De staking in België Betogingen in Brussel en Gent Tegenspraak van de Verenigde Naties Sortering mm&wrn Nederlandse emigranten terug naar Canada Weero verzicht RADIOde BUCK HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.por kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. VRIJDAG 30 DECEMBER I960 17e Jaargang Nr 5175 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2.25. Rubriek Kleine Advertenties Tgéén handels advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere rejsrel meer 20 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Venn el ding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur Duizenden stakende arbeiders van de socialistische vakbonden hebben donderdag opnieuw in Brussel gedemonstreerd tegen de „Eenheidswet" van de regering- Eyskens. Een stoel van naar schatting 15.000 stakers trok voor de derde achtereenvolgende dag door de stralen van de bin nenstad. anti-regeringsleuzen met zich meevoerend en uit schreeuwend. Tegen de aanvankelijke ge ruchten in vermeed de stoet de neutrale zóne van Brussel, waar het parlementsgebouw cn de regeringsgebouwen zijn gelegen. De zóne was trouwens donder dagochtend scherp bewaakt. Spaanse ruiters versperden de toegangswegen. rijkswachten met karabijnen en traangasbom- men stonden gereed en in het Brusselse Park stonden water kanonnen en bereden afdelingen van de rijkswacht opgesteld. Hoewel de stoet ordelijk dooi de stad trok en zich mei de or detroepen geen enkel incident voordeed, moest wel een aantal ruiten van de „Societó génerale" ruiten van de ..Societe generale" sneuvelde, toen stakers uit Luik mot stenen begonnen te gooien. Ook enkele ramen van een van de Brusselse grote magazijnen werden ingegooid. De leuzen, die werden meege voerd, varieerden van „Eyskens ann de galg'' tot ,,De fabrieken aan ons". Kantoorbedienden, die langs de route voor de ramen verschenen. werden eveneens met stenen bekogeld en trokken zich haastig terug. Winkeliers lieten haastig de stalen rolluiken zakken. De betoging was aangekondigd door het algemeen Belgisch vak verbond als een ..nationale demonstratie". Woensdag was aangekondigd, dat er minstens 50.000 stakers aan zouden deel nemen. Borden werden opge merkt met de plaatsnamen Luik, Antwerpen, Gent en talrijke ge meenten uit de omgeving van Brussel. Vóórdat de betogers aan de tocht cfoor de stad begonnen wer den zij voor het „Volkshuis" in Brussel het hoofdkwartier van de socialistische vakbeweging toegesproken door een vakbonds leider. die onder gejuich van de menigte mededeelde, dat de sta kingen zich over geheel België uitbreiden. Hij sprak tegen, clat de actie een politieke staking is zoals herhaaldelijk door de regering en de Katholieke vak beweging is betoogd en hij ontkende ook, dat de „stakers de democratische instellingen be strijden". Minister-president Eyskens beeft donderdag een deputatie van de socialistische vakbewe- ging aangeboden onderhandelin- gen met alle vakbonden te be ginnen over cie sociale paragra fen van de „Eenheidswet". De afvaardiging, die zeide slechts een regionaal en geen nationaal mandaat te hebben, heeft dit voorstel als ..onvoldoende" van de hand gewezen. Inmiddels heeft de ..gemeen schappelijke actie" van de socia listische beweging in België, een overkoepelend orgaan van vak- be.weging en de B.S.P.. donderdag bestolen de strijd tegen de wet voort te zetten. In het onderhoud met de depu tatie ontkende prof. Eyskens voorts, dat afzonderlijke conces sies zijn gedaan aan de Katho lieke vakbond over de „Eenheids wet". Hij zeide bereid te zijn het wetsvoorstel terug te zenden naar de commissies van het par lement, nadat eerst nog de Ka mer van volksvertegenwoordi gers daaraan een plenaire ver gadering heeft gewijd. De Kamer moet op 3 januari weer bijeen komen. In de commissies zouden dan alle amendementen op de wet kunnen worden ingediend. De socialistische afvaardiging noemde echter deze voorstellen van de Belgische minister-presi dent ..onvoldoende om de rust te herstellen". Inmiddels heeft de Belgische minister van Bestuurszaken, Harmei, donderdag op zijn dage lijkse „stakingspersconferentie medegedeeld, dat de actie in Ant werpen is uitgebreid, doch dat in de steden Namen en Verviers het aantal werkwilligen is toegeno men. Do beperkende bepalingen voor de levering van electriciteit aan de industrie en transport moeilijkheden beletten echter vele arbeiders het werk te her vatten. Minister Harmei bevestigde op zijn persconferentie, dat tussen de 2000 en 2400 soldaten van de Belgische Navo-stri.jdkvachten in Duitsland naar België zijn over gebracht, waar zij zijn ingescha keld voor de bescherming van vitale bedrijven. Vóórdat de duizenden betogers uiteengingen, kwam het echter nog tot enkele ongeregeldheden. Een stadsbus werd tot staan ge bracht. de pasagiers moesten uit stappen. waarna er een regen van stenen op werd afgevuurd. De politie kon verhinderen, dat een auto, die reeds omver was gegooid, in brand werd gestoken. Een rijkswachter liep lichte ver wondingen op. toen zijn paard hem afwierp bij het afgaan van een stuk vuurwerk, dat trouw ens tijdens de gehele betoging werd afgestoken. l'it Brugge worden incidenten gemeld tussen rijkswacht en sta kers. die trachtten de toegang tot een fabriek te versperren. Er is geen melding gemaakt van ge wonden. conflict verder scheen dan ooit, kenden donderdag vele steden nieuwe en soms heftige betogin gen. Hét grootste aantal beto gende stakers kwam op de been in Antwerpen, waar een hon derdtal rijkswachters met het geweer in de aanslag er aan te pas kwam om stakers te beletten het Centraal-Stalion binnen te dringen en het vertrek van trei nen te beletten. Traangasbom- raen deden tenslotte de stakers van hun plannen afzien. Daar vóór hadden naar schatting 20.000 stakers een tocht door de grote boulevards van het Ant werpse centrum gemaakt. Zij droegen rode en zwarte vlaggen met zich mee en talrijke span doeken, waarop talloze leuzen tegen de „Eenheidswet" en de regering-Evskens stonden. De betogers bekogelden tijdens de oplocht de spiegelruiten van enkele grote warenhuizen, waar van er een aantal sneuvelden. Een glaznn deur van een hotel, waarvan in.de hall licht brand de. werd eveneens met stenen vernield. Over de schade, die België dooi de actie van de socialisten tegen de „Eenheidswet" wordt berok kend, werd donderdag een indruk gegeven door liet Belgische ministerie van Economische Za ken. Geschat wordt, dat de Bel- KONING BOUDEWIJN IN BRUSSEL TERUGGEKEERD Koning Boudewijn en koningin Fahiola zijn donderdag met een militair vliegtuig uit Spanje teruggekeerd in België. De Bel gische vorst heeft zijn huwelijks reis onderbroken in verband met de stakingsacties in het land, die gisteren de tiende dag zijn in gegaan. Het koninklijke paar arriveer de op het militaire vliegveld Meisbroek bij Brusspl precies 14 dagen, nadat het zich op huwe lijksreis had begeven. Het zou van plan zijn geweest tot 6 januari op het ka=teel Finca San Calixto nahij Sevilla te blijven. De DC-6 van de Belgische luchtmacht landde precies om vijf over zes. De koning en konin gin Fabiola vertrokken onmid debjk naar het kast°el te Laken. Op het zwaar bewaakte vlieg- veld, waar journalisten niet wei den toegelaten, was geen nffiriële ontvangst voor de Belgische koning en koningin voorbereid. Noch van bet BeI"iscbo kabinet, noch van het hof waren leden ter beeroetinrr aanwezig. In een officiële mededeling van het Belgische hof werd enkele minuten na aankomst van het vliegtuig gezegd. ..dat de koning en koningin hun huwelijksreis hebben onderbroken en donder dag 28 december te 18 05 per vliegtuig in Brussel zijn aange komen. Zij hebben zrh dadelijk naar het paleis ie Laken be geven." Donderdagavond is in Elisa bethstad een verklaring van de Ver. Naties uitgegeven, waarin berichten over een slachting van treinreizigers door Baloeba's in de Kongolese provincie Katanga „volkomen in strijd met de wer kelijkheid" worden genoemd. Volgens de verklaring, die is gedaan op een persconferentie, zou het de Baloeba's onmogelijk zijn geweest zovelen te doden „onder de ogen van troepen van de Ver. Naties", die de trein be waakten, zoals in sommige be ten is beweerd. Ierse troepen, die de trein be geleidden, hadden voorzorgs maatregelen genomen toen de trein in Boekama, waar sommige reizigers volgens de berichten zijn gedood, aankwam. Kolonel Harry Byrne, de Ierse V.N.-commandant in Elisabeth- stad, die donderdag naar Boeka ma is gereisd om een onderzoek in te stellen, heeft gerapporteerd, dat niemand in Boekama is ge dood en dat de trein ongehinderd naar Kamina is verder gereden. V. N.-VERZOENINGS COMMISSIE NAAR KONGO Het secretariaat van de Ver enigde Naties in New York heeft donderdag bekendgemaakt, dat na overleg met president Kasa- voeboe besloten is. dat de leden van de verzoeningscommissie van de Verenigde Naties voor Kongo op drie januari in Leo- poldstad zullen aankomen. Die zelfde dag zullen zij van gedach ten wiselen met de leden van het bureau der commissie, die zich al in de Kongolese hoofdstad be vinden. \dv, Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Terneuzen In Gent werden sabotagedaden gemeld aan de tramlijnen. In de wissels was cement gestort. Het tramverkeer kon echter met een derde van de normale frequentie doorgaan. Terwijl Brussel een IN ANTWERPEN op politiek vlak in oplossing van het ONTPLOFFING TE LEVERKUSSEN Een grote ontploffing heeft zich woensdagavond laat in de Bayerverffabriek te Leverkus sen in West-Duit„sland voorge daan. Een felle lichtflits ging met de ontploffing genaard. Daarna ontwikkelde zich een grote rookpluim. Het geluid van de ontploffing werd aan de rand van Düssel- dorf. op ongeveer 30 km van Leverkussen gehoord. Nader wordt gemeld, dat de explosie aan twee mensen het leven heeft gekost. Eén man wordt nog vermist. Dertien ar beiders hebben verwondingen opgelopen. Van enige van hen is de toestand ernstig doch niet levensgevaarlijk. De materiële schade wordt geraamd op drie milioen mark. Binnen een straal van 400 m zijn bijna alle ruiten gesneu veld. De branden na de ont ploffing was de brandweer in korte tijd meester. DOODVONNISSEN IN JORDAANS BOMAANSLAGPROCES Donderdag zijn elf personen, die betrokken waren bij dc bom aanslag, die in augustus j.l. in liet gebouw van de Jordaanse premier is gepleegd, te Amman tor dood veroordeeld. Bij dc aan slag werden eerste minister Haz- za Mad.jali en elf andere Jorda- niërs gedood. Moeneeb Mndi. voormalig direc teur van het Ji-rda-nse persbu reau, is vrijgesproken. gische economie tot dusverre een verlies van 150 miljard frank beeft geleden ongeveer 11.25 miljard gulden. OPSTANDIGE BEWEGING IN MEXICAANSE PROVINCIE In Taxco, in de Mexicaanse provincie Guerrero, is woensdag een opstandige beweging ont staan, die zich tot plaatsen in de omgeving schijnt te hebben uitgebreid. Ook i.n de provin ciale hoofdstad Chilpacingo: bekend door haar zilversmeden, is een spanning merkbaar. De opstandelingen eisen het aftreden van de gouverneur, generaal Raul Caballero Abur- to. In talrijke plaatsen hebben zij het gemeentehuis en politie bureaus bezet. PERSOONLIJKE MOED VOORKOMT RAMP De commandant van de brand weer van Bayonne heeft donder dag een grote ramp voorkomen nadat in de nacht op het terrein van een gasbedrijf in de nabij heid van het Amerikaanse vrij heidsbeeld zich een reusachtige gasontploffing had voorgedaan waardoor zes mensen werden ge wond. De 38-jarige John Brennan, die twee maanden geleden com mandant is geworden van de brandweer van Bayonne, kroop onder een vuurzee door om de hoofdkraan van een gashouder te sluiten toen het vuur een tien tal olietanks bedreigde. Brennan kroop onder een grote propaan- gastank door onder dekking van waterstralen en sloot de kraan, zodat er geen gas meer kon ont snappen en de brand daarna spoedig bedwongen werden. De ontploffing ontstond, door dat een wolk propaangas ont snapte uit een lekke leiding en met een vonk in aanraking kwam. Woensdagavond zijn van Schiphol 99 Nederlandse emi granten, die in Nederland de decembermaand hebben doorge bracht en er Kerstmis hebben gevierd, naar hun haardsteden in Canada teruggekeerd. Zij zullen dus in hun tweede vaderland het oudejaar uitluiden. Hoewel zij bijna allemaal op gewekt naar Canada terugkeren, al waren zij blij weer eens hun geboorteland te hebben bezocht, waren zij het er over eens, dat de Nederlanders een te rooskleu rige indruk hebben van de mo gelijkheden, die Canada aan emi granten biedt. Zij achtten het ogenblik een vrij ernstige werk loosheid," zo vertelde de heer L. C. Smit, die bijna acht jaar ge leden naar Canada ging. voor zien van Nederlandse machinis tendiploma's, die hem daar van geen enkel nut bleken te zijn. „Ik moest er weer met de kolen schop in mijn handen beginnen," zei hij, ..en pas kort geleden ben ik er in geslaagd het Canadese diploma voor machinist te beha len". Volgens hem geldt dat voor vrijwel alle vaklui: hun diplo ma's zijn er waardeloos. Zij moeten van voren af aan begin nen. „In Nederland is de arbeids markt op het ogenblik veel rui mer," vervolgde hij. „Wie het hier kan uithouden, doet er beter aan in Nederland te blij ven." Desalniettemin zou hij er niet aan denken naar Nederland terug te keren. Nu hij zich met zijn vrouw eenmaal in Canada een hij zich daar gelukkig bij. „Je leeft in Canada veel vrijer dan in Nederland," meende hij. Onder de 99 terugkerende emi granten waren circa 60 volwas senen. De rest bestond uit kinde ren en enkele baby's. bestaan verworven had, voelde I slachtoffers. PROTESTEN TEGEN FRANSE KERNPROEF De premier van Nigeria heeft in een boodschap aan de Franse ambassadeur in Lagos geprotes teerd tegen de jongste kernproef in de Sahara. Hij verzocht de ambassadeur, de wetenschappe lijke gegevens die na de proef zijn verzameld, ter kennis van de Nigeriaanse regering te stellen. Het bureau van het onder com munistische leiding staande anse vakverbond C.G.T. heeft tok tegen de proef geprotesteerd. DOODVONNISSEN IN IRAK Een Iraakse krijgsraad heeft woensdag twintig mensen tot de dood door de strop veroordeeld naar aanleiding van de dood van vier mensen bjj ongeregeldheden, welke zich vorig jaar maart te Mosoel voordeden na de misluk te opstand onder leiding van ko lonel Wahab Sjawwaf. Van 17 beklaagden werd het doodvonnis echter gewijzigd in levenslange dwangarbeid. De overige dood vonnissen moeten worden be krachtigd door premier Kassem. Zeven beklaagden kregen ge vangenisstraffen, terwijl vijftien werden vrijgesproken en twin tig werden veroordeeld tot het betalen van een schadeloosstel ling aan de verwanten van de De reizigers, die in Boekama waren uitgestapt, waren door een aantal Baloeba-krijgers benaderd, maar de Ierse militairen hadden richten is beweerd, waarop de Baloeba's wegtrok ken. Geen der reizigers had om bescherming van de Ver. Naties verzocht en niemand had te ken nen gegeven door Baboela's be dreigd te zijn geweest, aldus het rapport van kolonel Byrne. (Üit Elisabethstad werd woens dag gemeld, dat honderden Ba loeba-opstandelingen dezer dagen tot driemaal toe een trein had den aangevallen, die met 300 rei zigers van Elisabethstad op weg was naar Kamina. Zeker twintig passagiers waren gedood en velen gewond of ontvoerd. Toen de trein tenslotte in Kamina aan kwam zaten er nog maar veer tig mensen in. Er waren veel kin. deren in de trein.) In de verklaring van de Ver. Naties werd echter wel gezegd, dat in Boekama 25 passagiers van de trein door Baloebaleden waren gevangen genomen. Van hen werden woensdagavond laat er twaalf vrijgelaten. Donderdag ochtend hadden de V.N.-troepen opdracht gegeven ook de overige passagiers in vrijheid te stellen. Dit schijnt in tegenspraak te zijn met hetgeen elders in de ver klaring van de Ver. Naties werd gezegd, n.l. dat niemand van de inzittenden van de trein was be dreigd of mishandeld door de Baloebaleden. Intussen heeft de Katangese regering bekendgemaakt, dat zij haar lezing van het incident vol ledig handhaaft. DE TOESTAND IN KONGO Het Kongolese leger heeft woensdagmiddag alle vliegtui gen, die het binnenlandse lucht- verkeer in Kongo onderhouden, met ingang van aonderaagmor- gen gevorderd. Alle regelmatige binnenlandse luchtdiensten wer den donderdag gestaakt. Men veronderstelt, dat de vijf tien gerequireerde toestellen door het leger zullen worden ge bruikt voor het overbrengen van Kongolese troepen uit Kasai naar de provincie Kivoe. Tot dus ver zijn echter nog geen berich ten over troepenbewegingen ont vangen. Intussen is president Kasavoe- boe donderdag in Loeloeaburg, de hoofdstad van Kasai, aange komen, vergezeld van Justin Bomboko, de voorzitter van het college van commissarissen- generaal, Kolonel Moboetoe was reeds een dag eerder in Loeloea burg aangekomen, met een deta chement valschermtroepen. PLEIDOOI VAN BEN GOERION David Ben Goerion. de Is raëlische eerste minister, heeft gepleit voor grotere immigratie naar Israël, voornamelijk van jongeren uit de welvarende Joodse gemeenschappen in de Westelijke wereld. In een toe spraak tot het Zionistische congres in Jeruzalem zei Ben Goerion, dat twee voorwaarden noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de Joodse staat en voor de oplossing van de vraagstukken van de Jood se verstrooiing, namelijk gro tere immigratie naar Israël en Joods onderwijs voor de jon gere generatie in de landen van de Diaspora. KONINGIN VOORLOPIG NIET MET VAKANTIE Koningin Juliana zal in ver band met de kabinetscrisis geen gevolg kunnen geven aan haar voornemen om heden voor een korte wintersportvakantie naar Oostenrijk te vertrekken. Prins Bernhard en de Prinsessen Irene en Marijke zullen heden wèl ver trekken. Indien mogelijk zal de Koningin zich later bij hen voe gen. DE BELASTING VERLAGING OP SIGARETTEN Met het oog op het feit, dat op 1 januari a.s. de tijdelijke verhoging van omzetbelasting op sigaretten vervalt, deelt de Stichting Sigarettenindustrie mede, dat het niet mogelijk is gebleken vóór die datum een definitief standpunt te bepalen ten aanzien van de vraag op welke wijze deze belastingver laging ten goede moet komen aan industrie en tabakshandel. Hangende het nog verder te voeren overleg is van de zijde van het. ministerie van Econo mische Zaken aan de industrie verzocht per 1 januari 1961 de inkoopprijzen voor de handel te verlagen met de tot dusverre door de industrie in uitzicht, gestelde 12 cent per 1.000 siga retten. TWEEDE STEMMEN- HERTELLING OP HAWAII Een tweede hertelling van de stemmen, die bij de presidents verkiezingen van acht novem ber op Hawaii zijn uitgebracht, heeft tot resultaat gehad, dat Kennedy 115 stemmen meer heeft gekregen dan Nixon. Vol gens de eerste hertelling be droeg Kennedys meerderheid 506 stemmen, nadat de eerste telling Nixon als overwinnaar had aangewezen met een meer derheid van 141 stemmen. De kwestie aan wie de drie stemmen van Hawaii in het college van kiesmannen zullen toevallen, zal worden beslist als het congres op 6 januari weer bijeenkomt. Als Kennedy deze. stemmen krijgt beschikt hij over 303 stemmen, evenals Tru man in 1948 kreeg. De vereiste meerderheid om gekozen te worden is 269 stemmen. CHINA PROTESTEERT IN BELGRADO De Chinese ambassade in Bel grado heeft bij het Zuidslavische ministerie van Buitenlandse Za ken geprotesteerd naar aanlei-' ding van een aanval op de cor respondent van het communisti sche persbureau Nieuw China in Zuid-Slavië. Volgens dit persbureau werd de auto waarmee de correspon dent op 15 december voor zaken op weg was van Belgrado naar Novi Sad, beschoten, waarbij de voorruit door een kogel werd ge troffen. De Zuidslavische politie had beloofd een onderzoek te zullen instellen, maar zij had sindsdien niets meer van zich laten horen. De regering te Peking ver klaarde in haar protestnota dat de Zuidslavische autoriteiten kennelijk tot dusver onvoldoen de aandacht hebben besteed aan dit „ernstige incident". Zij eiste bestraffing van de aanvaller en maatregelen ter voorkoming van een herhaling van het incident. TOENEMENDE WIND Een frontale string afkomstig van de Britse eilanden nam boven het Europese continent snel in activiteit af en werd ge volgd door krachtige luchtdruk- stijgingen. Hierdoor kwam een verbinding tot stand tussen een hogedrukgebied boven Rusland en een ander waarvan het cen trum tussen Spanje en de Azoren ligt. Ten zuiden van IJsland be vindt zich een diepe depressie. Een hiermee samenhangend frontensysteem beweegt zich over Ierland naar het Oosten. Dit wordt voorafgegaan door een neerslagzöne die heden het westen van ons land kan berei ken. Als gevolg van deze ont- VRIJDAG 30 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.10 0.45 1.25 1.35 n.m. 12.28 1.03 1.43 1.53 wikkeling neemt de wind tot. matig ot vrij krachtig toe, en voert later wat zachtere lucht aan. medegedeeld door het K.N.M.I., te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. TOENEMENDE BEWOLKING Toenemende bewolking en plaatselijk regen of enige sneeuw. Gevolgd door stijging van de temperatuur, het eerst in het westen en zuiden van het land. Matig tot krachtige zuidelijke wind. ZON MAAN Dec. 30 8.48 16.37 31 8.48 J6.38 15.19 16.00 6.05 7.02 Jan. 1 2 3 8.48 8.48 S.48 16.39 16.40 16.41 16.46 17.38 18.34 7.54 8.4» 9.20

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1