De toestand in Algerië De Europese landbouw moddert Kasavoeboe kondigt noodtoestand af in Oost provincie Belgisch protest tegen Kongo-rapport aan de vooravond van De Gaulle's bezoek RADIO de BUCK „DE MAANDAGCENT" WEERBERICHT HET WEER HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN premSering bij abonnement* Terneuzerr Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 88150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; pee maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJ VRIJAG 9 DECEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5158 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; mlntmööiia* advertentie ƒ2,25. ^^*5 Rubriek Kleine Advertenties 'Cg'êën handel* advertenties)5 regels 1,Iedere regel man 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adree Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nur. dv.F Dc politie heeft donderdag ochtend Europese automobilis ten in de omgeving van Algiers aangehouden en hun auto's doorzocht. Eerder hadden in Al giers geruchten de ronde ge daan volgens welke activisten van plan waren bommen tot ont ploffing te brengen als generaal De Gaullc vandaag in Algerië aankomt. Volgens deze geruchten zou den de bommen in kleinere plaatsen tot ontploffing worden gebracht om de politie uit Al giers weg tc lokken. De politie had ook w< rnsdag- avond in Algiers reeds auto's doorzocht. Verder werd vernomen dat verscheidene bekende anti-Gaul listische personen donderdag ochtend uit Algiers verdwenen bleken te zijn. Er is een zeer strenge con trole ingevoerd in havens en op vliegvelden. Particuliere luchtvaartvereni gingen zijn onder bewaking ge steld. De verboden rechtse jeugdor ganisatie ..Jeune nation" heeft in een donderdagochtend ver spreid pamflet gezegd dat de ..dageraad nadert" President De Gauiie wordt in dit vlugschrift ,.de maniak van het Elysee" ge noemd. Er zijn decreten uitgevaardigd waarin dagbladen wordt verbo- Groene baret voor ere-commando's Hedenmiddag zal op de Markt te Roosendaal de commandant van het korps Commandotroe pen, luitenant-kolonel J. H. Ranft, de groene baret uitreiken aan de Commissaris van de Ko ningin in de provincie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, de burgemeester van Roosendaal, J. P. Godwaldt, de burgemeester van Vlissingcn, mr. B. Kolff en dc burgemeester van Westkapel- le, Th. H. de Meester. Zij zijn de eerste Nederlandse burgers, die daarmee tot ere- coinmando worden benoemd. Het korps Commandotroepen heeft bijzondere banden met de provincie Zeeland, met name met Walcheren, door liet aandeel van de eerste Nederlandse com mando's in dc bevrijding van dn eiland in 1911. Het vaandel van het korps heelt o.m. ook de ver meldingen: „Vlissingcn 19-14" en „Wcstkapelle 1944". Sedert 1930 is het korps in Roo sendaal gelegerd. Men wil dus tevens in dc benoeming tot ere- commando van dc burgemeester van die stad, de banden tussen de commando's en de burgerij verstevigen. Deze aanbieding maakt deel uit van een gebruikelijke groene baretuitreiking, ditmaal aan 50 militairen, die de opleiding met goed gevolg hebben volbracht, onder wie tien mariniers. I-Iet fanfarekorps dei' Genie zal de plechtigheid muzikaal opluis teren. MILITAIRE BIJSTAND IN STRIJD TEGEN .WATER %eker 600 militairen uit ver scheidene garnizoenen zijn inge zet in de strijd tegen het water. 200 militairen van het 43e in fanterie bataljon in Assen zijn naar Coevorden vertrokken. Ook in Ruinerwold, Grams- bergen, Haren (Gr.) en Brum- men helpen nu militairen bij het bestrijden van de wateroverlast. Ongeveer 100 man van bet 55e infanterie bataljon uit Steenwijk zijn in Ruinerwold bezig. Even eens ongeveer 100 militairen uit Schalkhaar van het 13e infante rie bataljon zijn in Gramsbergen ingezet. In Haren (Gr.) werken circa 100 militairen uit Zuidlaren (44e infanterie bataljon). 60 militairen van de 15e afde ling lichte luchtdoelartillerie uit Nunspeet bestrijden in Brummen het water. De 100 militairen van het 44e infanterie bataljon in Zuidlaren, die in Haren (Gr.) hebben deel genomen aan de versterking van dijken, zijn inmiddels in hun gar nizoen teruggekeerd. 100 militairen uit - Schalkhaar van het 13e bataljon infanterie i aden zich gereed om naar amsbergen te vertrekken, zij z'jn nog niet ter plaatse gearri veerd. den verklaringen van de oud opperbevelhebber in Algerië, ge neraal Salan, en pamfletten of communiqués van de beweging voor Frans-Algerië te publice ren. Sedert donderdagochtend wordt een fluistercampagne ge voerd voor een algemene sta king die samenvalt met De Gaul- les aankomst. In dc vroege ochtenduren van donderdag is een krachtige bom bij het stadhuis van Oran ont ploft. De schade is aanzienlijk maar er zijn geen doden of ge wonden. Het anti-Gaullistische front voor een Frans Algerië heeft donderdag in Algiers pamfletten verspreid waarin wordt aange drongen op een algemene sta king van alle Algerijnen"op vrij dag. Het front zegt meer dan één miljoen leden, onder wie vierhonderdduizend Mohamme danen, te hebben. Van particuliere zijde is ver nomen dat een aantal mensen de schattingen variëren van twaalf tot twintig uit Algiers is weggevoerd, waarschijnlijk naar een kamp ten zuiden van de. stad. Politie-autoriteiten te Algiers hadden woensdagavond al mee gedeeld dat er meer dan honderd fanatieke tegenstanders van De Gaulle uit hun woningen waren verdwenen, naar aangenomen wordt, om aanhouding op de dag van De Gaulles aankomst te ont lopen. Anderen menen echter dat zij zich hebben aangesloten bij een verzetsgroep in de omge ving van Boufarik, ruim hon derd kilometer ten zuiden van Algiers. De speciale politie en de gen darmerie in Algiers tellen thans in totaal zestien- tot zeventien duizend man. Om veiligheidsredenen wor den de bijzonderheden van pre sident De Gaulles bewegingen in Algerië geheim gehouden Wel is bekendgemaakt dat do president op zijn toernee door het land eerst Tlemcen zal be zoeken, n.l. op vrijdag. Vervol gens komt de president in Or- leansville (zaterdag), Bougie (zondag), Phiiippeville (maan dag), Biskra (dinsdag) en aan de voorposten aan de grens tus sen Algerië en Tunesië (woens dag). De Franse minister van Voor lichting Louis Terrenoire heeft donderdag te Parijs medegedeeld dat de Fransen acht januari a.s. zullen worden opgeroepen om zich in een volksstemming uit te spreken over het plan-De Gaulle, om Algerië zelfbestuur te ver lenen. De minister deelde ook mede, dat de regering het ontwerp var. een wet voor het toekennen van het recht tot zelfbeschikking aan de Algerijnen had aanvaard, evenals de vestiging van instel lingen meteen voorlopig karak ter in Alget'ïë, dit vooraf gaan de aan de uitoefening van dit recht. Dit twee punten omvattende ontwerp zal 8 januari aan de be oordeling van het Franse volk worden ondÉjivorpen. In de eer ste plaats.tSrde Franse kiezers worden gevraagd hun goedkeu ring te scheftken aan het ver lenen van het recht tot zelfbe schikking aan de inwoners van Algerië. In de tweede plaats moeten zij oordelen over voor lopige maatregelen, die de Alge rijnen het recht tot zelfbestuur verlenen, in afwachting van het resultaat der in Algerië te hou den volksstemming over de toe komst van het land. President De Gaulle en de re- gering-Debré hebben donderdag, na een bijeenkomst van drie uur, die werd gehouden na de rumoe rig verlopen vergadering, die de Assemblee in de nacht van woensdag op donderdag heeft gehouden, hun uiteindelijke goedkeuring geschonken aan de voor Algerië opgestelde plannen. SORTERING Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Temeuzen FRANSEN BRENGEN WEER DUITS SCHIP OP De Franse marine heeft weer een Duitse vrachtboot voor de Algerijnse kust aangehouden en opgebracht. De rederij Bugsier" in Hamburg heeft meegedeeld dat haar ruim 5000 ton metende motorschip „Weissensee", dat met een lading graan op weg was van de Zee van Azow naar Manchester, woensdag voor de Algerijnse kust Is aangehouden door een Franse motortorpedo boot. Het schip mocht na ander half uur doorvaren. Donderdag werd de „Weissensee" weer dooi de Franse oorlogsbodems aange houden. De vrachtboot bevond zich toen voor de kust van Oran. De Fransen bevalen de kapitein van de „Weissensee" bij te draai en en naar Oran te varen. Hij weigerde dit, waarop de Fransen waarschuwingsschoten losten. De kapitein van de „Weis sensee" zond toen een telegram om hulp naar de Britten in Gi braltar. De Fransen aarzelden echter niet langer en dwongen de Westduitse vrachtboot koers te zetten naar Oran. Zoals be kend hebben de Fransen zondag de Westduitse vrachtboot „Mor- sum" voor de Algerijnse kust aangehouden. Dit schip mocht maandag zijn reis voortzetten. Voor vele boeren is Europa is de abnormaal grote regenval van de laai ste weken een bijzonder grote handicap. Ploegen b.v. kan niet meer worden gedaan niet tractoren alleen; ér moeten paar den aan te pas komen, die op hun beurt de trekker weer voort zeulen. Dit modderige tafereeltje komt uit dc Kretjenkook polder) in nooril Ditmarsehen, West- Duiisland. De folo bad evenwel ook hier of in Friesland gemaakt kunnen zijn. Indische correspondent in Leopoldstad. uitgewezen De Kongolese autoriteiten heb ben donderdag de correspondent van de „Press Trust of India" in Leopoldstad. Wilfred Lazarus, uitgewezen, wegens de voortdu rende steun van de Indische re gering aan dc regering-Loe- moemba. Het uitwijzingsbevel is gete kend door kolonel Moboetoe. De 35-jarige Lazarus heeft tot vrij dag de lijd gekregen Kongo te verlaten. Hij is drie maanden in Leopoldstad geweest. De stichting wereld-school- kind-steunfonds „De maandag eent" tot bestrijding der tuber culose heeft de schooljeugd op geroepen op maandag 12 decem ber wederom haar cent te willen offeren. Wanneer 2 miljoen schoolkinderen dat doen, zou dit een bedrag opleveren van 20.000,Bij wekelijkse herha ling per jaar een bedrag van 800.000,—. Zoals bekend herdacht de stichting onlangs dat zij 25 jaar geleden werd opgericht. Ziel van dit werk en initiatiefnemer is de secretaris, de heer C. H. W. van der Ven, die in 1934 als hoofd onderwijzer in het voormalig Ned. Indië dc stoot gaf tot een actie, waaruit consultaticbu- reaux, een kinderpaviljoen en een sanatorium konden worden bekostigd. 9 oktober 1961 zal hij 70 jaar worden en derhalve hoopt het bestuur, dat schoolbe sturen en leerlingen dit jaar een topprestatie zullen willen leve ren. Het bestuur was voornemens uit de opbrengst naar Nepal, Australisch en Nederlands Nieuw Guinea tot een bedrag van 4000,geneesmiddelen en/of apparaten te zenden. Ne pal verzoekt enige apparaten voor het in de hoofdstad Kath- mandu te openen sanatorium. De gouverneur van Australisch Nieuw-Guinea beval aan het toegezegde bedrag te bestemmen in die landen, waar meer hulp nodig is. Derhalve besloot het bestuur de schenking aan Nepal aan te vullen en voorts dr. Ruud Mol een schenking te zenden voor zijn ziekenhuis te Bukum- bi (Tanganjika-Afrika). Met be trekking tot Ned. Nieuw-Guinea is het bestuur nog in onderhan deling over de aard van het te schenken materiaal. Op de scholen in Nieuw Gui nea wordt sedert 1B38 dc „maan- dagcent" ook reeds ingezameld. Nepal is voornemens met een dergelijke actie te starten. Voor een aanvullende actie heelt het bestuur een „Maandagcent ver jaardagkalender" ontworpen. (Het gironummer van de pen ningmeester te Hilversum luidt 378183.), President Kasavoeboe heeft «oensdagavond een decreet ge tekend aarbij in de Oost pro vincie de noodtoestand wordt af gekondigd. De Oost-provincie en de hoofd stad Stanleystad, zijn de sterk ste bolwerken van Loemoemba. Waarnemers in Leopoldstad zien het besluit van Kasavoeboe dan ook als dc mogelijke inleiding van pogingen van het leger om de provincie weer onder con trole te krijgen. Vorige week hebben de autoriteiten in Stan leystad gedreigd de Oost-provin cie onafhankelijk te verklaren. De voorzitter van de raad van commissarissen en minister van Buitenlandse Zaken Bomboko maakte op een persconferentie melding van het afkondigen van de noodtoestand. Men betwijfelt echter ot het decreet kan worden uitgevoerd. Bomboko zei dat een ans van het Rode Kruis tot Loemoemba zal worden toegela ten sleehts „wanneer hij eerst naar Stanleystad gaat" en rap port uitbrengt over de toestand van de parlementsleden die daar gevangen worden gehouden. Loe moemba zou in het kamp Thys- stad goed worden behandeld. Ten aanzien van de toestand in de Oost provincie verklaarde hij dat allen die de orders van het leger niet opvolgen als rebellen zullen worden beschouwd. Hij weigerde te zeggen of de strijd krachten een aanval op de Oost provincie voorbereiden. Bomboko protesteerde tegen de „inmenging van de Verenigde Naties in binnenlandse aange legenheden" van Kongo. „De Veiligheidsraad heeft niet het recht uitleg te vragen over een volkomen wettige arrestatie". Kasavoeboe heett de Verenig de Naties meegedeeld dat hij in principe heeft ingestemd met de komst van de verzoeningscom missie van de Ver. Naties, doch niet vóór 26 december. Eveneens moet voor de aankomst ophelde ring zijn verschaft over de juiste samenstelling van de commissie, haar taak, het niet deelnemen van landen die de diplomatieke betrekkingen met Kongo hebben verbroken (Ghana en de Ver enigde Arabische Republiek) en overleg met de Kongolese auto riteiten over de reisvoorzienin gen. GEEN AMERIKAANS MATERIAAL NAAR KONGO De Kongolese autoriteiten heb ben het vervoer van Amerikaans strategische materiaal verboden en daarmee een „definitieve po ging" gedaan om het werk van de Ver. Naties in Kongo te ver- iammen, 7,0 heeft de militaire adviseur van Hammarskjoeld, generaal Rikhye, donderdag op een persconferentie in Leopold stad meegedeeld. Hij voegde hieraan toe dat de DE AANVAL OP PEARL HARBOUR Uit zojuist te Washington ge publiceerde marinedocumenten blijkt dat drie Amerikaanse ma rinemanen waarschijnlijk zestien dagen hebben geleefd in een ge zonken Amerikaans slagschip na de Japanse aanval op Pearl Har bour op 7 dec. 1941. In het gezonken slagschip de „Virginia" zijn 66 lijken aange troffen. Er waren aanwijzingen dat enkele mannen nog aanzien lijke tijd,na het zinken van het schip hebben geleefd en tenslot te door zuurstofgebrek zijn om gekomen. Drie lijken werden aangetrof fen in een voorraadkamer in een „luchtbel" in het schip. Het bieek dat er van de levensmid delen was gegeten. Ook is een kalender gevonden waarop een kruis staat door de dagen van 7 tot 23 december. Nederland vertegenwoordigt België in Ghana Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Za ken heeft desgevraagd medege deeld, dat de Ghanese regering er mee heeft ingestemd, dat Ne derland de Belgische belangen iii Ghana behartigt. Zoals bekend heeft Ghana de diplomatieke betrekkingen met Belsoë verbroken. medegedeeld door het K. IT. M. I. te De Bilt. geldig tot hedenavond. VEEL BEWOLKING Overwegend droeg weer met 'op vele plaatsen mist of laag hangende bewolking. Weinig wind. Dezelfde temperaturen als woensdag of iets lagere. Kongolese autoriteiten de „Otra- co". de maatschappij die het ver voer te land in Kongo in handen heeft, opdracht hebben gegeven voortaan alleen maar medica menten en levensmiddelen voor de Ver. Naties te vervoeren. Voor ander vervoer is toestemming van de Kongolese autoriteiten nodig. Wij zijn volstrekt niet van plan ons bij dit besluit neer te leggen, zo zei Rikhye, want het houdt een schenSing in van alle over eenkomsten tussen de Kongolese autoriteiten en de Ver. Naties. De volkerenorganisatie moet het voor haar vervoer voor 90 pro cent van de „Otraco", een semi- overheidsbedrijf, hdbben. Rikhye zei dat de Kongolezen hun besluit gemotiveerd hadden door te wijzen naar hun eigen vervoer. Zij zeggen dat zij voor rang willen geven aan het ver voer van hun eigen niet-mili- taire goederen. Uitvoering van dit besluit zou betekenen dat de strijdkrachten van de V. N. in Kongo onder gezag van de Kon golese autoriteiten zouden ko men. hetgeen in tegenspraak is met de resoluties van de Veilig heidsraad, zo zei Rikhye. De In dische generaal merkte voorts nog op, dat vijf van de 11 trans portvliegtuigen van de V. N. al een maand in Kongo aan de grond staan omdat er geen reser- vedelen zijn. (Adv.) De Belgische delegatie bij de Ver. Naties heeft donderdag secretaris-generaal Hammars kjoeld in een nota laten weten, dat de openbare mening in Bel gië geschokt is over het rapport dat de V. N.-vertegenwoordiger in Leopoldstad. Radjeswar Da- jal, over de toestand in Kongo heeft uitgebracht. Dit rapport, zo zegt de Belgische afvaardiging, bevat „tendentieuze uitspraken, gebaseerd op een reeks zuiver subjectieve beweringen en inter pretaties, dubbelzinnige insi nuaties, ongegronde aantijgingen en willekeurige uitleggingen van de besluiten en resoluties van de Ver. Naties". Ten aanzien van de passage in het rapport, waarin over de te rugkeer van dc Belgen naar Kongo wordt gesproken, zegt dc VEEL BEWOLKING. Een uit Noord-Italië afkom stige depressie trok over Polen naar de Oostzee. Zij veroor zaakt boven West-Rusland een zuidelijke luchtstroming waar mee vrij zachte lucht naar het noorden wordt getransporteerd. Boven Noord-Rusland en Scandi navië daarentegen bevindt zich zeer koude lucht: de middagtem- peraturen varieerden van 10 tot 20 graden onder het vriespunt. Langs het front dat de afschei ding tussen beide luchtsoorten vormt en dat zich uitstrekt van zuid-Finiand naar Denemarken, sneeuwde het langdurig. Aan de achterzijde van de depressie stroomt de koude lucht van Noorwegen naar Denemarken. Het ziet er niet naar uit dat deze lucht nog verder naar het zui den zal uitvloeien, daar bij ons de luehtdrukverschillen zeer klein zijn, waardoor de wind zwak is. VRIJDAG 9 DECEMBER v.rn. n.m. Breskens 5.14 5.39 Temeuzen 5.49 6.14 Hansweert 6.29 6.54 Walsoorden 6.39 7.04 ZON MAAN Dec. 10 S.37 16.29 23.50 12.46 11 8.38 16.29 13.09 12 8.39 16.29 0.56 13.33 13 8.40 16.29 2.04 13.57 14 8.41 16,29 3.15 14.23 Belgische delegatie, dat deze „meer een verzameling indruk ken is dan feitelijke verklarin gen". De Kongolese autoriteiten moesten overigens uitmaken, ot het in hun voordeel was func tionarissen in dienst te houden of te ontslaan. Voorts wordt in de nota gezegd, dat de Belgen die naar Kongo zijn teruggeko men, dit hebben gedaan overeen komstig de wensen en vaak op de nadrukkelijke uitnodiging van de Kongolese autoriteiten. In de maanden september en oktober waren door de Belgische lucht vaartmaatschappij Sabena 712 mensen, onder wie 120 kinderen en 'n aantal vrouwen, meer van Brussel naar Leopoldstad ver voerd dan in de tegenovergestel de richting. De bewering van Dajal, dat Belgische staatsburgers bet op treden van dc V. N. dwarsbomen, werd slechts gesteund door „va ge feiten en geruchten". Waar schijnlijk bestaat er, aldus de nota, een gespannen verhouding tussen de vertegenwoordigers van de Ver. Naties en de Belgen, maar uit het rapport bleek niet, dat de Beigen hier geheel ver antwoordelij k voor waren. In dit verband wordt gezegd, dat de Belgische regering ervan over tuigd is. dat zij een eerlijke po litiek van samenwerking met de V. N. heeft gevolgd, overeen komstig de resoluties van de vol kerenorganisatie. Waar de V. N. deze bereidheid tot samenwer king hadden aanvaard, was een vruchtbare samenwerking tot stand gebracht. Men kon België er niet van weerhouden, hulp te verlenen bij het herstel van de welvaart van Kongo op een wij ze, die dc Kongolese autoriteiten wensen. De Belgische regering had de overtuiging, dat op basis, van dit beginsel en het principe van eer biediging van de Kongolese soe vereiniteit samenwerking met de Ver. Naties tot voordeel van Kongo kon worden hervat, aldus de Belgisciae nota. Lagaillarde verblijft in Spanje Een woordvoerder van de Franse ambassade in Madrid heeft donderdag meegedeeld, dat Lagaillarde zich in Madrid be vindt en dat de Spaanse regering zijn verblijfplaats kent. Een uit leveringsverzoek was niet ge daan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1