yan kees" zou keren. De grootste staat van Latijns- Amerika bijvoorbeeld. Brazilië, neigt onder president Quadros al naar een soort neutralisme ten aanzien van het conflict tussen de Verenigde Staten en de Sow- jet-Unie. Hij heeft Fidel Castro van Cuba geen navolgenswaar dig voorbeeld gevonden, maar wel de interventie van de Ver enigde Staten in Cuba veroor deeld. Welnu, Kennedy wil dat Canada meehelpt, om afvallig heid te voorkomen, o.a. ook door over de brug te komen met dol lars. De Verenigde Staten geven dit jaar 500 miljoen dollar aan Latijns-Amerika. waarvan een belangrijke portie aan Brazilië, juist omdat het een beetje recal citrant begint te worden. Maai de Canadezen zijn nog niet zeer geneigd lid te worden van de Organisatie der Amerikaanse Staten. Zij willen niet in onmin komen met Spaans- of Portugees sprekende Amerikaanse volken, als die geschillen krijgen met de Verenigde Staten. Zij willen voorts niet zoveel betalen. En zij zijn zelf bang afhankelijk te worden van de machtigste mo gendheid op het Westelijke half rond, dus bang aan de leiband te moeten lopen van Washington. Neen, gemakkelijk heeft Ken nedy het niet. Bij De Gaulle Ook niet gemakkelijk bij De Gauile. Zeker, het Franse volk heeft hem een niet minder harte lijke ontvangst bereid als het Canadese volk. En evenzeer als Frankrijk liet Belgische konings paar met luister en zwier heeft weten te begroeten, zo deed het dat Kennedy. Komt het op zakendoen aan, dan is het echter wat anders. De Gaulle wil ook al niet aan de leiband lopen van Washington. Hij verwijt de Ver enigde Staten dat zij in Afrika samen met de Verenigde Naties van Hammarskjoeld, ageren tegen de Europese landen. Dit is natuurlijk in zoverre waar, dat de Verenigde Naties in grote meerderheid niet-Europees zijn en zelfs ten dele anti-Euro pees. De Amerikanen willen die Aziaten, Afrikanen en Zuidame rikanen te vriend houden. Inzake Algerije heeft Washington daar om al aangedrongen op erken ning van het recht op onafhan kelijkheid, voordat De Gaulle dat recht verleende. In Kongo heb ben de Verenigde Staten de Bel gen niet gesteund, die achter Tsjombe en Kalondji stonden, de staatslieden die samen met de Belgische mijnmaatsehappijen hun gewesten los maakten van de centra-regering. Zo is het bezoek van het Bel gische koningspaar aan Parijs een manifestatie geworden van Frans-Belgische solidariteit in Afrika, met afwijzing van in vloed van de Verenigde Naties en van de Verenigde Staten. En dat is niet onder tafels of stoelen ge stoken. Om het ruw te zeggen: deze Europese landen zien on gaarne, dat de Amerikanen zich met Afrika bemoeien. En dat zal Kennedy wel worden duidelijk gemaakt. Derde Macht Zo komt vanzelf ter sprake, dat De Gaulle zich zelf ziet ais leider van „een derde macht", naast Amerika en Rusland, wel nauw met Amerika verbonden, doch daarvan niet afhankelijk. Met name oefende De Gaulle herhaaldelijk kritiek uit op het feit, dat de Atlantische alliantie wordt geleid door de Amerika nen, met de Britten als hun eer ste Bondgenoten. De Fransen willen daarnaast een gelijkwaar dige plaats. Èn dan komt er nog dit bij: Kennedy is op weg naar Chroesjtsjef. Die is verleden voorjaar ook wel vriendelijk ont- yangen in Frankrijk. Maar daar na is de mislukking gekomen van de topconferentie in Parijs. De Gaulle wil in geen geval dat Kennedy met Chroesjtsjef gaat praten mede in naam van de At lantische bondgenoten, dus alsof hij ook Frankrijk zou vertegen woordigen Men is in Parijs huiverig van een gesprek tussen de grootste mogendheden over het hoofd van Frankrijk heen, en misschien over Europa. Wedloop naar de maan Niemand verwacht, dat Kenne dy de Russische premier wil ont moeten teneinde over concessies te praten. Hij zal stellig niets op offeren, in geen geval bijvoor beeld de veiligheid of de bezet tingsrechten van West-Berlijn. Hij zal in dit opzicht De Gaulle wel gerust stellen. Hij zal Chroesjtsjef zeker zeggen, dat deze de vrede alleen kan bewaren door de rechten de belangen van Amerika en zijn bondgenoten te respecteren. In Canada heeft Kennedy steun gevraagd tegen het com munisme in Latijns-Amerika. In Parijs zal hij De Gaulle vragen solidair te zijn met Washington. Hij heeft 7300 miljoen dollar ge vraagd om die over een periode van vijf jaar vast te kunnen toe zeggen voor economische steun aan landen, waar het communis me moet worden bestreden. En... hij heeft zijn landgenoten opge roepen, bereid tc zijn in de ko mende tien jaar vele miljarden te offeren, niet alleen voor ver hoging van de defensie-uitgaven, maar ookom de maan te be reiken. In deze prestige-competitie wordt zelfs de maan belangrijk: wie zal er de eerste aardbewoner heenbrengen? Het lijkt niet be paald. dat het geluk der mens heid hiervan afhankelijk is. Maai de technische reputatie eist heel wat, en zelfs vele miljarden dol lars. Zo komt Kennedy bij Chroesjtsjef als een geharnaste ridder. De Afrikanenb De Afrikanen beginnen een grote rol te spelen in het wereld- spel. In Evian, aan het Meer van Genève, willen de Fransen aan de Algerijnse voorlopige rege ring onafhankelijkheid toestaan, mits deze dan een nauwe unie aangaat met Frankrijk, econo misch en militair, zodat de Fran se inwoners van Algerije niet in een „vreemd" of vijandig land komen te wonen. Nemen de Moslims dit voorstel niet aan, dan zouden de Fransen een deel van Algerije voor zich houden. Maar zeker wil De Gaulle een nauwe band tussen Afrika en West-Europa. De „Zwarte" Afri kanen, de negers, profiteren ook al van de wedloop om hun sym pathie. Men weet dat er in Alabama, een zuidelijke staat van de Ver. Staten, aanvallen zijn voorgeko men van blanken op negers, om dat de negers gelijke rechten eisten. Dat maakte een slechte indruk in Afrika, de bakermat van de Amerikaanse negers. Daarom heeft de broer van presi dent Kennedy, Robert, die de hoogste juridische autoriteit is in de Verenigde Staten, aange kondigd, dat Noord-Amerika over dertig of veertig jaar een neger als president zou hebben Droef feest in Afrika Geen wonder dat de voorstan ders van apartheid in Zuid-Afri- ka de wind niet mee hebben. Woensdag hebben zij de republiek 'geproclameerd, los van de Britse kroon en los van het gemenebest, omdat dit tegen apartheid is. Een aantal negerleiders had een sta king van drie dagen afgekondigd om de feestelijkheden te boycot ten. en daartegen heeft de Zuid- afrikaanse premier Verwoerd de strijdmacht gemobiliseerd, tien duizend mensen gearresteerd (meest negers, maar ook blan ken die tegen apartheid zijn en tegen de breuk met het gemene best) en alle manifestaties ver boden. Geen blij feest. Zelfs de Portugezen, die niets willen weten van onafhankelijk heid van hun Afrikaanse gewes ten, verwerpen de apartheid. De Engelse minister lord Home, die in Lissabon op bezoek was, kon weliswaar niet toejuichen, dat de Portugezen de Britse methode afwijzen (om van koloniën vrije leden te maken van het gemene best) maar hij kon wel loven dat de Portugezen geen rassenleer kennen. Hij distancieerde zich dus duidelijk van Zuid-Afrika. Dr. A. C. (Nadruk verboden.) B1NNENVERINGBED het beste bed ooit gemaokt SCHUIMRUBBERBED met versterkte middensector fabrieken Zevenbergen^ Pamfletten in Parijs In Far ijs zijn donderdag pam fletten verspreid van een orga nisatie die zich „Franse weder opstanding" noemt. Hierin wordt oresident De Gaulle een „oor logsmisdadiger" genoemd die „koelbloedig de dood van jonge mensen heeft veroorzaakt, moor den en afpersing van allerlei soort heeft aangemoedigd en het financieel verval heeft bespoe digd". Tweka biedt opnieuw de mooiste collectie „voor zon en strand". Volop keuze bij lie Tweka-d - er met grootste sortering terneuzen Premier Chroesjtsjef is gister middag om vijf uur in Wenen aangekomen voor zijn gedachten- wisseling met president Kennedy in het weekeinde. Zodra de trein waarmee de Sowjetleider reisde, de Tsjechoslowaakse-Oostcnrijk- se grens was gepasseerd, werden strenge veiligheidsmaatregelen van de Oostenrijkse autoriteiten van kracht. De Russische trein werd voorafgagaan door een aparte lokomotief met gewapen de politiemannen. Premier Chroesjtsjef beant woordde de welkomstrede van president Scharf met het uit spreken van de hoop dat „de goede atmosfeer van het vrede lievende en neutrale Oostenrijk de uitslag van de komende ont moeting met president Kennedy gunstig zal beïnvloeden." De Sowjet-Unie wil dat onop geloste kwesties zo spoedig mo gelijk worden geregeld. „Wij weten allen dat dit niet in eens kan gebeuren. Maar met goede wil kan zelfs in korte tijd veel tot stand worden gebracht. Dit is de wens van alle mensen die verlangen naar internnationale ontspanning en versterking van de vrede". De Sowjet-Unie streeft .harer zijds naar vrede, naar een ver betering tussen de landen onder ling en de betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten, gebouwd op een hechte basis van vrede en positieve samenwerking, aldus Chroesjt sjef. Chroesjtsjef droeg een grijs costuum en was blootshoofds. Twintig rechercheurs bleven dicht in zijn buurt. Onder de vele Russen die Chroesjtsjef op het station be groetten was de oud-minister van Buitenlandse Zaken Molotof, thans vertegenwoordiger bij het internationale bureau voor atoomenergie. Vier jaar geleden verweet Chroesjtsjef Molotof te hebben behoord tot de z.g. anti- partijgroep, de groep van Malen kof. Sjepilof en Kaganowitsj. Chroesjtsjef en Molotof schud den elkaar de hand en wisselden enkele woorden. Ook mevrouw Chroesjtsjef gaf Molotof een warme handdruk. Een groot aantal enthousiaste inwoners van Wenen had zich bij de hal en alle trappen van het zuidoostelijke station verzameld. Toen de Sowjet-premier het sta tion verliet steeg een gejuich op. Ook kreten van afkeuring en ge fluit waren hoorbaar, maar het gejuich was sterker. In een open auto reden president Scharf en premier Chroesjtsjef .door de stad. Chroesjtsjef en Kennedy heb ben elkaar reeds eerder ont moet. De afgevaardigde van Mas sachusetts was één der 25 sena tors die met Chroesjtsjef lunch ten toen hij in 1959 een bezoek aan de Verenigde Staten bracht. Diplomatieke waarnemers in Wenen verwachten weinig direc te resultaten van de besprekin gen, hoewel de ontmoeting wel bepalend zal zijn voor de betrek kingen tussen Oost en West voor ten minste de rest van het jaar. Beide staatslieden kunnen zich thans een opinie van elkaar vor men. Ongeveer de helft van de duur der gesprekken twee maal vijf uur wordt in beslag genomen door vertalingen. Mevrouw Chroesjtsjef en me vrouw Kennedy zullen elkaar ontmoeten op een lunch die de dochter van president Scharf, mevrouw Dyrle, hen zondag in het Pallavicini aanbiedt. Gedu rende het onderhoud dat beide staatslieden zaterdag hebben zal mevrouw Kennedy een bezoek brengen aan een porceleinfabriek en de abdij van Klosterneuburg. Mevrouw Chroesjtsjef gaat een expositie van werken van Ce zanne bezichtigen en zal een modeshow in een restaurant op de Koblenzberg bijwonen. President Kennedy heeft vrij dag op een persconferentie in Parijs verklaard dat de Verenig de Staten vastbesloten zijn zich te verzetten tegen elke agressie, hoe sterk die ook mag zijn en hoe groot ook de kracht moet zijn om er weerstand aan te bie den. Hij zei dat de vorderingen, die de Russen hebben gemaakt op raketgebied en het terrein van de kernwapens de Verenigde Staten kwetsbaar hebben ge maakt. Dit alles, aldus Kennedy, heeft de bestaande opvatting over de defensie zelf gewijzigd en deze defensie ondeelbaar ge maakt. Washington is nu dichter bij Moskou dan welke Europese stad in het verleden dan ook. Maar, zo vervolgde de presi dent, met onze bondgenoten sa men kunnen wij onze verant woordelijkheid dragen. Wij zijn geen toeschouwers. Wij zijn in West-Europa en ook in de hele wereld nauw met elkaar verbon den. Gevraagd naar zijn mening ever de besprekingen in Evian, verklaarde Kennedy te hopen dat deze besprekingen met een ak koord zullen eindigen. Wij allen willen niets liever dan een vreed zame oplossing. Maar mocht het overleg in Evian op een misluk king uitlopen, dan zullen allen, die bij de kwestie-Algerië be trokken zijn. moeten deelnemen aan nieuwe beraadslagingen. Kennedy verklaarde dat hij zijn gesprek met Chroesjtsjef daarom zo belangrijk vond omdat Chroesjtsjef en hij pas bij mon deling overleg de gelegenheid hebben om elkanders standpunt zo volledig mogelijk te leren ken nen. Op het ogenblik worden er in Genève twee conferenties ge voerd. Mocht het overleg tussen Chroesjtsjef en mij deze confe renties nieuw leven inblazen, waardoor er vorderingen kunnen worden gemaakt, dan zal dit van grote betekenis zijn, aldus de Amerikaanse president. Zoals bekend wordt er in Ge nève geconfereerd over de kwes- tie-Laos en het staken van de kernproeven. Kennedy zei voorts, dat hij ook de kwestie-Berlijn met Chroesjt sjef zal bespreken. De Gaulle en ik zijn echter van mening dat er geen geweld moet worden ge bruikt om deze kwestie te rege len. Over het probleem van de uit levering van kerngeheimen zei Kennedy, dat zijn regering alle kwesties, die zich in verband met dit vraagstuk mochten voordoen, in samenwerking met de wet gevende organen zal bestuderen. Meer kon hij op het ogenblik niet zeggen, omdat het overleg met De Gaulle nog niet beëin digd was. Kennedy zei voorts nauwer overleg tussen Washington, Lon den en Parijs wenselijk te ach ten, omdat dit kan leiden tot een betere verstandhouding, zelfs als er niet altijd-eenstemmigheid uit voortvloeit. Kennedy zei bijzonder ingeno men te zijn met het feit dat di verse Afrikaanse en Aziatische landen onafhankelijk zijn gewor den. Hij stelde hier „de wereld van het Oosten" tegenover, waar in bepaalde landen andere blijven overheersen. Wij moeten ons blijven inspan nen om de Afrikaanse en Latijns- NOG STEEDS KOUD. Boven West-Duitsland bevindt zich een klein gebied van lage- luchtdruk. Aan dè oostzijde er van wordt warme lucht aange troffen-waarin de middagtempe- raturen oplopen tot 25 a 28 gra den, terwijl aan de westzijde, dus ook over ons land, noorde lijke winden koude lucht aan voeren waarin het kwik nauwe lijks de 15 graden haalt. Dit is 5 graden beneden normaal. Langs het grensgebied van de koude lucht kwamen niet alleen onweersbuien tot ontwikkeling, maar werd ook een oud regen- gebied geactiveerd, dat vooral in een gebied rond Frankfurt een ware zondvloed heeft veroor zaakt. In 24 uur tijds viel hier 80 tot 100 mm regen, hetgeen bijna het dubbele is van de nor male maandelijkse hoeveelheid. Ook elders in West-Duitsland, tot vlak aan onz grens, is uit zonderlijk veel regen gevallen, n.l. 30 tot 70 mm. Pas in de na middag breidde het regengebied zich over ons land naar het westen uit, zodat in sommige streken in het oosten circa 10 mm viel. Ook de komende 24 uur komt er weinig verandering in de luchtdrukverdeling, waardoor de kans groot is, dat bij bewolkt weer ook in ons land op vele plaatsen tijdelijk regen valt, met een kans op onweer. De noorde lijke wind, die aan de kust tot hard toenam, zal vandaag weer geleidelijk in kracht af nemen. Het is nog onzeker of de boven Duitsland aanwezige warmere lucht erin zal slagen tot over het oosten van ons land door te dringen. Elders in het land wordt geen belangrijke verande ring in de temperatuur ver wacht. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig var) zaterdag morgen tot zaterdagavond. Noordwestelijke wind Aanvankelijk nog bewolkt met plaatselijk regen maar later in het westen enkele opklaringen. Matige tot krachtige wind tussen noord en noordwest. ZON MAAN op onder op ondei Juni 3 4.25 20.52 9.08 4 4.24 20.53 0.30 10.24 5 4.23 20.54 1.03 11.41 Amerikaanse landen duidelijk te maken, dat zij hun problemen ge heel vrij kunnen oplossen, aldus de Amerikaanse president. Op de vraag of er in Amerika een onderzoek was ingesteld naar de juistheid van de berich ten, volgens welke de Ameri kaanse geheime dienst betrokken is geweest bij de jongste opstand in Algerië, antwoordde Kennedy dat hem niets was meegedeeld over de een of andere inmenging van de C. I. A. op dit punt. Als de geheime dienst zich op de een of andere wijze met déze opstand bemoeid zou hebben, had men mij dit zeker meegedeeld. Kennedy zei te hopen dat West-Europa een steeds belang rijker rol zal gaan spelen bij de hulp aan de minder ontwikkelde landen. Voor West-Europa ligt hier een uniek terrein braak. Met De Gaulle heb ik over dit onder werp gesproken en ik ben blij te kunnen zeggen dat hij vastbeslo ten is zijn verantwoordelijkheid op dit terrein te dragen, aldus Kennedy. President Kennedy sprak weer vol lof over generaal De Gaulle. Hij zei dat De Gaulle een belang rijke rol gespeeld heeft in de laatste wereldoorlog en bij de be paling van de Westelijke wereld. Do Gaulle, aldus Kennedy, heeft altijd Frankrks kracht en groot heid verdedigd en is trouw ge bleven aan het ideaal van de Europese eenheid, waarvoor hij altijd in de bres heeft gestaan. Ik hoop dat generaal De Gaulle tijdens ons overleg overtuigd is kunnen worden van Amerika's vastbeslotenheid om zijn nauwe banden met Europa te bewaren. Kennedy verklaarde, dat hij graag een verbetering in de be trekkingen tussen de Verenigde Staten en communistisch China zou zien. Maar eerst is het nodig, dat China tastbare bewijzen van zijn goede wil levert, bijvoorbeeld door de vrede met zijn buurlan den te bewaren. Helaas hebben wtf hier nog geen teken van ge* zien. Ik ga met flink wat vertrou wen naar Wenen en als gevolg van mijn overleg met De Gaulle met meer vertrouwen dan ik aanvankelijk had, zo zei Kenne-' dy. Hij noemde zijn besprekingen met generaal De Gaulle „buiten gewoon waardevol". Ik zal met president De Gaulle overleg blij ven plegen met, naar ik hoop) een steeds groter wordend we* derzijds vertrouwen. Kennedy raadde Chroesjtsjef aan eich niet te laten misleiden door democra tische verschijnselen „die wij be grijpen maar de communisten niet". Hoewel de „zaak van de vrij heid" overal in de wereld be dreigd wordt, heeft het zwaarte punt van de strijd zich toch ver plaatst van West-Europa naar andere gebieden, aldus Kennedy, Volgens de president was dit ge beurd, omdat West-Europa een „buitengewone ontwikkeling" had doorgemaakt. Op het ogenblik staat de zui delijke helft van de wereld ondei druk van de communisten. Eu deze druk wordt in de eerste plaats uitgeoefend door onder mijning en het uitlokken van op standen. •..ky.-xri-.?. - De Amerikaanse president John F. Kennedy heeft van zijn ver blijf in Parijs gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan het hoofdkwartier van de Navo. Kennedy (links) drukt hier de hand van de Nederlandse secretaris-generaal van de Navo, mr. D. U. Stikker. Neordstraat 102 - Telefoon 31M Terneuzen ZATERDAG 3 JUNI Breskens v.m. 4.40 n.m. 5.01 Temeuzen 5.15 5.36 Hansweert 5.55 6.16 Walsoorden 6.05 6.26 ZONDAG 4 JUNI v.m. n.m. Breskens 5.34 5.55 Terneuzen 6.09 6.30 Hansweert 6.49 7.10 Walsoorden 6.59 7.20 COMMUNIQUE OVER OVERLEG TUSSEN KENNEDY EN DE GAULLE In Parijs is vrijdagavond eenj communiqué uitgegeven over de besprekingen tussen Kennedy en De Gaulle. Hierin wordt gezegd* dat grote solidariteit, die Frank rijk en de V. S. verbindt, de basis blijft van de betrekkingen tussen)' beide landen. Beide presidenten,' aldus het communiqué, hebben' de voornaamste internationale vraagstukken van het ogenblik besproken. Met name hebben zij van gedachten gewisseld over de houding van beide landen tegen over de Sowjet-Unie en de com munistische wereld, het optreden van Frankrijk en de V. S. in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en de kwestie van de hulpver lening aan de economisch ten achter gebleven gebieden. Ook de middelen ter versterking van het Atlantisch bondgenootschap wer den onderzocht. De besprekingen hebben aan getoond dat beide presidenten het fundamenteel eens zijn. Zij zijn het volkomen eens over hun verplichtingen tegenover Berlijn, Het overleg heeft eieni wezen lijke bijdrage geleverd voor de ontwikkeling van de betrekkin gen tussen Frankrijk en de V. S„ zo besluit het commmUaué.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1