Verenigde Naties moeten in Kongo blijven Europeanen in Kongo in moeilijkheden Veiligheidsraad hervat - zonder toeschouwers - debat over de situatie in Kongo HOOGWATER HET WEER WEERBERICHT ZON- en HAANSTANDEN VRIJDAG 17 FEBRUARI 1961 17e Jaargang Nr 5219 RADIO de BUCK Belgische studenten demonstreren voor de ambassade van de V.A.R. franKëtó% bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel»- advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. PERSCONFERENTIE VAN PRESIDENT KENNEDY AANWEZIGHEID VAN WERELDORGANISATIE ENIGE MOGELIJKHEID VOOR HERSTEL VAN DE ORDE EN HANDHAVING VAN DE VREDE President Kennedy heeft woens dag op een door de televisie uit gezonden persconferentie ver klaard dat het de plicht van de Verenigde Staten en andere leden van de Verenigde Naties zou zijn zich te verzetten tegen iedere eenzijdige interventie in Kongo. Hij zei dit onder meer in een vooraf opgestelde verklaring die hij voorlas. Hij zei ernstig bezorgd te zijn over wat een dreiging schijnt te zijn van eenzijdige interventie in de binnenlandse aangelegen heden van Kongo. „Ik kan moei lijk geloven dat een regering werkelijk van plan zou kunnen zijn een dergelijke gevaarlijke en onverantwoordelijke stap te on dernemen. Niettemin acht ik het belangrijk dat er geen misver stand bestaat omtrent het stand punt van dc Verenigde Staten in een dergelijk geval. Ver. Staten blijven V. N. steunen in Kongo De Verenigde Staten zullen de aanwezigheid van de Ver enigde Naties in Kongo blijven steunen daar de wereldorgani satie de beste zo niet de enige mogelijkheid betekent voor het herstel van voorwaarden voor stabiliteit en orde in Kongo. Indien de Verenigde Naties Kongo zouden verlaten zou dit een ramp zijn. Alleen de aan wezigheid van de Verenigde Naties kan de vrede in Afrika handhaven. Elke interventie in Kongo buiten de Verenigde Naties om moet daarom ten einde komen opdat de vrede in Afrika kan terugkeren en het uitzicht op vrede in de gehele wereld kan worden verbeterd. Vertrouwen in politiek van Hammarskjoeld De president werd voorts ge vraagd of hij bereid zou zijn Ame rikaanse troepen naar Kongo te sturen indien er een tekort komt aan troepen voor het V. N.-op- perbevel in Kongo. Hij antwoord de hoopvol gezind te zijn dat de huidige politiek van de secre taris-generaal om de troepen voornamelijk uit Azië en Afrika te betrekken succes zal hebben. Indien deze politiek faalt zouden de Verenigde Staten opnieuw het vraagstuk van hun eventuele deelneming aan de strijdkrachten der Verenigde Naties in studie moeten nemen. Hij zag echter geen reden om te verwachten dat de huidige politiek zou misluk ken. Iedere nederlaag van de Ver enigde Naties in Kongo zou voor de kleine landen nadeliger zijn dan voor de grote, aldus Ken nedy. Hij beschouwde de regering die onder het gezag van president Kasavoeboe is gevormd als de wettige in Kongo. Hij veroor deelde erkenning van zogenaam de regeringen in andere delen van Kongo daar dit het verzeke ren van de onafhankelijkheid en eenheid van het land alleen maar moeilijker kan maken. i Hoop op betere betrekkingen niet de Sowjet-Unie De Verenigde Staten hopen dat hun betrekkingen met de Sowjet- Unie zullen verbeteren en wel zodanig dat de vrede wordt ver zekerd. Er zouden dit jaar werkelijke vorderingen kunnen worden gemaakt indien de betrekkin gen tussen de Verenigde Sta ten en de Sowjet-Unie zich langs vreedzame banen ont wikkelen. De Verenigde Staten hopen in het bijzonder dat samenwerking zal ontstaan bij de vreedzame verkenning van de ruimte. Er is nog geen enkel plan voor een onderhoud tussen Kennedy en premier Chroesjtsjef, over wiens komst naar de Verenigde Staten, ter bijwoning van de Al gemene Vergadering der Ver enigde Naties, nog niets bekend is. Bezorgd over voorsprong met de raketten De Verenigde Staten zijn zeer bezorgd over het feit dat de Sow-" jet-Unie op Amerika voor is wat betreft de kracht van de raket ten en dat zij waarschijnlijk nog enige tijd voor zal blijven. Ook al zijn de Verenigde Staten daar door in een nadelige positie in 't onderzoek van de ruimte, de kracht der Amerikaanse raket ten is voldoende om de Verenig de Staten in militair opzicht te beschermen. Kennedy deelde voorts mee dat de Verenigde Staten de nieuwe regering van Salvador die on langs werd gevormd nadat het vorige regime omver was gewor pen hebben erkend. De nieuwe regering had aangekondigd dat zij vrije verkiezingen zal organi seren. De president uitte de mening dat de Verenigde Staten waar schijnlijk misrekeningen hadden gemaakt bij de beoordeling van de gebeurtenissen in Cuba, maar hij wilde niemand tot zondebok maken. De werkloosheid in de Verenigde Staten De president deed een beroep op het congres om de stemming over het program ter bestrijding van de economische recessie te bespoedigen opdat de Verenigde Staten deze winter reeds tot actie kunnen overgaan. Hij wees op de ernst van de werkloosheid. Er zijn vijf-en- een-half miljoen Amerikanen zonder werk. 600.000 zullen bin nenkort geen recht op hulp meer hebben indien het congres niet spoedig de door de regering voorgestelde maatregelen goed keurt. Hij verzocht het congres daarom snel te handelen. EN MEESTE SERVICE Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Terneuzen Fransen houden Italiaanse kustvaarder aan De Franse marine heeft maan dag de Italiaanse kustvaarder „Vittoria S", die van Triest op weg was naar Tunis, aangehou den en naar Bone opgebracht. Het schip had door het Rode Kruis aangeboden dekens aan boord. Uit een nader onderzoek zou echter zijn gebleken dat er onder de dekens Amerikaanse helmen opgeborgen waren. Twaalf Europeanen gearresteerd, geslagen, opgesloten en weer vrijgelaten In Kalima, op 100 km ten noordoosten van Kindoe, zijn woensdag twaalf Europeanen, onder wie een vrouw en een kind, door Loemoembagezinde soldaten gearresteerd, geslagen en naar een militair kamp te Kalima gebracht. Een woordvoerder van de Ver enigde Naties deelde mee, dat na tussenkomst van Maleise sol daten van de volkerenorganisatie do Europeanen weer werden vrij gelaten. De toestand in Kalima is gespannen en er worden nog meer arrestaties verwacht. De Verenigde Naties maken zich ook zorgen over de toestand in Stanleystad en speciaal over het lot van de acht Belgische sol daten, die een maand geleden werden gearresteerd. Deze sol daten hadden „per ongeluk'' de grens tussen Roeanda-Oeroenrii en de Kongolese provincie Kivoc overschreden. In Leopoldstad gaan voorts ge ruchten dat de aanhangers van Loemoemba, die daar in de af gelopen weken zijn aangehouden terechtgesteld zijn. Dit zou kun nen leiden tot wraaknemingen in Stanleystad. De Kongolese auto riteiten in Leopoldstad zouden voorts opdracht hebben gegeven om alle belangrijke aanhangers van Loemoemba in deze stad ie arresteren. Priesters aangevallen In de negerwijk van Leopold stad zijn woensdagavond twee Belgische priesters aangevallen. Donderdagmorgen vroeg werd nog een Belgische priester aan gevallen. Hij moest naar een ziekenhuis gebracht worden. De aanhanger van Loemoemba. die hem had overvallen, kon aange houden worden. De Veiligheidsraad heeft don derdagmiddag het debat over de situatie in Kongo en Russische eis dat Hammarskjoeld aftreedt hervat. Om herhaling van de inciden ten van woensdag te voorkomen waren 200 man van de Newyork- se politie bij het geliouw ge posteerd. De afgevaardigden van twintig landen wonen, als niet.- stemhebbend lid, het debat in de Veiligheidsraad zij. Zowel Hammarskjoeld als Zorin waren bjj de opening van de ver gadering aanwezig. Evenals op woensdag ignoreerden zij elkaar volkomen. Zoals bekend heeft de Sowjet- Unie het aftreden van Hammars kjoeld geëist, het staken van de V. N.-operaties in Kongo binnen een maand, veroordeling van en sancties tegen België en de ar restatie van Tsjombe en Moboe- toe. De eerste spreker was de afge vaardigde van Equador Benites, die naar aanleiding van de moord op Loemoemba Talleyrand ci teerde: „Het is erger dan een misdaad, het is een fout"'. Hij be pleitte een internationaal onder zoek en berechting van de daders van deze „monstrueuze moord". Benites zei dat Hammarskjoeld het vertrouwen van Equador ge niet en stelde voor dat alle leden van de Verenigde Naties zich onthouden van het erkennen van welke provinciale regering dan ook in Kongo. Alle Belgische po litieke adviseurs en het Belgische militaire personeel moeten wor den teruggetrokken, en de ver schillende fracties van het Kon golese leger dienen te worden ontwapend. De afgevaardigde van Guinee, Diallo Telli, verklaarde als niet- stemhebbend lid dat generaal De Gaulle, koning Boudewijn, de Belgische regering, de leiders vande NAVO, Kasavoeboe, Mo- boetoe, Tsjombe, Bomboko en Kalondji „persoonlijk verant woordelijk'' zijn voor de moord op Loemoemba. Telli sprak van „de rampzalige rol" van Frankrijk en landen van de Franse gemeenschap, in het bijzonder het vroegere Frans Kongo. Guinee wenst dat Ham marskjoeld en zijn naaste mede werkers zullen aftreden. De Franse afgevaardigde, Be- rard, wees de „ongegronde en belachelijke beledigingen en las ter" van Telli af. De afgevaardigde van Mada gascar, Rakotomalala, verklaar de als niet-stemhebbend lid dat de kwestie Kongo aan de alge mene vergadering moet worden voorgelegd. De twaalf landen die aan de conferentie van Brazza ville (het vroegere Frans Kongo) hebben deelgenomen „zullen nooit toestaan dat de soevereini teit van Kongo in gevaar wordt gebracht". Hij keerde zich tegen de voorstellen van Stevenson en Hammarskjoeld, het Kongolese leger te ontwapenen „terwijl een reorganisatie voldoende is" „omdat dit op een oorlog zou uitlopen". Rakotomalala bepleit te wel ontwapening van de troe pen die niet onder het gezag van Kasavoeboe staan. De schuldigen aan de moord op Loemoemba moeten worden gestraft en de Verenigde Naties dienen hun werk in l^ongo voort te zette», De afgevaardigde van Mada gascar besloot met te zeggen dat hij Hammarskjoeld volledig steunt. De vertegenwoordiger van Mali. Abdoulaye Maiga, verklaar de categorisch dat zijn land geen vertrouwen meer heeft in de secretaris-generaal en dat zijn aftreden zal worden toegejuicht. Hij was het niet eens met Ste venson dat de autoriteiten in Leopoldstad en Katanga onder ling en met de Verenigde Naties moeten samenwerken. Maiga noemde deze autoriteiten „Bel gische marionetten". Hij sprak zijn „oprechte ver ontwaardiging" uit over de moord op Loemoemba en meende dat een burgeroorlog thans on vermijdelijk is. De Veiligheids raad moet het opperbevel van de Verenigde Naties in Kongo op dracht geven zich tussen de te genover elkaar staande fracties te plaatsen. Stevenson antwoordde dat de Verenigde Staten reeds de terri toriale ondeelbaarheid van Kongo hebben voorgestaan en welke poging dan ook om Kongo te verdelen nooit hebben erkend, of dit nu Katanga of de Oostpro vincie betreft. Daarop werd de vergadering tot 21.00 uur Ned. tijd geschorst. De publieke tribunes waren gisteren gesloten. H. K. H. PRINSES MARIJKE HOOPT 18 FEBRUARI 1961 HAAR VEERTIENDE VERJAARDAG TE VIEREN. (Foto Max Koot.) Honderden Belgische studen ten, verontwaardigd over de brandstichting in de Belgische ambassade in Cairo, hebben donderdagmiddag de ambassa de van de Verenigde Arabische Republiek in Brussel met ste nen bekogeld. Enkele ruiten sneuvelden. De „Nasser aan de galg" joe lende betogers werden door de politie op afstand gehouden. Later braken ongeveer hon derd studenten door het politie- cordon. Zij renden, anti-Nasser leuzen schreeuwend, naar de achterzijde van het ambassade gebouw. Toen de politie de studenten met gummistokken begon terug' te dringen braken schermutse lingen uit. Op de komst van drie vrachtwagens vol met ge- IN NEW YORK. Naar aanleiding' van de dood van Loemoemba is woensdag in tie vergaderzaal van de Veiligheids raad in New York een betoging gehouden, waarbij 21 personen zijn gewond. De foto toont negers en blanken in gevecht in een van de gangen van bet gebouw. Donderdagochtend is het be kende hotel Riffelalp bij Zermatt in Zwitserland door brand ver nield. In dit zomerhotel met zijn 150 bedden waren nu geen men sen aanwezig. OVEREENKOMST KANAAL GENT-TERNEUZEN DOOR BELGISCHE SENAAT GOEDGEKEURD De Belgische Senaat heeft woens dag het verdrag goedgekeurd, waarbij wordt bepaald dat in het kanaal GentTerneuzen, bij Terneuzen twee nieuwe sluizen zullen worden gebouwd, en dat het Nederlandse deel van het kanaal zal worden aan gepast aar, de mogelijkheden die door de bouw van de nieuwe zeesluis worden ge opend. Het verdrag werd 20 juni vorig jaar gestoten. In België zijn de werkzaamheden ter verbetering van het kanaal reeds begonnen. Wanneer deze zijn voltooid zal Gent bereik baar zijn voor schepen van 50.000 b.r.t. weren bewapende gendarmes begon de menigte, die inmiddels tot duizend was aangegroeid, zich te verspreiden. Prinses Irene voor kort verblijf naar Sankt Anton H. K. H. Prinses Irene zal zon dag a.s. in gezelschap van enige vriendinnen voor een kort ver blijf naar Sankt Anton vertrek ken. ONGELUK OP AMERIKAANSE LANCEERBASIS 25 mannen van de buiten wei eld afgesloten Door een ongeluk in een 58 meter diepe put voor het lance ren van Atlas-projectielen in de omgeving van Roswell, New Mexico, zijn 25 mannen van de buitenwereld afgesloten. Een kraan naast de put viel om en stortte in de diepte. Bij Roswell worden twaalf der gelijke putten gegraven. Elders in de Verenigde Staten zijn werk zaamheden aan vijf van zulke centra aan de gang. De werk zaamheden in RosvVell zijn juni vorig jaar begonnen. De kosten worden geraamd op 22 miljoen dollar (circa 85 miljoen gulden). TELEGRAM VAN CHROESJTSJEF AAN KENNEDY Ontwcipeningsvraagstuk hangt af van de Sowjet-Unie en Ver. Staten In antwoord op het geluk- wenstelegram van president Ken nedy in verband met de lance ring van het jongste Russische ruimtevaartuig, heeft premier Chroesjtsjef aan de Amerikaanse president een telegram gezonden waarin hij verklaart, dat de ge hele wereld het er over eens is, dat de oplossing van het ontwa- peningsvraagstuk voor een groot deel afhangt van overeenstem ming tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten. Als wij der gelijke overeenstemming berei ken, zou dat een grote vreugde voor alle mensen, een weldaad voor de gehele mensheid zijn, al dus de Sowjet-premier, die in zijn telegram voorts aandrong op strenge internationale controle, om te voorkomen dat landen zich in het geheim bewapenen. VRIJDAG 17 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 3.02 3.32 Terneuzen 3.37 4.07 Hansweert 4.17 4.47 Walsoorden 4.27 4.57 Miss Bianety» herkent u aan de goudgele tabSK BETOGINGEN IN OOST- EN WEST-BERL1JN De Westberlijnse politie heeft donderdag een driehonderdtal communisten, die een betoging hielden in de omgeving van het gebouw in W.-Berlijn, waarin de Belgische handelsvertegenwoor diging is gehuisvest, verspreid. Drie betogers, namelijk de lei der der demonstratie en twee Oostberlijnse journalisten, wer den gearresteerd. De betogers hadden anti-Bel gische aanplakbiljetten bij zich. In Oost-Berlijn hebben naar schatting vijftienduizend perso nen een vergadering bijgewoond, die was uitgeschreven als pro test tegen het doden van Loe moemba en zijn twee medewer kers. Verspreide opklaringen Het K.N. M. I. deelt mede: Boven Zuid-Duitsland ligt hefc centrum van een krachtig hoge- drukgebied, dat maar weinig van plaats verandert. Oceaan depressies kunnen dan ook niet tot West-Europa doordringen, maar buigen ver op de Oceaan na"ar het noorden af in de rich ting van IJsland. De lucht in het hogedrukgebied is warm. Op plaatsen, waar geen mist voorkwam, hetwelk in Zuid- Limburg het geval was, steeg het kwik donderdag tot 15 a 16 graden. In het mistgebied kwam de temperatuur niet boven de 8 graden. De komende 24 uur zal de mist op vele plaatsen nog hard nekkig zijn, maar ook zullen enkele verspreide opklaringen voorkomen. Het blijft rustig "weer met weinig verandering in temperatuur. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Bijna overal mist Overwegend droog weer met op de meeste plaatsen mist of laaghangende bewolking, maar ook enkele verspreide opklarin gen. Zwakke wind. Weinig ver andering in temperatuur. ZON MAAN op onder op onder Febr. 17 7.52 1 17.57 8.58 21.00 18 7.50 17.59 9.25 22.17 19 7.48 18.00 9.52 23.30

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1