ven ast- rijheid anken ij bij salons robert li tat Ultimatum van prins Soevanna Phoema De Koninklijke onderscheidingen W eeroverzicht Minister Visser terug uit Amerika HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en HAANSTANDEN Adenauer deelt handtekeningen uit toegekend ter gelegenheid van de 52ste jaardag van H. M. Koningin Juliana Koninklijk bezoek aan West-Duitsland i Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur f. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 c-t. DE a*. .1. ZEEUW MAANDAG 1 MEI 1961 17e Jaargang Nr 5280 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2.25. Rubriek Kleine Advertenties i géén handels advertenties)5 regels ƒ1.Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Prins Soevanna Phoema, de neutralistische oud-piremier van Dios, heeft zaterdag verklaard, dat de koninklijke Laotiaanse regering binnen 48 uur afgevaar digden naar Xieng Ohoeang moet zenden, als zij werkelijk vrede wenst, zo meldt het Rus sische persbureau Tass. Xieng Choeang is de zetel van het linkse tegenoewind in Laos. Het rechtse bewind onder lei ding van prins Boen Oem, dat in Vientiane is gevestigd, had eer der voorgesteld in het „niemands- and" tussen Vientiane en Loeang Prabang, de residentie van de vorst van Laos, onderhandelin gen te voeren over een bestand. Ken vertegenwoordiger van de rechtse strijdkrachten heeft za- erdag tevergeefs op de voorge leide plaats op een afgevaardig de van de linkse troepen gewacht. Volgens Taas stelde prins Soe vanna zijn ultimatum op een ersconferentie in Xieng Choe ang, waarbij ook zijn halfbroer, pnns Soevannaoevong, de leider van de linkse Pathet-Lao-bewe- ging, aanwezig was. De twee prinsen verklaarden dat de recht- e regering geen bestand wenst. Dit bleek uit haar weigering om afgevaardigden naar Xieng Choeang te sturen en uit het be staan van een luchtbrug tussen de Philippijnen en Vientiane, waarlangs de „Amerikaanse im perialisten" tanks, kanonnen en andere militaire goederen sturen. Naar in zeer betrouwbare krin gen in Loeang Prabang verluidt, heeft het staatshoofd van Cam bodja, prins Norodom Sihanoek, voorgesteld het bestandsoverleg in Pnom Penh te laten plaats vinden. Hij zou Cambodjaanse vliegtuigen ter beschikking van de afgevaardigden hebben ge steld. Volgens Westelijke kringen in Vientiane oefenen de linkse strijdkrachten in Laos sterke druk uit op verscheidene fron ten. Sowjet-Unie herhaalt u itleverin gs ver zoek De Sowjet-regering heeft aan de Britse ambassadeur in Mos kou een nieuwe nota overhan digd, waarin nogmaals om uit levering wordt gevraagd van de Estlandse oorlogsmisdadiger Merge, die in maart j.l. door een rechtbank in Tallin bij verstek ter dood werd veroordeeld. Mere woont reeds jarenlang in Enge land. De Sowjet-Unie verklaart de Britse weigering om Mere uit te leveren te beschouwen als een bescherming van deze oorlogs misdadiger en een schending der internationale verplichtin gen. die het verenigd koninkrijk op zich heeft genomen, aldus de nota. Het Britse argument, dat er geen uitleveringsverdrag tussen Engeland en de Sowjet-Unie be staat en dat Engeland de inte gratie der Baltische staten in de Sowjet-Unie niet erkent, houden m geen enkel opzicht verband met de kwestie-Mere, zo ver klaart de Sowjet-regering ver der. A.F.P. meldt uit Hongkong dat ex-premier Soevanna Poema, vol gens een bericht van radio-Hanoi heeft voorgesteld heden te Na- mon, dat 11 km ten zuiden van Vang Vieng is gelegen, bestands besprekingen te beginnen. Hij verklaarde ook dat zijn neutralistische regering bereid is met andere „belanghebbende par tijen" te spreken over de vor ming van een voorlopige coalitie regering en de samenstelling van een Laotiaanse afvaardiging naar de conferentie van veertien lan den, die 12 mei a.s. te Genève moet beginnen. Reuter meldt uit Nieuw Delhi dat zondag aldaar is vernomen, dat de Indische premier Nehroe zich met zijn Russische ambtge noot Chroesjtsjef en met presi dent Tho Tsji Minh van Noord- Vietnam in verbinding heeft ge steld in een poging om totstand koming van een bestand in Laos te bespoedigen. Van diplomatieke zijde wordt te Nieuw Delhi echter vernomen dat de eerste Russische reactie op het Indische initiatief „ruw" is geweest. De Sowjet-Unie zou hebben verklaard, dat het uitstel bii het sluiten van een bestand in Laos vooral wordt veroorzaakt door de „uitbreiding van de Ameri kaanse raadgevende militaire groep in Laos". In Nieuw-Delhi maakt men zich ernstig bezorgd dat een ver- Al spanningen in Belgische coalitie-regering In de pas gevormde Belgische regering zijn nu al spanningen opgetreden. Victor Larock, de socialistische minister van On derwijs, heeft namelijk in de loop van het weekeinde de maatrege len ingetrokken, die zijn Ka tholieke voorganger tegen ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, die aan de jongste staking hadden deelgenomen, had genomen. Premier Lefèvre zou al een on derhoud met Larock gehad heb ben. Zoals bekend vormden de met de staking samenhangende vraagstukken een lastig te ne men hindernis hij de onderhande- Ingen tussen de socialistische partij en de C.V.P. Naar uit kringen rond premier Lefèvre verluidt, is de houding (Adv.) de kapper met het aparte cachet voor mensen met smaak terneuzen - markt 16 - brouwerijstr. 9 nieuwe lijn, voorjaar en zomer- coiffure 1961 „audace", (edele stoutmoedigheid), kort haar, speciale coupe, met pijnlijke nauwgezetheid, verzorgen wij uw coiffure. Het luchtincident tussen Israël en de V. A. R. Over het luchtincident, dat zich vrijdag boven de Israëlisch- Egyptische grens heeft afge speeld, meldde radio Cairo vrij dagavond, dat vier Israëlische vliegtuigen de bestandsgrens in van de regering in deze onveran- 'ie' gebied van El Auja waren derd gebleven. Eventuele kwijt schelding van straf voor mensen, die aan de staking hebben deel genomen, moet individueel en van geval tot geval worden be keken. Het bestuur van de C.V.P. heeft al in een officiële verkla ring geprotesteerd tegen het op treden van Larock en premier Lefèvre verzocht in te grijpen. der uitstel bij het bereiken van een wapenstilstand in Laos mo gelijk zal leiden tot een militaire actie in Laos, die dan on initiatief van de Verenigde Staten zou wor. den ondernomen. overgevlogen, waarop zij door twee vliegtuigen van de V. A. R. werden aangevallen. Later meng den zich meer vliegtuigen in het gevecht, waarbij tenslotte twaalf Israëlische vliegtuigen en acht toestellen van de V. A. R. waren betrokken. Een der Israëlische vliegtuigen vloog in brand en stortte neer. Ook een V. A. R.- vliegtuig werd geraakt, doch de piloot keerde veilig met zijn toe stel terug. Aldus radio Cairo. Volgens de Israëlische lezing van dit incident zou een Israëli sche Mystère-straaljager en een Mig-straaljager van de V. A. R. hebben neergeschoten, zonder zelf schade op te lopen. De buitengewone Staatscourant die zaterdag verscheen, vermeld de de lange lijst van de koninklij ke onderscheidingen, welke op de dag vóór de jaardag van H. M. Koningin Juliana, werden uitge reikt. Wij bepalen ons tot de vermei ding van de Zeeuwen, die een on derscheiding is ten deel gevallen Tot officier in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd: J. Mijs, notaris te Oostburg, lid van het hoofdoestuur van ae Broederschap der Notarissen in Nederland (bij bevordering): P. J. J. Dekker te Wemeldinge, dijk graaf van het waterschap van Zuid-Beveland (bij bevordering); pater ir H. C. H. Hamer S.J. ie Goes, directeur van de R.K. H. B. S. aldaar. Ridder in de orde van Oranje- Nassau werden: A. C. Willem- sen, burgemeester der gemeente Yerseke; P. Daniëlse, burgemees ter, tevens secretaris, der ge meente Ritthem; M. de Vos, wet houder der gemeente Terneuzen; P. H Blaauw te Middelburg; mej. P. van Dun (zuster Maximi liana), hoofd van de R.K. ge mengde school voor gewoon en voortgezet lager onderwijs te Sluiskil; L. Heijmans, kunstschil der te Middelburg; J. P. van den Broecke, technisch hoofdambte naar der domeinen te Middel burg; J. H. Bal te Tholen, direk- teur van de Zeeuwse oestermaat schappij „Bona Fides". De gouden medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau werd toegekend aan: C. Griep, adjudant der rijks politie te Tholen; I. van Cruij- ningen, oud president-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente te Zuidzande; P. Kesteloo te Seroos- kerke; mej. B. J. S. Goor, oud- onderwijzeres aan de openbare lagere school te Hoek; mej. W. M. J. Goor, oud-onderwijzeres aan de openbare lagere school te Hoek; F. Naerebout te Vlis- singen; M. S. van Hekke, hoofd opziener bij de visserijpolitie op de Zeeuwse stromen te Wemel dinge; A. J. de Wit, technisch ambtenaar 1ste klasse bij de di rectie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de provin cie Zeeland, te Middelburg; D. L. Ronca te Middelburg, administra tief ambtenaar A 2e klasse bij de Rijkswaterstaat; J. Blok te Krab- bendijke, hoofingeland van het waterschap „De Brede Watering van Zuid-Beveland; L. A. van de Vate te Middelburg, bureelambte naar 1ste klasse bij de Provin ciale Waterstaat in Zeeland; I. den Boer te Middelburg, hoofdop zichter der P.T.T.; J. J. van den Bergen te St Laurens, hoofdem ployé 1ste klasse der P.T.T.A. W. Strubbe te Middelburg, voor heen technisch hoofdambtenaar 2e klasse bij de P.Z.E.M.; C. J. van de Walle te Hulst, lid van de firma P. M. van de Walle; F. C. Hanse te Zierikzee, plaatselijk bureauhouder bij de Provinciale mej. M. Verkerke te Oud-Vosse- meer, huishoudster bij de familie Van Gorse), aldaar; A. Nieuwen- huize te Yerseke, molenaars knecht bij de molenaar De Elaaij, aidaa.1. Een nagekomen merkwaardige foto van de driedaagse conven tie van de C. D. D.-partij in Keulen. Geheel alleen achter een grote tafel gezeten voldoet bondskanselier dr. Andenauer hier aan de grote vraag naar zijn handtekening. KANS OP REGEN Op het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan heeft zich thans een krachtige west-circula tie ingesteld. Hierdoor kunnen oceaandepressies weer verder naar het oosten doordringen en het weer in ons land beïnvloe den. In deze stroming werd met grote snelheid een depressie mee gevoerd. die zondagavond op 500 km ten westen van Ierland was aangekomen. Deze storing buigt !?u "aar het noordoosten, maar bet bijbehorende frontensysteem zal de komende 24 uur dicht bij ons land komen te liggen, waar door de regenkansen zullen toe nemen, het eerst in het zuidwes ten en het westen van het land. Aanvankelijk trekt nog een zwak ke rug van hogedruk over ons la»d, zodat het in de ochtend MAANDAG 1 MEI waarschijnlijk op de meeste plaatsen nog droog weer zal zijn. De wind draait naar zuidelijke richtingen en neemt tot matig of vrij krachtig toe. In het tempe- ratuurverloop komt weinig ver andering. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig tot hedenavond. Wisselvallig Toenemende bewolking met later kans op regen, het eerst in het zuidwesten en westen van het land. Aanvankelijk weinig wind, later matige of vrij krach tige wind uit zuidelijke richtin gen. Weinig verandering in tem peratuur. ZON MAAN Broskens Terneuzen Hansweert Waisoorden v.m. 2.10 2.45 3.25 3.35 n.m. 2.34 3.09 3.49 3.59 op onder op onder Mei 1 5.11 20.04 20.52 6.00 2 5.10 20.05 22.04 6.34 3 5.08 20.07 23.11 7.15 4 5.06 20.09 8.04 5 5.04 20.10 0.03 9.02 Bij zijn terugkomst uit Ameri ka heeft de minister van Defen sie, ir S. H. Visser, zaterdag ochtend op Schiphol medege deeld, dat de regering van de Verenigde Staten in de komende jaren het totaal voor militaire steun aan de Navo-landen be schikbare bedrag aanzienlijk zal verminderen. Bovendien kon de minister in de Verenigde Staten geen zekerheid krijgen over de steun op langere termijn. „Men kent daar het belastingjaar en voor ieder jaar zal de steun wor den vastgesteld, nimmer voor enkele jaren tegelijk." De bewindsman trok hieruit de conclusie, dat de organisatie van de Nederlandse defensie door deze gang van zaken niet vereen voudigd wordt. „Wij zullen met onze hele opzet daarmee reke ning moeten houden." zo ver volgde hij. „Dit probleem is thans in studie en ik neem aan. dat de invloed van deze onzeker heid op andere wijze zal moeten worden opgevangen." Voor 1961 bedraagt de steun aan Nederland 250 miljoen gul den. Op dit bedrag rekende de minister vast. Voor 1962 zal het bedrag echter aanzienlijk minder zijn. Op een vraag of hij over het resultaat van zijn reis teleurge steld was, antwoordde ir. Visser; .Men zou natuurlijk ook kunnen op eigen benen moet gaan staan." In Washington had hij uitvoe rig van gedachten gewisseld met zijn Amerikaanse ambtgenoot R. S. McNamara ?n diens naaste medewerkers. „Ik heb wel de duidelijke indruk gekregen," zei hij, „dat het Amerika ernst is met haar bedoeling de Navo te blijven steunen. In deze zin zal Amerika zich duidelijk uiten en er zijn al uitingen in die richting geweest. De natuurlijke rol. die het als grootste bondgenoot van de Europese Navo-landen ver- vylt, blijft bestaan: het leider schap blijft in Amerika. Volgens de laatste persberichten zal Ame rika de conventionele bewape ning versterken." Minister Visser had voorts in de Verenigde Staten het hoofd kwartier in Norfolk bezocht. „De Navo heeft twee hoofdkwartie ren.'' zei hij, „men vergeet dat wel eens: 1 in Parijs en I in Norfolk voor de marine." Vervol gens was hij naar El Paso ge reisd op het uiterste puntje van Texas tegen de Mexicaanse grens aan. In Fort Bliss had hij het proefcentrum gezien voor een aantal rakettep. Tenslotte had hij in Los Ange les gesproken met de leiding van de Lockheed fabrieken, die de Starfighters fabriceren. Op de luchtbasis Andrews had hij dit toestel in actie gezien en er ook j zelf in gevlogen. Over een ver zeggen, dat het goed is, dat men hoging van het aantal Starfigh ters, dat Nederland zal krijgen 125) had hij niet gesproken, maar wel had hij in dit toestel groot vertrouwen gekregen. „Als ik nog eens moest kiezen, zou ik weer de Starfighter kiezen." Desgevraagd zei hij tot slot, dat er wel over de kwestie dei- geweren is gesproken, doch dat er geen beslissing was gevallen. BOTSING OP VLIEGVEL» VAN KHARTOEM Een viermotorig vliegtuig van de Scandinavische luchtvaarmij. S.A.S. met passagiers aan boord is vrijdagochtend op het vlieg veld van Khartoem in brand ge raakt doordat een Ethiopisch vliegtuig, een Douglas DC-6, tegen de Douglas «DC-7C van de S.A.S. botste, aldus heeft een woordvoerder van de Scandina vische maatschappij te Johan nesburg meegedeeld. Alle passagiers hebben het in brand geraakte toestel veilig kunnen verlaten, alleen één vrou welijke passagier brak een been. De DC-7C is afgeschreven, al dus de woordvoerder. Het vlieg tuig was onderweg van Athene naar Johannesburg. Voedselcommissaris voor Zee land; H. M. van de Putte te Oost en Westsouburg, voorzitter van de Coöperatieve Boerenleenbank te Ritthem; W. Faas te Zaam- slag. De zilveren medaille, verbon den aan de Orde van Oranje- Nassau, ontvingen. P. Klap, opperwachtmeester der rijkspolitie te Kapelle; M. de Lange, ouderling van de Gerefor meerde Gemeente te Kortgene; H. Smies, secretaris van de Ne derlandse Hervormde Zondags school te Axel; A. S. Roth, nota risklerk te Middelburg, wonende te St Laurens; L. L. Freijser, ge meentecontroleur in algemene dienst, te Hulst; J. F. van Eeken SPORTLIEDEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN Ter gelegenheid van de ver jaardag van Koningin Juliana zijn ook een aantal bekende figu ren uit de Nederlandse sport wereld hoge onderscheidingen verleend. Jan de Vries (Amster dam), voorzitter van de Konink lijke Nederlandse Zwembond, is bij bevordering benoemd tot offi cier in de Orde van Oranje Nas sau. De heer A. L. M. Schroder (Breda), voorzitter van de Ko ninklijke Nederlandse Voetbal bond werd eveneens officier in de Orde van Oranje Nassau. P. J. van de Pol (Rotterdam), oud-biljartkampioen, en R. B. J. secretaris-penningmeester van de de Waal Amsterdamoud fanfare „De Scheldezonen" te aanvoerder en oud-coach van het Nieuw Namen; C. Bek, lid van de handboogsociëteit „Soranus" en penningmeester van de Zeeuwse Schuttersbond te Heinkenszand; J. M. Bleijenbergh, secretaris van de handboogschuttersvereniging „St Jan" te St Jansteen; J. J. van Dorsselaer, penningmeester van de handboogschuttersvereni ging „St Jan" te St Jansteen; mej. S. M. Smit te Middelburg, administratief ambtenaar B 2e klasse bij de regionale directie Zuid-Holland en Zeeland van de Rijksgebouwendienst; mej. C. M. Aalbregtse be Oostburg, employé le klasse der P.T.T., I. van Bo ven, te Yerseke, schipper bij het oester- en mosselbedrijf A. J. Verwijs-Janse; C. van de Kreeke te Wolphaartsdijk, voorman op het fruitteeltbedrijf van J. Kake- beeke; J. Ph. Minnaard te Nieuw en St Joosland, bedrijfsleider op het fruitteeltbedrijf „Fruithof" van L. B. H. van der Slikke; mevr. J.Ke;imel-Sphrier te Zuid zande; A. J. M. Verburg te Goes, typograaf bij Oosterbaan Le (iointre; mej. zr C. de Munck te Middelburg, voorheen eerste ver pleegster bij het Gasthuis aldaar; P. de Jonge te 's Heer Arends- kerke, penningmeester van de afd. 's-Heer Arendskerke van de Nederl. Katholieke Landarbei- dersbond „St Deusdedit". De eremedaille in brons, ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau werd toegekend aan J. Herrebout, lid van de mu ziekvereniging „De Volharding" te Zaamsiag; J. J. Keijmel, rijks ambtenaar D i hulpmachinist in vaste dienst bij het loodswezen, de betonning, bebakening en ver lichting), te Vlissingen; W. A. den Engelsman te Oud-Vosse- meer, machinist bij het water schap Tholen; J. Schrier te Kort gene, voorman-kantonnier bij de waterkering van de calamiteuze Leendert-Abrahampolder; J. Brouwer te Colijnsplaat, werk man-kantonnier bij het water schap Noord-Beveland; C. Heij- stek te Colijnsplaat, kantonnier B bij het waterschap Noord-Be veland; B. Dekker te Yerseke, besteller 1ste klasse der P.T.T.Personen zijn gearresteerd. Vol Nederlandse Hokey-elftal, wer den beiden ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voorts is de heer ir. A. Paulen i Treebeek), hoofd-bedrijfsingé- nieur algemene dienst Staats mijnen tevens voorzitter van dé Koninklijke Nederlandse Atle tiek Unie benoemd tot offi cier in de Orde van Oranje Nas sau. De Cubaanse revolutionaire raad De Cubaanse revolutionaire raad, die de vorige week ver geefs heeft getracht anti-Cas- tristische troepen op Cuba aan land te zetten, heeft verklaard de strijd tegen de „Sowjet-sla- vernij van ons volk met steeds groter wordende kracht" te zullen voortzetten. In een verklaring, waarin aan de Amerikaanse bevolking dank wordt gebracht voor haar steun, zei de raad dat het vertrouwen en de gebeden der Amerikanen een insperatie zijn geweest voor het vrijheidslievende Cubaanse volk en zijn vastbeslotenheid om deze strijd tot aan de over winning voort te zetten. Bestrijding spionage buiten Verenigde Staten De Amerikaanse regering heeft bij het congres een voorstel in gediend om de mogelijkheid van vervolging wegens spionage, uit te breiden tot spionage buiten de Verenigde Staten. Israëlische spionagegroep ontmaskerd in V. A. R. Radio-Cairo meldde dat de contra-spionagedienst van de V. A. R. een Israëlische spiona gegroep heeft ontmaskerd. De leider hiervan, een staatsburger van de V. A. R. van Armeniaan- se afkomst, en zeven andere J. S. J. Wijna te Axel, besteller le klasse der P.T.T.; J. Tavenier te Wolphaartsdijk, landbouwers- knecht op het landbouwbedrijf van de familie De Jager; A. van Puijvelde te Hontenisse, scheeps timmerman bij de Gebr. De Klerk, scheepbouwers aldaar; G. J. Kardol te Zierikzee, druk ker bij de N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman aldaar; gens een militaire woordvoer der, die een en ander tijdens een persconferentie meedeelde, zouden de betrokkenen reeds sinds 1958 zijn geschaduwd. Bij de groep werden ongeveer duizend filmrollen met foto's van bijna vijfduizend documen ten in beslag eenomen Alle be trokkenen zouden hebben be kend. Een beeld van het bezoek van bet Belgische koninklijke paar aan West-Duitsland. De echt genote van de opperbevelheb ber van (le Belgische troepen in West-Duitsland, mevr. Grahay, groet haar koning, terwijl ko ningin Fabiola lachend toeziet.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1