De Belgische verkiezingen Kennedy en MacMillan bespraken toestand in Loas De Indonesische infiltranten in Nieuw-Guinea Amerikaanse proef met een kunstmaan MAANDAG 27 MAART 1961 17e Jaargang Nr 5251 Nederlaag van de Christelijke Volkspartij ~a' van premier Eyikens Winst voor Liberalen en Vlaamse Volkspartij 21 DODEN BI r VLIEGTUIGONGELUK AANKLACHT TEGEN SPION INGETROKKEN DE SANTA MARIA Dc V. S. en de Sowjet-Unie. AANSLAG IN ALGIERS Vroeger tijd herleefde in Chatham HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER 7HM an ps A *ICT •.Uur eo tunmtoi m <jJL.it Frankering bij abonnement: Terneuzen r>ne teur-Hoofdredacteur i. van de Bande Redactie-adres: Nooidstraat 55-57 Administratie-adresSmidswai Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.- per kwartaal; per maand f2,-; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster .V V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2.25. Rubriek Kleine Advertenties (géén nandels- advertenties)5 regels ƒ1. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Voor de zesde keer na de be vrijding en de dertiende keer sinds de invoering van het alge meen kiesrecht in 1919 zijn de Belgen zondag naar de stembus gegaan voor het kiezen van een nieuwe volksvertegenwoordiging. De eerste uitslagen van de ver kiezingen geven een nederlaag van de Christelijke Volkspartij van minister-president Eyskens te zien. Tegen elf uur zondag avond werd in Brussel aan de hand van de beschikbare cijfers geschat, dat de Katholieke partij een verlies zal lijden van vier tot zes procent. Algemeen werd aangenomen, dat de C.V.P. ook de absolute meerderheid in de Senaat zal verliezen. De C.V.P. bezette 91 van de 175 zetels in de Senaat. Hoewel de eerste uitslagen een aanzienlijke winst van de libera len aangaven, is deze tendentie in de verdere loop van de avond niet bevestigd. Winst boekten de liberalen vooral in de landelijke districten, doch in de industriële centra bleven zij gelijk of verlo ren zij enkele stemmen. De socialistische partij boekten met de Vlaamse Volksunie winst in Vlaanderen. De communisten boekten enige winst in Wallonië. Een socialistische woordvoer der. het Kamerlid Bracaps, noem. Ie de voorlopige uitslagen, „een striemende nederlaag'' voor de C.V.P., die ..samen met de libera len hadden beloofd de socialisten te zullen straffen, omdat zij zich met de stakers solidair hadden «ei klaard". In vele commentaren wordt er de nadruk op gelegd, dat de so cialistische winst is geboekt in Vlaanderen, waar de stakingen van december en januari tegen de „Eenheidswet" het minst in vloed hebben gehad. Katholieke en liberale woord voerders toonden zich over het algemeen teleurgesteld, dat de socialistische actie tegen de ..Eenheidswet" geen stemmen verlies voor de B.S.P. heeft ver oorzaakt. Zoals de C.V.P.-voor- zitter Lefévre in een verklaring aan journalisten zeide: „Een ern stig aspect van de uitspraak van het kiezerscorps is, dat de op stand in ons land niet is veroor deeld. Ik beschouw dit als een bedreiging voor de democratie". Inmiddels houden commenta toren zich ook druk bezig met de gevolgen van de verkiezings resultaten voor de komende ka binetsformatie. De twee moge lijkheden, die daarbij het meest worden genoemd, zijn een voort zetting van de huidige Katholie- kc-liberale coalitie of een coali tieregering van C.V.P. en B-S.P., waarbij de socialist Spaak een belangrijke post zou worden toe gewezen. Uitspraken van partij leiders over deze mogelijkheden zijn echter nog niet gedaan, al- b-en de liberale minister Vander - sebueren sprak zich uit tegen el ke mogelijkheid van een samen gaan tussen socialisten en libe ralen. Al vroeg in de ochtend was de opkomst van de Brusselse kiezers groot. Blijkbaar om geen tijd te verliezen op deze mooie voor jaarsdag stonden er al vóór acht uur gr oepen mensen te wachten. De leden van de Belgische ko ninklijke familie vervulden zon dagochtend eveneens hun stem plicht. uitgezonderd koning Bou- dewijn, die van zijn recht geen gebruikt maakt en koningin 1 abiola en prinses Paola, die nog niet aan de vereiste voorwaai den voldoen. Prinses Paola vergezelde wel haar echtgenoot, prins Albert, die zijn stem uitbracht in een geves tigd stembureau dichtbij het pa leis te Laken. In de school ont stond enige opschudding, toen do biljetten voor de prins niet te inden waren. Het bleek echter, dat prins Albert zich had vergist en niet in de iongensssehool moest zijn, maar dat hij was in geschreven bij de enkele honder den meters verder gelegen meis jesschool. In Peissant, een dorp nabij Er- quelinnes. waar de organisatoren niet voor de verkiezingen wilden verschuiven, ging een aantal Bel gen in earnavalscostuum naar de stemlokalen. Zij kwamen daar in vrolijke stemming en dansend aan, doch moesten de bellen van hun costuums verwijderen om de rust in de stemlokalen niet te verstoren. De communistische partij in België sloot zaterdagavondde campagne af mef een muziekop- tocht door de straten van het Brusselse centrum. In de nacht werden in de stad duizenden strooibiljetten verspreid, waarop de kiezers werd aangeraden blan co te stemmen. Zondagochtend moest de Brusselse politie een gigantisch bord verwijderen op 't Brusselse Eeuwfeestplein, waar op eveneens stond „Stemt blan co". „Overledene" ging stemmen! In Asse heeft zondagmiddag een „overleden" Belg zijn stem uitgebracht. Een 57-jarige inwoner van deze plaats, wiens echtgenote wèl een oproep had gekregen en hijzelf niet, was toch maar naar het stemlokaal gegaan, denkend dat de oproep verloren was gegaan. Groot was zijn verbazing en ver mededeelde dat er van het uit brengen van een stem geen spra ke kon zijn „omdat hij op 23 april 1960 was overleden". Na veel heen en weer gepraat kon de Assenaar de voorzitter aan de hand van identiteitspapie ren er van overtuigen, dat de Belgische Devolkingsautoriteiten zich hadden vergist* Hij mocht „posthuum" z'n stem uitbrengen. HERSTEL DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN' TUSSEN' BE EG JE EN' KONGO. Naar in officiële kringen in Brussel wordl vernomen kan een dezer dagen het herstel van de diplomatieke etrekkingen tus sen België en Kongo worden ver wacht. De besprekingen hierover tussen afgevaardigden van beide regeringen gevoerd, zijn vrijwel l met succes bekroond. De betrekkingen werden vorig jaar juli door de toenmalige re- gering-Loemoemba verbroken. Van officiële zijde is zaterdag ochtend in Erussel medegedeeld, dat „de betrekkingen tussen bei de landen niet alleen weer cor rect zijn geworden, maar zelfs vriendschappelijker en getuigend van meer vertrouwen." Er werd voorts de nadruk op gelegd, dat na de hervatting van de diplomatieke betrekkingen „de verlening van technische bijstand door België aan Kongo aanmer kelijk zal worden vergemakke lijkt." In hef gemeen schappelijke communiqué, da< na de bespre kingen tussen K nedy en Ma; muian werd uitgegeven, verkla ren de beide staatslieden dat „niet kan worden toegestaan, dat de toestand in Laos blijft ver slechteren". Gezegd wordt dat de Ameri kaanse president en de Britse premier hopen dat de Sowjet- Unie „op positieve en opbouwen de wijze zal reageren op de re- ente Britse voorstellen ten aan zien van Laos". „Indien deze voorstellen worden uitgevoerd, zal een einde komen aan cie strijd in Laos en zal voor Laos de weg geopend worden liet waarlijk neutrale land te worden, dat de 'ver. Staten en Groot-Brittannië wensen, dat het zal zijn", aldus net communiqué. In de bekendmaking wordt ook nog gezegd, dat president Kenne dy en eerste minister Macmillan „een bijzonder waardevolle ge- da< htenuitwisseling over de toe stand in Laos hebben gehad, die van grote waarde zal zijn voor de vertegenwoordigers der beide landen op de heden te Bangkok beginnende conferentie van de Een vliegtuig van de Braziliaan se luchtvaartmaatschappij Cor- reio Aereo Nat ional is zondag hij Natal in de staat Rio Grande do Norte, neergestort Van de 28 in zittenden kwamen er 21 om het (even. Het toestel was met militairen en hun gezinnen op weg van Rio de Janeiro naar Belem. Andere berichten spreken van 22 doden en zeven zwaargewon den. Het toestel, een Dakota, is bij de landing in Natal veronge lukt. Een federale rechter in Chi cago heeft vrijdag besloten de aanklacht in te trekken tegen de van spionnage beschuldigde Rus Igor Melekh mits hij de V. S. voor 17 april verlaat. Me lekh. die bij de Verenigde Na ties werkte, werd op 27 oktober gearresteerd. Het besluit om de aanklacht tegen de Rus in te trekken werd genomen op grond van „nationale belangen". Het State Department ont kende dat hier sprake is van een „akkoordje" m'et de Russen. Wel moet men dit gebaar vol gens het ministerie zien als een onderdeel van de pogingen om de wrijvingspunten tussen Mos kou en Washington zoveel mo- Zuidoostaziatische verdragsorga nisatie (ZOAVO). Kennedy's secretaris voor pers zaken Salinger, die het commu niqué voor de verslaggevers voorlas, verklaarde in antwoord op vrager, onder meer dat de V. S. en Groot-Erittannië opi de ZCAVO-c-omerentie volkomen ge- iijk zullen optrekken. Hij zei ook dat de resultaten van het overleg tussen Kennedy en Macmillan ter kennis van de I ranse president De Gaulle zul len worden gebracht. INDISCHE BOOD.SC HAP OVER LAOS. In officiële kringen in New Del hi is zaterdag vernomen dat de Indische minister-president Neh- roe een nieuwe boodschap over Laos aan de Russische regering heelt gezonden nadat president Kennedy Nehroe had verzocht om diens hulp bij het bewerk stelligen van een staken van het vuren in Laos. Een woordvoerder van de Indi sche regering zei dat de Indi sche ambassade te Moskou op dracht heeit gekregen het stand punt van de Indische regering ter kennis te brengen van de Sowjet-Unie. nieuwe lijn, voorjaar en zomcr- ccitfure 1961 „audace", (edele stoutmoedigheid), kort haar, speciale coupe, met pijnlijke nauwgezetheid, verzorgen wij uw coiffure. DE VOORBEREIDING VAN DE Ui LEDE TOPCONFERENTIE De ambtelijke commissie ter voorbereiding van de tweede top conferentie van de zes landen van de Europese Gemeenschap pen ap 19 mei te Bonn is vrijdag én zaterdag te Parijs weer bijeen geweest en heelt besloten twee subcommissies in het leven te roepen. In kringen te Parijs die nauwe betrekkingen met deze ambtelij ke commissie onderhouden, deel de men mee, dat één commissie, die onder voorzitterschap van de Luxemburger Pescatore staat, zal spreken over culturele aangele genheden en wel in het bijzonder iver de instelling van een insti tuut voor hoger onderwijs. De tweede commissie, waarvan de Westduitser Opheuls voorat- ter is, zal een rapport maken over vraagstukken van de Euro pese Gemeenschappen. Zekere delegaties wensen een fusie van de uitvoerende orga nen en algemene verkiezingen voor het Europese parlement, als hoofd-onderwerpen. In genoemde kringen in de Franse hoofdstad zei men zater dag de indruk te hébben, dat op de bijeenkomst van zaterdagoch tend enige vorderingen zijn ge maakt. De Portugese regering zal uit levering verzoeken van hen die waren betrokken bij de overne ming van de „Santa Maria", al dus is officieel in Lissabon meegedeeld. De Portugese politie heeft een onderzoek naar de omstandig heden waaronder de overne ming geschiedde voltooid. Hier bij zou aan het licht zijn geko men dat de officier van de wacht, Nascimento Costa. door de zeventienjarige Spaanse stu dent Vitor Jose Velo Perez werd gedood. Twee Portugezen wor den verantwoordelijk gesteld voor het verwonden van een ca det en de scheepsarts. Op grond van het rapport „kunnen niet alleen de uitvoer ders van de misdaden moord, mishandeling en vrijheidsbero ving maar ook de aanstich ters, Henrique Galvao en Hum- berto Delgado, in staat van be schuldiging worden gesteld," al dus de verklaring van de Portu gese voorlichtingsdienst. Zoals bekend heeft de Brazili aanse regering dc opstandelin gen van de „Santa Maria" poli tiek asiel verleend. van een carnavalsfeest de datum gelijk weg te nemen. Amerikaanse geleerden hebben zaterdag een 1 hor-JJelta-rakket gelanceer d waarmee zij n kunst maan. de „Exprlorer X" genaamd, van ongeveer- 35 kg irr een baan om de aarde hesben gebracht. Deze kunstmaan zou moeten dienen ter bestudering van mag netische velden en zonnestormen. Deze proef staat zijdelings in verband met de voorbereiding van de bemande ruimtevaart. Met be hulp van de gegevens, die deze kunstmaan verzamelt, hoopt men een veilige baan te kunnen vin- MISLUKKIXGEN MET RUSSISCHE RUIMTEPROEVEN. De correspondent te Washing ton van het Amerikaanse tijd schrift „Parade", Jack Anderson, heeft zaterdag geschreven dat misschien reeds zes mannen en één vrouw zijn omgekomen bij proeven met bemande ruimte schepen. Reeds in 1957 zouden twee man nen, Ledowski en Sjiborin, bij 2 j achtereenvolgende proeven zijn omgekomen. Anderson zegt dit van Tsjechen te hebben verno men. In 1959 zouden de Russen hun proeven hebben hervat waar bij Mikof door een ontploffing zou zijn omgekomen. Daarna kwam een vrouw, Maria Gromowa, om het leven bij een proef met oen raketvliegtuig. Anderson vermoedt dat ook in mei en september van vorig jaar en in februari van dit jaar proe ven zijn genomen met bemande ruimteschepen, die mislukt zijn. den voor de toekomstige ruimte vaardei-. Later werd bekend gemaakt, dat alle instrumenten uitste kend functioneerden. Men ver wachtte dat de „Explorer tien" hedenavond zijn ruimste baan zal ma-ken. Daarna zal de baan ge leidelijk kleiner worden, totdat de satelliet in de atmosfeer ver- orandt. PROEF MET RUSSISCH RUIMTESCHIP. De Russen hebben zaterdag hun vijfde ruimteschip in een baan om de aarde gebracht en daarna, door een signaal van de aarde af, met succes doen landen op een van le voren vastgestelde plaats in de Sowjet-Unie, aldus meldt het persbureau Tass. Lit is het derde Russische ruim teschip dat behouden op aarde is teruggekeerd. Later heeft Tass gemeld, dat het ruimteschip zonder de laat ste trap van de raket, 4.695 kg woog en dat er een hond, Zwez- dotsjka i Sterretje) genaamd, en andere levende organismen aan boord waren. Ler, eerste onderzoek heeft aan geloond, dat de toestand van de hond noi maal is. De btflangrijkste doelen van de proef waren gegevens te verkrij gen voor de vervolmaking van het ruimteschip en van de appa ratuur voor de bescherming van het leven van een toekomstige luimtevaarder, aldus het persbu reau. Het ruimteschip wentelde in iets minder dan anderhalf uur om de aarcie op een hoogte variërend van 180 tot 250 km. Een gecombineerde patrouille van marine en politie heeft vrij dag, dicht bij de kust van de Geelvinkbaai, net restant gearres teerd van de groep Indonesische militaire infiltranten, die op 10 november I960 was geland aan de zuidKust van Nieuw Guinea, nabij de Etnabaai. Commandant van deze Indone sische groep is luitenant henki Antaiibaba. Dit restant bestaat uit 10 man van de oorspronkelij ke 23 man sterke groep. In vol komen uitgeputte toestand he- reikten zij vnjüag 24 maart het ■cusigeüiea van ae Geeivinkbaai. alwaar zij zich he«.*en overge.- gcveil. De groep, die aanvankelijk „waar uewapend was, trachtte na de landing in november vaste voei te krijgen in het Boeroe-ge bergte. lij werd daarbij ontdekt door de UcvolKing, ene ue politie post aan de Etnabaai daarmede in kennis stelde. Bij een eerste verkenning door Papoea-pohtiemannen venoren 3 inliltranten het leven en werd een groot deei van de uitrusting buitgemaakt. De infiltranten heb ben zich daarna teruggetrokken in het bergland. De koninklijke marine heeft het gebied, waarin de infiltranten werden vermoed, afgeschermd. Door deze maatregel konden later vanuit de (Indonesische) Kei-eilanden gezonden Indonesi sche versterkingen op, 27 novem- .rer worden onderschept. Het spaarzaam bevolkte berg land ten westen van de Wissel meren, waar men zich gemakke lijk kan verbergen, maakte een georganiseerde achtervolging be zwaarlijk. Marine en politie be perkten zich daarom tot beveili- iiging van de dichter bevolkte streken. Hierdoor waren de infil tranten genoodzaakt zich in een onherbergzaam terrein op te hou den. Tenslotte zijn de infiltranten opgespoord door Papoea recher cheurs van de politie, die de groep doorlopend op de voet kon den volgen. Hierbij heeft de plaatselijke bevolking veel steun verleend. Met haar hulp wisten de rechercheurs zich geleidelijk op listige wijze meester te maken van het grootste deel van de be wapening dor infiltranten. Ook konden enkelen hunner worden afgesneden van de hoofdgroep en gevangen genomen worden. Do voorziening van moderne wapens en uitrusting aan dc strijdkrachten is in de Sowjet- Unie wellicht vier of vijf maal zo groot als in de Verenigde Sta ten, aldus heeft brigade-generaal Lawrence Lincoln in een televi sie-interview verklaard. Brigade generaal Lincoln is belast met de modernisering van het leger. De Verenigde Staten liggen misschien .voor op het punt van onderzoek naar of ontwikkeling van nieuwe wapens, maar zodra in de Sowjet-Unie de ontwikke ling van een bepaald wapen is voltooid wordt het onmiddellijk in grote hoeveelheden vervaar digd. Het rode leger is moderner dan het Amerikaanse. De tanks heb ben een grotere actieradius en de helikopters zijn waarschijnlijk moderner en efficiënter. De Amerikaanse atoomwapens zijn gelijk aan de Russische, maai de Verenigde Staten „zouden er meer kunnen hebben", aldus bri gade-generaal Lincoln. De overigen zijn overleden door uitputting ot verdronken in de woeste bergstromen. Het restant is. zoals hiervoren vermeid, vrij dag gearresteerd. DE OPENING VAN DE NIEUW GUINEA-KAAD. Australische autoriteiten uitgenodigd. Naar zaterdag vernomen werd beeft net gouvernement van Ne derlands Nieuw Guinea een dele gatie van Australische autoritei ten, onder ieicung van de muns ter voor Overzeese Gebiedsdelen, liasltick, uitgenodigd om de ope ning van de Nieuw Guinea-raad op o april bij te wonen. Verondersteld wordt, dat de gou verneur van Australisch Nieuw Guinea ook bij de delegatie zal behoren. Zoals bekend zal de Nederland se regering bij de opening van de Nieuw Guinea-raad vertegen woordigd worden dooi minister i'oxopeus en staatssecretaris Bot van .binnenlandse Zaken. OUDEN VAN DAGEN" W ILLEN' VERHOGING GROND-BEDRAGEN A. O. W. Het centraal orgaan samenwer kende organisaties IC. O. S. O. vertegenwoordigende de Algeme ne Bond van Ouden van Lagen, ue buiiu voor btaatspensionermg. do rcueratie van nonden van Ouden van Lagen en de Unie van Katholieke Ltocesane Bonden, heeft aan ds Sociaal Economische Raad schriftelijk verzocht de re gering te adviseren om de grond- oedragen van de A. O. W. te ver hogen. De uitkering krachtens de A. O. Vv. is onvoldoende voor een menswaardig bestaan, zo zegt itet orgaan. Celen moeten op 65- jarige leeftijd de hulp inroepen van Sociale Zaken, waardoor zij worden gedegradeerd tot arm lastigen. De bedrijfspensioen- tonusen zijn nu nog zo laag, dat zelfs zij die dit pensioen trekken, nog een onvoltooid inkomen ge n.c-ten. Het orgaan stelt voor, om de kosten, die door verhoging van de uitkering worden veroorzaakt, uit de algemene middelen te be .alen, zoals ook is gebeurd bij de algemene werkloosheidsverzeke ring. Verhoging van de A. O. W.- premie wordt namelijk voor velen bezwaarlijk geacht. Een afschrift van de brief is ge zonden aan de minister van So eialè Zaken en Volksgezondheid en de vooizitters van de fracties m de Tweede Kamer. In Marengo, een plaatsje ca 90 km ten westen van Algiers, zijn vijf leden van de thans ont bonden zgn. territoriale eenhe den gearresteerd. Zij worden er van verdacht o.m. vijftig grana ten, twee mitraillettes en 1.000 patronen te hebben gestolen. Dc territoriale eenheden werden enkele jaren geleden opgericht om het bevrijdingsfronl F. L. N.) te bestrijden, maar na de zgn. barricadenopstand in Al giers ontbonden. Bij een banketzaak m het centrum van Algiers is vrijdag avond een plastitke springla ding ontploft. De materiële schade is aanzienlijk, persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. Het is de tweede maal dat een dergelijke aanslag op de winkel werd gepleegd. Nederlandse marinemannen, gekleed in costumes „anno 1667" marcheren door de stra ten van Chatham in Engeland: een kleurig onderdeel van de plechtigheden rond de ophef fing van het Britse marine commando te N'ore, waarbij Nederland was uitgenodigd naar aanleiding van de be faamde tocht van Mic-hiel de Ruyter naar Chatham in 1667. GEHEIME SECTEN IN AUSTRALISCH NIEUW GUINEA De vice-gouverneur van Austra lisch Nieuw-Guinea, dl'. Gunther, heeft vrijdag een officiële mede deling gedaan over berichten betreffende een zogenaamde ge heime inheemse secte, cue gezu o ren heeft alle blanken te ver moorden. Hij zei dat inheemsen van het Teday Boy-type. die ..een- pak slaag" verdienden, beti okk :i waren bij een onruslstok- t.V* „Mau Mau secte" op het eiland Now Britam. Verreweg de meeste inheemse bewoners van crew Britain aan ue oostkust van Nieuw Guinea nebben een afkeer van „rite dwazen." Zij zijn ver- ntwaardigd over uitlatingen dat ar verzet zou zijn tegen het Aus- ttalische bestuur of dat de Dón ken zich zot gen zouden me 'ren maken. Het gouvernement wist „al eni ge tijddat een illegale groep was opgericht, die bekend staat tls de „Ingiat". Dr. Gunther zei lat het gouvernement tie activi teiten Van de Ingiat nauwlettend in hei oog houdt. KOUD WEEK. Er ontwikkelde zich tegen het weekeinde een depressie, die via IJsland naar Noord-Noorwegen bewoog. Achter deze storing stroomde grote hoeveelheden koude lucht en zal zich in ieder geval de eerstkomende 24 uur in deze lucht bevinden. De tem peraturen gaan dus verder naar beneden, maar de wind zal ons voor de nacht van zondag op maandag voor nachtvorst van betekenis behoeden. Vandaag zit ten we in de koude lucht, die boven de Noordzee buien geeft. Vooral overdag kan deze regen of hagelbui plaatselijk ook boven land voorkomen. Geleidelijk neemt de wind dan in kracht af. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. Noordwestelijke wind. Opklaringen maar ook enkele lokale buien. Matige tot krach- tige.fiangs de Waddenkust tijde lijk "harde noordwestelijke wind. overdag iets kouder. MAANDAG 27 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.05 11.40 0.20 0.30 n.m. 11.25 12.40 12.50 ZON MAAN op onder op onder maart 27 6.28 19.04 14.07 4.31 28 6.26 19.06 15.09 5.01 29 6.23 19.08 16.13 5.28 30 6.21 19.09 17.18 5.52 31 6.19 19.11 18.25 6.16

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1