Geen poging van Rahman meer? Eerste ontmoeting Rusk-Gromyko Het Benelux-gesprek in Brussel Conflict tussen Kerk en Staat in Polen Openhartig gesprek over vele onderwerpen Keizerlijk gezin van Perzië A.N.W.B. gaat proef nemen met voortgezette rij-opleiding MAANDAG 20 MAART 1961 17e Jaargang Nr 5245 BENDE MISDADIGERS ONTMASKERD HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER DOOR BURGELIJKE STAND DOOD VERKLAARD. De ,,Osservatore Romano'' over Hongarije. Opvarenden van gezonken vrachtschip gered. ZON- en MAANSTANDEN /rijetijdsverf kwaliteitsverf DE PRIJZEN VAN CONSUMPTIE AARDAPPELEN DE MOORD OP LOEMOEMBA RESOLUTIE VAN PARTIJEN OP NED. NIEUW-GUINEA. De gemeente Dantumadeel in moeilijkheden. Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De premier van de Maleise fe deratie, Abdoel Aahman, heeft zaterdag op een persconferentie in Londen meegedeeld dat hij voorzag dat er in Indonesië eni ge moeilijkheden zouden kunnen ontstaan nadat het land alle be trekkingen met Nederland had verbroken. Hij zei dat het zeer jammer zou zijn als er moeilijk heden zouden ontstaan. Beide partijen hadden gewei gerd zijn voorstellen voor een be heer over Westelijk Nieuw-Gui- nea of West-Irian te aanvaarden en er was niets meer wat hij zou kunnen doen. Rahman zei dat als er moei lijkheden in Indonesië waren .an dere landen daarbij zouden kun nen worden betrokken. Niemand zal daar voordeel van trekken maar er zal meer narigheid en meer ellende komen dan wij nu hebben." Over zijn voorstel voor een be heer over West-Irian zeide Rah man dat Indonesië dit alleen wil de als middel voor de overdracht van het gebied aan Indonesië. De Nederlanders wilden het zo niet. „Daarom kan ik niet veel doen. Ik kan alleen succes hebben als beide landen bereidheid tonen om tot een regeling te komen." Abdoel Rahman zei dat de Ne derlandse minister van Buiten landse Zaken, mr. J. Luns, wilde dat hij zijn bemiddelingspoging voortzet. „Maar ik kan niet veel doen als beide partijen weigeren naar mij te luisteren." De premier zei dat hij na zijn ontmoeting met minister Luns de Indonesische ambassadeur in Londen gesproken had. „Ik deel de hem mede hoe de zaken ston den opdat er geen misverstand mogelijk zou zijn." Rahman zei dat Nederland on Indonesië onvermurwbaar in hun standpunt inzake West-Irian wa ren geweest. Er is zoveel haat tussen deze landen." HU zei dat de jongste maatre gel van Indonesië om alle betrek kingen met Nederland te verbre ken „de koude oorlog bijna tot een kookpunt had gebracht. Ver volgens maakte hij zijn opmer king dat hU moeilijkheden in In donesië voorzag. „Het ligt op het kruispunt van Europa naar het Verre Oosten" .„Ai wat ik nu kan doen, is bidden dat er geen openlijke botsing zal komen." Op een vraag of hij meende dat er een mogelijkheid was voor een beheerschap waarbij India, Ma- Iakka en Australië betrokken zouden zijn, antwoordde de pre mier dat dit zijn plan was ge weest, maar dat dit afhing van de bereidheid van de landen om een beheerschap te aanvaarden. Daar noch Indonesië nóch Ne derland het wilde aanvaarden had het geen zin met het voorstel voort te gaan. Op de vraag of hij de premier van India. Nehroe, gevraagd had zijn invloed aan te wenden, ant woordde Rahman„Neen, dat heb ik niet gevraagd." Volgens A.F.P. werd aan de Maleise premier gevraagd: „Ge looft u niet dat Nederland de zaak vertraagt door Westelijk Nieuvv-Guinea te willen behou den, en dat de Nederlandse hou ding te vergelijken is met de po litiek van Zuid-Afrika?" Hierop antwoordde de premier „zeker niet. De Nederlanders hebben maatregelen genomen om de vooruitgang van de plaatselij ke bevolking te verzekeren en hebben onafhankelijkheid aan Westelijk Nw-Guinea beloofd." (Adv.) een modern kapsel wil zeggen., in de eerste plaats, gezond haai en goed verzorgd, hier zorgen wij met een pijnlijke nauwgezetheid voor. De Westduitse politie heeft te Frankfort meegedeeld dat zij een internationale bende mis dadigers heeft opgerold. Dertig mensen zijn in hechtenis ge nomen van wie een aantal een reeks inbraken zou hebben ge pleegd bij Zwitserse juweliers en bonthandelaren. De buit werd naar West-Duitsland ge smokkeld en daar verkocht, hoofdzakelijk aan prostituees. Goederen, ter waarde van bijna een kwart miljoen, zijn gevon den. Volgens de politie had de bende contact met andere ben den tijdens internationale sport wedstrijden. De drie Benelux-landen zullen op ambtelijk niveau alsnog pro beren overeenstemming te bren gen in hun standpunt jegens de voorstellen van president De Gaulle voor de politieke organi satie van het „Europa der Zes". Hiertoe hebben de drie ministers van Buitenlandse Zaken van Ne derland, België en Luxemburg zaterdag tijdens een gesprek in Brussel besloten. REGEN EN WIND. Noordwestelijke winden, ver oorzaakt door een krachtig en omvangrijk gebied van hoge luchtdruk. 1000 km ten westen van de Britse eilanden, voerden tijdens het weekeinde koude en onstabiele lucht aan. Boven zee ontwikkelden zich hierin regen en hagelbuien, die landinwaarts werden gedreven. De tempera turen bleven bij 7 a 8 graden ste ken. Zondagavond naderde een rug van hoge luchtdruk, vergezeld van langduirge opklaringen en weinig wind. De fliuke uit straling had tot gevolg dat de temperaturen tot beneden het vriespunt daalden, en zware nachtvorst voorkwam. Een actieve depressie die over Groenland oostwaarts trok, ver plaatst zich naar Zuid-Scandina- vië. Als gevolg hiervan zal de westelijke wind op de Noordzee aanwakkeren en in ons land tot krachtig, aan de kust tot hard, toenemen. Een naderend warmte- front zal bovendien tijdelijk re gen veroorzaken. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van maandag echtend tot maandagavond. GUUR WEER. Veel bewolking met tijdelijk regen. Matige tot krachtige en aan de kust harde wind tussen zuidwest en noordwest. Maxi mumtemperaturen van 5 tot 8 graden. MAANDAG 20 MAART FVieskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.05 4.40 5.20 5.30 n.m. 4.31 5.06 5.46 5.56 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk heeft zaterdagavond gedurened vijf uur hesp» j.-dr-gen gevoerd met zijn Sowjet-ambtgenoot An drei Gromyko. Het was de eerste ontmoeting van beide ministers sinds de mis lukte topconferentie van vorig jaar. Na afloop van het onderhoud werd een communiqué uitgege ven waarin de ministers ver klaarden een openhartig gesprek te hebben gevoerd over een ver scheidenheid van onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Men sprak de hoop uit dat de be spreking zou leiden tot een beter wederzijds begrip van de stand punten dér beide regeringen en dat zij de bestudering van han gende problemen zou vergemak kelijken. Lincoln White, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, wilde alleen zeggen dat onder meer over Laos was gesproken. Waarnemers zeiden dat de Verenigde Staten van plan waren de Sowjet-Unie mee te delen dat zij Sowjet militaire hulp aan de linkse strijdkrachten in Laos ernstig Qpvatten. Volgens diplomatieke kringen vormden de besprekingen een be- gin van een periode van „rustige diplomatie" waarbij de Verenig de Staten willen bereiken dat de Sowjet-Unie oplossingen aan vaardt voor de crisis in Laos, Kongo, voor ontwapening en an dere internationale problemen. De bezorgdheid over Laos over schaduwde de vriendschappelijke sfeer. Beide ministers waren in een goede stemming toen zij voor de fotografen poseerden en grapjes maakten. Naar verluidt zou Rusk van mening zijn dat de Sowjet-poli- tiek tegenover Laos de sleutel vormt voor de onmiddellijke 'toe komst der Amerikaans-Russi sche betrekkingen. Rusk had eerder een onderhoud met de Zuidslavische minister van Buitenlandse Zaken. Deze laatste verklaarde zeer voldaan te zijn over dit gesprek dat o.m. betrekking had op de ontwape ningskwestie en Kongo. De nieuwste foto uit Teheran van zijn gemalin Earali Diba, (lie de Cyrus op de arm houdt. de sjah van Perzië met Perzische troonopvolger Het Vaticaanse blad „Osser- vatcre Romano" schrijft naar aanleiding van arrestaties van Hongaarse geestelijken in de laatste tijd dat zich een merk bare verscherping van de ver volging van Rooms-Katholieke geestelijken in Hongarije af tekent. De communistische leiding in Hongarije oefent op het ogen blik een sterke druk uit op de bisschoppen die in beginsel vrij zijn, maar in feite gevangenen van de bureaucratie en het poli- tie-apparaat, om hen ertoe te brengen definitief het hoofd te buigen. Vijttien uitgeputte mannen zijn zaterdag bij de kust van Queens land door de vrachtboot „Iron Flinders" van 1400 ton gered'. De mannen hadden 11 uur in een bootje op een woelige zee rond gedreven. Het zijn de opvarenden van het 469 ton metende vracht schip „Verao", dat eerder op de dag gezonken was. Een bommenwerper van de Australische luchtmacht had met behulp van radar de „Iron Flin ders" naar de reddingsboot ge leid waarin de schipbreukelingen zich bevonden. (Adv.) De twee machtigste mannen in had gezegd, dat de Polen, de R.K. primaat kardinaal sc^°PPen met hun Wyszynski, en de leider der com munistische partij, Gomulka, zijn in het weekeinde openlijk met el kaar in botsing gekomen. Een maand vóórdat er in Po len verkiezingen zullen worden gehouden. ZON MAAN op onder op onder maart 21 6.42 18.54 9.19 22 6.40 18.56 9.54 0^35 23 6.38 18.57 10.35 1.35 24 6.35 18.59 11.21 2.28 25 6.33 19.01 12.12 3.15 De heer J. Kemper uit Gref- rath i Duitsland i is op het ge meentehuis van Areen tot de on aangename ontdekking gekomen, dat hij daar sinds 1936 als over leden is ingeschreven. Tot deze ontdekking kwam hij toen hij op de secretarie een geboorte-akte van hemzelf en van zijn jongere broer en de overlijdensakte van die broer wilde hebben. De amb tenaar kwam tot de conclusie, dat hij blijkens de stukken al 25 jaar geleden was gestorven. „Dus ben ik eigenlijk dood was de wat wrange heer Kemper mededelingen, verstrekt. Een zo streng formeel stand punt wilde de burgelijke stand nu ook weer niet innemen, te meer toen bleek, dat de destijds optredende ambtenaar een ver gissing had gemaakt door de na men van de twee broers Kemper te verwisselen. Ambtelijk moet de heer J. Kemper opnieuw in het leven ge roepen worden door het aan brengen van een correctie in de overlijdensakte. Gelukkig is de geboorteakte nog aanwezig. Deze kan als grondslag dienen voor de „papieren verrijzenis". De kardinaal sprak zaterdag in een Vastenpreek met klem de be schuldiging die Gomulka zater dag had geuit tegen, als zou het Vaticaan trachten zijn vijandig heid tegenover de Poolse volksre publiek over te brengen op de Poolse hiërarchie. Mgr Wyszynski zei dat het niet juist is, dat in Polen onder in vloed van het Vaticaan een syste matische strijd tegen de staat wordt gevoerd. Hij bestreed te vens de verklaring van Gomulka conclusie van de °P een verkiezingsbijeenkomst, op de ambtelijke dat in Polen de R. K. Kerk niet zou worden vervolgd. In dit verband noemde de pri maat enige organisaties die zijns inziens ten doel hebben het atheïsme te verspreiden. Hoewel hij niet met name de communis tische machthebbers noemde, was het volkomen duidelijk dat hij hen op het oog had, toen hij zei: „Ik zeg u. Caesars, dat ge u voor goed moet buigen en slechts Hem moet dienen en niemand anders." Zaterdag had de kardinaal, nog geen uur na de verkiezingsrede van Gomulka, verklaard dat de R. K. Kerk niet zou ontkennen dat zij een opstandeling is Poolse bis- ziel in het Vaticaan vertoefden, betekende een streep door de verwachtin gen dat de staat met omzichtig heid zijn verhouding tot de R. K. Kerk zou behandelen in dé perio de vóór de verkiezingen. Waarnemers herinneren er aan, dat Gomulka bij de vorige ver kiezingen, in 1957, kon rekenen op de machtige steun van de R. K. Kerk in het overwegend R. K.-Polen bij zijn „democratise- ringsprogramma" na het Stali nistische tijdperk. Sindsdien is de houding van de regering tegen over de Kerk steeds scherper ge worden. Volgens de Kerk wordt tegen het godsdienstonderwijs op de scholen geageerd, terwijl voorts de staat zich meester zou maken van goederen die de Kerk als haar eigendom beschouwt, en de kerkelijke goederen buitensporig zou belasten. Het is echter nog niet duidelijk welke invloed dé spanning tussen Kerk en staat op de kiezers zal hebben. De deskundigen van de drie landen, die in Parijs deelnemen aan de voorbereidingen voor de nieuwe „Europese topconferen tie", welke op 19 mei in Bonn zal worden gehouden, zullen dinsdag in de Belgische hoofdstad bijeen komen om afzonderlijk aan de hand van richtlijnen van de drie ministers een gezamenlijk Bene- luxstandpunt te trachten te for muleren. Nóch minister Luns, nóch mi nister Wigny, gingen in op de vragen van journalisten na af loop van het gesprek over de aard van de richtlijnen. Minister Wigny waarschuwde slechts voor een te groot optimisme door te verklaren dat het inschakelen van de deskundigen „in ieder ge val de hoop en de wens van de ministers uitdrukt om tot een op lossing te komen." De Belgische minister, die de voorstellen van president De Gaulle heeft aanvaard, voegde hier nog aan toe, dat eenstem migheid onder de zes landen vóór aanvaarding van de plannen vereist is. „Daarom moeten ook wij proberen een oplossing te vinden". Inmiddels is deze oplossing vol gens de Parijse correspondent van het Belgische blad „La Der- nière Heure" nog lang niet ge vonden. „Nederland handhaaft Verscheidene factoren, zoals de goede oogst, de betrekkelijk geringe exportmogelijkheden, de geringere vraag in het binnen land door de minder goede houdbaarheid en het zachte voorjaarsweer, zijn de voor naamste oorzaken geweest van het feit dat de prijzen van con sumptieaardappelen, met name voor wat de exportrassen be treft, sterk zijn gedaald. Dit zegt de minister van Landbouw en Visserij in antwoord op vra gen van de Tweede Kamerleden de heren De Ruiter en Mellema. Voor een paniekstemming blijkt geen aanleiding. Con sumptieaardappelen behoren tot de produkten, waarvoor geen overheidsgaranties van kracht zijn. Voor deze produk ten is de prijsvorming geheel vrij. Aangezien de huidige marktsituatie is toe te schrijven aan factoren, die tot de normale oogst- en afzetrisico van de teler behoren, zijn van over- heidszijde voor dit produkt geen maatregelen te verwach ten. Naar de mening van de minis ter ligt hier een taak voor het bedrijfsleven zelf. De minister heeft met voldoening kennis ge nomen van maatregelen, die door het Produktschap voor Aardappelen ter ondersteuning! van de markt zijn getroffen. Het is hem verder bekend dat ook het Landbouwschap zich be raadt op de vraag op welke wijze, indien nodig, verdere steun aan de aardappelmarkt kan worden verleend. die hem werden Uit betrouwbare bron in New York wordt vernomen dat secre taris-generaal Hammarskjoeld aan Birma, Ethiopië en Mexico heeft verzocht elk een vooraan staande jurist te benoemen. De Koninklijke Nederlandse toeristenbond A. N. W. B. zal in het najaar beginnen een serie proeven te nemen om te komen tot een systeem van vrijwillige voortgezette rij-opleiding voor bestuurders van personenauto's, die reeds in het bezit zijn van een rijbewijs. In eerste instan tie wil men onderzoeken of er van de zijde van het publiek be langstelling bestaat voor zulk een voortgezette opleiding. Voorts hoopt men door de proeven gegevens te verkrijgen, die van nut zijn voor het defini tief vaststellen van de metho den welke bij de voortgezette opleiding moeten worden toege past. De A. N. W..B. overweegt om de voortgezette rij-opleiding onder meer te laten bestaan uit het signaleren van „gewoonte- fouten" (fouten welke bestuur ders zich in de regel niet reali seren) en het geven van onder richt om deze te voorkomen. Aanleiding tot een en ander is, dat enkele jaren geleden zowel de bond als de Rotterdamse po litie kennis namen van een Deze drie zouden een onderzoek moeten instellen naar de moord Engels systeem van voortgezet- op Loemoemba, ingevolge een de vorige maand door de Veilig heidsraad aangenomen resolu- De rede waarin de partijleider tis. te rij-opleiding, welk systeem in gewijzigde vorm door de Rot terdamse politie werd overge nomen. De goede ervaringen welke in Rotterdam met deze voortgezet te opleiding werd opgedaan waren in augustus 1959 voor de A. N. W. B. aanleiding om deze zaak in studie te nemen. Bij dit onderzoek werd gesteund op, behalve de reeds genoemde Rotterdamse ervaringen, de er varingen van de dienst van de A. N. W. B. onder welke de ver keerstechnische opleiding van de wegenwacht ressorteert. Ver der bleken van groot belang ge gevens welke werden verkregen met het examineren van autorij schoolhouders, en die waar de verkeers- en de juridische af deling van de bond over be schikten. Al deze gegevens wer den vergeleken met de ervarin gen van de Rotterdamse politie. Na deze vergelijking werd be sloten tot het nemen van de eerder genoemde proeven. De A.N.W.B. achtte reeds lang de noodzaak aanwezig om weggebruikers, die na het be halen van hun rijbewijs routine in het verkeer moeten opdoen, een mogelijkheid te bieden om de „vaak onbewust" aangeleerde verkeersfouten te corrigeren. De bond is van mening dat een der gelijke rij-opleiding een posi tieve bijdrage betekent tot een beveiliging van het steeds inten siever wordende verkeer. zijn besluit: geen politiek-Europa zonder Engeland", schrijft hij naar aanleiding van de voorbe reidende gesprekken, die de af gelopen dagen in de Franse hoofdstad vóór de conferentie in Bonn zijn gehouden. Volgens dit blad bestaat naar aanleiding van een verklaring van de Nederlandse afgevaardig de bij dit vooroverleg, baron De Vos van Steenwijk, in andere de legatiekringen de mening, dat „Nederland liever een politiek- Europa van Vijf zonder Ne derland zal zien ontstaan dan mee te werken aan een politiek- Europa der Zes zonder Enge land." „Het is zeker, dat minister Luns bijgenaamd het enfant terrible der Zes van plan is energiek zijn eigen politiek voort te zetten om Engeland bij de Europese samenwerking te be trekken." Drie partijen op Ned. Nieuw- Guinea hebben naar aanleiding van de Indonesische beschuldi gingen over opstand e.d. een re solutie aanvaard, waarvan o.m. aan de secretaris-generaal der Verenigde Naties, Dag Hammar skjoeld. een afschrift is gezon den. In deze resolutie zeggen de partij Orang Nieuw-Guinea. de Eenheidspartij Nieuw-Guinea en de partij Sama Sama Manusia, dat zij „de opruiende en leugen achtige propaganda van Indone sië niet meer tolereren". Mededelingen dat Papoea's in opstand zouden zijn gekomen tegen het Nederlands gezag wor den „grove leugens" genoemd. „Wij vluchten niet van ons eigen land. Daar is -geen reden voor. Wij leven hier in rust en vrede. Er is vooruitgang", zo wordt o.m. gezegd. Voorts wordt grote ontevreden heid geuit over „wapenleveran ties door West-Duilsland. Ameri ka en Rusland. Wij zijn ervan overtuigd dat deze wapens tegen ons gebruikt zullen worden. vVij wensen vrede en zelfstandigheid en niet ondergeschiktheid aan Indonesië." Afschriften van deze resolutie zijn voorts o.m. gezonden aan bondskanselier Adenauer, Paus Johannes, premier Abdoel Rah man van de Maleise federatie, de ministers Luns en Toxopeus. staatssecretaris Bot, de Neder landse en de Indonesische verte genwoordiger bij de Verenigde Naties en de Russische ambassa deur in Den Haag. De raad van de gemeente Dan tumadeel heeft zich vrijdagavond in een langdurige besloten zit ting bezig gehouden met een kwestie, die voor de gemeente zeer onaangename gevolgen zal hebben. Het Rijk heeft namelijk van de gemeente een bediag van 465.000 teruggevorderd, dat als voorschot aan de gemeentelijke dienst voor sociale zaken was verstrekt, maar dat tengevolge van fraude op onjuiste wijze is besteed. De fraude werd gepleegd door de ambtenaar van Sociale Zaken J. Z., die deswege onlangs dooi de Leeuwarder rechtbank werd veroordeeld tot 'n vrijheidsstraf. Hij kreeg de bijnaam „Sinter klaas van Dantumadeel", omdat hij grote bedragen zonder meer had uitbetaald als voorschot op uitkeringen aan mensen, die er om kwamen vragen. Ook het beheer van de gemeen telijke werkplaats voor minder validen in Dantumadeel zou niet volgens de voorschriften van het Rijk hebben plaats gehad, zodat het Rijk ook hiervoor een aan zienlijk bedrag zal willen terug eisen, dat verleend is als voor schot op de lonen van onrecht matig tewerkgestelde mensen. Aan de gemeentesecretaris van Dantumadeel. de heer D. J. Aut- sema, is met ingang van 12 juni op eigen verzoek op de meest eervolle wijze ontslag verleend na een periode van 43 jaar in de gemeentelijke dienst. Dit ontslag werd vrijdagavond door de gemeenteraad verleend. Naar vernomen werd bestaat er geen direct verband tussen de gepleegde onregelmatigheden en het ontslag van de gemeente secretaris.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1