Na 25 jaar nieuwe Koningin op de Belgische troon Koning van Nepal neemt macht in handen De toestand in Ethiopië PLATEN SPELERS RADIO de BUCK Frankering bij abonnement: Terneuzen .VRIJDAG 16 DECEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5164 VERPLEEGSTER BLEEF IN NABIJHEID VAN KONINGIN FABIOLA HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN KONINGIN, PRINS EN PRINSESSEN ,WEER TERUG KROONPRINS ASFA WASSEN TOT KONING UITGEROEPEN GEVECHTEN IN ADDIS ABEBA Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Europa scheen gisteren, op die koude en sombere decembermor gen, te Brussel te zijn samengestroomd. Tienduizenden, honderd duizenden poogden donderdag een glimp op te vangen van de brui loft van de Koning der Belgen en zijn lieftallige Spaanse gemalin Fabiola. Om tien uur gistermorgen sloot burgemeester Cooremans van Brussel ten overstaan van de Belgische koninklijke familie en een schitterend gezelschap regerende vorsten, prinsen, aarts-hertogen, graven, markiezen en andere hoge edelen, alsmede staatshoofden en ministers het burgerlijk huwelijk in de troonzaal van het grote koninklijke paleis. en sleep van zijn bruid te schik ken. Kardinaal Van Roey stelde de volgende vraag: ..Boudewijn, zijt U gekomen uit vrije wil om het huwelijk aan te gaan met Dona Fabiola, hier aanwezig?" Na het bevestigend antwoord door de Koning en het jawoord van Koningin Fabiola op dezelf de vraag, las de pauselijke nun tius, mgr. Forni, een boodschap van Paus Joannes XXIII voor. Volgens het nieuwe ritueel be dienden de huwenden zelf het sacrament. Deze tweetalige ceremonie nam ongeveer drie kwartier in beslag. De met de tekenen van zijn waardigheid omhangen burge meester vroeg onder gespannen aandacht der aanwezigen in het Frans eerst toestemming aan Koning Leopold en aan de moe der van Dona Fabiola om het huwelijk te sluiten. Nadat beiden een duidelijke bevestiging had den gegeven las de wetnoudster van dc burgerlijke stand, mej. Vari den Heuvel, de huwelijks- acte in het Frans voor, waarna haar collega uit het tweede Brus. selse district hetzelfde in het Nederlands deed. Burgemeester Cooremans voer de daarna de formaliteit van het voorlezen der traditionele vra gen uit het burgerlijk wetboek uit. Het koninklijk paar gaf hierop bevestigend antwoord. „In naam der wet verklaar ik u door de banden van het huwe lijk verbonden", zo zei burge meester Cooremans hierop. Hij overhandigde Koningin I abiola als eerste Spaanse vorstin van België vervolgens het trouw boekje en sprak zijn vorsten daarna in het Nederlands en Frans toe. Nadat de tientallen handteke ningen waren gezet verlieten de Koningin, gekleed in een stijl volle bruidsjapon van ruisende roomkleurig satijn en de Ko ning, martiaal in zijn uniform van luitenant-generaal, als eer sten de troonzaal. De stoet van bruidspaar en naaste familieleden werd gevolgd door die van de koninklijke en prinselijke genodigden, gekleed in oogverblindende toiletten en uniformen. Koningin Juliana werd bege leid door Koning Olaf van Noor wegen. Prins Bernhard escor teerde gravin Alexandro de Mora y Aragon. Prinses Beatrix had Prins Felix van Luxemburg als begeleider en Prinses Irene de Ethiopische Prins Iskander Des- ta. Prinses Margaret van Enge land vormde een paar met Prins Bertil van Zweden. Meer dan veertig koninginnen, koningen, prinsen en prinsessen uit negentien landen schreden in de bruidsstoet mee. Bij de huwelijksplechtigheid droeg Koningin Juliana een japon van donkerbruin satijn en een wijde mantel van velours chiffon in dezelfde kleur. Prin ses Beatrix was gekleed in een toilet van groen fluweel en Prin ses Irene in een toilet van zand kleurige wollen stof. Prins Bern hard droeg het ceremonieel tenue van generaal van de grenadiers. In dezelfde volgorde als waar in zij de troonzaal betreden en verlaten hadden reed het schit terende -gezelschap vervolgens \an het paleis langs de betrekke lijk korte route via Koningsplein en Keizerinnestraat naar de sta tige, eeuwenoude Sint Goedele. Voorafgegaan door de groot hofmaarschalk betraden tegen 12 uur de vorstelijke genodigden het kerkgebouw. Muziek van Handel weerklonk in de gewijde ruimte. Vooraan liep Koningin Juliana, die aan de arm werd be geleid door Koning Olaf van Noorwegen. De koninklijke gas ten namen plaats op zetels dicht bij het altaar. Het geduld van de menigte op het Paleizenplein werd inmiddels op zware pi oef gesteld. Om ruim kwart over twaalf, een half uur iater dan het schema aangaf, reden Koning Boudewijn en zijn bruid dc paleishekken uit. De koninklijke auto was gedekt met doorzichtig plexiglas en versierd met prachtige rozen, anjers en orchideeën. In deze, de eigenlijke bruids stoet. reden de naaste verwan ten van de bruid en' bruidegom mee. Koningin Fabiola droeg het diadeem van wijlen Koningin As- trid, waarin briljanten van de negen provincies van België zijn gezet. Het vertrek van deze stoet en de rit naar de kerk werden gescandeerd door honderd-en-een kanonschoten. Langs de gehele route weer klonk voor het eerst ook in 25 jaar in België het „Vivc la Rei ne", dat soms het „Leve de Koning" overstemde. Stralend in haar witte bruidskleed, dankte België's vorstin voor de hulde, die haar werd gebracht. De Koning, trots en glimlachend, wuifde eveneens dankend naar links en rechts. Ruim tien minuten later be reikte de bruidsstoet de statige, meer dan tien eeuwen oude, Sint Goedele. De toejuichingen kregen een stormachtig karakter, toen de zwart-glanzende auto voor de trappen van het kerkgebouw tot stilstand kwam. Om het uitstap pen te vergemakkelijken was het dak van plexiglas gedeeltelijk demonteerbaar gemaakt. Zorg zaam hielp Boudewi,jn zijn gade bij het schikken van haar sluier en statig besteeg het koninklijk paar de treden van de Sint Goe dele. Indrukwekkend klonk de psalm van de 17e eeuwse Vene- tiaanse toondichter Benedetto Marcello, terwijl de Vorst en zijn bruid door het middenpad schre den. Allen hadden zich van hun zetel verheven. In het Belgisch heiligdom van Sint Micliiel en Sint Goedeie be loofden Koning Boudewijn en Koningin Fabiola elkaar, niet lang na het middaguur, trouw voor het leven. Over het rode tapijt gingen zij de weg. die eens door Karei de Vijfde in deze zelfde kerk gegaan is. naar het altaar. Ontroerd aanschouwden de aan wezigen en miljoenen televisie kijkers deze vorstelijke intocht omstuwd door bruidjonkertjes en bruidsmeisjes. Bij het altaar gekomen hielp de Belgische Ko fling met tedere gebaren sluier In het Theatre Itoyal-de Ia Monnaie in Brussel hebben Ko ning Boudewijn en Dona Fablio woensdag een programma van Spaanse folkloristische dansen en muziek bijgewoond. De vorstelijke bezoekers verlaten hier temidden van een enthou siaste menigte het gebouw. Zijn ontroering onderdrukkend sprak Koning Boudewijn de na volgende woorden: ,,Ik, Boudewijn, geef u, Dona Fabiola, die ik hier met de hand houd, mijn christelijke trouw en neem u tot mijn wettige echt genote voor God en zijn heilige kerk." Terwijl de stool van de kardi naal over de ineengeschrengelde rechter handen van het bruids paar lag sprak Koningin Fabio la dezelfde woorden, de ogen neergeslagen. Daarna zeide de kardinaal: „In de naam van onze moeder de heilige kerk bekrachtig, bevestig en zegen ik dit huwelijk door u voItiGKKen." Daarna nam hij zijn stool van de handen der gehuw den en sprak tot de aanwezigen: „En u allen, die hier aanwezig zijt, neem ik tot getuigen van deze heilige verbintenis. Wat God heeft verbonden, dat zal de mens niet scheiden." Op de gezichten van vele aan wezigen was een duidelijke ont- rering zichtbaar. Het „Largo" van Handel weerklonk, door Koningin Fabiola met gevouwen handen aangehoord en daarna het „Sanctus" van Johann Sebas- tiaan Bach. Opnieuw ontving het jonge paar de zegen waarna zij, tijdens de uitvoering van het „Ave Verum" van Mozart nog steeds geknield communiceerden. Daarna klonk het indringende „Gloria" uit het „Magnificat" van Bach. De huwelijksplechtig heid was hiermee voltrokken net was 13.45 uur. In de kerk werd daarna het Belgische volkslied gespeeld. De voor de Belgische dynastie en het Belgische volk gewijde en historische stonde was hiermede voorbij. Onder een gewelf van staal trad het Belgische koningspaar uit de magistrale gotische St. Goedele in het licht van de grau we winterdag. Opnieuw donder den de kanonnen met honderd salvo's. Kerkklokken beierden. Duizenden duiven werden losge laten ten teken, dat België weer een Koningin heeft. Het gejuich voor de kerk nam ongekende omvang aan, ondanks het feit dat vele toeschouwers daar al sedert 's nachts twee uur ter plaatse waren. Daarna stegen het vorstenpaar en leden van het familie en ge volg in dertig hofauto's om hun jubeltocht door feestelijk Brussel te beginnen. Ruim een halfuur duurde deze, door het koude weer wellient wat versnelde tocht door en langs vlaggend en versierd oud- Brussel. Overweldigend was het enthousiasme van de grote menigte voor dc paleishekken. Spreekkoren smeekten de vorsten op het balkon van het paleis te komen. De politie had de groot ste moeite om de opdringende masa's in toom te houden. Men juichte, men schreeuwde luid keels „Au balcon", dat, afgewis seld met „La Reine au balcon" in marstempo gezongen werd. Het klonk van de stoepen van het plein, uit lantaarnpalen, van achter de ruggen van militairen en agenten en door de spijlen der hekken, ruim 20 minuten lang „La Reine au balcon". Eindelijk om zeven minuten voor drie verscheen een lakei die met zorgzame streekjes en klopjes een kleedje over de bal- conrand tussen de zware zuilen vleide. En toen, tegen drie uur, ver scheen voor het eerst sinds een kwarteeuw weer een Koningin van België op het balkon van het paleis, Koningin Fabiola. Eerst groette zij met beide handen geheven. Het gejuich kende geen grenzen meer. Haar echtgenoot blootshoofds sloeg na gewuifd te hebben zorgzaam dé sluier om haarheen. Ten over staan van het volk legden de Koning en de Koningin de han den ineen, om daarna te wuiven, zich om te draaien, weer tot het publiek te wenden en weer te groeten om dan tenslotte na twee minuten in de koude wind naar binnen te gaan teneinde zich aan de taak: het ontvangen van tweeduizend gasten aan een lunch en op een receptie, te wij den. Een verpleegster is tijdens de gehele kerkelijke plechtigheid in de nabijheid van koningin Fabiola gebleven. De Belgische vorstin toonde reeds tijdens de toespraak van kardinaal Van Roey in de Sinj Goedele teke nen van vermoeidheid en werd bleek. De plechtigheid in de troonzaal, waar eerder het bur gerlijk huwelijk was gesloten, zou haar zeer hebben aangegre pen. Het is niet bekend of hier door ook het vertrek van het vorstelijke paar uit het paleis naar de kerk met ruim een half uur werd vertraagd. De verpleegster bleef ook aan de zijde van koningin Fabiola toen het vorstelijke paar zich naar de uitgang van de kerk be gaf. Pas toen koning Boudewijn en zijn bruid in de auto stapte, trok de verpleegster zich terug. Koningin Fabiola maakte ech ter tijdens de rijtoer van de kerk naar het paleis weer een opgewekte indruk. Herhaalde lijk dankte zij met een glimlach de enorme menigte langs de route met beide handen. India en Zuid-Slavië hebben verzocht om een bijeenkomst van de algemene vergadering van de Verenigde Naties ter bespreking van het vraagstuk-Kongo. Er is nog geen datum voor deze bijeen komst vastgesteld. RUIME KEUZE UIT DIVERSE MERKEN M00RDSTR. 84-36 TEL 01150-2573 TERNEUZEN WEINIG WIND Boven de Britse eilanden strekt zich een rug van hoge- luchtdruk uit, die de verbinding vormt van een hogedrukgebied boven Scandinavië en een ander waarvan het centrum bij de Azoren ligt. Als gevolg van deze luchtdrukverdeling komen bo ven het noordwestelijke deel van het continent noordooste lijke winden voor. In Oost-Euro pa bevond zich lucht die afkom stig is uit het Middellandse Zee gebied, zodat de aangevoerde lucht iets minder koud was en de temperatuur in het gehele land weer tot boven het vries punt steeg. Op de oceaan is bij IJsland de depressie-acUvitsit toegenomen. Een bijbehorend frontensysteem nadert Schot land en doet de wind op het noordelijke deel van de Noord zee tot een zware storm aan wakkeren. Koning Mahendra van Nepal heeft donderdag de algemene controle over het land overge nomen en premier B. P. Koirala doen arresteren. Het koninklijk paleis in Kat- manuoe wordi dour troepen be waakt, terwijl andere troepen en gewapende politie in dc stra ten patrouilleren. Voor het ove rige gaat het leven in de stad zijn gewone gang. De premier werd gearresteerd toen hij een jeugaconferentie bijwoonde. De minister van Bin nenlandse Zaken Soerja Prosad Uppadhjaja werd tegelijk met premier Koirala geanesieerd. De stap van de Koning kwam volkomen onverwacht, hoewel de laatste tijd reeds geruchten de ronde deden over een conflict tussen het paleis en premier Koirala. Volgens functionarissen van de ambassade van Nepal in Nieuw-Delhi heeft koning Ma hendra de machtsovername per soonlijk via de radio bekendge maakt. Men had nog geen vol ledige gegevens over de radio rede, doch de functionarissen verklaarden te hebben gehoord dat de koning de ontbinding van het kabinet bekendmaakte. Koning Mahendra, die 40 jaar oud is, volgde zijn in Zürich over. leden vader, koning Tribhoevan, in 1955 op. Sinds zijn troonbe klimming heeft hij er naar ge streefd een evenwichtige demo cratie in Nepal door te voeren en een oplossing te vinden voor de politieke vraagstukken, waar mede Nepal te kampen heeft ge had nadat de machtige familie Rana, waaruit bij erfopvolging de premiers en legercommandan. ten voortkwamen, door de revo lutie van 1950 ten val was ge bracht. Tot dat tijdstip was de koning slechts koning in naam. Zijn gehele leven en al zijn con tacten naar buiten werden be heerst door de familie Rana. Hij mocht slechts zelden het paleis verlaten, en dan ntfg alleen on der bewaking. Woensdag bereikten berichten de wereld over een staatsgreep in Ethiopië, waarbij kroonprins Asia Wassen met steun van liet leger de macht aan zich zou heb ben getrokken. Deze foto, welke werd gemaakt tijdens het bezoek van keizer Haille Selassie aan Nederland, toont de keizer links en de kroonprins rechts. De keizer be vond zich op het ogenblik dat de staatsgreep plaats vond, in Brazilië. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Weinig wind. Overwegend zwaar bewolkt en plaatselijk mist. Zwakke wind. Ongeveer dezelfde temperatuur als gisteren. VRIJDAG 16 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 11.47 12.04 Terneuzen 0.22 12.39 Hans weert 1.02 1.19 Walsoorden 1-12 1.29 In een proclamatie via radio Katmandoe deelde de koning mede, de eerste gekozen regering van Nepal te hebben ontslagen, beide huizen van het parlement te ontbinden en alle administra tieve macht op zich te hebben genomen totdat andere regelin gen zullen zijn getrolen. De koning verklaarde, dat Nepal een politiek van neutrali teit zal blijven volgen. Hij zei dat ondanks zijn waarschuwingen, het landsbestuur van tijd tot tijd verlamd werd, groeps- en per soonlijke belangen werden be vorderd en anti nationalistische elementen werden aangemoe digd. De hoop dat'de eerste ge kozen regering van Nepal in staat zou blijken om het land stabiliteit te geven en naar voor uitgang te leiden, was ijdel ge bleken, aldus de koning. De wet teloosheid en wanorde in het land zijn toegenomen en deze situatie „onder bet mom van democratie" kan niet langer voortduren. Koningin Juliana, Prins Bern hard en de beide oudste Prin sessen Beatriz en Irene zijn gis teravond om ongeveer half zeven met de regerings-Friend- ship „Gerben Sonderman" aan gekomen op de vliegbasis Soes- terberg. De Koningin, de Prins en de twee oudste Prinsessen begaven zich naar paleis Soest- dijk, waar zij om kwart vóór zeven arriveerden. In Brussel waren de leden van het koninklijk gezin uitge leide gedaan door de Neder landse ambassadeur in België en mevrouw Teixeira de Mattos en de ambassadeur van België in Nederland, baron F. X. van der Straten Waillet. Op uitnodiging van de leden van de koninklijke familie reis de gisteravond ook de Spaanse troonpretendent, don Juan Car los met de regerings-Friendship mee naar Nederland. Don Juan Carlos zal in ons land deel nemen aan een jachtpartij. Onder degenen die in Brussel de Koningin, de Prins en de beide Prinsessen uitgeleide deden, bevond zich ook prins Albert van België. Volgens een gisteren in Aden opgevangen radiouitzending van Addis Abeba, is kroonprins As- fa Wassen gisteren tot koning van Ethiopië uitgeroepen. De nieuwe Ethiopische rege ring heeft donderdag in een com. muniqué meegedeeld dat haar buitenlandse politiek gericht zal zijn op de handhaving van de vriendschappelijke betrekkingen met alle landen. De corruptie zal worden uitgeschakeld. Ras Michael Imroe, neef van de keizer en voormalig onder- ZON Dec. 16 8.43 16.29 17 8.43 16.29 MAAN 15.29 16.13 minister van Landbouw, is tot premier benoemd. Generaal-majoor Moeloegoeët- ta Boeili, oud-commandant van de keizerlijke garde, is tot staf chef der strijdkrachten benoemd. Belangrijke troepenverstei kingen worden naar de hootd stad overgebracht, zo meldt de Ethiopische radio. Kroonprins Mered Azmatzj Asfa Oeassen is 44 jaar. Hij is voor de tweede keer gehuwd en heett vier dochters en één zoon. Hij heeft een Britse en Franse opleiding gehad en talrijke reizen in Europa. Amerika en Azië ge maakt. 'lot dusver had hij zich nau..olijks actief met staatsza ken bezig gehouden. Zijn taak had voornamelijk bestaan uit vertegenwoordging van 'de vorst bij ofiiciële gelegenheden in bin nen- en buitenland. Volgens in Nairobi opgevangen berichten van een Ethiopische radio-amateur zijn in Addis Abeba straatgevechten uitgebro ken. Verscheidene personen zou- dden zijn gedood. De Britse onderminister van Buitenlandse Zaken Heath heeft in het Lagerhuis medegedeeld dat de Britse ambasadeur in Addis Abeba heeft gemeld, dat in de hoofdstad van Ethiopië ge vechten waren uitgebroken. De ambasadeur noemde de ge vechten matig van omvang, ge paard met geweer- en mortier vuur. Volgens welingelichte kringen in Parijs zou zich in de provin- cies Erythrea en Harrar reeds verzet ontwikkelen tegen het nieuwe Ethiopische regiem. Van welingelichte zijde in Parijs wordt vernomen, dat gene raal Abye Abeba, gouverneur van Erythrea, die keizer Haile Selassie trouw is gebleven, heeft verklaard geen enkele waarde te hechten aan de aan het diploma tieke corps toegezonden nota be treffende de regeringswisseling in Ethiopië. Volgens dezelfde kringen is de gouverneur de situatie in Ery threa volkomen meester. Door zijn invloed op de troepen en de bevolking zou een landing van het vliegtuig, waarmede keizer Haile Selassie naar Ethiopië terugkeerde, in Asmara op zijn bevel zeer goed mogelijk zijn. De uitzendingen van de Ethio pische radio-omroep, waarin de bevolking werd opgewekt aan hun radiotoestellen te blijven luisteren, wei-den om kwart over twee gistermiddag Nederlandse tijd plotseling afgebroken. Het schijnt, dat bepaalde af delingen van het leger de keizer trouw zijn gebleven, met name in de provincie Harrar. Radio-Kenia heeft een door radio-Addis Abeba uitgezonden verklaring opgevangen, waarin werd 'gezegd dat „een groep bandieten onder invloed van twee verraders, oud-generaals, het vuur opende op vreedzame burgers die voor dc nieuwe rege ring demonstreerden", en dat verscheidene burgers waren ge dood en velen gewond. In een latere uitzending werd gezegd, dat de twee partijen hun meningsverschillen hadden op gelost, en dat men hoopte dat de straatgevechten geëindigd zouden zijn. Intussen is de bevol king van de hoofdstad aange maand binnenshuis te blijven. In dezelfde uitzending werd de benoeming van ras Imroe tot premier bekendgemaakt, en die van generaal Moeloegeta Boellie tot bevelhebber van het leger.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1