VAN H.M. KONINGIN JULIANA nu Donkere Kerstmis in België De kerstviering in de wereld Z^Cerótrede Toespraak van premier Eyskens Fractieleiders bij de Koningin PENNEN Je Sarde REp BAND salons Tunku Abdul rede van Rachman over Nasution m WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN !4 december I960 2KHANDEL n de week /ere zijn deze week lucht! Wij zijn me*) van de Kerst- zitten alweer te armee we op oude- onze huisgenoten sen! Met appelbol- cijzebroodjes? Ze en met klaarge- eeg kunnen we ze goed maken maar om ook eens met ws te komen! Dat gevuld brood kun- ud of warm, twee illende gerechten, '~end en beide bij- Kerstdag: Gevul- ossestaartsoep, fa- ananas, compote, n, plumpudding esaus. 2e Kerstdag: Kop ragoütbroodje, lof- ham en kaas, ~ee, aardbeien- Gepocheerd ei, ge- aardappelen, ker- oodschotel met ap- Stamppot, boe worst, schuimi- la. Gebakken kaas- in tomatensaus, fruit. ekookte vis, peen, aardappelcroqu et- gehakt, spruitjes, roquetten, haver- Groentesoep, yog- bessengelei. P T E N anas. 200 gram boter bijna gaar bra- aan de boter het en en van >/2 blik en. De fazant in gaar stoven. 2 fijn snijden en warm maken, '■en schotel leg- jus erover gie- omringen met ananas. (warm). nobrood over de een kapje afsnij- voorzichtig uit- binnen en van molten boter be- glad gebonden van 75 gram boter, '4 uter ter melk. Hier- n dobbelsteen kaas toevoegen, nodig op smaak peper en zout en mee vullen. De leggen, deze ook strijken en het voorverwarmde het door en de korst goud gevulde brood opdoen, gegar- partjes tomaat, olijf en peter oud) I. de korsten het brood in dunne plakken boter besme- :leihd beleggen vispasta, cream kaasboter en elkaar drukken /ere moeten uit i een vochti- koud laten na met een inne plakken 'n weer tegen )dat de brood- oujft, het brood servetje op een garneren door torentjes cream ■puiten, die met worden be- kemd) II. tobrood over de deksel afsnij- uit hollen en mengsel van 400 dobbelsteentjes (kalfsvlees of jn gesneden 4 gesnipper- 'am in stukjes kaas, citroen- peper en smaak. rood op een garneren met hard ge noten. Franke.ing bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DINSDAG 27 DECEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5172 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1.—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. (Adv.) Militairen, rijkswacht en poli tie zijn het Kerst-weekeinde overal in België in actie geko men ter bescherming van vitale bedrijven en om te voorkomen, dat stakers de bij niet-socialisti- scite vakbonden aangesloten ar beiders zouden verhinderen aan liet werk te blijven. „»e regering zet de uitvoering voort van het veiligheidsplan, dat beoogt de vrijheid van arbeid en het vrije verkeer op de verkeers wegen te verzekeren om zo spoe dig mogelijk de economische ac tiviteit van het land weer op gang te brengen", aldus werd op de avond van Tweede Kerstdag in een regeringscommuniqué medegedeeld. „•e tendentie tot werkhervat ting, die maandag in vele secto ren werd waargenomen, is be vestigd." Dit neemt niet weg, dat België zijn donkerste Kerstdagen sinds jaren heeft beleefd. In Brussel en alle grote steden van Wallo nië gingen zaterdagavond de feestverlichtingen uit, in talrijke steden sloten restaurants, bio scopen en theaters hun deuren en haastten huisvrouwen zich naar de winkels om kaarsen te kopen om zich te wapenen tegen dë duisternis in de woningen, een dreiging die tot de avond van Tweede Kerstdag niet was be waard. Weliswaar troonde op de Gro te Markt in Brussel tegen de achtergrond van de eeuwenoude vergulde gevels de grote Kerst boom zonder zijn kleurrijke ver lichting en lagen aan zijn voet de scherven van vele, door de maandagmiddag plotseling opge stoken wind, losgewaaide versie ringen, de lampen in de huizen bleven branden. Maar op twee plaatsen in Zuid- België pleegden stakers sabotage aan de spoorlijnen, waarbij dyna miet werd gebruikt om geleide- draden te vernielen. Elders wer den duizenden spijkers op de we gen gestrooid om het wegverkeer te belemmeren en werden lifters gedwongen uit te stappen. Ben trein met vier wagons ont spoorde zonder slachtoffers te veroorzaken. In Bergen werd een „Molotof-cocktail" een met benzine gevulde fles in een café geworpen, zonder dat iemand werd gewond. In het regeringscommuniqué van Tweede Kerstdag werd mee gedeeld, dat het „in de voor naamste centra van het land rustig is." Volgens niet bevestigde be richten heeft het ministerie van Landsverdediging het afgelopen weekeinde besloten commando troepen uit Duitsland terug te roepen en reserve-eenheden van de rykswacht te mobiliseren voor de bewaking van stations, wegen, spoorwegen en elektrische cen trales. Daar Tweede Kerstdag dit jaar in België een erkende feest dag was omdat Eerste Kerstdag op een zondag viel) is het ver loop van de stakingsacties over de afgelopen dagen moeilijk na te gaan en sommige Belgische bladen zowel Vlaamse als Waalse vragen zich af, of de betrekkelijke rust soms de stilte voor de storm is geweest. Vast staat, dat het socialistische vak verbond voor de konmende da gen nieuwe acties heeft aange kondigd bij een aantal metaal- fabrieken en voor het tramper soneel in Brussel. De staking bij de P.T.T. was ook in de Belgi sche hoofdstad slechts gedeelte lijk en onder het wakend oog van gewapende militairen blpef meer dan de helft van het personeel aan het werk. In de haven van Antwerpen was het op de Kerstdagen rustig. Het gemeentebestuur trof een overeenkomst met de vakbonden, waardoor tot zondagmiddag 21 zeeschepen, die van dinsdag j.l. af werkloos in de haven hadden gelegen, ongehinderd konden vertrekken. Door de verlaten ha veninstallaties liepen voortdu rend patrouilles van politie en gewapende rijkswacht. De stad AMERIKAANS MILITAIR VLIEGTUIG VERONGELUKT Een Amerikaans militair vlieg tuig van het type „L-3" is op ee« vlucht van Pisa naar Athene waarschijnlijk voor de kust van Midden-Italië in zee gestort. Van de aes inzittenden ontbreekt elk nr. kreeg een nog verlatener indruk doordat als gevolg van een nieu we staking slechts een derde van de trams in bedrijf bleef. Ook in de Borinage, waar de bedrijvigheid in de kolenmijnen tot een minimum is gereduceerd, was het rustig. Een conflict dreigt evenwel tussen de socialistische burge meesters van de Borinage en de minister van Binnenlandse Za ken. Deze heeft opdracht gege- ve aan alle Belgische burgerva ders een opgave te doen van het aantal ambtenaren, dat ondanks het strenge verbod zich toch bij de stakingsactie aansluit. De bij de B. S. P. aangesloten burge meesters hebben besloten deze opdracht niet uit te voeren om dat zij niet „als verklikkers" wil den fungeren. Heftig is van socialistische zij de gereageerd op het in beslag- nemen in Luik van een editie van „Le Peuple" en „La Wallo nië", partijbladen van de B. S. P., en van het socialistische blad „Le Monde du Travai". In deze bla den was een oproep verschenen tot de militairen, die worden in gezet om de orde te handhaven. Daarin worden dë soldaten aan gezet geen werk te verrichten, dat door de stakers wordt gewei gerd en zich te verbroederen met !de stakers. Pelgrims uit vele landen heb ben de nacht van zaterdag op zondag in de geboortekerk te Betlehem dë dienst bijgewoond die werd opgedragen door de La tijnse patriarch van Jeruzalem, aartsbisschop Alberto Gori. De kerk is gebouwd boven de grot waar volgens de traditie Chris tus is geboren. Na de Mis leidde de patriarch de processie van de kerk naar dë trap die toegang geeft tot de grot. Hij droeg op een kussen 'o houten beeld van het kindeke Jezus en plaatste het in de krib be in de kelder. De dienst werd o.m. bijgewoond door leden van het corps consu- H. M. de Koningin heeft zondagmiddag om 1 uur in een nationaal programma over de beide zenders Hilversum I en II de volgende Kerstrede uitgesproken: „IK ben altijd zo blij, dat we vandaag, met Kerstmis worden gevraagd, om onszelf eens goed van alle kan ten te bekijken. Als we er anders niet toe komen, is dit de Kans om de moed te grijpen, onszelf onder de loupe te nemen. Dit mogen we doen bij het zachte schijnsel van de Kerstverlichting, dat eigenlijk dan blijkt een alles-onthul- lende en niets-ontziende bliksemschicht te zijn. Deze uitnodiging geldt ons allen, of we ons doof houden, uitvluchten verzinnen, aarzelen, of er innerlijk voor klaar staan. Het is een uitnodiging om thuis te komen, en we mogen erop ingaan. Daarbij mogen wij ook denken over onze verantwoordelijkheid in groot verband en een antwoord vinden op de vraag, of wij, al zorgende voor onszelf of voor ons gezin, niet andere mensen of andere volken laten ver kommeren. En we mogen te weten trachten te komen waarvoor we onze inspanning en onze offers over willen hebben. Deze en zoveel-andere antwoorden kunnen we elke dag vinden,, en dat zal ook vaak gebeuren, maar op Kerstmis staan we, als bij een halte, allen tegelijk stil. Als we ook stil zijn, „als de ziele luistert", echt, gaat er altijd een licht op. Dat licht is altijd waarheid wanneer wij echt eerlijk zijn, en 't is dus uiterst kostbaar. Want de waarheid maakt vrij. Kerstmis is mede daarom zo'n groot feest, omdat velen zich op deze wijze bevrijd gaan voelen. De Kerstnacht vallend in onze langste nachten, is ook het zinnebeeld van al de duisternis in de menselijke samen leving. Daarin verscheen aan hen, die in staat bleken het waar te nemen, 'n menigte des hemelse heirlegers zo zegt het Kerstverhaal die aan mensen, die het goed horen willen het welbehagen van God aankondigen dat leidt tot de vrede op aarde. Zo verschijnen er ook nu nieuwe lichtpunten in onze gezichtskring, hoe aarde-donker die moge zijn, veelal brand punten waarin het licht samenkomt en vanwaar het weer verder straalt. En let U nu maar eens op, waar het is gaan branden bij enkelingen, bij groepen - zolang het dat ergens doet is de wereld niet verduisterd, en het lijkt alsof er langzamerhand steeds meer oplicht soms in verschillende kleuren, maar zolang er licht is, vormt het met andere op vlammingen samen, één hel wit schijnsel. Er is anderzijds ook zoveel aan 't verouderen. Er gaan nieuwe golven over ons heen. Er komen nieuwe mogelijk heden binnen ons bereik. Sommige oude instellingen blijken vermolmde stukken te zijn van een vloer waarop een leven de maatschappij met haar nieuwe generatie niet meer kan staan en bewegen. Sommige oude tegenstellingen verlie zen hun zin en verbrokkelen onnodig de ondergrond van ons bestaan. Er worden dingen nog voor levend aangezien, die spoken uit het verleden zijn geworden. Zoekt U zelf maar uit. Ieder zal er weer andere vinden. Laten we ook nooit vergeten, dat wij mensen één grote broederschap zijn en wat een schandelijk waan-denkbeeld het is, zich daarnaar niet te gedragen. In deze vreemde wereld worden we op de proef gesteld op onveiwachte momenten, als we er helemaal niet op verdacht zijn. Hoe goed we 't ook willen in 't leven: als onverhoeds bij ons de proef op de som wordt genomen, blijkt wat we werkelijk vermogen. We kennen allen de beminnelijkheid van de mensen die dan, in hun onschuld als het ware, goed reageren, en ook de teleurstelling over hen die 't „niet halen". In ieder geval is het masker dan afgevallen en de ware aard kenbaar geworden. Steeds raak ik meer overtuigd, hoe belangrijk iedere daad is, iedere houding, van ieder mens, overal en altijd. Het belang ervan is volkomen onberekenbaar, maar lijkt mij veel groter en van veel wijder strekking dan men op 't eerste gezicht zou denken. Daarbij komt, dat de wereld onrustbarend klein wordt. Ook dit jaar toonde dat aan. Ons aller verantwoordelijkheid is wereldwijd. Als dit ons tot nadenken brengt, moet het ons ook tot daden leiden. Want van wie is de aarde? Van wie zijn de mensen? Wij blijven strijden om de vrede op aarde - ons doel en onze toekomst. Het woord, dat God is, is immers niet alleen het eerste maar ook het laatste woord. Zo is er dan een troost voor alle leed en een oorsprong van alle vreugde een zin voor- beide. Wij voelen of weten allen, dat het Licht zal komen een maal maar tevens, dat het er is, want ieder mens is een lamp, die ontstoken is of kan worden in wat voor om standigheden en waar en wanneer dan ook. Het is aan ons mensen, onszelf als brandstof aan te bieden voor het Licht. Het verschroeit al wat niet deugd en doet oplichten al wat goed is en doet het samensmelten. De mensheid zoekt compromissen en wil geen radicale keus. Ze zal dit lang volhouden, maar niet altijd. En een ieder, die wil, kan het Licht hier, nu, doen ontvlammen." De Belgische eerste minister Gaston Eyskens heeft zaterdag avond in een radiotoespraak tot het Belgische volk verklaard dat de golf van stakingen in België „de grondslagen van onze instel lingen bedreigt." „Ons volk heeft in 1960 bijzon der moeilijke perioden gekend. De ontwikkelingen in Kongo wa ren een zeer harde slag voor ons en zij hebben aangetoond dat het gebiedend noodzakelijk is dat wij ons tezamen een grote krachts inspanning getroosten voor een nationaal herstel. In dit licht heeft de regering een programma opgesteld, dat voorziet in maatregelen tot fi nancieel herstel, maatschappe lijke vooruitgang en economiscne uitbreiding", aldus Eyskens De premier vervolgde: „De stakingsgolf is zorgvuldig voor bereid en zij wordt blijkbaarge- ïnspireerd door methoden, die in bepaalde andere landen worden gebruikt. Zij is ook blijkbaar ge baseerd op de volslagen onwe tendheid onder de arbeiders over de bepalingen van de zgn Sober- heidwet." Naar de stakingsleiders ervan te hebben beschuldigd politieke vraagstukken te willen oplossen door „druk vanuit de straat, op ruiing en geweldpleging", ver volgde hij: „Er kan geen demo cratie bestaan, indien de straat wordt gebruikt om politieke ge schillen uit te vechten." Eyskens sprak ook over „mis dadige sabotagedaden, die men senlevens kunnen kosten". De Belgische premier begon zijn radiotoespraak met de op merking dat hij er de voorkeur aan zou hebben gegeven zijn luisteraars een „Gelukkig Kerst feest" te kunnen wensen. „Doch de omstandigheden heb ben dat onmogelijk gemaakt. Het is mijn plicht hedenavond een zeer duidelijke verklaring voor u af te leggen over de gebeurte nissen, die mij evenzeer bezorgd maken als u." 'De premier eindigde met een beroep te doen op zijn landgeno ten om vrede en eenheid na te streven. Hij voedde hieraan toe: „Kerstmis is een feest van de vrede. Onze vrouwen en kinderen moeten in staat zijn de liefelijk heid van dit familiefeest, de hoop van Kerstmis en de zorge loze verhevenheid van de viering ervan te kunnen gevoelen. Zullen wij met vuur gaan spelen?", vroeg premier Eyeskens. De premier vergeleek in zijn toespraak de politieke en maat schappelijke onrust, die vorige week in België heeft geheerst, met het „drama van het konink lijke vraagstuk" in 1950. i Hij zei hieromtrent: „dë ge beurtenissen van deze laatste dagen doen mij op een vreemde wijze denken aan de voorvallen, die ons land tien jaar geleden zo veel schade hebben berokkend." Zaterdagmorgen om iialf tien begon Koningin Juliana met het raadplegen van de fractieleiders uit ile Tweede Kamer. Tussen een „erewacht" van kleumende verslaggevers en persfotografen verschenen op de brede trappen van het Huis ten Bosch de politieke leidslieden van de Partij van de Arbeid, van de Katholiëke Volkspartij, de Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie, de Anti-Revolutionaire Partij en de Christelijk Histori sche Unie. Om half een werd de fractieleider van de laatstge noemde partij de heer Tilanus ontvangen. Daarna heeft H. M. op Huis ten Bosch het noenmaal gebruikt om vervolgens haar raadplegin gen voort te zetten met de frac tieleiders van de Pacifistisch So cialistische Partij, de communis tische partij Nederland en van de Staatkundig Gereformeerde Par- ti.j. Over de gevoerde besprekingen werden geen mededelingen ver strekt. De politici hulden zich in diep stilzwijgen en de kragen van hun jassen, want ondanks een vriendelijk zonnetje was het op het grote open plein vóór hot Huis ten Bosch bijzonder koud. H. M. DE KONINGIN NIET NAAR OOSTENRIJK? Zoals is medegedeeld lag het in het voornemen van H. M. de Koningin einde volgende week voor een korte vakantie naar Oostenrijk te vertrekken. In verband met de politieke toestand moet 't hoogst onzeker worden geacht, dat de koninklij ke reis doorgang zal kunnen vin den. Ontploffing op Noors tankschip eist één dode Gistermiddag tegen vier uur heeft, zich aan boord van het bij de Amsterdamse Droogdok Maatschappij liggende Noorse tankschip „Abu" een ontplof fing voorgedaan. De ontploffing heeft een dodt (een lasser) en enkele lichtgewonden geëist. De ont ploffing heeft zich, aldus de directie van de werf, op volko men onverklaarbare wijze voor gedaan in de tank 8, waarin niet werd gewerkt. Door de ontplof fing werd de lasser, die zich op het dek bevond, weggeslingerd. Volgens de directie van de werf was het gehele schip, dat na een reparatie bijna gereed was, door de brandweer vrij van gas verklaard. De mate riële schade moet aanzienlijk zijn. laire, die via de „lage weg" uit het Israëlische deel van Jeruza lem waren gekomen. De weg die door de drie wijzen zou zijn gevolgd is de laatste vijf jaar gesloten geweest voor de traditionele processie. Boven de kerk scheen een neon-ster. In de machinehal van een van de grootste elektrische centrales van Rome op korte afstand van de basiliek van Sint Paulus buiten de muur droeg kardi naal Cento, president van het lekensecretariaaf ter voorberei ding van het concilie, een Mis op die door alle arbeiders van de nachtploeg in werkkleding werd bijgewoond. In Spanje stond het Kerstfeest dit jaar in het teken van bezui niging. De Spanjaarden hebben dit jaar minder geld uit te geven dan vroeger, en de winkeliers zijn niet bijzonder tevreden. Dit jaar zijn minder kerstkaarten ver stuurd dan vroeger en de kerst loterij is niet het traditionele succes geworden. In tegenstelling tot vorige jaren, toen reeds we ken van te voren loten nog uit sluitend zwart werden verhan deld, waren zaterdag in geheel Madrid loten te koop. De grootste kerkdienst in de Franse hoofdstad was door het radiostation „Europe Numero Un" georganiseerd in het Palais des Expositions, dat 100.000 men sen kan bevatten. Het altaar was op een galerij 28 meter boven de menigte. Radio-Luxemburg had bij Por te Maillot de grootste Kerststal ter wereld ingericht. In de piste van een circus met 3.000 plaatsen vormden 60 personen, 5 paarden, 2 ezels, 2 dromedarissen en 3 oli fanten een groots tableau vivant. (Adv.) M kappt» wf bwt Qporln coOul marft 16 brw»»jjs)w<if 9 Unwuzm een modern kapsel wil zeggen in de eerste plaats, gezond haar en goed verzorgd, hier zorgen wij met een pijnlijke nauwgezetheid voor. Nieuwe gevechten in Etheopië. In welingelichte kringen te Djiboeti in Frans Somaliland is donderdag vernomen dat een sterke groep Ethiopische opstan delingen woensdagochtend van uit het gebergte ten noorden van Addis Abeba de stad is binnen gedrongen in de richting van het keizerlijke paleis. Gepantserde eenheden van het Ethiopische leger vielen de op standelingen aan waarop een ge vecht ontstond waarbij gebruik werd gemaakt van automatische wapens, mortieren en bazooka's. Twee uur na het begin van de opmars werd het vuren minder. Een hotel lag een tijdlang in het vuur en werd beschadigd, even als andere gebouwen. Pas tegen middernacht was de rust in de omgeving van het keizerlijke paleis weer geheel teruggekeerd. Over slachtoffers is niets ge meld. De radiozender van Addis Abeba heeft donderdag de aan houding gemeld van de onder minister van marine, Bekele, ka pitein Deferassau en Geitom Pe tros zijn gearresteerd. Laatsge- noemde is minister van Buiten landse Zaken in de opstandelin genregering geweest. De premier van Malakka, Tun ku Abdul Rachman, heeft vrij dag in een mededeling aan de pers verklaard, dat hij bereid is tot „verdere overweging", in dien zowel de Indonesische als de Nederlandse regering hem zouden verzoeken, zijn bemidde lingspogingen in het geschil om Westelijk Nieuw-Guinea voort te Abdul Rachman legde deze verklaring a£ na de mededeling te Djakarta van donderdagavond door de Indonesische minister van Defensie, Nastution, dat de premier van Malakka een be middelende rol op zich had ge nomen nadat hij door Nasution op de hoogte was gesteld van de politieke, economische en mili taire aspecten van de kwestie. Abdul Rachman betuigde zijn in genomenheid met de verklaring van Nasution, die, zeide hij, een bijdrage is om de lucht te zui veren na de foutieve veronder stellingen in de Indonesische pers over de rol van hem (Abdul Rachman) bij de poging tot be middeling. Hij zeide verder: „Naar ik hoop zal het thans wel duidelijk zijn, dat ik deze poging heb aangevangen, niet slechts met een volkomen begrip van de toestand, doch ook met de zegen van de Indonesische regering". In de Nantang kathedraal van Peking woonden een duizendtal Katholieken de Middernachtmis bij, aldus bericht het persagent schap „Nieuw China". De Pro testanten kwamen in kerken in verschillende delen van de stad bijeen. Paus Johannes gaf op het bal kon van de Sint Pieter zijn zegen „Irbi et Orbi" aan de stad Rome en de wereld), voor een menigte van naar schatting 100.000 perso nen. Hij smeekte Gods zegen af voor al degenen die voor de so ciale en burgerlijke orde verant woordelijk zijn, opdat zij met eer biediging van waarheid en vrij heid hun diensten aan de mense lijke en christelijke vooruitgang kunnen wijden. In West-Berlijn zei bisschop Dibelius, hoofd van de Protes tante kerk in geheel Duitsland, dat de strijd tussen atheïsme en christendom op Duitse bodem zijn beslissende strijd schijnt in te gaan. Een groot deel van de Verenig de Staten had een witte Kerst. In Europa was het weer mild en rustig Het voornaamste thema van de communistische pers in Oost- Duitsland was een pleidooi voor een „vrede van tien jaar" met West-Duitsland Kardinaal Stefan Wyszynski, primaat van Polen, zei in een Kersttoespraak dat de leiders van het land niet moeten verge ten dat zij regeren over mensen en niet over dieren. Hij verdedig de krachtig de rechten en tradi ties van de Poolse Kerk en viel hevig diegenen aan die deze in toenemende mate aantasten. Hij verweet de Poolse leiders de Kerk in een vals licht te stel len en haar slecht te kennen. „Dit jaar is zeer hard voor ons geweest. De Kerk heeft een aan zienlijke beperking van haar rechten ondergaan en deze be perkingen duren nog voort. Het Jordaanse departement voor Tourisme heeft meegedeeld, dat 15.000 bedevaartgangers de Kerstviering in Jeruzalem heb ben bijgewoond. WISSELVALLIG Het K.N.M.I. deelt mede: Het Kerstweer in West-Europa stond geheel in het teken van een oceaan dep ressie die op zijn noordoostelijke koers sterk in diepte en omvang toenam en op Tweede Kerstdag met 950 mbaar ten noorden van Schotland arri veerde. Een regenfront trok in de middag over ons land oost waarts, waarbij de zuidwestelijke wind aan de kust tijdelijk aan wakkerde tot windkracht 8 a 9. Zonnig weer was het voorna melijk in het Alpengebied, waar een klein hogedrukgebied de be wolking had opgelost. De zuidwestelijke luchtstro ming boven noordwest-Europa heeft de koude lucht ver tot in Siberië teruggetrokken. In N.- Rusland ten westen van de Oeral komen tot aan de Poolzee tempe ratufen voor van rond het vries punt. Strenge koude heerste alleen in het noorden van Zweden en Finland, maar de eerder genoem de depressie verdrijft ook deze koude. Op de oceaan handhaaft zich een levendige depressieactiviteit, zodat de luchtaanvoer in Wesi- Europa in hoofdzaak uit westelij. ke richtingen blijft plaats vinden. Het weer behoudt hierdoor een wisselvallig karakter. medegedeeld door het K.N.M.I. 1e De Bilt, geldig tot hedenavond. Zuidwestelijke wind Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige tot krachtige en langs de kust krachtige tot harde wind tusscin zuidwest en west. Iets lagere middagtemperaturen dan gisteren. DINSDAG 27 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 9.24 10.12 Terneuzen 9.59 10.47 Hansweeit 10.39 11.27 Walsoorden 10.49 11.37 ZON MAAN Dec. 27 8.48 16.34 13.46 2.51 28 8.4S 16.35 14.13 3.5: 29 8.48 16.37 14.44 5.03

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1