riend L •ang I I Dr. Verwoerd terug in Zuid-Afrika Brandt spreekt met Erhard W eeroverzicht Studiecommissie over de vijfdaagse schoolweek ER BEVOLKING HOOGWATER ipSS il Aantal niet-blanke politieke leiders gearresteerd INSTORTING IN ZWEDEN WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Winst voor C. D. U. bij Gemeenteraads verkiezingen in Westduitse Staten 3 OPTIEK ONTVANGEN KORTINGEN 1 modern smaakvol en ruim gesorteerd ;L. 2575 ran Janse en Elisabeth le Zaamslag, Geratel ssestr. 7. 15 mrt. Peter t Jan ten Hoeven en Vlaria van Pienbroek, nt 'B.l, Gasmeteriaan tingitten. 11 mrt. Mart- is Pieter van Hoeve, von. te Sas van Gent, hristina van Doeselaar, voltrekkingen, 10 mrt. amiel van den Berge, n Jenny Cornelia Feli- j., jd. 11 mrt. Dhar- sad Rudy Hindori, 26 >n. te Vlissingen, en limone Hamelink, 26 j-, Richard Jacobus On- jm., won. te Biervliet. Maatje Koster, 21 j-, lartin Lucas Draijer, 21 n. te Amsterdam, en orhans, 21 j., jd.; Dirk 25 j., jm., won. te Har- atharina Santina Over- jd. 8 mrt. Janna Diele- .ved. van Martinus Op- mrt. Henri Leon de j., weduwn. van Mar- 12 mrt. Jan Marinus z. van Cornelis Bom Franeina Wlllemsen, 'burg. SRNEUZEN ode van 10 tot en met iben zich in deze ge* pstigd A. LeeuwensCaarls. tan 34, v. Amsterdam: enthum, Lange Kerk- St. Oedenrode: J ■idekade 58, van Am- M. van Lujjk, Dokwet n W. Souburg. traete, Nieuwe Kerk- Hoofdplaat; N. C. M- Irenestr. 31, naar Den Meijer, Goudenregen- ir Haarlem; Wed. A. laddet, Schoolweg t; M. F. M. Janssen;, rkstr. 17, naar Koe- Draaijer Voorhan;, naar Amsterdam. Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. .ii .i.» Verschijnt dagelijks DINSDAG 21 MAART 1961 17e Jaargang Nr 5246 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen EERSTE BLAD Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummerzaterdags 10 uur. Vijftienduizend blanke inwo ners van Zuid-Afrika hebben hun eerste minister, dr. Hen- -trik Verwoerd, op het Jan Smuts-vliegveld van Pretoria toegejuicht bij zijn aankomst aldaar uit Londen, waar hij de bijeenkomst van premiers van •anden van het Britse gemene best heeft bijgewoond. Op deze bijeenkomst heeft dr. Verwoerd, als bekend, de Zuid- Afrikaanse aanvrage om ook na 31 mei a.s., wanneer het de republikeinse staatsvorm krijgt, lid van het gemenebest te kun nen blijven, ingetrokken in ver band met de veelvuldige kritiek op de Zuid-Afrikaanse politiek an gescheiden rassenontwikke- ling („apartheid"). Een stilte viel over de menig- te toen een officier van de Zuid- Afrikaanse luchtmacht opstond om als voorzanger De stem van Zuid-Afrika", het nationale volkslied en andere nationale liederen aan te heffen, die door de menigte uit volle borst wer den meegezongen. Verwoerd zwaaide met zijn zwarte hoed vanaf de trap van het vliegveld naar de verwel- komers. Bij de aankomst van de premier werden 21 saluut schoten afgegeven. Terwijl dr. Verwoerd een erewacht inspec teerde, vlogen negen. „Sabre"- straaljagers over het ontvangst toneel. De politie had uitgebreide veiligheidsmaatregelen geno men. Premier Verwoerd zei tot de belangstellenden„Zuid-Afrika zal. na zijn terugtrekking uit het Britse gemenebest, sterker dan ooit naar voren treden. Wij hebben ons bevrijd van de druk der Afrikaanse en Aziatische leden, die de leiding over het gemenebest aan zich hebben getrokken. Wij zijn niet bereid ons door hen te laten dicteren, wat wij moeten doen". Zich speciaal tot de Engels sprekende Zuid-Afrikanen rich tende, zei Verwoerd: „Ik weet, dat het u droef te moede was, toen u vernam dat de Unie haar aanvrage voor voortgezet lid maatschap van het gemenebest moest intrekken. Maar ik ver zeker uwij hebben onze vriendschap met Groot-Brittan- nië versterkt". De Zuid-Afrikaanse eerste mi nister zei ook,,Wat wij hebben gedaan, deden wij voor Zuid- Afrika en wij verdienen niet ge prezen te worden, daar er geen andere keus was". Hij voegde hieraan toe„Zuid- Afrika heeft geen nederlaag ge leden, maar een overwinning geboekt". Dr. Verwoerd werd na deze v/oorden stormachtig toege juicht. CONTROLE INVOER VAN DE V. N. IN KONGO De vice-premier van de cen trale Kongolese regering, Del- vaux, heeft verklaard, dat de Kongolese regering in Matadi een doeltreffende controle wil instellen op alle invoer van de Ver. Naties, „om uitbuiting van onze huidige ellende uit te scha kelen" en om fraude tegen te gaan. De minister zei voorts, dat in de plaatsen van het gebied van Matadi, waar geen troepen van de Ver. Naties zijn, het leven zijn normale loep heeft hervat. „Maar de sfeer blijft gespannen en de bevolking is onverzoenlijk in haar vijandige houding tegen over terugkeer van de soldaten van de Ver. Naties. De minister van Binnenlandse Zaken van de centrale regering, Cyrille Adoula, zal de delegatie van de Kongalese statenbond op de a,s. bijeenkomst van de Ver. Naties leiden. De minister zou donderdag uit Lecpoldstad naar New York vertrekken. De politie heeft maandagmor gen vroeg in geheel Zuid-Afrika toegeslagen en een aantal niet- blanke politieke leiders gearres teerd. HET PROCES- CHMIELEWSKI Voor de rechtbank te Ansbach, in West-Duitsland, is het proces voortgezet tegen de voormalige commandant van het concentra tiekamp te Gusen Karl Chmie- Tewski, die wordt beschuldigd van moord op 297 geïnterneer den. De uit Dortmund afkomstige getuige Hans Heide deelde het volgende staaltje mede van Chmielewski's optreden. In de smidse van het kamp werkten vier oudere Poolse priesters. Chmielewski, die hen gadesloeg, bemerkte dat een van hen onder zijn kleding een kruis aan een ketting droeg. Hij vroeg hem, of hij dit kruis wilde behouden, waarop de priester bevestigend antwoordde. ..Goed", zei Chmielewski, „de ketting moet hij afgeven, maar het kruis mag hij houden". Daar op liet hij het kruis door een SS-er, die zich bij hem bevond, op de borst van de priester vast nagelen. Een andere getuige verklaarde dat Chmielewski Joden in die reusachtige kamplatrine had laten verdrinken en dat hij hon den tegen geïnterneerden had opgehitst. De actie werd ondernomen slechts enkele uren voor de ver wachte terugkeer uit Londen van premier Verwoerd. Voor de arrestaties is geen reden opgegeven. In Johannesburg zijn vijf per sonen aangehouden. Zondagavond waren in Johan nesburg pamfletten met de naam van het verboden „Pan-Afri- kaanse congres" op muren ge plakt. Op de pamfletten stond te lezen: 21 maart dat van de strijd. Eigen vrrHtine van So- boekwe en andere P.A.C.-leiders. Eisen opheffing verbod P.A.C." Robert Mangaliso Soboekwe, de voorzitter van het Pan-Afri- kaanse congres, zit op het ogen blik een gevangenisstraf van drie jaar uit wegens opruiing. Volgens berichten van niet- blanke politieke zijde zouden de arrestaties verband houden met de plannen voor het houden van Jgj^ers een „al-Afrikaanse conferentie" op zaterdag en zondag a.s. in Pieter Maritzburg. De vijf in Johannesburg gearresteerde per sonen waren bestuursleden van deze conferentie. Vandaag, 21 maart, zal het één jaar geleden zijn, dat in Sharpe- ville de politie het vuur opende op demonstranten, waardoor 69 Afrikanen werden gedood en 180 gewond. Over het gehele land zouden vandaag herdenkings diensten worden gehouden, doch in verband met het verbod van het Pan-Afrikaanse congres en het Afrikaanse nationale con gres, de twee grootste Afrikaanse politieke organisaties, verwacht men niet dat deze diensten een groot gehoor zullen trekken. In Kaapstad hebben geen ar restaties plaats gehad, doch in Durban werd één Afrikaan aan gehouden. Tot de arrestanten in Johannesburg behoort de oud secretaris-generaal van het ver boden Afrikaanse nationale con gres Doema Nokwe, die als ver dediger optrad in het hoogver- raadproces in Pretoria. Volgens waarnemers in Johan nesburg schijnt de politie Afri kaanse leiders te arresteren, die de leiding zouden kunnen hebben bij demonstraties tegen premier Verwoerd in verband met het terugtrekken van Zuid-Afrika uit het gemenebest en ter her denking van de schietpartij in Sharpeville een jaar geleden. In het gehele land zijn de vei ligheidsmaatregelen verscherpt in verband met de terugkeer van premier Verwoerd. In totaal werden tien Afri kaanse leiders aangehouden, on der wie de vice-voorzitter van de liberale partij Jordan Ngoebane, twee geestelijken en enkele lei dende figuren van het verboden Afrikaanse nationale congres. De arrestaties werden verricht in Johannesburg, Durban, Bloem fontein en Port Elizabeth. Allen zullen vandaag in Johan nesburg voor de rechter ver schijnen op de beschuldiging van overtreding van de wet inzake onwettige organisaties en die in zake onderdrukking van het communisme. Volgens de politie waren alle gearresteerden lid of oud-lid van een commissie van Afrikaanse die de zaterdag a.s. in Pieter Maritzburg te houden conferentie heeft georganiseerd. r ruw -r In liet Zweedse mijnstadje Idkerberget, heeft zich volkomen onverwacht een instorting van oude mijngangen voorgedaan, welke wonder hoven wonder aan niemand het leven heeft gekost, maar welke grote schade heeft aangericht. Omdat verdereinstortingen worden verwacht, zijn 26 gezin nen uit de omgeving van de pa» ontstane diepe kuil naar veiliger oorden overgebracht. Be foto laat zien welk een groot gat in het landschap is gevallen. Adv.) Amerik. ruimteproef. Een Amerikaanse „Mercury" ruimtecabine van het type waar mee dit jaar een bemande ruim tevaart zal worden gemaakt, is beproefd. De cabine werd met behulp van een raket tot c.a. 12 km hoogte geschoten, steeg ver volgens, los van de raket, tot ongeveer 15 km en daalde aan een parachute. Door sterke wind kwam de cabir ongeveer 22 km van de plek waar zij volgens de berekeningen had moeten neer komen. Hoewel de proef niet in alle opzichten een succes is gewor den de cabine werd tijdens de vlucht beschadigd en de para chutes hebben niet geheel naar behoren gewerkt zou een ruimtevaarder de vlucht hebben overleefd. Dit heeft een woord voerder van het bureau voor lucht- en ruimtevaart (NASA) meegedeeld. Uit Spanje naar Frankrijk: Pokkenbriefje. De Franse gezondheidsdienst heeft meegedeeld, dat tot nader order alle reizigers, die komend uit de richting Spanje de Franse grens overschrijden een bewijs van inenting tegen pokken moe ten kunnen overleggen. Deze maatregel omvat ook uit Neder land komende reizigers, die een bezoek brengen aan Spanje en wier terugreis door Frankrijk voert. De burgemeester van West- Berlijn en socialistisch kandidaat voor het bondskanselierschap, Willy Brandt, heeft de christen democratische minister van Eco nomische zaken en vice-bonds- kanselier Erhard voorgesteld te streven naar gemeenschappelijke verklaringen op politieke demar ches van de Sowjet-Unie. Brandt heeft de afgelopen tien dagen een bezoek aan de Ver enigde Staten gebracht en o.m. gesproken met president Kenne dy- In Washington meent men dat de Sowjet-Unie zal proberen de verkiezingsstrijd in West-Duits- land te gebruiken. Het zou daar om, bijvoorbeeld door gemeen schappelijke verklaringen op het gebied van de buitenlandse poli tiek, nuttig kunnen zijn „de Sow- jets duidelijk te maken dat het onmogelijk is de Duitsers op een punt van levensbelang tegen elkaar uit 'te spelen", aldus Brandt. Brandt zei zeer tevreden te zijn over zijn besprekingen in de Verenigde Staten. Hij voegde hier aan toe niet bevreesd te zijn dat West-Duitsland de vriend schap van de Amerikanen zal verliezen, maar wel dat de in vloed van de bondsrepubliek zal verminderen. „Het immobilisme is geen antwoord op het Ameri kaanse verlangen te zoeken naar nieuwe wegen en de internatio nale spanning te verminderen en een einde te maken aan de kou de oorlog". Brandt zei voorts dat de be trekkingen met Polen op een nieuwe basis moeten worden ge grondvest. GUUR WEER. Tussen een krachtig gebied van hogeluchtdruk, dat zich op de oceaan ten westen van de Britse eilanden onverminderd handhaafde en een depressie, die sterk in betekenis toe nemend over Zuid-Scandinavië naar het zuiden is getrokken, heeft zich boven de Noordzee een stormveld uit noordwest tot noord van windkracht 9 tot 10 ontwikkeld, dit veld begon zich maandagavond geleidelijk tot aan ons kustgebied uit te brei den. Ook vandaag zal er nog veel wind zijn, alhoewel het er naar uit ziet dat de windkracht al weer geleidelijk gaat afnemen. Er wordt uit het noorden koude DINSDAG 21 MAART Breskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden v.m. 4.48 5.23 6.03 6.13 n.m. 5.16 5.51 6.31 6.41 en onstabiele lucht aangevoerd waarin regel-, hagel- en zelfs natte sneeuwbuien voorkomen. Het weer draagt hierdoor een guur karakter. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van dinsdag ochtend tot dinsdagavond. Afnemende wind. Nu en dan buien met regen, hagel of natte sneeuw, afgewis seld door enkele opklaringen. Stormachtige tot krachtige wind uit noordwest tot noord. Guur weer met maximumtemperatu ren van omstreeks 6 graden. ZON MAAN op onder op onder maart 22 6.40 18.56 9.54 0.35 23 6.38 18.57 10.35 1.35 24 6.35 18.59 11.21 2.28 2» 6.33 19.01 12.12 3.15 26 6.30 19.02 13.08 3.56 27 6.28 19.04 14.07 4.31 In verband met het spe ciale karakter, dat de school als onderwijs- en opvoe dingsinstituut inneemt, ver dient het aanbeveling dat de te verwachten snelle ont wikkeling van de vijfdaagse werkweek met de nodige bedachtzaamheid wordt ge volgd. Aangezien de nood zaak tot invoering van een vijfdaagse schoolweek thans sociaal noch pedagogisch aanwezig is; is het ook niet gewenst een aanbeveling tot algemene invoering te geven. Dit is een van de conclusies van de door de Algemene Neder landse Onderwijzers Federatie (A.N.O.F. i ingestelde commissie, die een onderzoek heeft ingesteld naar de consequenties van de vijfdaagse werkweek voor de school. De opdracht tot een der gelijke studie gaf de algemene vergadering van de Nederlandse onderwijzers vereniging in 1958 aan haar hoofdbestuur. Op ver zoek van de A.N.O.F., waarvan levenspatroon. De commissie behalve de N.O.V. ook de Katho- geeft in dit geval in overweging: lieke- en protestant christelijke onderwijzersverenigingen deel uitmaken, werd de N.O.V.-com missie omgezet in een A.N.O.F.- commissie. In haar interim-rap port heeft de commissie de hoofdbesturen van de drie on derwijzersorganisaties met be trekking tot het lager onderwijs de volgende suggestie gedaan: 1. Het is niet gewenst, dat de school bij de invoering van de vijfdaagse werkweek resp. schoolweek een vooruitstrevende positie inneemt. 2. In verband met het specia le karakter, dat de school als on derwijs- en opvoedingsinstituut inneemt, verdient het aanbeve ling dat de te verwachten snelle ontwikkeling van de vijfdaagse werkweek met de nodige be dachtzaamheid wordt gevolgd. 3. Daar de noodzaak tot in voering van een 5-daagse school week sociaal noch pedagogisch aanwezig is, acht de commissie het nu niet gewenst een aanbe veling tot (algemene) invoering te geven. Dit oordeel berust op de tot nu toe beschikbare gege vens, maar houdt niet in, dat deze bij een verdere bestudering van de komende situatie gehand haafd zal blijven. 4. Evenwel kunnen er zich lokale of regionale omstandig heden voordoen, waarbij de school zich zal moeten aanpas sen aan het daar heersende a. De invoering van een be perkt aantal vrije zaterdagen kort voor en na de zomervakan tie; b. Invoering van vrije za terdagen gedurende het gehele zomerhalfjaar half meihalf september). 5. Bij de beoordeling van de wenselijkheid van de invoering van vrije zaterdagen acht de commissie het gewenst dat met oe opvattingen van de ouders err de leerkrachten rekening wordt gehouden. 6. De commissie acht de com pensatie van de uren door ver lenging van de schooltijden aan te bevelen boven het laten ver vallen van de vrije woensdag middag. De hoofdbesturen van de drie onderwijzersorganisaties moeten zich over de conclusies van het interim-rapport nog beraden, waarna de A.N.O.F. nader haar standpunt zal bepalen. Soekarno over grootste moskee ter wereld President Soekarno van Indo nesië heeft meegedeeld dat Dja karta de grootste moskee ter wereld zal hebben. De moskee zou ruimte bieden aan 25.000 mensen. Voorts zou op het mos keeplein nog plaats zijn voor 35.000 tot 40.000 mensen. Minister Sauer gewond. De plaatsvervangende Zuid- Afrikaanse minister-president, Sauer, is bij een verkeersonge luk gewond geraakt. Hij werd o.m. met drie gebroken ribben en wonden aan het gezicht in een ziekenhuis te Stellenbosch opgenomen. Sauers auto geraak te van de weg, reed tegen een muurtje en sloeg over de kop. De enige andere inzittende, de achtjarige kleinzoon Johan Kri- ge ,\veid aan gezicht en knie ge wond. De 63-jarige Sauer beheert de portefeuille van landerijen, bos bouw en openbare werken. Mevrouw Sauer bevindt zich op het ogenblik in Nederland waar zij te Laren een cursus van enkele weken volgt in het weven van wandtapijten. Zij en een paar andere Zuid- afrikaanse dames wilden zich deze kunst meester maken om een wandtapijt voor een rege ringsgebouw in Zuidafrika te kunnen weven. De cursus is één van de pro grammapunten van een reis van zes weken aan verschillende Europese landen. Babi/ zonder paspoort Omdat een zes maanden oud jongetje van Nederlandse ouders niet op een paspoort was vermeld van een Neder landse familie, die het per K.L.M.-vliegtuig van Sydney zouden begeleiden naar Am sterdam, hebben de Australi sche autoriteiten geen toe stemming verleend de baby te laten vertrekken. De ouders van de baby, die vorig jaar uit Nederland zijn geëmigreerd en zich zouden vestigen in Victoria, hadden besloten naar het vaderland terug te keren. Vader en twee kinderen zouden per boot rei zen. moeder en de jongste per vliegtuig. De dag nadat haar man en de oudste twee kinderen van Melbourne uit waren vertrokken, kwam de echtgenote om bij een ver keersongeluk. De baby werd opgenomen in het gezin van de Nederland se familie Van Veen. De heer Van Veen wist een andere Nederlandse familie te be wegen de baby mee te nemen op de vliegtocht van Sydney naar Amsterdam. De officiële papieren voor de baby zullen nu eerst in orde worden ge maakt. Adenauers C.D.U. heeft zondag bij de gemeenteraadsverkiezin gen in de Westduitse staat Noordrijn-Westfalen de meeste stemmen behaald. De winst van de C.D.U. werd voor een groot deel behaald ten koste van dé kleine partijen. De socialisten hebben in Ne- der-Saksen de leiding behouden De christen-democraten hebben hier echter flinke winst ge boekt, vaak ten koste van de socialisten. De winst van de C.D.U. is nog al gelijkelijk verdeeld over de ge hele deelstaat. Dit duidt er vol gens waarnemers op dat er ook andere dan plaatselijke kwesties een rol hebben gespeeld. De partijleiders hebben voor de verkiezingen verklaard dat zij deze beschouwen als een „inlei ding" op de parlementsverkie zingen, die in september gehou den zullen worden. Daarom heb ben vele leiders zich bij hun toe spraken gecontreerd op nationale kwesties. Het is mogelijk dat de christen-democraten geprofi teerd hebben van de economi sche hausse in West-Duitsland. 1960 was voor de West-Duitsers een echt welvaartsjaar. De levensstandaard steeg en werk lozen waren er niet. De C.D.U. is op federaal niveau de regerings partij. De einduitslag in Noordrijn- Westfalen, die echter nog niet officieel is, luidt als volgt: C.D.U. 3.759.116 45 procent) S.P.D. 3.401.098 (40,7 procent) F.D.P. 8.50.797 (10,2 procent) In 1956 was de stand: C.D.U. 2.899.248 38,2 procent) S.PjD. 3.351.020 44,2 procent i F.D.P. 731.447 (9,6 procent). De overige partijen hebben dit keer een nog kleinere rol ge speeld dan in 1956. In Neder-Saksen heeft het grote verlies, dat de „Deutsche Partei-' (D.P.) heeft geleden, de aandacht van waarnemers ge trokken. De uitslag in Neder-Saksen luidt socialisten 1.333.070 38,8 pet i Christen-democraten 968.909 (28.2 procent) Deutsche Partei 320.734 9,4 pet B.H.E. 289.203 (8,4 procent) F.D.P. 237.193 (6,9 procent) In 1956 waren de percentages ais volgt. Socialisten 38,6. Chris ten-democraten 20,5, D.P. 15.4, B.H.E. 10,8 en F.D.P. 7,2. BELGISCHE KAASIMPORTEURS ONTHUTST De Belgische kaasimport' ïrs zijn door de herwaardering van de gulden onthutst en bitter ge stemd. Zij beschouwen haar als een beschaming van het goed vertrouwen dat zij in de Bent- luxpartner hadden. Hun organi satie. de ..beroepsvereniging in voerders en groothandelaren in kaas", heeft dit per brief doen weten aan het Produktschap voor Zuivel. In een vergadering, die de beroepsvereniging op 11 maart hield, zo wordt in de brief gemeld, waren de gemoe deren dermate verhit dat er ge speeld werd met de gedachte aan totale blokkering, van de kaasinvoer gedurende 1 maand en aan een totale stopzetting der betalingen. Omdat zij het echter zouden betreuren dat hun Hollandse collega's door een of andere actie benadeeld zouden worden, hebben de Belgische kaashan delaren, die hun koersverlies op f 220.000 tot 250.000 schatten, etrst een beroep gedaan op de Nederlandse minister van Fi nanciën en het Produktschap om dat koersverlies opgeheven te krijgen. Aan de minister van Financiën hebben zij verzocht, de facturen voor kaasleveringen aan België van vóór de herwaar dering te mogen verrekenen tegen een kotrs van 13,20 fran ken per gulden. Aan het Pro duktschap hebben zij nu in hun brief gevraagd, dat verzoek te ondersteunen. Het bestuur van het Produktschap zal de brief in zijn vergadering van woens dag a.s. bespreken. Ongeluk in Canadees ziekenhuis. In een ziekenhuis te Regina, in de Canadese provincie Sas katchewan. zijn vijf zuigelingen om het leven gekomen, doordat per ongeluk een boraxoplossing in plaats van gedistilleerd water in hun zuigflessen was gedaan. Vijf andere babies vertoonden ook vergiftigingsverschijnselen, maar hun toestand is niet ern stig.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1