Een vleug van optimisme De beperking van het verhaalrecht Arrestaties in Zuid-Korea De rassenkwestie in het Zuiden van de Ver. Staten Wat Kennedy in Wenen wil bereiken HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankerine bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactieadres: Noordstraat 5557 Administratieadres: Smidswa] Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand f2.— pet week 48 et. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 29 MEI 1961 17e Jaargang Nr 5302 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties t géén handels advertenties)5 regels ƒ1.Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. SPANNENDE DAGEN, OOK BESLISSEND Genève is aan het einde van de vorige week wel het centrum geweest van de aandacht der wereld. En het zal dit ook voorlopig blijven. In de Zwitserse stad was donderdag de delegatie aangekomen van de voorlopige Algerijnse regering. Men behoeft de naam niet meer tussen aanhalingstekens te plaatsen: zij is als gespreks partner door Fransen erkend. Ieder weet, dat De Gauile be rust in de schepping van een on- athankelijk Algerije. Hij heeft reeds anderhalf jaar geleuen het recht op die onafhankelijkheid erkend, indien bij een volksstem ming de meerderheid der mos- .ims zich daarvoor uitsprak. Die volksstemming is bijzaak gewor den. Zij zal noogsiens nog een formaliteit zijn, om te bevestigen, dat Algerije heelt opgehouueri, een deel van FrankrijK te zijn. Zullen enkele provincies van Al gerije nog Frans blijven? Nie mand houdt met zulk een split sing van het land nog ernstig re keningde tijd daarvoor is ver streken. De Gaulle heelt conces sie na concessie gedaan. De Tunesische president Bour- guiba heeft in Londen verzekerd, oat De Gaulle nem had gezegd, oereid te zijn desnoods alle Fran sen uit Algerije terug te halen, als dat nocug is om ae vrede te verzekeren, riourguiba had daar op geantwoord: ..Dat is geenszins noQig. Slechts de Europese extre misten en de parachutisten moe ten het land verlaten. De ande ren zullen voor de economie van het land nog onmisbaar zijn." En Bourguiba is de gastheer van de voorlopige Algerijnse rege ring, die immers in Tunis zetelt. EH)EL: EEN ALLIANTIE Het lot van de Europeanen - -iechts ten dele Fransen, met veel Spanjaarden, Portugezen, Mal- L-zers, Italianen en met nen ge lijk gestelde Noordafrikaanse Jo den - is in Algerije tragisch. Hun is telkens weer beloolü, dat Algerije Frans zou blijven. Sinds generaties wonen zij er. 'len dele zijn zij rijk, anderdeels kleine zellstandigen, arbeiders, ambte naren. Hun economische en so ciale positie was minstens zo goed als in Frankrijk, en veel be ter dan die van de moslims. Straks wacht hun een geleidelij ke gelijkschakeling of een be dreigde welvaart. Zij verzetten zich dus, voorzover ze niet ver trekken of de toekomst geduldig afwachten, tegen de onafhanke lijkheid van Algerije. Deze ..ultra's" echter zullen niet winnen. Het was daarom doel loos, dat zij een reeks van bom aanslagen pleegden, ook tegen ..liberale Europeanen', toen za terdag j.i. de conferentie begon tussen de Franse en de voorlopi ge Algerijnse regering. Na zes en een half jaar van vechten is nog slechts een kleine groep moslims bereid, zich als Fransen te be schouwen. De gehele nationalisti sche stroming in Afrika heeft de Algerijnse moslims meegesleept. En het doel van De Gaulle is nog slechts, met een onafhankelijk Algerije een nauw bondgenoot schap te behouden. STAKEN VAN HET VUREN Aanvankelijk, en ook nog dit voorjaar, overheerste de mening dat het leger nooit zou berusten in het afstaan van Algerije. Doch na de laatste mislukte muiterij van vier generaals en sympathi serende officieren is het duide lijk, dat hel leger op zichzelf wel naar huis terug wil. Op de dag, dat aan het meet van Genève, in het Franse stadje Bvian, de besprekingen begon nen, heeft De Gaulle een eenzij dig staken van het vuren afge kondigd. Aan het Franse leger is bevolen, nergens meer aan te vallen, zich slechts te verdedigen of aanvallers te achtervolgen. Men moet aannemen, dat de pre sent een redelijke hoop heeft ge.iad, dat de nationalistische moslims van hun kant eveneens ■en staken van het vuren in acht 'ouden nomen. Dat echter het aanbod utging van De Gaulle :s 'êkenenc. Hij wil met een toe- Komst a onafhankelijk Algerije "1- a:\vankelijk een gemengde overgangsregering zal kennen van -oiiirr,, Fransen) nauwe oetreickingen onderhouden en ach verzoenen met de gewezen rebellen. 11ij denkt nan economi sche en culturele banden en mis schien aan een remeenschappo- de Alge- a ''e Fran- jlJan dn kun- •tigde lijk staatsba! lijnen in Fr.i sen in Alge nu nen blijven ais Inwoners. men het Frans-Algerijnse overleg begon, ging De Gaulle naar Bonn. Niet om er over de Algerijnse kwestie te' spreken. Als die achter de rug is, wil Frankrijk op het Western opese vasteland weer een leidende rol spelen. Daartegen zou geen bezwaar zijn. indien de Franse president niet de achterdocht had gewekt,1 dat hij wil wedijveren met de Amerikanen en Britten op mili tair gebied. De overige leden van de N.A.V.O. hebben daarin geen enkel vertrouwen. Een „derde macht", min of meer los van de grote zeemogendheden, kan geen tegenwicht vormen tegen het Sowjettlok. Nu heeft De Gaulle doen weten, dat hij een soort kleine N.A.V.O. wil vormen, een politiek-militaire club, onder Franse leiding. Het eerst heeft Nederland daartegen geprotes teerd. Het wil wel gesprekken over politiek, maar dan samen met de Engelsen, die evengoed tot Europa behoren. En niet over militaire kwesties, omdat die thuishoren in de N.A.V.O. Zo zit Adenauer tussen Neder landers en Fransen in. Hij wil de Frans-Duitse verzoening be houden en nauw met De Gaulle samenwerken tegen de Sowjet- blok. Anderzijds wil hij geen mi litaire club binnen de N.A.V.O.: hij is overtuigd dat zonder de Amerikanen geen verdediging mogelijk is. Daarbij komt dan dat De Gaulle eigenlijk geen verdere Europese integratie wil. Elk land moet soeverein blijven. Pat is wel in overeenstemming met de realiteit, maar niet met de of- I fieiële idealen van Adenauer. (Nadruk verboden.) dr. A. C. In Montgomery is zaterdag be_ kenagemaakt, dat zes blanke jongelui van 16 en 17 jaar zijn aangehouden, omdat zij donder dag een negerpredikant, die voorstander van de afschaffing van de' rassenscheiding is, zou den hebben beschoten. De prdi- kant, ds. Olomon Seay, werd door een windbukskogei licht aan de hand gewond, toen hij zijn huis verliet. Intussen zijn zee van de elf „vrijheidsrijders", die donderdag in Montgomery werden aange houden, in hongerstaking ge gaan. De overige vijf maakten gebruik van dé gelegenheid om tegen een borgtocht van duizend dollar op vrije voeten te komen. In Jackson, in de staat Missis- sipi, zitten 27 „vrijheidsrijders" - 25 negers en twee blanken nog gevangen, omdat zij weige ren de boete van 200 dollar die elk van hen is opgelegd, te be talen. Op een protestbijeenkomst, die door het „Nationale genoot schap voor de vooruitgang van gekleurden" (NAACP) in Jack son werd belegd, verklaarde een neger dat op de deur van de wachtkamer voor niet-blanken van het plaatselijke autobussta tion een bordje „Buiten gebruik" had gehangen en dat de politie de „vrijheidsrijders" in de voor blan- j bleek toen ken bestemde wachtkamer had kwam. De geduwd, alvorens hen te arreste. j reden direct door ren- paleis in Laeken De zes vrijheidsrijders die in Montgomery gevangen zitten hebben later hun hongestaking beëindigd omdat één van hen, de predikant Ralph Abernathv, toe stemming heeft gekregen een telefoongesprek met zijn vrouw te voeren. Ook de tien nazi's en de Ame rikaanse Führer George Iincoln Rockwell die wegens ordeversto ring in New Orleans worden ge hangen gehouden zijn sinds vrij dag in hongerstaking. Zij willen hiermee protesteren tegen hun inhechtenisneming. De nazi's hebben in New Orleans gede monstreerd tegen vertoning van de film „Exodus". Vijf van de 27 vrijheidsrijders in de gevangenis van Jackson in Mississippi zijn vrijgelaten nadat borgtocht was gestort. Koning Boudewijn en Koningin Fabiola terug in Brussel Koning Boudewijn en koningin Fabiola zijn zondag uit Parijs naai Brussel teruggekeerd. Zij hebben een bezoek van vier da gen aan Frankrijk gebracht. Koningin Fabiola zag zeer zij in Brussel aan koning en koningin naar hun toonaangevend op moderne coiffures, onze kopzorg de betere toiletartikelen gebied van uw haar' is DREIGENDE STAKING VAN ZEELIEDEN IN DE VER. STATEN Een staking door de National Maritime Union tegen Ameri kaanse reders, die schepen onder goedkope vlag exploiteren, is een „stellige mogelijkheid", zo heeft een woordvoerder van de vakbond medegedeeld. 'De woordvoerder verklaarde, dat de vakbond op het ogenblik met het merendeel van de Ame rikaanse reders besprekingen voert over nieuwe contracten. De huidige contracten lopen op 15 juni a.s. af. Een van de voorstellen van de vakbond is, dat de contracten ook de onder goedkope vlag va rende schepen van deze reders zullen omvatten en tevens van toepassing zullen zijn op het niet-Amerikaanse personeel op deze schepen en op Amerikaanse zeelieden. Tot dusver hebben de reders dit voorstel verworpen. De vakbond is echter voorne mens een zeer krachtige houding aan te nemen, aldus de woord, voerder. Als de staking plaats zal vin den zal bij alle Amerikaanse schepen die onder goedkope vlag varen worden gepost wanneer zij de Amerikaanse havens aan doen. De vakbond zal dan het in ternationaal verbond van trans portarbeiders verzoeken dezelfde maatregelen te nemen in alle an dere havens in de wereld. De wet tot beperking van het verhaalrecht ingevolge de Armen wet 1912, die in afwacnung van het wetsontwerp ter vervan ging van de huidige Armenwet zoneter een principiële uitspraak te doen over de vraag oi ae bij stand van de overheid primair moet worden gesteld, al vast ue mogelijkheden schept de onder- noudsplieht tussen naaste ver wanten aanzienlijk te matigen, is onderwerp van gespreK geweest op de landelijke vergadering, die ae vereniging „Helpt Lmander" zaterdag m uorörecht heeft ge houden. „Helpt Elkander" is een vereni ging van ouders en vrienden van geestelijk en lichamelijk misdeel- uen; zij heelt veel te maken met de moeilijkheden, die de hoge ver- pleegkosten voor misdeeiden in vele Nederlandse gezinnen ople veren. Dr. W. Schoonderbeek, hoofd der afdeling „Algemene Maat schappelijke Zorg van het minis terie van Maatschappelijk Werk, hield een referaat over „De bete kenis van de Armenwet 1912 en van de wet van 12 januari 1961, tot beperking van het verhaals recht". Hij merkte hierin op,, dat de kosten van verpleging van on vermogende patiënten in psy chiatrische inrichtingen door gaans geen moeilijkheden opleve ren omdat de Armenwet bepaalt, dat de kosten daarvan in eerste instantie voor rekening van ge meenten of Rijk komen. Mloeilijker ligt het met de ver zorging in inrichtingen, die dat niet zijn, en met de verzorging van patiënten thuis, waarvan de gemeenten en /of het Rijk geheel of gedeeltelijk de kosten betaalt. Het verhaal nu - de terugvor dering van door de gemeente ge maakte kosten van hulpverlening is sinds 1 maart 1961 belang rijk beperkt. Tot dusver moesten de verplegingskosten met bedra- draagkracht geheel ouders en minderjarigeen niets is Amerikaanse ambtenaren heb ben verklaard dat president Ken nedy tijdens zijn overleg met Chroesjtsjef in Wenen in de eer ste plaats zal pogen de conferen tie over het staken van de kern proeven te „redden". Zoals be kend blijven beide partijen hard nekkig op hun standpunt staan. Voorts zou Kennedy in Wenen de weg willen effenen voor on derhandelingen over algemene ontwapening. En verder zou hij Chroesjtsjef willen overhalen om ermee akkoord te gaan dat de internationale commissie voor toezicht voor Laos volledige be voegdheden tot het verrichten van inspecties krijgt. Het voeren van onderhandelin- DE GAULLE IN BONN Op dezelfde dag da" in Evian zwaar bewaakt om aanslagen van de kant der ultras te voorko- KONING HOESSEIN IN AMMAN HERTROUWD In Amman, de hoofd stad van Jordanië, is donderdag' het hu. we!ijk voltrokken tussen koning Hoes sein en Moena Al Hoessein alias mei. Toni Gardiner, de 'weede gemalin van koning Hoessein die eerder is getrouwd geweest met prinses Dinah, die het leven schonk aan een doch tertje. Foto: Na de sobere plechtigheid rijdt het bruidspaar in een open wagen door de straten van Amman. gen om te komen tot een akkoord over de belangrijkste internatio. nale vraagstukken is niet het doel van de ontmoeting tussen Chroesjtsjef en Kennedy in We nen. Zo heeft een commentator zondag voor de radio-Moskou verklaard. Het persoonlijke contact tus sen beide mannen en de uitwis seling van ideeën, die daaruit zal voortvloeien, kunnen echter bij dragen tot een betere verstand houding tussen de Verenigde Staten en dé Sowjet-LTnie, zo merkte hij op. Hij zei dat de be trekkingen tussen de Verenigde Staten en Rusland uiteindelijk de internationale toestand bepalen en dat men niet kan verwachten dat deze toestand weer normaal wordt als de vijandschap tussen aeze twee landen blijft bestaan. REDE VAN KENNEDY President Kennedy heeft zater dagavond op een bijeenkomst van de democratische partij verklaard dat hij bij zijn ontmoeting met Chroesjtsjef „vast besloten is om allen die de vrijheid willen vernietigen te weerstaan". Weliswaar kunnen lange en moeilijke diplomatieke onderhan delingen niet worden vermeden, maar persoonlijke ontmoetingen van mensen die de verantwoor delijkheid dragen voor onherroe pelijke beslissingen die soms op korte termijn moeten worden ge nomen kunnen het gevaar en de spanning verminderen. Kennedy zei dat zijn gesprek, ken met Chroesjtsjef niet ten doel hebben om specifieke proble men op te lossen en een duide lijke verandering in de wederzijd se betrekkingen teweeg te bren gen. Zoon van Eiehmann: BORMANN LEEFT NOG In een vraaggesprek met een verslaggever van de „Washing ton Post" heeft Nikolas Eieh mann, de 25-jarige zoon van Adolf Eiehmann die in Jeruza lem terecht staat, verklaard dat Hitiers plaatsvervanger Martin Borrnann nog steeds in leven is. De jonge Eiehmann, die op het ogenblik in Washington is, zei dat Borrnann niet zo arm is als zijn vader destijds was. Maar ik zeg niet waar Borrnann woont. Zeifs Joden die de beschikking over miljoenen dollars hebben, kunnen hem niet krijgen. Nikolas Eiehmann verklaarde voorts dat hij in de Verenigde Staten vertoeft om een boek te schrijven in samenwerking met een journalist. gen naar worden betaald, onafhankelijk van de duur der verpleging. Thans is het zó, dat de ouders alleen maar verschuldigd zijn een bijdrage naai draagkracht over de tijd, die de verpleging heeft geduurd. Verder is uitdrukkelijk ocpaald, dat de minderjarige ver pleegde' na zijn meerderjarigheid geen schuld meer overhoudt, die nij zeil' geheel of ten dele zou moeten betalen. Dr. Schoonderbeek legde er <2e nadruk op, dat er in de wet tot beperking van het verhaal prin cipieel in de verhouding tussen veranderd. len aanzien van verpleging van meerderjarigen in inrichtin gen geldt, dat de vcrpleegkosten niet meer op de ouders verhaald kunnen worden tenzij deze ouders bijzonder welgesteld zijn. Ook de huisondersteuning, die men ont vangt of heeft ontvangen voor meerderjarige kinderen kan niet meer verhaald worden. Alle meerderjarige achterlijke kinde ren, die nog thuis worden ver zorgd en die zelf niet voldoende inkomsten hebben, kunnen af zonderlijk ondersteuning ontvan gen. De Zuidkoreaanse revolutio naire raad heeft zondag meege deeld dat in de ochtend 26 per sonen zijn gearresteerd die in de afgelopen acht jaar op onwettige wijze rijkdommen hadden ver gaard. Tot hen behoren elf za kenlieden, tien functionarissen van de voormalige regeringen van Syngman Rhee en John Tsjang en vijf gepensioneerde militaire officieren. Voorts werd een decreet uitge vaardigd waarin bijzonderheden worden gegeven van optreden tegen mensen die ervan verdac-nt worden dat zij op onwettige wijze rijk zijn geworden. Een der gearresteerde officie ren is vice-admiraal Yoeng Hoen Lee, voormalig chef marine-ope raties. Van de regering van John Tsjang is alleen de minister van Financiën, Yoeng Soen Kim, in hechtenis genomen. Volgens militaire kringen behoren verder tot de gearresteerden: Jin Paik, voormalig premier tijdens het regime van Syngman Rhee, en de luitenants-generaal Koek Jin Yang en II Yoep Paik, die korps commandanten in de Koreaanse oorlog waren. De revolutionaire raad deelde verder de arrestatie van de pro- cureur-generaai, Pai Hi Lee, mee. Er werd geen reden opge geven. Lee was door de regering van Tsjang aangesteld en belast met de gerechtelijke vervolging van ministers van de regering Syngman Rhee, wegens verval sing van verkiezingen. Tegen negen personen die treinpassagiers hebben geterroii- seet'd, zijn gevangenisstraffen de regeringen begrip voor de nieuwe toestand hebben getoond. De regering van Amerika had duidelijk te kennen gegeven, dat zij het nieuwe bewind steunt. De noodtoestand is opgeheven. De staat van beleg nog niet. De perscensuur is afgeschaft. Het blijft verboden nieuws te ver spreiden dat de veiligheid van de staat in gevaar brengt, maar de beoordeling wordt aan de reaac- ties overgelaten. EICHMANN WIL MET EN JEZUÏET PRATEN Adoif Eiehmann zou graag eens met een priester willen pra ten, maar op het ogenblik gaat dat nog niet want hij wordt te zeer in beslag genomen door zijn verdediging. Dit heeft Eiclimanns verdediger, Robert Servat ius, verklaard in een vraaggesprek met de Baskische priester Inaki de Apaiazu die het proces in Je ruzalem voor Argentijnse bladen verslaat. Voor zover ik weet, aldus Ser- vatius, wil Eiehmann graag van gedachten wisselen met een on derlegde en vooraanstaande Je- zuiet. Desgevraagd zei Servatius dat de Israëlische rechters objec tief trachten te zijn. Hét zijn' niet de rechters, maar de door het Israëlische parlement aangeno men wetten, die de rechtbank van haar „neutraliteit" beroven. Servatius verklaarde voorts dat het Israëlische o.m. het pro ces op een „indringende" manier leidt. Wat denkt u van de zoge naamde collectieve verantwoor- van zes maanden tot vijftien jaar delijkheid van het Duitse volk?, uitgesproken. Het ministerie van Voorlich ting heeft de lijst van kranten, nieuwsbureaus en weekbladen die op grond van de nieuwe pers bepalingen van het nieuwe be wind zijn toegelaten, gepubii- zo vroeg de Baskische priester. Die bestaat niet. Alleen de na zi-leiders zijn verantwoordelijk voor de misdaden in de oorlog begaan. Zij hebben het Duits j volk misleid. Servatius zei tot slot dat Eiehmann hem alie mo- ceerd. Hieruit blijkt dat 39 van de gelijke hulp verleent bij ae ver. 115 kranten mogen verschijnen, dediging. Door zijn kennis van alsmede 32 van de 485 weekbla den. Slechts elf van de 316 nieuwsbureaus mogen hun werk. zaamheden voortzetten. 70 jour nalisten die aan verboden publi- katies meewerkten, zijn gearres teerd. Het merendeel van de bla den en nieuwsbureaus was ont staan na de val van Syngman Rhee. Zij zouden zich aan onver antwoordelijke journalistieke praktijken, zoals chantage en al- persing, hebben schuldig ge maakt. In het decreet, waarin maat regelen worden aangekondigd om de corruptie te bestrijden, wordt onder meer. gezegd dat „corrupte zakenlieden" gedwongen kunnen worden om de op onwettige wijze vergaarde rijkdom af te staan. De minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Korea. Hong II Kim. heeft op een persconferen tie meegedeeld, dat de gealliëer- hetgeen er onder het nazi-bewind gebeurd is, kan alleen Eiehmann alles wat er aan de 1600 docu menten, die de aanklacht omvat, vastzit in een samenhangend ge heel weergeven. Het WEINIG WIND. Iront dat de begrenzing AANSLAGEN IN FRANKRIJK EN ALGERIE In twee voorsteden van Parijs, Courbevoie en Asnieres, zijn za terdagavond plastieken spring ladingen ontploft. Niemand werd gewond. Op de piaats van de aanslagen waren de initialen van het „geheime leger" gekalkt. In Bone, Algerië, zijn zaterdag avond vier plastieken ladingen ontploft. Een Algerijn werd zwaar gewond. In Oran hebben een honderdtal jongelieden zaterdagavond op nieuw gedemonstreerd voor een „Frans Algerië". De betoging had niet een dermate heftig ka rakter als de vier voorafgaande avonden, toen grote schade werd aangericht en de demonstranten met behulp van traangas uit el kaar moesten worden gejaagd. Een Mohammedaanse verzets strijder heeft zondag op het strand op circa 40 km ten westen van Algiers een granaat gegooid naar een groep baders. 13 men sen, onder wie vijf kinderen, werden gewond. De verzetsstrij. der is gearresteerd. vormt van de polaire lucht die de afgelopen dagen Europa binnen drong, strekt zich uit van de Oostzee via Polen naar de Alpen en vervolgens naar Midden-Span- je. In de nacht van zaterdag op zondag daalde de temperatuur tot voor de tijd van het jaar zeer lage waarden. Op het vliegveld Deelen werd b.v. een minimum temperatuur van 1 graad onder nul gemeten. De luchtdrukversehillen in onze omgeving zijn zeer klein gewor den, zoaat de wind zwak is, waardoor een einde is gekomen aan de aanvoer van koude lucht. De eerstkomende dagen is dan ook een geleidelijke stijging van de temperatuur te verwachten. medegedeeld dor het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. ZONNIGE PERIODEN Zonnige perioden maar ook enkele lokale buien en iets hoge re temperaturen dan gisteren. Overwegend zwakke wind. MAANDAG 29 MEI v.m. n.m. Breskens 1.03 1.31 Terneuzen 1.38 2.06 Hansweert 2.18 2.46 Walsoorden 2.28 2.56 ZON MAAN op onder op ondei Mei 29 4.29 20.46 19.45 4.31 30 4.28 20.47 20.57 5.0 31 4.27 20.48 22.03 5.54

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1