De troebelen in Al geriö i De Gaulle bekort zijn reis Kennedy benoemt minister van Buitenlandse Zaken Telegram van Abbas aan Hammarskjoeld TV. TELEVISIE RADIO de BUCK Het proces van de barricaden HET WEEK WEERBERICHT HOOGWATER ZON- ea MAANSTANDEN DINSDAG 13 DECEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5161 EERSTE BLAD DE WERKLOOSHEID IN DE VER. STATEN DE GAULLES REIS DOOR ALGERIE PRINSES PAOLA IN VERWACHTING? WEST-DUITSLAND PROTESTEERT IN PARIJS Keizerin Far ah padvinder leid- ter DEAN RUSK De Veiligheidsraad over Kongo. MAROKKO TREKT TROEPEN UIT KONGO TERUG t mnKenng oil aonnnement: rerneuzer Directeur-Hoofdredacteur I van de Sande Redactie-adres: Nooidstraat 55- -57 Administratie-adree: SmidswaJ Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: *6,— per Kwartaal; pei maand i 2.per week 48 ct Losse res 9 ct ,i\ I., i'pi sebum dadelijks - "Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Saride. Terneuzei. Advertentieprijs pei mm 15 ct; minimum p«c advertentie f 2.25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handeto- advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bjj vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adre» bureau van dit Blad, 20 cent meer. inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 1# aar. Franse militairen hebben maan dag in Algiers opnieuw het vuur geopend op Mohammedaanse demonstranten. Volgens een of ficiële bekendmaking vielen liier- l>ij veertien doden, maar in offi ciële kringen achtte men het waarschijnlijk, dat het aantal doden zestien tot twintig zal be dragen. Volgens genoemde kringen zijn m de relletjes in de afgelopen twee dagen in Algiers en Oran in totaal 90 doden gevall'en, on der wie zes Europeanen. Intussen heeft president De Gaalle besloten zijn bezoek aan AJgerië met een dag te bekorten ca vandaag al per vliegtuig naar Parijs terug te keren. Het merendeel van de doden bij de ongeregeldheden van maandag, viel, toen troepen het vuur openden op Mohammedaan se betogers, die poogden de Kasjbah, de Arabische wijk, te verlaten die met prikkeldraad versperringen, verdedigd door politie en militairen, is afgezet. Ook kwamen mensen om het leven in de buitenwijk Maison- Carrée, waar Mohammedanen auto's aanvielen en in brand sta ken. Acht compagnieën van de spe- liale politie trekker, maandag middag de Kasjbah innen orn een einde te maken aan de demonstraties ten gunste van de verzetsbeweging. Groen-witte vlaggen van nei opstandelingen in de stad te zien. De havenarbei ders hebben opdracht van de mi litaire autoriteiten gekregen het werk te hervatten. Officiële kringen hopen dat er heden weer normaal zal wor den gewerkt. Het is echter niet beltend. of de Mohammedanen van plan zijn weer te demonstre; ren. Naar schatting hebben 15.030 Mohammedanen in de af in Drcii Rooiden demonstranten met stenen naar passerende poli tievoertuigen. leger werden verwijderd, o.a. van de dom van de synagoge. Tegen het invallen van cle duis ternis was het buiten de Arabi- gelcpen twee dagen in Algiers betoogd voor een onafhankelijk of Algerijns Algerië. ire operatie van de speciale politie in de Kasjbah verliep zon- clei incidenten. De Mohammeda nen beschouwen de leden van dti/e politie als hun vrienden. Hun komst maakte dan ook spoedig een einde aan de beto gingen voor de verzetsbeweging. De officiële Franse woordvoer der in Algiers deelde mee, dat meti speciaal deze politie had uit gezocht teneinde bloedvergieten t< voorkomen. Drie officieren van de parachutisten, die aan de operatie wilden deelnemen, wer den teruggestuurd. (Adv.) .bonafide service .geleidelijke betaling N00RDSR 84 86 Ttl. 01150-2573 Ai IER NEUZEN Eind november bedroeg het aantal werklozen in de Verenig de Staten ruim 4 miljoen. Het was eind november gekomen op 4.031.000 in vergelijking met 3.579.000 in oktober. De werk loosheid was in november j.l. de grootste voor een november- maand sedert de crisis van de jaren dertig. Kennedy heeft Dean Rusk, hoofd van de Rockefellerstichting en voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken, benoemd tot zijn minister van Buitenlandse Zaken. Ook maakte Kennedy de be noeming van Adlai Stevenson tot ambasadeur bij de Verenigde Naties bekend. Chester Bowles is benoemd tot onderminister van Buitenlandse Zaken. De benoemingen werden be kend gemaakt tijdens een pers conferentie, waarbij Dean Rusk aanwezig was. Stevenson en Bowles woonden de persconfe rentie niet bij. Aan Stevenson was de post bij de Verenigde Naties de vorige week reeds aangeboden, doch hij zei de benoeming in overweging te willen nemen en maakte later duidelijk dat hij alvorens haar te aanvaEirden, wilde weten wie minister van Buitenlandse Zaken zou worden. Het Franse leger zette tanks en pantserwagens fxi cm cle orde te handhaven. President De Gaulle heeft maandag zijn rondreis door Alge rië vervolgd. Per auto vertrok hq 's ochtends uit Bougie, een kustplaats ten oosten van Al giers, naar Ain Arnat. Daar werd hij op de hoogte gesteld van de mRitaire toestand in de negen sectoren van het gebied van Con- stantine. Vervolgens begaf hij zich met een hefschroefvliegtuig naar Telergma in Zuid-Algerië, waar hij eenheden van de drie onder delen van de strijdkrachten in specteerde en met de officieren het middagmaal gebruikte. Gisteren ging de reis, eveneens per hefschroefvliegtuig, naar Biskra, op 250 km ten zuiden van Bougie. Daar waren slechts 2.000 van de 80.000 bewoners op straat om hem te begroeten. Voor het merendeel Mohammedanen. Om veiligheidsredenen was de bevolking door het leger via luidsprekerauto's opgeroepen thuis te blijven en niet bij ramen of op balkons te komen. Rondom de stad waren versperringen aangebracht. De stad ligt aan de voet van het Aures-gebergte in een gebied, waar de laatste tijd fel gevochten is tussen Franse militairen en leden van de Alge rijnse verzetsbeweging. In een maand tijd werden daar 1.500 Algerijnen gedood, gewond of gevangen genomen. Met het oog op de bekorting van zijn bezoek aan Algerië met één dag, kwam De Gaulle een etmaal eerder in Biskra aan dan aanvankelijk het plan was. Generaal De Gaulle is zeer ge schokt door de onlusten in Alge rië, zo is door de Franse minis ter van Voorlichting aan de pers meegedeeld. De president was vastbesloten lering te trekken uit wat hij in Algerië heeft ge zien. sehe wijk rustig. Om 20.00 uur ging het nachtelijk uitgaansver bod jn. In de voorsteden van Al giers deden zich incidenten van geringe omvang voor tussen Mohammedanen en Europeanen. Maandag waren pi- voor het eerst, sinds drie dagen geleden een algemene staking werd alge. kondigd, weer enige autobussen Hofkringen in de Belgische hoofdstad kunnen geruchten, dat i in het gezin van prins Albeit en prinses Paola opnieuw een blijde gebeurtenis aanstaande is, nie ce vestigen. Het bericht zou al I komstig zijn van een ministers vrouw die het Belgische prinse lijk paar op zijn reis door de I verenigde Staten vergezelde. In I de feestelijke sfeer van Brussel houden de gissingen omtrent een aanstaand tweede moederschap van prinses Paola echter voort durend aan. I>n betoger kreeg een traan gn granaat tussen de voeten, dus moest hii benen maken. Alain de Serigny, ex-hoofd redacteur van de „Echo d'Alger" en een van de beklaagden in het „proces van de barricaden", is maandag voor de krijgsraad in Parijs, die deze zaak behandelt, in tranen uitgebarsten toen hij sprak over de vechtpartijen in Algerië. Snikkend en met aarzelende stem zei De Serigny: „Er was maar één politiek mogelijk, na melijk die welke in mei 1958 werd „geboren" en die een on vergetelijke broederschap met zich mede bracht. De twee ge meenschappen, die op broeder lijke wijze verenigd waren, had den niet eikaars vijanden moeten worden". De beklaagde kolonel Jean Gardes, die hoofd van de psycho logische dienst van de Franse strijdkrachten in Algiers is ge weest, oefende kritiek uit op de Franse autoriteiten. Hij zei dat deze teveel Mohammedaanse nationalisten uit de internerings kampen hadden ontslagen. Een groot deel van de huidige op roerkraaiers in Algerië heeft in deze kampen gezeten, zei hij. Ferhat Abbas, de premier van de voorlopige Algerijnse re gering, heeft maandag vanuit Tunis een telegram aan secre taris-generaal Hammarskjoeld gezonden, waarin hij er op aan dringt dat de V. N. met spoed maatregelen nemen om een einde te maken aan de jongste gebeurtenissen in Algerië. Abbas schreef, dat het Alge rijnse volk bloot staat aan „on dragelijke pio.ucaties" en dat het in verscheidene steden „op bloedige en wrede wijze door de Europese kolonisten en het Franse leger is onderdrukt". De premier sprak in dit van „nieu we uitroeiïngsdaden tegen de Algerijnen". Ferhat Abbas verklaarde dat wanneer zijn regering heeft in- I gestemd met een volksstemming, dit is geschied als gebaar van I verzoeningsgezindheid en goede |wil, maar dat zij niet van plan is de organisatie van dit refe- rendum over te laten aan haar tegenstander zoals haar dit goed dunkt. „Frankrijk eist van ons 'een overgave". Ferhat Abbas merkte voorts op dat een aantal Afrikaanse landen dat voor kort nog door Frankrijk werd overheerst en thans tot de Verenigde Naties behoort, in het huidige beslissen de stadium van de strijd in Alge rië „pogingen doet om het on verzoenlijke te verenigen en rechtvaardiging zoekt wanneer wij hen vragen slechts conse quent te zijn. Zullen de leiders van deze landen een solidariteit die door gemeenschappelijk on dergane beproevingen is ontstaan opofferen aan de belangen van een gemeenschap die geen lang leven is beschoren?" Het Franse leger an het be stuur in'Algerije hebben betogin gen en provocaties van Europese extremisten toegelaten en heb- De Westduitse regering heeft maandag in Parijs tegen het op brengen van Westduitse schepen door Franse oorlogsbodems ge protesteerd. Zij verklaarde zich het recht voor te behouden om schadevergoeding te eisen. Over de omvang hiervan zou zij met de betrokken rederijen overleg plegen. ten regeringswoordvoerder in Bonn verklaarde, dat het Franse ministerie van buitenlandse Za ken zijn leedwezen over de inci denten had uitgesproken. Het had echter gewezen op de bijzon dere maatregelen, die met liet oog op de veiligheid in Algerië van Franse zijde moeten worden genomen. De woordvoerder in Bonn zei dat de bondsregering zich op het standpunt van het internationale zeerecht stelt, maar ook rekening houdt met de politieke kant van de zaak. Zij hoopte dat er in de toekomst een regeling wordt ge vonden, die aan de wensen van alle partijen recht doet weder varen. Langs diplomatieke weg waren al besprekingen ingeleid om te komen tot FransWest duitse samenwerking tot verhin dering van de illegale wapenhan del, aldus de Westduitse woord voerder. ben getracht onder de Algerijnen een beweging te organiseren ten gunste van de status die Frank rijk Algerië wil opleggen. „Door met levensgevaar hun medewer king aan een dergelijke vertoning te weigeren werden onze mensen gedwongen op te staan tegen het bezettingsleger en hun haat tegen de Franse onderdrukking uit te schreeuwen." „Dit is het duidelijke bewijs dat het kolonialistische bestuur voor eens en altijd heeft verloren en dat ons volk met grote schre den de vrijheid tegemoet gaat", aldus Ferhat Abbas. De „heroveringsoorlog" van Frankrijk kan het verlangen van de Algerijnen naar onafhanke lijkheid slechts versterken. „De Franse kolonialisten moorden op grote schaal, martelen en plun deren een van de grootste schanddaden van onze tijd maar zij zullen hun doel niet be reiken. Wij zijn thans getuige, of men dat wil of niet, van de ver dwijning van het kolonialisme in Algerië, evenals in de rest van de wereld". Voor het eerst, nadat zij het leven heeft geschonken aan een zoon, heeft keizerin Farali deel genomen aan een officiële plechtigheid. Als padvinderleid ster nam zij een défilé af. De bekendmaking door Ken nedy van gisteren betekent, dat Stevenson bereid is onder Rusk te werken. Kennedy verklaarde dat Rusk kan bogen op een grote ervaring op het gebied van Buitenlandse Zaken. Hij hoopte dat men van de buitenlandse politiek van de nieuwe Amerikaanse regering zal zeggen dat zij niet zonder meer anti-communistisch, maar „voor de vrijheid" is. Rusk zelf noemde Kennedy „een van de grootste Amerikanen". Hij om schreef de tijd waarin wij leven, als een tijdperk van snelle en revolutionaire veranderingen. Maar wij moeten niet bang zijn voor deze veranderingen, zo voegde hij eraan toe. Kennedy deelde nog mee, dat hij Rusk de vorige week voor het eerst had ontmoet. Op de vraag of Stevenson tevreden was met de benoeming van Rusk tot mi nister van Buitenlandse Zaken, antwoordde Kennedy dat hij ervan overtuigd was dat de nieuw ontstane verhoudingen be vredigend zijn voor alle betrok ken partijen. De nieuwe Amerikaanse minis ter zei te hopen dat hij tegen woensdag een nieuwe ministers- benoeming bekend kan maken. Ik ben van plan nog een onder minister van Buitenlandse Zaken te benoemen, die dan speciaal belast zal worden met economi sche aangelegenheden, zo ver klaarde hij. Kennedy moet nu nog twee ministers benoemen en wel een van Financiën en een voor Defensie. De nieuwe Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, is sinds 1952 voor zitter van de Rockefellerstich- ting, één van de grootste filan tropische instellingen van de V. S. Rusk een grote, zware man is een specialist in aan gelegenheden betreffende het Verre-Oosten en een geschoold jurist. Hij heeft gestudeerd aan de universiteit van Oxford en aan de universiteit van Berlijn. Hij heeft gediend in het Ameri kaanse leger en is zoals gemeld onderminister van Buitenlandse Zaken geweest. Tussen 1925 en 1940, 15 jaar lang dus, heeft Rusk gestudeerd en colleges gegeven aan ver schillende universiteiten. Hij heeft zich speciaal toegelegd op de stucue van de politieke wetenschappen en wordt op dit gebied dan ook beschouwd als een man van gezag. Kusk is een Kalme en weinig op cb voorgrond tredende per soonlijkheid. Hb heelt zijn di plomatieke opdrachten voor het grootste deel achter de scher men en als' het ware „geruis loos" uitgevoerd. Hij vinat zich- zelt meer leraar en opvoeder dan diplomaat. De nieuwe minister, die in feDruan 52 wordt, is in Georgia geboren. Vóór hij in 1933 naar vixiora gmg, studeerde hij in Atlanta en aan het Daviscoi- lege in Noord-Uarohna. In 1934 voigde hij colleges aan ae uni versiteit van Berlijn. Rusk is getrouwd en heeft twee zoons en een dochter. Rusk behaalde een doctors titel aan de universiteit van Ox- icud. i\a zijn terugKeei m ue v B. werd nij leraar aan hei -vluiseoiiege te Oakland m Cali- ionné. ilij bleet üaar zes jaar. In ue oorlogsjaren 11940-1940) was R.usk eeist werkzaam bij de ge neurie dienst van ue stiijdjtracii- ten en later tijdens ue cam pagne.-, m biVma als assistent van ae siannél iri Azië, spcuaal belast met de voorbereiding van de paannen. lil 1940 werd hij onderdirecteur van de afdeling internationale veiiigneiüszaKen van het Staie Department. Na een korte perio de aan het ministerie van De fensie verbonden te zijn geweest, keerde Rusk naar het State De partment terug. Hij werd daar iioofd van het bureau voor zaken betreffende de V. N. Als zodanig trad hij op als adviseur van de Amenxaanse delegatie op de Al gemene Vergadering van de V. N„ die in 1947 en 1948 in Parijs zijn gehouden. In 19t>0 benoemde de toenma lige minister van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, Rusk tot onderminister van Buitenlandse Zaken, speciaal belast met aan gelegenheden betreffende het Verre-Oosten. In dat jaar kreeg het depai tement voor het Verre- Oosten, een onderafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, heftige aanvallen te ver duren van wijlen senator Joseph McCarthy en de hele rechtervleu gel van de republikeinse partij. Speciaal de politiek tegenover China en Korea moest het ont gelden. Grote bekendheid kreeg Rusk in die periode niet. Maar bij in gewijden stond hij bekend als een man met een grote energie en bijzondere talenten. Rusk vocht voor de politiek om de Ko reaanse oorlog beperkt te hou den. Hij wilde uitbreiding van dit conflict voorkomen en daar om ook niets weten van een rechtstreekse aanval op commu nistisch China, waarvan gene raai MacArthur, zoals bekend, voorstander was. In december 1951 werd Rusk benoemd tot voorzitter van de Rockefeller-stichting. Begin 1952 nam hij ontslag uit overheids dienst. De Pool Lewandofski heeft er maandag in de Veiligheidsraad op aangedrongen dat de troepen van de Verenigde Naties, in Kongo de strijdkrachten van Moboetoe, Kongo's „sterke man", ontwapenen en dat de volkeren organisatie ervoor zorgt dat de de Kongolese regering van Loe- moemba en het Kongolese parle ment normaal hun werk kunnen verrichten. Mongi Slim van Tunesië ver klaarde dat de verzoeningscom missie voor Kongo zo spoedig mogelijk naar dat land moet gaan, omdat deze commissie daar zijns inziens zeer nuttig werk kan doen. Hij meende dat Kongo geen twistappel mag worden tussen het Oostelijke en Westelijke blok en drong voorts aan op de vrij lating van Loemoemba. De Fransman Armand Berai-ri zei dat er pogingen worden ge daan om de Oostprovincie van de rest van Kongo af te scheidén- Deze poging wordt gedaan dooi dezelfde mensen, die zich zo fel hebben gekeerd tegen de afschei ding van Katanga. Hij verklaarde de resolutie te zullen steunen, die ingediend' is door Argentinië, Engeland, Ita lië en de Verenigde Staten, en waarin gevraagd wordt om ver tegenwoordigers van het inter nationale Roode Kruis een on derzoek te laten instellen naar alle gevangenen in Kongo. Marokko heeft besloten Fin troepen onder bevel van de V»r. Naties uit Kongo terug te trek ken. Het Marokkaanse contingent is met 3240 man het grootste. Eenzelfde besluit is al eerder genomen door de V.A_R. en Indo nesië. Ook de Maleise Federatie zou haar strijdkrachten uit Kon go willen terugtrekken. RUSTIG WEEK Maandagavond bereikte een in betekenis afnemend front met enige regen ons land. Van daag zal dit front ons land. ge passeerd zijn. Het weer komt dan onder invloed van een rag van hogedruk. Bij zwakke wes telijke winden wordt dan lucht van de Noordzee aangevoerd, waarin plaatselijk opklaringen verwacht worden, en waarin de temperaturen in het binnenland over het algemeen tot iets ho gere waarden zullen oplopen. De wind wordt later zwak en veranderlijk, waarbij vorming van mist verwacht wordt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van dinsdag ochtend tot dinsdagavond. Rustig weer. Aanvankelijk zwaar bewolkt met hier en daar mist en enige neerslag, later ook enige opkla ringen. Dezelfde tempèraturen als gisteren, of iets hógere. Zwakke, veranderlijke wind. DINSDAG 13 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 8.58 9.45 Terneuzen 9.33 10.20 Hansweert 10.13 11.00 Walsoorden 10.23 11.10 ZON MAAN Dec. 13 8.40 16.29 2.04 13.57 14 8.41 16.29 3.15 14.23 15 8.42 16.29 4.29 14.53

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1