NDE Regeringsverklaring in Belgische <^(oemen<^eJi(é <So&ótdyk De toestand in Algiers De gruweldaden van Eichmann's beulen W eeroverzicht 645.- p \NGER epunt Het macabre werk van de doodsbrigade HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Radio de Koek Besprekingen over een bestand in Laos 23 TX 283A tomatische istelling en jor de bel- izen,9ger- ijkrichters. noten* ian Philips grote voor- e. ctér service, gedachte... rs Frankerina bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.- per kwartaal; per rnaand f2,- pet week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 3 MEI 1961 17e Jaargang Nr 5282 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen EERSTE BLAD Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. komst van België in brede mate m 1 f A f* TT"1 Tl "t afhangt van de plaats, die het IfCil land zal innemen in het wereld- beeld van morgen". Hij voegde hier aan toe. dat het hier gaat om de Belgische positie in Europa en in dé Atlan tische gemeenschap als om de plaats, zoals die wordt bepaald door de rol, die België zal spelen bij het streven tot samenwerking „tussen de rijke landen en de jonge naties in industriële op bouw". Over de Europese politiek zegt de regeringsverklaring: „De re gering wenst, dat het verdrag van Rome volledig zal worden toegepast en dat dé bevoegd heden van de Europese gemeen schappen integraal worden ge ëerbiedigd. De regering wenst een samensmelting van de diver se Europese uitvoerende licha men en blijft de realisatie van het Verenigde Europa nastreven. De regering is bereid om op het politieke vlak zijn medewerking te verlenen aan elk streven tot de opleving van Europa". In de regeringsverklaring Wordt een grondwetsherziening aangekondigd om le maatregelen coail-jvan de regering ter uitvoering .van de hervormingen op ver- 'scheidene gebieden mogelijk te De grootste aandacht in de1 maken en een tijdelijke verho- regeringsverklaring gaat echter ging van de indirecte belasting, naar de Belgische binnenlandse j Maatregelen worden ook in het vraagstukkende eenheid van de I vooruitzicht gesteld tegen be- Brlgen, de modernisering van de lastingontduiking. De regering zal een in ternationale politiek voeren, die een actieve samenwer king behelst in het raam van de Belgisch-Luxem burgse economische unie, Benelux, de Westeuropese Unie. de Europese gemeen schappen en de Noordat- "antische verdragsorganisa tie". Dit heeft de Belgische ninister-president Th. Le- fèvre, dinsdagmiddag me degedeeld aan de Kamer an Volksvertegenwoordi gers in de regeringsverkla ring' die de basis zal zijn oor het beleid van het de vorige week gevormd Ka tholiek-socialistische tiekabinet. tieve vaststelling van de taal grens in België. Wat Brussel be treft „zullen alle middelen wor den aangewend om te bereiken, dat de stad het trefpunt zal zijn, waar Nederlandstalige en Frans talige landgenoten op voet van volledige gelijkheid behandeld zullen worden". Het debat over de regerings verklaring zal vandaag beginnen en naar verwacht wordt enkele dagen duren. staat en financiële, economische «n sociale vraagstukken. Premier Lefèvre kondigde aan, dat de nieuwe regering vóór het einde van dit jaar maatregelen zal voorstellen voor: 1) de regeling van het probleem der verhoudingen tussen Vla mingen en Walen, 2» de uitvoering van de meest dringende financiële maat regelen en de voorbereiding van de hervorming van de fiscale en financiële structu ren, 3) de installatie van organen voor een doelmatige politiek inzake energie en het beleid voor de industriële investerin gen en 4) de voorbereiding van het pro- gramrfia voor sociale voorzie ningen. Over de verhoudingen tot Kon go wordt in de regeringsverkla ring gezegd, dat „België beves tigt definitief afstand te doen van elke kolonialistische of neo- kolonialistisehe politiek". „België wenst met de republiek-Kongo een politiek van vriendschap te voeren en het blijft bereid Kongo te helpen, binnen de perken van de mogelijkheden en voor zover de wettige Kongolese overheid een dergelijke hulpverlening wenst". In dit verband zeide premier Lefèvre voorts, dat België trouw blijft aan de Verenigde Naties. „Het wil met de Verenigde Na ties samenwerken doch tevens tegenover de vaak hatelijke be schuldigingen, zijn belangen en z^jn eer krachtdadig verdedigen". Belgische regering stelt blijkens de regeringsverklaring bij deze samenwerking met de Verenigde Naties voorop, dat twee principes „volstrekt wor den geëerbiedigd". Dit zijn de in tegrale souvereiniteit van Kongo en de „totale opheffing van on verantwoorde discriminaties je gens België en de Belgen". Premier Lefèvre sprak voorts e hoop uit, dat „binnen zeer Korte tijd" de normale diploma tieke betrekkingen tussen België en Kongo kunnen worden hervat. Minister-president Lefèvre verklaarde voorts, dat „de toe- Het beleid van de nieuwe Bel gische regering zal er op gericht zijn, dat het land meer zal inves teren, aldus verklaarde premier Lefèvre voorts. Hij legde de na- jdruk op de noodzaak van een modern fiscaal beleid en onder streepte, dat de economische po litiek van de regering zal zijn afgestemd op de sociale vooruit gang van het Belgische volk. De Belgische regering zal voorts streven naar een defini- Tsjombe blijft voorlopig in Coquilhatstad In een door het Kongolese ministerie van buitenlandse re gering uitgegeven communiqué is meegedeeld, dat president Tsjombe van Katanga zich nog steeds in Coquilhatstad bevindt en daar zal blijven tot aan het einde van de conferentie van Kongolese politieke leiders. Alle berichten als zou hij naar Leopoldstad zijn overgebracht;, zijn volkomen ongegrond, aldus het communiqué. Volgens het Kongolese pers bureau is een militaire afvaardi ging pit Stanleystad, die ver scheidene dagen in Coquilhatstad is geweest, naar, Stanleystad teruggekeerd, vergezeld van een militaire delegatie van de cen trale regering. De bedoeling zou zijn, de Loemoembistische leider van de Oostprovincie, Gizenga, aan de conferentie te laten deel nemen. Ongeveer 26.000 man militair personeel is dinsdag betrokken geweest bij een schijninvasie van Noord-Borneo tijdens de grootste manoeuvres die ooit door de acht leden-staten van de Zuid-Oost Aziatische Verdrags- Organisatie zijn gehouden. Aan de aanval namen onge veer 60 oorlogsschepen deel. De Franse regeringsvertegen woordiger in Algiers, Morin, heeft om politieverster kingen uit het Franse moederland verzocht voor het uitkammen van Algiers, aldus is dinsdagavond in officiële kringen te Algiers vernomen. De politie zoekt in de Algerijnse hoofdstad naar voortvluchtige opstandelingen en vuurwapens. De autoriteiten vinden het resultaat van hun speuractie tot dusverre teleurstellend ondanks de 586 arrestaties die de politie vorige week heeft verricht. Van de ex-generaals en ex-kolonels, die na de ineenstorting van de opstand van voorstanders van een Frans-Algerië zijn gevlucht, ontbreekt nog eik spoor. Volgens geruchten zou een aantal van hen nog altijd in Algiers zijn. Het huis van elke Europeaan hier is een mogelijke schuilplaats voor de generaals, zei een poli tieman. Weinig Europeanen zul len weigeren de leiders van de opstand onderdak te verschaf fen. De autoriteiten maken zich in het bijzonder bezorgd over het grote aantal wapens dat onder de bevolking moet zijn. Deze hoe- veelheid is volgens schattingen geiijk aan de uitrusting van ver scheidene regimenten parachu tisten. De wapens zijn tijdens de op stand verdeeld. De vrees bestaat dat onver zoenlijke elementen onder de Europese bevolking van deze wa pens gebruik zullen gaan maken, indien onderhandelingen tussen de Franse regering en de Alge rijnse opstandelingenregering on. afhankelijkheid van Algerië in 't zicht zouden brengen. DREIGEMENT VAN ALGERIJNSE GEHEIME LEGER" Het Algerijnse „geheime leger" heeft dinsdag te Parijs via de post pamfletten verspreid, waar in wordt gezegd dat honderd „medeplichtigen" van president De Gaulle zullen worden ge dood voor elk doodvonnis, dat zou worden geveld in verband met het deel hebben aan' de V.l.n.r. Prinses Irene, Prinses Beatrix, H. M. de Koningin, Z. K. H. de Prins, Prinses Margriet en Prinses Marijke. Eerste Amerikaanse ruimtevlucht uitgesteld Als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden is de eer ste Amerikaanse poging om een mens in de ruimte te zenden, voor minstens aeht-en-veertig uur uitgesteld. Shepard. die officieel voor de vlucht was aangewezen, was voor zijn tocht gereed gemaakt doch was nog niet in de ruimte capsule geplant?f toen het uit stel drie uur voor het tijdstip van de lancering werd bekendge maakt. De reden voor het uitstel met tenminste 48 uur is dat snel ver vliegende vloeibare brandstof in de tanks van de „Redstone"- raket, waarmede de eerste Ame rikaanse ruimtevaarder had. moe ten vertrekken, is gepompt. Wan neer de tanks weer leeg gepompt zijn, zijn twee dagen nodig om de raket weer voor een volgende poging gereed te maken. Alhoewel de lucht boven Cape Canaveral dinsdagochtend geen ogenblik helder is geweest, heeft vooral het verslechteren van de weersomstandigheden in het ge bied van de Bahama-eilanden De Israëlische rechtbank in Jeruzalem waarvoor Adolf Eich- mann terechtstaat, heeft dins dag een bezwaar van de ver dediging tegen de voortzetting van de verklaring van een uit Polen afkomstige Amerikaanse getuige verworpen. Dr. Servatius had betoogd, dat het verslag van de getuige over de Jodenvervolging in Polen geen verband hield met de schuld van Eichmann. Daar op had de openbare aanklager, Hausner, echter verklaard, dat hij „de bewijzen wilde leveren van het misdadige komplot tus sen de beklaagde en anderen". Volgens Hausner kon men wel degelijk in Berlijn zitten en tegelijk medeplichtig zijn aan mislukte militaire opstand m waar de ruimtevaarder had moe- de uitroeiing van Joden elders. Algerië. Hetzelfde geldt voor ten landen, de doorslag gegeven j De getuige, de 36-jarige dr. elke veroordeling tot levens- bij het nemen van het besluit om Leen Wells die vóór zijn emi lange gevangenisstraf, die in dit de proef uit te stellen. De deskundigen menen dat, in dien de weersomstandigheden al daar niet bijkans ideaal zijn, het risico, verbonden aan het bergen van de ruimtecabine met de ruimtevaarder, te groot is. enkele buien Een depressie waarvan het centrum ten westen van Schot land is gelegen bepaalt het weer in West-Europa. De de pressie verplaatst zich langzaam naar het oosten en gaat vorge- van randstonngen. Eén zeld hiervan bevond zich dinsdag middag boven de Britse eilan den en veroorzaakte daar nogal wat onweersbuien. Verwacht moet worden dat deze randstoring ook bij ons de buienactiviteit zal doen opleven Na de passage ervan zal de wind naar zuid-west tot west ruimen. WOENSDAG 3 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.23 3.58 4.38 4.48 n.m. 3.47 4.22 5.02 5.12 De lucht die hiermee wordt aan gevoerd. is iets koeler hetgeen voornamelijk in het binnenland iets lagere middagtemperaturen tot gevolg zal hebben. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van woensdag ochtend tot woensdagavond. Wisselende bewolking. Wisselende bewolking met en kele buien. Matige tot krachtige wind tussen zuidwest en west. Iets lagere middagtemperaturen. MAAN op onder ZON op onder Mei 3 4 5 5.08 5.06 5.04 20.07 20.09 20.10 23.11 0.03 7.15 8.04 verband zou worden uitgespro ken. In de pamfletten word verder verklaard dat meer dan 2.700 leden van het Algerijnse „ge heime leger" een plechtige eed hebben afgelegd om „op de een of andere dag de verraders te recht te stellen" wier namen op een lijst zijn verzameld. De „verraders", die zouden worden geliquideerd als vergel dingsmaatregel voor doodstraf fen of veroordelingen tot levens lange gevangenisstraf van lei ders van de mislukte opstand, „zullen uit elke kring worden gekozen. Onder hen zullen zich cok degenen bevinden, die de regering mondeling of in de pers steunen", aldus dit pam flet van het Algerijnse „geheime leger". De Franse politie heeft, als gemeld, verklaard dat vele leden van het „geheime leger" ver leden week. na de ineenstorting van de militaire opstand, in Al gerië zijn gearresteerd. (Adv.) 4 N»erdstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen gratie naar de V. S. Wlicki neette, had maandag verklaard, hoe hij als door een wonder aan de dood was ontsnapt, toen hij ■door SS-ers was gedwongen nabij zijn geboorteplaats Lwow zijn eigen graf te graven. Toen hij op het punt stond te worden doodgeschoten, had hij op dracht gekregen uit het nabij gelegen concentratiekamp, waar in hij gevangen had gezeten, het lijk van een doodgeschoten ge vangene te halen. Toen hij met dit lijk terugkwam, had hij onderweg kans gezien te ont snappen. Hij begaf zich naar Stojanof, een plaats op 100 km ten oos ten va» Lwow, waar een oom van hem woonde. Daar had hij vernomen dat zijn moeder en zijn vier zusters door de Duit sers waren weggehaald. Toen hij dit hoorde had hij de aderen in zijn polsen doorgesneden, maar een buurman, een arts, had hem het leven gered. „U hebt niet het recht u van het leven te beroven. Er moet iemand overblijven om aan de komende generaties te vertel len, wat er gebeurd is", had deze arts hem gezegd. Teruggekeerd naar Lwow hoorde hij dat zijn vader was verdwenen. Zijn twee broers hielden zich schuil in het ghet to. Tussen 21 mei en 1 juni 1943 waren zestig vrachtauto's met SS-ers daar aangekomen voor de „definitieve liquidatie" van de Joden. „Het had geen zin om zich te verbergen, want als zij meenden dat zich in een gebouw Joden bevonden, staken zij dat in brand. Zo werd het gehele ghetto in brand gestoken. Soms gingen kinderen weglopen en dan werden zij doodgeschoten", aldus dr. Wells. Zo was één van zijn broers gedood. De ander werd meegenomen en hij zelf De „doodsbrigade" had zich onder de bewaking van Duitse politie moeten opstellen in een ravijn, terwijl de gevangenen in groepen van veertig of vijftig per vrachtauto naar de top van een daarnaast gelegen heuvel werden gebracht. Eerst moes ten de Joden brillen afdoen en schoenen en sokken uittrekken. Enige stappen lager moesten zij zich verder ontkleden. Daarna werden zij op een plaats nabij de brandplaats met machinege weren gedood. Op de vraag van Hausner waarom de Joden zich niet ver zetten, antwoordde dr. Wells, dat de groepen slechts klein waren en streng werden be waakt. Bovendien hadden de gevangenen al zoveel meege maakt, dat zij de dood als een verlossing beschouwden. De getuige deelde mee. dat de leden van de „doodsbrigade" dikwijls plannen voor een ont vluchting hadden gemaakt. Uit vrees voor represailles tegen de moeder en de verloofde van de voorman, die zich ook in het kamp bevonden, hadden zij werd naar het kamp Janofska echter van de uitvoering afge- Onder dekking van de witte vlag Diplomatieke kringen in Bang kok hebben dinsdag medege deeld, dat vertegenwoordigers van de regering van I.aos en van de pro-communistische Pathet Laos dinsdag, onder dekking van de witte vlag, besprekingen heb- 1 en gevoerd over een bestand in Laos. De beide partijer. zouden elkaar hebben ontmoet op de weg tussen Vientiane en Loeang Prabang. Cok maandag zouden zij vol gens genoemde kringen reeds bij een zijn geweest. Volgens de jongste berichten uit Vientiane worden de bespre kingen tussen vertegenwoordi gers der Pathet Lao en van de regeringstroepen om de details nog steeds opgehouden door ver schil van mening over de plaats van samenkomst. Gezaghebben de Westelijke kringen verklaar den, dat de regering van Laos niet akkoord kon gaan met een ontmoeting met de opstandelin gen in het dorpje Ban Namone, dat was voorgesteld door de neu- tralistische ex-premier prins Soevanna Fhoema, die nog steeds door de communisten als de wet tige premier wordt beschouwd. De regering is bereid tot een compromis door de samenkomst te houden halverwege het door haar voorgestelde Ban Namkhai en Ban Naome. De eerste minister van Thai land, maarschalk Sarit Thanarat, heeft de minister-president van de Sowjet-Unie, Chroesjtsjef, door bemiddeling van de Russi- verzocht zijn goede diensten aan te bieden om tot een staken van het vuren in Laos te komen. De Thailandse premier had de am bassadeur uitgenodigd. De woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van Buiten landse Zaken,-White, heeft dins dag nogmaals gezegd dat de Verenigde Staten bereid zijn aan een veertien-landenconferentie over Laos deel te nemen mits het vuren zal zijn gestaakt. White zei voorts aan te nemen dat koning Savang Vathana van Laos een regeling voor een in ternationale conferentie niet wenst te verhinderen. Zoals gemeld, heeft het staats hoofd van Cambodja, prins Noro dom Sihanoek, maandag te Vien tiane gezegd dat volgens de ko ning elke conferentie over Laos die geen conferentie van Laotia- 9.02van een bestand vast te stellen, sche ambassadeur te Bangkok, nen is, als onwettig beschouwt. overgebracht. Daar was een orkest, dat 's ochtends speelde als de gevangenen aan het werk gingen en 's avonds als zij terugkwamen en als er mensen werden weggevoerd om te wor den terechtgesteld. Op de vraag van de openbare aanklager, wie het bevel tot de oprichting van het orkest had gegeven, ant woordde de getuige van mening te zijn, dat het niet de opdracht van één man was, maar een onderdeel van het systeem. De getuige vertelde ook over de „doodsbrigade", waarvan hij deel had uitgemaakt. Half juni 1943 was hij met 39 andere ge vangenen buiten het kamp ge bracht, zogenaamd om herstel werkzaamheden aan wegen te verrichten. In werkelijkheid moest de groep echter alle spo ren uitwissen van de moorden van de Nazi's. Eén van de taken was het verbranden van de stoffelijke resten van de vermoorde gevan genen. Op de brandplaats werd gemiddeld acht tot tien kilo goud gevonden van de gebitten van de slachtoffers. De stoffe lijke resten die niet door het vuur werden verteerd, werden in een soort cementmolen ver malen. De leden van de „doodsbri gade" ontdekten soms onder de lijken verwanten, die door de Nazi's waren vermoord. De bri gade werkte acht tot tien uur per dag en kreeg daarvoor zeer ruime rantsoenen. De „doodsbrigade" had bij haar opruimingswerk in de om geving van Lwow o.a. de lijken moeten verbranden van 38 voor aanstaande Polen, onder wie prof. Bartel, een voormalige eerste-minister en een bekend wiskundige. De slachtoffers waren allen gekleed in smoking en zij hadden hun identiteits papieren bij zich. Ook had de brigade vermoorde leden van de Oekrainse militie gevonden, die voor de Duitsers executies had den uitgevoerd. In november 1943 waren de laatste 2.000 gevangenen van het kamp Janofska „geliquideerd". zien. Tenslotte waren ook deze twee vrouwen gedood. Daarna besloten de leden van de brigade uit te breken. Met de overgebleven gevangenen was afgesproken, dat een be paalde groep, waaronder de leden van het orkest, tot het laatste ogenblik zou blijven. De betrokkenen hadden hier allen mee ingestemd. Wie er het leven afbracht, was niet belang rijk, maar wel dat er iemand overbleef om de waarheid over het optreden van de Nazi's te vertellen. De eveneens uit Polen afkom stige getuige Henryk Ross ver telde dat de Duitsers in 1942 in het ghetto van Lodz kinderen van een tweede verdieping in beneden staande vrachtauto's wierpen. Ross heeft gewerkt als fotograaf van de door de Duit sers ingestelde Joodse raad. Hij heeft ook klandestien foto's kunnen maken, die door de openbare aanklager aan het hof zijn getoond. De verdediger, dr. Servatius. verzocht vier getuigen te roe pen. die in Duitsland of Oosten rijk verblijven. Dit zijn dr. Frank Six, oud-directeur van bureau nr. 2 van de SD, dr. Max Merten, destijds militair com mandant van Saloniki, Hermann Krumey, gewezen plaatsvervan ger van Eichmann in Hongarije, en dr. Eberhardt von Thadden, deskundige voor Joodse zaken bij het toenmalige Duitse mini sterie van Buitenlandse Zaken. Deze getuigen kunnen volgens dr. Servatius aantonen dat Eich mann zijn bevoegdheid niet heeft overschreden en slechts de opdrachten van Himmler en Heydrich uitvoerde. De openbare aanklager zei er de voorkeur aan te geven dat deze getuigen om arrestatie in Israël te ontgaan door een Duitse rechtbank worden ge hoord. Eventueel zou een vra genlijst kunnen worden toege zonden. De rechtbank zal vandaag be slissen op welke wijze deze ge tuigen zullen worden onder vraagd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1