Debat in Lagerhuis over uittreden van Zuid-Afrika Rusland bestelde voor millioenen in Nederland W eeroverzicht Gevolgen van Z.-Afrikaanse stap Aankomst Indische troepen in Kongo ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER RADIO de BUCK griep! kou? pijn! Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur t van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; pei maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 17 MAART 1961 17e Jaargang Nr 5243 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Premier MacMillan heeft don derdag in het Britse Lagerhuis uiting gegeven aan zijn diepe leedwezen over het feit, dat de Gemenebestbanden met Zuid- Afrika, die bijna vijftig jaar be staan, binnenkort zullen worden verbroken. Hij zei vooral de om standigheden die tot het Zuid- afrikaanse besluit hebben ge leid te betreuren. Tot 31 mei, de datum waarop de Unie een re publiek wordt, zal Zuid-Afrika deel blijven uit maken van het Gemenebest. Het Gemenebest is een ven nootschap van volkeren van verschillende rassen, zo zei de Britse eerste-minister. Hij hoop te dat het Zuid-Afrika mogelijk zal zijn in de komende jaren me' het Gemenebest samen te REACTIES OP HET UITTREDEN VAN ZUID-AFRIKA Albert Luthuli, één der voor naamste woordvoerders van de Afrikaanse gemeenschap van Zuid-Afrika, verklaarde „met grote vreugde" kennis te heb ben genomen van het standpunt der gemenebest-premiers. „Elke andere beslissing zou steun aan de apartheidspolitiek hebben betekend". Jonge Afrikanen, die zich bij Lancaster House hadden ver zameld, gaven uitbundig uiting aan hun vreugde. De leider van de Engelse La- bourpartij, Gaitskell. verklaarde dat toelating van Zuid-Afrika „rampzalige" gevolgen zou heb ben gehad, ook voor Rhodesië en Kongo. De Labourpartij had liever aezien dat de Zuidafrikaanse reeering haar rassenbeleid had gewijzigd. Slechts wanneer ver andering is gekomen in deze po litiek kan Zuid-Afrika weer wor den toegelafërï. Do New York Times schrijft over de uittreding van Zuid- Afrika uit het gemenebest, dat het gemenebest zal blijven be staan en dat Zuid-Afrika er eens in zal terugkeren. ..Zuid-Afrika had er in kun nen blijven, maar kon niet tevens van de andere leden ver wachten, dat zij de immorele politiek van rassenscheiding zouden goedkeuren of ook maar doodzwijgen", aldus het blad. „Het gemenebest wint meer door aan een beginsel vast te houden dan door het uittreden van Zuid-Afrika". De New York Herald Tribune vindt het uittreden bedroevend, maar acht het nog bedroeven- der, dat Zuid-Afrika een nieuwe stap heeft gezet „op weg naar afzondering, niet alleen van andere landen, maar ook van de beginselen waarnaar men sen van goede wil generaties lang hebben gestreefd". Koersdaling op de effectenbeurs van Johannesburg Bij opening van de effecten beurs in Johannesburg waren de koersen gisteren 15 tot 20 punten lager dan de slotkoersen van woensdag. De voorzitter van de beurs, John Ferguson, drong er gister morgen bij de beleggers op aan zich niet in paniek te laten bren gen. Leden van de beurs hadden voorspeld dat de noteringen zou den dalen, als Zuid-Afrika zich uit het gemenebest zou terug trekken. Stroom van aanvragen om Britse paspoorten in Johannesburg Na het uittreden van Zuid- Afrika uit het Gemenebest heeft zich bij de Britse voor lichtingsdienst in Johannesburg een stroom van gegadigden ge meld om een Brits paspoort aan te vragen. BOYCOT VAN ZUID-AFRIKA Nu Zuid-Afrika zich uit het gemenebest heeft teruggetrokken zullen de Afrikaanse leiders hun campagne tegen dit land nog met meer kracht gaan voeren dan voorheen, zo heeft Tom Mboya, voorzitter van de Panafrikaanse vrijheidsbeweging in Oost- en Midden-Afrika, donderdag in Nairobi verklaard. De afgevaar digden van deze beweging zullen op de bijenkomst van het Afri kaanse volkscongres, die de vol gende week in Cairo gehouden wordt, nieuwe stappen tegen Zuid-Afrika eisen, aldus Mboya. werken. MacMillan betuigde zijn instemming met de verklaring van dr. Verwoerd, dat Zuid- Afrika bereid is met die staten van het Gemenebest samen te werken welke zulks wensen, en dat de unie binnen het sterling- gebied blijft. „Van onze kant zullen wij ten volle met Zuid- Afrika samenwerken waar het kwesties van gemeenschappelijk belang betreft," zo verzekerde de premier. Gaitskell. de leider -ran de so cialistische oppositie, verklaarde dat het Gemenebest de ergste crisis in zijn bestaan heeft door staan. De in Zuid-Afrika toege paste apartsheidspolitiek noem de hij een voortduiende beledi ging voor de grote meerderheid van de volkeren van het Geme nebest. Hij sprak de wens uit dal het door deze politieke ont stane dilemma zal worden op gelost door een verandering in de politiek van de Unie, opdat ij weer tot het Gemenebest zal kunnen toetreden, Ir. antwoord op de vraag of de deur voor Zuid-Afrika open- Premier Verwoerd (links met tas) en de Engelse minister van Buitenlandse Zaken loTd Home bij liet verlaten van Lancaster Heuse, nadat I-Afrika de aan vraag voor li'.l .aasschap van het Gemenebeste heeft ingetrokken. blijft ingeval dit land zijn poli tiek wijzigt, verklaarde Mac Millan onder gejuich van de af gevaardigden dat dit het geval is. Hij bracht nulde aan de hou ding van dr. Verwoerd op de Gemenebestconierentie. ..Dit was de enige manier om uit het Gemenebest te gaan., n.l. met waardigheid," aldus de premier. Naar aanleiding van andere vra gen zei hij, dat kwesties betref fende het Britse staatsburger schap van Zuidafrixanen en an- dtre vraagstukken op het ogen blik worden bestudeerd. In de loop van een volgende week te houden debat zou de regering laten weten, door middel van welke wetsvoorstellen zij deze problemen denkt op te lossen. De „speaker" van het Lager huis weigerde een verzoek van de conservatieve afgevaardigde Anthony Fell, onmiddellijk een debat te houden, in te willigen. Fell, die tot de uiterste rechter vleugel behoort, sprak van „de mislukking van de regering om op de conferentie het beginsel van niet-inmenging in de bin nenlandse aangelegenheden van ledén-staten te handfiaven." De leider van de rechte: vleu gel, markies de Salisbury, heeft geweigerd een verklaring over de kwestie Zuid-Afrika af te leggen voordat volgende week het debat wordt gehouden. Tot op heden hebben 34 leden van het Lagerhuis een motie gete kend waarin het regeringsbeleid wordt afgekeurd. (Adv.) 1ORTERING EN MEESTE SERVICE Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Terneuzen Arrestaties in het Amerikaanse ministerie van Defensie Amerikaanse federale recher cheurs hebben woensdag in het Amerikaanse ministerie van De fensie 35 personen aangehouden die ervan worden verdacht een onwettige loterij te houden ten bedrage van 250.000 tot 500.000 dollar. Van regeringszijde werd ver nomen, dat reeds drie maanden lang heimelijk een onderzoek in deze zaak aan de gang was. De rechercheurs deden een inval in een afdeling waarin voornamelijk bevoorradings- en dienstpersoneel werkzaam is. Een grote hoeveelheid loten en een groot bedrag aan geld werden in beslag genomen. De gearresteerden zijn later op borgtocht vrijgelaten. Allen waren in ondergeschikte func ties werkzaam. PROFESSOR DE QUAY IN SURINAME Twee beelden van het bezoek, dat de Nederlandse eerste minis ter, prof. dr. J. E. de Quay, op het ogenblik brengt aari Suri name. Boven: Na zijn aankomst op het vliegveld Zanderij wandelt pre mier De Quay hier tussen de waarnemend gouverneur, dr. C. Nagtegaal (links) en de Suri naamse minister-president mr. S. D. Emmanuels. Onder: Prof. De Quay (midden achter tafel) in een bijeenkomst met de Surinaamse ministerraad. SLECHTS EEN ONDERDEEL VAN DE TOTALE ORDER In financiële kringen te Am sterdam werd het ANP desge vraagd. naar aanleiding van Zuid-Afrika's uittreden uit het Gemenebest, verklaard, dat deze stap voorshands geen directe economische en financiële ge volgen behoeft te hebben. Op langere termijn en politiek ge zien, zal het woensdag in Lon den gevallen besluit echter wel degelijk tot repercussies moeten leiden, en wel in hoofdzaak deze, dat Zuid-Afrika steeds meer in isolement zal geraken, aldus dit commentaar. De heer J. Keuning, één van de directeuren van de Neder landse Overzeebank waarvan de dochteronderneming de Ne derlandse Bank voor Zuid-Afrika kan worden beschouwd als de grootste Nederlandse belangheb bende in dit land verklaarde tegenover het Engelse persbu reau Reuter, dat Zuid-Afrika weliswaar zijn preferentiële rechten binnen het Gemenebest zal verliezen, maar dat het voor belangrijke exportprodukten, zo als goud, diamant en uranium toch wel gemakkelijk markten kan vinden. De heer Keuning meende, zo zei hij tegen Reuter, dat de Zuidafrikaanse stap in feite alleen politieke consequen ties zal hebben. In financieel-economische kringen in Nederland deelt men dit oordeel over het algemeen. Er wordt zelfs gesproken van een verlichting van Engelands positie. Engeland namelijk heeft ongeveer 65 °,o van de buiten landse investeringen in Zuid Afrika gedaan. Het staat, door het uittreden van Zuid-Afrika, niet langer onder druk van de andere Gemenebestlanden om Zuid-Afrika op de vingers te tikken voor de apartheidspoli tiek, een gebaar dat nooit zo ge makkelijk voor Engeland was door de economische belangen die het in Zuid-Afrika heeft. De heer S. Mook. directeur van de Holland-Afrika lijn, de enige Nederlandse scheepvaart maatschappij die regelmatige diensten op Zuid-Afrika onder houdt, verklaarde gisterochtend desgevraagd dat het nog te vroeg was om de gevolgen te overzien, die misschien voor deze maatschappij voort zouden kunnen vloeien uit de uittreding uit het Britse Gemenebest door Zuid-Afrika. Hij meende echter dat het zeer wel mogelijk zou zijn, dat de Zuid-Afrikaanse stap weinig verandering zou brengen in de bestaande toestand voor zover de Holland-Afrika Lijn betreft RESULTAAT VAN DE BESPREKINGEN VAN DE NEDERLANDSE HANDELSMISSIE IN DE SOWJET-UNIE Rusland heeft voor mil joenen aan orders in Neder land geplaatst. Dit is het resultaat van de besprekin gen, die de Nederlandse handelsmissie onlangs in de Sow jet-Unie heeft gevoerd. De ambassadeur van de Sowjet-Unie in Nederland, P. K. Ponomarenko, heeft in een onderhoud met het ANP op de Utrechtse Jaar beurs verklaard, dat een reeds geplaatste order voor consumptie- en kapitaal goederen van rond 17 mil joen gulden slechts een on derdeel is van de totale order, die binnenkort ge realiseerd zal worden. Over de aard van de artikelen die Nederland aan Rusland levert wil de heer Ponomarenko zich niet uitlaten. De produkten, zo zei de Russische ambassadeur, zijn mij uiteraard bekend, maar ik weet niet of het correct is wanneer ik mij hierover uitlaat. De Nederlandse handelsmis sie, die onlangs de Sowjet- Unie bezocht, noemde hij de grootste, die ooit in Rusland is geweest. Ook Rusland heeft goederen aan Nederland te leveren. De Nederlandse missie heeft zich gedurende haar verblijf in de Sowjet-Unie op de hoogte kun nen stellen van de grote varië teit in produkten, die hier wor den vervaardigd. 1960 belangrijk voor beide landen Het jaar 1960 noemde de heer Ponomarenko belangrijk voor de handelsbetrekkingen tussen de Sowjet-Unie en Nederland, om dat in dat jaar de handelsbetrek kingen tussen de beide landen vastere vormen hebben gekregen. De deelneming aan de Utrecht se Jaarbeurs is volgens de am bassadeur van zeer grote be tekenis voor een beter econo misch contact tussen beide lan den. De heer Ponomarenko zei in talrijke landen jaarbeurzen be zocht te hebben, waarvan er ver scheidene meer op kermissen en op circussen geleken dan op een manifestatie, waar zaken werden gedaan. In Utrecht goed zaken doen in goede sfeer De Jaarbeurs in Utrecht, zo zei de heer Ponomarenko, on derscheidt zich van andere beurzen door haar strikt zake lijk karakter. Men wordt niet gehinderd door een cacafonie van circus- en kermisachtige geluiden, maar men kan er in een goede sfeer zaken doen. Ook volgend jaar weer van de partij De Russen, aldus ambassadeur Ponomarenko, hebben op de Utrechtse Jaarbeurs reeds goede contacten gelegd. Men is met tal van produkten gekomen, waar voor men interesse verwacht. Deze interesse is tot nu toe niet uitgebleven, aldus de ambassa deur, die de deelneming van Rus. land aan de Utrechtse Jaarbeurs van grote betekenis acht voor de handelsbetrekkingen tussen beide landen. Rusland zal ook het vol gend jaar weer deelnemen aan dé Utrechtse Voorjaarsbeurs. Tweehonderd man Indische troepen zijn in Leopoldstad aan gekomen. Zij vormen de voor hoede van de Indische brigade van 4700 man, die de strijdmacht van de Verenigde Naties in Kon go komt versterken. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan en de Verenigde Na ties hadden strenge veiligheids maatregelen genomen voordat de eerste globemaster van de Ame rikaanse luchtmacht woensdag avond met 86 gurkha's aan boord in Leopoldstad arriveerde. De veiligheidsmaatregelen volg den op protesten van de Kongo lese regering tegen versterking van de V. N.-troepen in het land. De Indische brigade zal de grootste eenheid van de V. N.- strijdmaeht vormen en de sterk te van deze strijdmacht op bijna 20.000 man brengen. Voorts zijn drie vliegtuigen uit India aangekomen met 25 ton uit rusting voor de Indische militai ren, waaronder jeeps, bazooka's, machinegeweren en munitie. Zware uitrusting zal misschien later per schip volgen. De commandant van de Indi sche brigade heeft verklaard, dat de Indische troepen tot taak heb ben, de Kongolezen bij te staan bij de handhaving van gezag en orde. Zij zullen alle bevelen van de Verenigde Naties uitvoeren, DE INDONESISCHE MAATREGEL JEGENS NEDERLAND Luitenant-kolonel Djuhartono de plaatsvervangend secretaris generaal van het „Bevrijdings front West-Irian" heeft aan „An- tara" meegedeeld dat het vol ledig verbreken der betrekkingen tussen Indonesië en Nederland de wil van het gehele Indonesi sche volk vertolkt. Het Indone sische volk wil geen lauwe maat regelen tegen Nederland meer Het wil, aldus Djuhartono, niet langer twijfelen aan zijn kracht en is sedert lang gereed, indien nodig, voor gewapende strijd De Frans-Algerijnse onderhandelingen De officiële vredesonderhan delingen tussen Frankrijk en „de voorlopige regering van de Alge rijnse republiek" zullen naar thans in .gewoonlijk welingelichte kringen verwacht wordt, de vol- ende week beginnen. Het door de Franse regering uitgegeven communiqué is naar vernomen wordt, door generaal De Gaulle zelf opgesteld. De reacties van de Algerijnse opstandelingenleiders zouden gunstig zijn en het wordt moge lijk geacht, dat de opstandelin gen op hun beurt binnen enkele dagen wellicht in een verklaring zullen instemmen met het aan vangen der onderhalldelingen. Hoewel officieel niets bekend is omtrent de plaats van de on derhandelingen, wordt in niet* officiële berichten gesproken van Chateau de Coudree bij Thonon, aan de Franse oever van het Meer van Genève. OFFICIËLE DEMARCHE CUBAANSE AMBASSADEUR De Cubaanse ambassadeur in Nederland, dr. I. Feterre, heeft gistermorgen een kort bezoek ge bracht aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, dr. H. R. van Houten. Na afloop hiervan deelde hij mee. dat het doel van dit bezoek uitsluitend was om de Neder landse regering op de hoogte te stellen van het besluit van de Cubaanse diplomatieke missie om de vertegenwoordiging van het Castro-regime neer te leggen. De ambassadeur wenste geen andere mededelingen te doen, „Heb begrip voor onze positie", zo vroeg hij. Asyl is voor de af tredende diplomatieke vertegen woordiging niet gevraagd. Van de Cubaanse ambassade in Den Haag zijn de officiële borden en het Cubaanse wapen verwij derd. De gordijnen zijn gesloten. Bezoekers worden niet toege laten. Er is nog geen beslissing ge nomen over de legering van het Indische contingent. Maar voor lopig zal het in een voorstad van Leopoldstad gestationeerd wor den. Op 2100 kilometer van de drukste wegen in Frankrijk zul len met Pasen, Pinksteren en in de periode van 15 juni tot 15 september maximumsnelheden voor motorvoertuigen gelden. Personenwagens mogen daar maximaal 90 km per uur rijden, bussen 75 en vrachtauto's 65. ZACHT WEER Het hogedrukgebied boven W.- Europa begint langzaam in kracht af te nemen. Het centrum ligt nu juist zuidoostelijk van Nederland. Fronten of depressies kunnen ons echter de komende 24 uur nog niet bereiken. Het ziet er dus naar uit, dat ons voor de tijd van het jaar weer een warme dag staat te wachten. De tempe raturen bereikten donderdag, af gezien van de kuststrook, waar den van 18—21 graden. Vandaag kunnen we weer ongeveer het- ZON MAAN op onder op onder maart 18 6.49 18.49 7.50 21.06 19 6.46 18.50 8.17 22.19 20 6.44 18.52 S.47 23.30 21 6.42 18.54 9.19 22 6.40 18.56 9.54 0.35 23 6.38 18.57 10.35 1.35 24 6.35 18.59 11.21 2.28 zelfde verwachten. Dit behoort tot de hoogste waarden ooit waargenomen op dit tijdstip. Veel wind zal er verder niet zijn. Wel kan zich gedurende de nacht plaatselijk mist vormen. Deze zal echter tijdens de ochtend weer worden opgelost. medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Vrft zonnig'. Aanvankelijk op enkele plaatsen mist. Overdag op de meeste plaatsen zonnig weer. Weinig verandering in temperatuur. Meest zwakke wind. VRIJDAG 17 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 1.59 2.23 2.34 2.58 3.14 3.38 3.24 3.48

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1