De opstand in Ethiopië mislukt? T.V. TELEVISIE RADIO de BUCK Plan tot aanslag op Kennedy? Franse regeringsverklaring over toestand in Algerië Opkomende gsiep ZATERDAG 17 DECEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5165 iSyfnptomen van spanning Laos Algerije Ethiopië een speelbal NAVO-ministersconferentie begonnen Persconferentie van Spaak. binnenveringbed Ijmtlwill schuimrubberbeo w Leger en politie staan achter Haile Selassie Algemene vergadering over Kongo CUBA REDE VAN FERHAT ABBAS DE AANVARING OP DE BOSPORUS DOUGLAS DILLON AMERIKAANS MINISTER VAN FINANCIEN ROBERT KENNEDY MINISTER VAN JUSTITIE Het vliegtuigongeluk in New York Koning van Nepal heeft regering afgezet HET VERBLIJF VAN HET BELGISCH VORSTENPAAR Radio de Koek HET WEER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER Frankering bij abonnement: Ter neuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2.25. Rubriek Kleine Advertenties 'géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Meer en meer grijpt de koude oorlog om zich heen. En ook daar waai' men had willen voorkomen, dat de twee machtige wereldblok- ken, die van de Atlantische en de Sowjetwereld, op elkaar zouden botsen, geschiedt dit. Het gevolg daarvan is dat de Ver. Naties wor den verlamd, zoals vóór de oorlog de Volkenbond, en dat haar ver mogen om de vrede te bewaren zwakker wordt. In het Handvest was de clausule opgenomen inzake het veto: de grootste mogendheden konden niet worden verplicht, bijstand te verlenen aan enige actie, gericht tegen henzelf of tegen hun vrieiv den. De Sowjet-Unie heeft nu dinsdag voor de 92ste maal van dat vetorecht gebruik gemaakt. Ditmaal om te voorkomen, dat de secre taris-generaal der V. N., Hammarskjoeid, meer bevoegdheden, of in eik geval juister omschreven rechten zou krijgen in Kongo. De situatie is daar zo, dat Hammarskjoeid in het geheel niet kan in grijpen in de binnenlandse omstandigheden, terwijl de leden hem vragen wel iets te doen. Afro-Aziatische landen eisen, dat hij de gevangen premier uoe- moemba laat bevrijden en dat hij „de benden van Moooetoe" (tegenstander van Loemoemba) ontDindt. De Sowjetianden on dersteunen zulke eisen. Het Wes ten wil actie tegen de extremis ten van eike kant. Door de V. N. is erkend, dat president Kasavoe- 'boe op wettige wijze het gezag uitoefent. Er zijn behalve zijn be wind echter nog twee andere, die zich van Leop-oidstad niets aan trekken: dat van 'rsjombe in Ka- tanga, die provinciale onafhanke- lijkneid wenst. En dat van Gi- zenga, die in Stanleystad een re gering heeft gevormd weike de eerzucht heeft, de echte Kongo lese regering te zijn. Hij was vice premier in het kabinel-Loe- moemba en wil dat voortzetten. Achter Kasavoeboe staat min of meer het Westen. Achter Tsjombe de Belgen. Achter Gi- zenga de linkse Afro-Aziaten en communisten. De machteloosneid van Hammarskjoeid die trou wens steeds meer troepen ver liest van Afrikaanse landen die zich terugtrekken is een ge volg van de .spanningen in de wereld, die ooi; de Onverenigae Naties verlammen. Erg verenigd zijn de naties namelijk niet. In Laos hetzelfde beeld, nog duidelijker. Daar bestaat in de hoofdstad Vientiane een regime, gesteund door de parachutisten leider' Kong Lae, die wordt ge holpen door de pro-communisti sche fractie in dit kleine vorsten dom van Indo-China. Dit kabinet ontvangt van de communisten olie, voedsel, wapens en munitie per luchtbrug. In het zuiden staat een generaal, die door Amerika wordt bevoorraad, die zijn re gime nu erkend heeft gezien en gewettigd door de vorst, en die voor de poorten staat van Vien tiane. De Ver. Naties, die ook in deze conflicten zijn gekend, hoopten dat een neutrale regering in de hoofdstad de tegenstellingen kon overbruggen. Maar de premier van dat bewind, prins Soevanna, kon het niet meer uithouden en is naar het naburige Cambodja gevlucht. De neutralen kon.en dus steeds meer in de knel. En een jareiuange bmnenianase slrijd is - evenals in Kongo uitgegroeid tot een internatio naal comlict. in beide gevallen ziet niemand een spoedige uit komst. De laatste tijd zijn de tegenstellingen immers eerder vergroot dan verminderd. Het derde strijdtoneel is Alge rije. Daar zijn de contrasten tus sen moslims en Europeanen ern stiger gewoiden, en Europese demonstraties tegen De Gaulle hebben er toe geleid, dat de mos lims in de steden (vooial in de Kasbah van Algiersprofijt trek kend van de twisten onder de Europeanen, zich resoluut voor de rebellen der F.L.N. verklaar den. Nu heeft de „voorlopige Al gerijnse regering'' steun ge vraagd aan Rood-China, en de mogelijkheid van verzoening dei- moslims met de Fransen schijnt verder af dan ooit. Toch houdt De Gaulie dapper vol met zijn pogen, in een ..Algerijns Alge rije" beide volksgroepen te ver zoenen. Hedeii tul-lei staan de voorstanders van een Frans-Al- geiije en een Mohammedaans Algerije scherp tegenover elkaar. In dit troebele water is het voor de Sowjetianden goed vissen. De Europese tegenstanders van De Gaulle in Algerije hebben het Westen geen dienst bewezen: zij hebben de moslims verder ver wijderd van Frankrijk, met de kans dat inderdaad de Chinezen wapens gaan leveren aan de F.L.N. Tijdens een wereldreis heeft de negus van Ethiopië liet nieuws vernomen van een staatsgreep in zijn land. Hij bleef daar schijn baar onbewogen onder en het is voor hem ook niet de eerste keer dat hij als balling buiten zijn grenzen zou moeten blijven. Ook De ministersconferentie van de vijftien Navo-landen is vrij- aagoentend te Parijs begonnen. Als laatste heeft op de vanaf het begin geiieime bijeenkomst de Nederlandse minister van Bui tenlandse Zaken mr. Luns ge sproken, die volgens een woord voerder van de Navo, heeft ge zegd, dat net Russische snoven van een vreedzaam naast elkaar bestaan niets anders is dan een taKtiscne manoeuvre. De Russen zijn, aldus de Neder landse minister, van mening, dat de ontwikkeling van de machts verhouding in hun voordeel werkt. Minister Luns drong er bij de bondgenoten op aan, de Atlanti sche alliantie te versterken door uitrusting van haar strijdkrach ten met de modernste wapens en grote interne samenhang, zodat bij de Russen en de Chinezen geen twijfel kan bestaan over de vastbeslotenheid van de Navo. Volgons de woordvoerder hqeft minister Luns over de Berlijnse kwestie gezegd, dat het de re gering te Moskou duidelijk moet worden, dat zij ernstige gevaren loopt, indien zij tot verregaande maatregelen in de kwestie Ber lijn overgaat. In antwoord op een vraag zei de woordvoerder, dat de Neuer- landse minister ook heeft gespro. ken over de verhouding lussen Nederland en Indonesië. Hij wil de hierover geen nadere bijzon derheden meedelen. De serie.aris-generaal van de Noord Atlantische verdragsorga nisatie. Spaak, heeft op een pers- confeientie te Parijs gezegd, dat er op de komende NAVO-minis- tersconferentie geen definitieve besluiten zullen worden genomen in verband met de aanstaande regeringswisseling in de Verenig de Staten. Het doei is te komen tot een eindrapport voor de mi nistersconferentie in het voor jaar te Oslo. Het belangrijkste punt van bespreking is de uit voering van het tien-jarenplan, waarmee de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, Her ter, vorig jaar op de december- bijeenkomst is gekomen, aldus Spaak. Het grote militaire pro bleem is dat van de atoombewa pening van de NAVO strijdkrach ten. De Amerikanen zullen, naar hij vernomen had, met een voor stel komen. Spaak verklaarde, dat hij geen definitieve tekst van een voorstel had gezien. In ant woord op een vraag zei hij, dat een dergelijk voorstel niet revo lutionair is, omdat dc NAVO 'al kernwapens heeft. Mussolini verdreef hem reeds zes jaar van zijn geboortegrond als gevolg van een geheim ver drag tussen Engeland en Frank rijk, waarbij Hore Belisha en (de latere fascist) Laval aan Musso lini de vrije hand gaven in Abes sinië. Haile Selassie is zelf dank zij een staatsgreep aan de macht gekomen, want in feite regeerde zijn moeder, keizerin Suditu, on der toezicht van de Britten, die haar neef Lidj Yassu in 1916 tot aftreden dwongen toen deze in de eerste wereldoorlog samen werkte met de Duitsers en Tur ken. Abessinië moge dan onaf hankelijk hebben geheten, het is desondanks een speelbal geweest van de grote mogendheden, die er naar willekeur mee handel den. Wie er nu ook aan het bewind komt, veel verschil maaKt dat niet. Engeland, dat Haile Selas sie in de laatste oorlog weer op de troon bracht, zal er wel voor waken, dat de nieuwe regering zich aan zijn verplichtingen t.o.v. de Westerse mogendheden houdt. Voor invloeden van buiten be hoeven we in dit afgesloten ge bied van Afrika nog niet bang te zijn. En Haile Selassie zegt wei nig en wacht. dr. A. C. (Nadruk verboden, i (Advertentie) HAZET- FABRIEK EN iZEVE NBERGEN (Adv.) BONAFIDE SERVICE GELEIDELIJKE BETALING N00RDSIR. 84 86 TEL 01150-2573 TERNEUZEN Keizer Haile Selassie van Ethiopië is vrijdagavond in As mara in de Ethiopische provin cie Eritrea aangekomen. Hij werd bij zijn aankomst toe gejuicht door een menigte men sen die met palmtakken zwaai-, den. In Asmara heeft men berichten ontvangen, dat de staatsgreep tegen Haile Selassie mislukt is en dat de leiders van de opstand gearresteerd of op de vlucht zjjn. De politie van Palm Beach, waar Amerika's toekomstige president John Kennedy een vakantieverblijf heeft, heeft donderdag de 73-jarige Richard Pavlick, een gepensioneerd PTT- ambtenaar, gearresteerd, die er van verdacht wordt plannen te hebben gehad om Kennedy te vermoorden. Pavlick werd aangehouden in verband met een verkeersover treding en toen bleek de politie, dat zij iemand te pakken had naar wie over het gehele land werd gezocht. In zijn auto en ook in zijn hotelkamer heeft de politie dynamiet en ander ma teriaal gevonden. Volgens de tegen Pavlick inge brachte beschuldiging', zou hij Kennedy's leven sinds diens verkiezing tot president hebben bedreigd. Hij zou hebben ver teld voornemens te zijn geweest van zichelf een „menselijke bom" te maken om zichzelf en de nieuwe president om te bren gen. Alvorens voor dit doel naar Palm Beach te komen, had hij al zijn bezittingen weggegeven. Ook zou Pavlick, die overigens deze beschuldiging ontkent, Premier Debré heeft vrijdag middag; voor de nationale verga dering een rgeringsverklaring af gelegd over de situatie in Alge rië, in het licht van de reis van president De Gaulie. De premier verklaarde, dat de ongeiegelaheden tijdens bet be zoek van De Gaulie aan Algerië het werk van een minderneid was geweest, en dat de grote massa van Mohammedanen kalm en vol vertrouwen was gebleven. Tijdens het bezoek heelt de Mo hammedaanse bevolking een ont roerend getuigenis van vertrou wen aigelegci, aldus de Franse premier. De regering is van oordeel dat een oplossing, die zou betekenen dat Frankrijk Algerië opgeeft, niet mogelijk is. Het ontbreken van Frankrijk, van het leger, van de economi sche en kulturele inspanning zou in Algerië de bloedige chaos van een explosie van geweld teweeg brengen. Dit zou de weg vrij maken voor dictatuur, onveilig heid en ellende. Met betiekking tot de Euro peanen in Algerië, zei premier Debré, dat zij een grote rol te spelen zullen krijgen in dit Al gerië, dat van hen is en zal blij ven evenals het van de Moham medanen is. Debré herhaalde het aanbod der Franse regering aan de Al gerijnse opstandelingenleiders voor een wapenstilstand. Komt gevatte kou of pijn zet niet door bij tijdig gebruik van 'de veelzijdig samengestelde Sanapirin (Mijnhard!) Koker 90 en 60 cf. De leider van de Sowjet-dele- gatie bij de V. N., Zorin, heeft vrijdag in het debat in de Alge mene Vergadering over Kongo vijf maatregelen opgesomd, die zijns inziens nodig zijn om de rust in Kongo te herstellen. In de eerste plaats moet er onverwijld een einde komen aan de Belgische inteventie die, al dus Zorin, door niemand wordt ontkend. Voorts moeten onmid dellijk „de particuliere legers en in het bijzonder de benden van Moboetoe" door de V. N.-strijd macht worden ontwapend. Ook moeten Patrice Loemoemba en andere leden van diens regering, alsmede de gevangen genomen parlementsleden direct in vrij heid worden gesteld. Vervolgens moeten het parlement en de democratische regeringsvotem worden hersteld. Tenslotte moet, volgens Zorin, een commissie bestaande uit. vertegenwoordi gers van de Afrikaanse en Azia tische landen worden gevormd, die toezicht moet houden op het optreden van de vertegenwoor digers van de secretaris-gene raal en van het commando van de V. N.-strijdmacht. Deze com missie zou rekenschap moeten afleggen aan de Veiligheidsraad of de Algemene Vergadering. Een groot gedeelte van het in het centrum van Havanna ge legen voornaamste Cubaanse radio- en televisiezendstation is donderdag door brand vernield. Verscheidene personen werden gewond, terwijl voor miljoenen pesos schade is aangericht. De brand wordt aan sabotage toe geschreven. f DIT NUMMER BEVAT "N 13 PAGINA'SJ deze niet tot stand, dan zal Frankrijk voortgaan met het pa cificeren en ontwikkelen van Al gerië met de Algerijnen en voor de Algerijnen. Met betrekking tot het refe rendum op 8 januari, zei de pre mier, dat Frankrijk zijn weg heeft gekozen. De regering dient er voor te waken, dat dit refe rendum niet wordt verstoord door onlusten, die een nieuwe bron van ongeluk zouden zijn. Tijdens zijn rede werd Debré herhaalde malen onderbroken door interrupties van rechtse af gevaardigden, die hem toe schreeuwden: „Leugenaar, er kleeft bloed aan je handen" en ,,Je bent verantwoordelijk voor de incidenten in Algerië". Ferhat Abbas, de premier van de „voorlopige Algerijnse re gering" heeft in een radiotoe spraak vanuit Tunis de Moham medaanse bevolking' van Algerië opgedragen de demonstraties te staken. Hij zei, dat het Franse leger dé jongste 'demonstraties heeft aangegrepen voor nieuwe slach tingen en om gemene zaak te maken met de mensen die ge loven in een Frans Algerië. „De aanwezigheid van dit leger is de voornaamste steun pilaar van de koloniale orde en de grootste hinderpaal voor elke wezenlijke oplossing van het Algerijnse vraagstuk", aldus Ferhat Abbas. „De strijd, waar in u heeft deelgenomen, heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. De gehele wereld heeft er ken nis van genomen als een grote overwinning' in onze strijd om de nationale vrijheid. Aan deze strijd dient een einde te komen. Doch het is niet de laatste. Nieuwe beproevingen wachten ons nog". Ferhat Abbas zei verder, dat l de Franse regering van plan is op 8 januari een zogenaamd refe rendum te houden en „ons een statuut op te leggen. Strijd waarop u zich moet voorberei den. Óp u zal een beroep wor den gedaan om aan deze sinis tere maskerade een eind te ma ken". Volgens Turkse officiële bron bedraagt het aantal doden als gevolg van de aanvaring tussen een Zuidslavische en een Griek se tanker 43, n.l. 21 Zuia-Sla- viërs, 20 Grieken en 2 Turken. Het Zuidslavische tankschip „Petor Zarovic", dat door de botsing in brand vloog, brandt nog steeds. tegenover een politieman heb ben verklaard verpleegd te zijn geweest in ,een inrichting voor geesteszieken. Intussen is hij tegen een borg stelling van 100.000 dollar vrij gelaten. Kennedy heelt vrijdag Douglas Dillon benoemd tot'minister van Financiën van de Ver. Staten. Douglas Diilon is op het ogen blik onderminister van Buiten landse Zaken, speciaal belast met de behandeling van econo mische kwesties. Hij is vroeger ambassadeur in Frankrijk ge weest. Dillon zei dat. hij over zijn be noeming van gedachten had ge wisseld met Eisenhower en Nixon. Diilon zei tegen verslaggevers dat handhaving van de fiscale stabiliteit een wezenlijk element van de nationale veiligheid is. De economie van de hele vrije we reld en dus ook de kracht van deze wereld is nauw verbonden met de stabiliteit en kracht van de dollar, aldus Dillon. Kennedy verklaarde dat hij zich bij zijn keuze uitsluitend had laten leiden door liet criterium van bekwaamheid. Ik heb voor Buitenlandse Zaken, Financiën en Defensie getracht de beste mensen te krijgen en geen reke ning gehouden met de partij waartoe zij behoren. Dillon en de nieuwe minister van Defensie McNamara zijn lid van de repu blikeinse partij. Kennedy heeft zijn broer Ro bert tot minister van Justitie benoemd. Robert Kennedy is 35 jaar. Hij heeft de verkiezingscampag ne voor zijn broer geleid. Hij is juridisch adviseur geweest van de congrescommissie, die belast was met het onderzoek naar de misbruiken in de Amerikaanse vakbondswereld. In deze functie heeft hij actief deelgenomen aan de pogingen van de com missie om een einde te maken aan de activiteit van de vak bondsleider James Hof fa. Byron White, een advocaat uit Denver, is door Kennedy be noemd tot onder-minister van Justitie. Ras Iinru (een neef van Ilailie Selassie), één der leiders van de opstand in Ethiopië. Generaal Abye Abebe, schoon zoon van de keizer en gouver neur van Eritrea, verklaarde vrijdag dat de troepen die zich in Eritrea bevinden lO.OOOtprovincie. man van het landleger en een deel van de luchtmacht trouw aan de keizer zijn en bereid zijn met hem naar Addis Abeba op te rukken zo dit nodig mocht zijn. De generaal zei voorts dat Haile Selassie spoedig naar Ad dis Abeba zal terugkeren. Uit Addis Abeba is intussen gemeld dat de tegenstanders van de keizer na harde gevechten in de straten van de stad versla gen zijn en dat de toestand weer normaal is. Later deelde generaal Abebe in Asmara mee, dat de bevel hebber van het leger, generaal Kebede Guebre, hem de ver zekering had gegeven dat het leger en de politie, op een klein aantal verraders na, nog steeds trouw zijn aan de keizer. Slechts een paar kleine een heden van de keizerlijke garde waren betrokken geweest bij de opstand. De verbindingen met Addis Abeba waren vrijdag avond nog steeds verbroken. A.F.P. heeft van betrouwbare zijde vernomen aat er bij de ge veenten in Addis Abeba geen buitenlanders zijn gewond of gemolesteerd. De Ethiopische troepen in Kongo onder bevel van de V. N. 1.800 man hebben de zijde van de revolutionaire regering in Ethiopië gekozen, zo heeft de Ethiopische zaakgelastigde in Leopoldstad vrijdag meegedeeld. De troepen zullen echter hun taak in Kongo blijven vervullen. De zaakgelastigde gaf een verklaring uit waarin onder meer wordt gezegd, dat het Ethiopische contingent eensge zind en vol enthousiasme de zo lang verwachte revolutie be groet. Het grootste deel van dit con tingent is gelegerd in de oost- Boven de stad New York zijn vrijdag bij sneeuwjacht twee pasagiersvliegtuigen in botsing' gekomen. Zij stortten neer en 126 inzittenden hebben het leven gelaten. De enige overlevende is een elfjarig jongetje, maar zijn toestand is kritiek. Bovendien is zeker één persoon op de grond om het leven gekomen: een ge meentearbeider die aan liet sneeuwruimen was. De twee botsende toestellen behoorden tot Amerikaanse maatschappijen. Het zijn een DC-8 straalvliegtuig van de Uni ted Airlines, dat 76 passagiers en een bemanning van 7 aan boord had en een Constellation van Transworld Airlines met 37 pasagiers en een bemanning van 5. Het jongetje dat nog leeft, zat in de DC-8. Zes inzittenden van de Constellation leefden aanvan kelijk nog, maar zijn later in een ziekenhuis bezweken. Het straalvliegtuig zette een huizenblok en geparkeerde auto's in vuur en vlam. Een tweede huizenblok is ingestort. Niemand in de huizen kreeg evenwel let sel. Een kerk werd zwaar be schadigd. Beide vliegtuigen maakten aanstalten om le landen, de DC-8 op Idlewild en de Constel lation op La Guardia. Enkele minuten voor de ramp was het zicht slecht geworden. de in de V. S. en de derde in Frankrijk. In Katmandoe is het rustig. Koning Mahendra heeft alle openbare vergaderingen ver boden. Voorts mag er geen po litieke propaganda gemaakt worden. De koning zou vrijdag enkele communistenleiders, leden van de regeringspartij en de leider van de oppositie, Barat Sjam- ser, hebben laten arresteren. Volgens een journalist uit Se- villa bevinden koning Boudewijn en zijn gemalin zich op het land goed „San Calixto" van de mar kies De Salinas, wiens zoon met een zuster van koningin Fabiola is gehuwd. Toen zijn dochter bij de Carmelitessen wilde intreden liet de markies op zijn eigen be zitting een klooster bouwen, vlak bij het kasteel. Koningin Fabiola was zeer bevriend met de jonge Carmelites. Het landgoed is ongeveer vijf duizend hectare groot en er wordt veel gejaagd. Koning Mahendra van Nepal. Een Dakota persoonlijk eigendom van koning Mahendra heeft vrijdag boven Nepal pamfletten uitgeworpen, waarin het feit van de machtsovername door de koning wordt meege deeld. Op drie man na zou het kabinet nog steeds gevangen zitten. Deze drie zijn vice-premier generaal Soebarna Sjamser, de minister van Gezondheid Gau- tam en de minister van Onder wijs Sjoedhari. De eerste is in India, de twee- Noordstraat 102 - Telefoon Terneuzen ZON MAAN Dec. 17 8.43 16.29 7.00 16.13 19 8.45 16.30 9.16 18.11 20 8.45 16.30 10.11 19.24 21 8.46 16.30 10.55 20.41 22 8.46 16.31 11.32 21.59 IETS HOGERE TEMPERATUREN Aan de noordflank van een hogedrukgebied, dat zich van Rusland via Frankrijk tot de Azoren uitstrekt, trok een ac tieve depressie van IJsland naar noord-Noorwegen en veroor zaakte langs de Noorse kust een zware storm. De vorst is nu weer uit Scan dinavië verdreven, terwijl tevens zachte en vochtige oceaanlucht naar de Britse eilanden werd getransporteerd. Tengevolge van een nieuwe storing ten westen van Schotland, wordt de zachte lucht, die vrijdag in Ierland temperaturen van omstreeks 10 graden bracht, geleidelijk naar het oosten gevoerd. In ons land zal de temperatuur de komende dagen een verdere stijging on dergaan. Er blijft veel bewol king, waaruit hier en daar wat regen of motregen zal vallen. De wind zal tot matig en langs de waddenkust tot krachtig toe nemen tussen zuid en zuidwest. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Veel bewolking. Overwegend zwaar bewolkt met hier en daar wat ïegen of mot regen. Aanvankelijk zwakke tot matige, later mange en aan de Waddenkust tot krachtig toene mende wind tussen zuid en zuid west. Enige stijging van tempe ratuur. ZATERDAG 17 DECEMBER v.m. n.m. Broskens 0.31 12.48 Terneuzen 1.06 1.23 Hansweert 1.46 2.03 Walsoorden 1.56 2.13 ZONDAG 18 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 1.17 1.52 2.32 2.42 n.m. 1.30 2.05 2.45 2.55

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1