De de RUELE ARINE Franse assemblée over Algerië De zaak-Lagailiarde De Veiligheidsraad Kongolese kwestie W eero verzicht aanhouding van «Las Paiinas» besprak ijk HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN likatie erde pakje ct DONDERDAG 8 DECEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5157 EERSTE BLA» DE VER. STATEN EN ALGERIë NIEUWE BENOEMING DOOR KENNEDY SOEKARNO; „ROEP ZEVENTIEN KEER MERDEKA" Franse afgevaardigde dient ontslag in DE BELGISCHE BELANGEN IN GHANA Om de Europa Cup GESCHENK VAN PRINSES WILHELMINA Geschenk van het Nederlandse kabinet aan koning Boudewijn H. M. DE KONINGIN BH AVONDSMAAL- V1ER1NG ARREST VOOR VOORMALIGE BELGISCHE OPPERBEVELHEBBER IN KONGO FABIOLA IN BRUSSEL LIBERIAANSE TANKER GEZONKEN België, de Verenigde Arabische Republiek en Ghana Geen „wijdvertakte ondergrondse organisatie'' in Ned. Nieuw-Guinea DE GHANESE TROEPEN IN KONGO OOK CEYLON TREKT TROEPEN UIT KONGO TERUG OOK TITO BEZORGD OVER KONGO ABDOEL RAHMAN BESCHULDIGT KQNGOLESE REGERING TEKNETOEN UWERIJSTRAAT 4 5EFENEVG. gen, die op 8 defttuatar wapenen komen worden Genoemde dienstpliehti- •uik maken en daartoe mplaats vertrekken, dat ting hebben op de voor stplichtigen, die in ver- )f bestemming géén. ge- hierna genoemde extni- stgeving reizen met de 5.59 uur. n op Zoom: Nijmegen Tilburg v. 9.96 |.37 Bergen op Zoom Zoom: Leeuwarden v. eenwtjk v. 9.29 Mep- Amersfoort v. 1056 ;ch v. 12.04 Tilburg ïrgen op Zoom a. 13.07. osterdam C.S. v. 9.52 Q.09 Leiden v. 10.27 ft v 10.48 Schiedam ft Blaak v. 11.11 21 Dordrecht v. 11.37 ningenVught: Gtonin- Hoogeveen v. 9.23 ■wijk v. 10.45 Amers- 's-Hertogenbosch v. ■rmondZwolle v. 10.17 v. 11.07 Arnhem v. lerick v. 12.52 Venio v. irdnmEindhoven: Rot- 10.36 Zuid v. 10.40 ht v. 10.53 Dordrecht LI Breda v. 1123 11.43 Boxtel v. tL56 mAmersfoort: Rotter- 2 Gouda v. 9.27 10.20. AmsterdamEüjod- Muiderpoort v. 9.41 's-Hertogenboach v. oven a. 11.25. Den Maa« Voorburg v. 926 - Ede a. 10.47. jorine uitgezonderd) jiedingen zijn 13 december 19l Frankering Dij aDonnement: rerneuzen Ourecteur-Hoofdredacteui 1 van de Sande Redactie-adres: Nooidstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Giroriummei 38150 Abonnementsprijs: ;6.- pei kwartaal; pei jiaand i 2. pei week 43 ct Losse nrs 9 Ct. /erschpnt dagelijks - Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, lerneuzei. Advertentieprijs per mm 15 ct; mlnimuiB p«r advertentie 2.25. Rubriek Kleine Advertenties (géén hande&K advertenties): 5 regels ƒ1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaifcag. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adro* Bureau van dit Blad, 20 cent meer. inzending advertenties tot 's namiddags 2 «air. Voor het maandagnummer: zaterdags 19 acu. Premier Miohe! Debré van Frankrijk heeft woensdag in de Nationale Vergadering het debat geopend over president De Gaul- les plan voor een „Algerijns Al gerië". Debré verklaarde dat alle be woners van Algerië zich over de toekomst van het gebied kun nen uitspreken als eenmaal de rust is hersteld. Hij herhaalde dat Frankrijk bereid is met alle bevolkingsgroepen de opstan delingen incluis te onderhan delen, maar eerst moet de strijd ztjn gestaakt. Het wetsontwerp, waarover vol gende maand een volksstem ming zal worden gehouaen, heeft een tweeledig doel, aldus de pre mier. In de eerste plaats wordt het beginsel van zelfbeschikking erkend (na herstel van de rust) en verder voorziet het ontwerp voo* de tussentijd in een gedecen traliseerd bestuur. E>e Assemblee zal niet over het ontwerp stemmen. Heden zal, naar verwacht wordt, het kabi- Een groep van 82 Amerikanen, onder wie vakbondleiders, schrij vers en geestelijken, heeft een verklaring doen uitgaan waarin er bij de Verenigde Staten op wordt aangedrongen steun te geven aan een voorstel voor een volksstemming in Algerië met deelneming van de Verenigde Na ties. De verklaring is onderte kend door o.a. de vakbondslei ders Walter Reuther en Philip Randolf, de schrijvers Conrald Aiken, May Boyle en Rex Stout, de theoloog dr. Reinheid Nie- buhr en de voormalige socialis tische leider Norman Thomas. pasgekozen Amerikaanse president, John Kennedy, heeft woensdag de benoeming bekend gemaakt van de democratische afgevaardigde Stewart Udall tot minister van Binnenlandse Za ken in zijn toekomstige regering. Volgens Kennedy zal Udall de nodige „energie en verbeeldings kracht" meebrengen voor de be langrijke taak „Amerika's ge weldige en overvloedige natuur lijke hulpbronnen te ontginnen". President Soekarno van Indo nesië heeft woensdag op een bijeenkomst in Bandung, waar op ongeveer 100.000 mensen aan- wesrig waren, gezegd, dat, als het Indonesische volk absoluut één is, Nederlands Nieuw-Guinea „roer de haan volgend jaar kraait, onder Indonesisch gezag zor terugkeren". Blij zei„Roep merdeka vrij heid), tot de Nederlanders in Wost-Irian jullie kunnen horen. R©ep zeventien keer merdeka". Bene Moatti, lid van de Gaul listische U. N. R. Union pour la nouvelle r épublique) heeft zijn ontslag ingediend als lid van de nationale vergadering omdat hij het niet eens is met De Gaulle's opvattingen over de grondwet en Agerië. Het besluit van Moatti werd reeds enige tijd verwacht. Door zijn aftreden wordt een tussen- zijüse verkiezingen in het Parij- se district dat. hem had afge vaardigd noodzakelijk. net het ontwerp goedkeuren, waarna de datum van de volks stemming erover bekend zal wor den gemaakt. Waarschijnlijk zal dit 8 januari zijn. Debré zei dat de Atgerijnse be volkingsgroepen en vooral de Moslems, voordat zij zelfbeschik kingsrecht krijgen, ervaring moe. ten opdoen met een Algerië dat door Algerijnen wordt bestuurd en tevens met Frankrijk verbon den is. Bij de tussentijdse reorganisa tie van het bestuur zullen de zui ver Algerijnse aangelegenheden door Algerijnse lichamen worden behandc-id, waarin blanken en Moslems zitting hebben. Zaken waarin Algerië hulp van Frank rijk nodig heeft, moeten worden aigedaan door lichamen waarin beide landen vertegenwoordigd zijn, aldus Dec ré. Premier Debré herhaalde, dat Frankrijk bereid is met alle Al gerijnse groeperingen, die der op standelingen inbegrepen, te be raadslagen, vóórdat uitvoering wordt gegeven aan het recht tot zelfbeschikking, „doch op voor waarde dat er een einde komt aan de overvallen uit hinderlagen en andere aanvallen." Hij verklaarde verder dat, wan neer de inwoners van Algerië in de gelegenheid zullen worden ge steld het zelfbeschikkingsrecht uit te voeren, „erop zai worden gelet, dat zij hun keus vrijelijk en zonder enige op heri uitgeoefende druk kunnen bepalen." Waar nemers uit de gehele wereld zou den de stemming mogen bijwo nen. Later in de avond van woens dag werd het debat in de Franse nationale vergadering opgtv seliort in verband met dreigende moeilijkheden tussen afgevaar digden. Het incident vond plaats toen de conservatieve afgevaardigde Henri Trémolet de VilJers, die een krachtig voorstander is van een Frans Algerii verklaarde: „Frankrijk verkc-,riiet in staat van verval, doch zijn leiders kun nen oud, Vermoeid en liedroefd zijn". De wnd voorzitter, de (even eens conservatieve) afgevaardig de Jean Chamant, deed een be- België heeft Nederland ver zocht de Belgische belangen in Ghana te behartigen, aldus ver neemt het A.N.P. van bevoegde zijde in Brussel. De Nederlandse regering heeft nog niet officieel op dit verzoek geantwoord doch aangenomen wordt, dat ons land zich met deze taak gaat belas ten. Ghana heeft de betrekkingen met België enige dagen geleden verbroken nadat het de regering in Brussel er van had beschul digd betrokken te zijn in de ge beurtenissen in Kongo die heb ben geleid met de afzetting van de regering. Het Tsjechische Spartak heeft zich woensdag geplaatst voor de kwart-finales van het tornooi om de Europa Cup voor nationa le kampioenen door in de tweede wedstrijd tegen het Griekse Panathinaikos, welke te Athene werd gespeeld, gelijk te spelen 00. De Tsjechen hadden de eerste wedstrijd, die vorige maand is gehouden, met 10 De particulier secretaresse van H. K. H. Prinses Wilhelmi- na heeft meegedeeld, dat H. K. H. Prinses Wilhelmina heeft meegedeeld, dat H. K. H. Prinses Wilhelmina aan Z. M. de koning der Belgen ter gele genheid van diens huwelijk een geschenk heeft gezonden. Het bestaat uit een kristallen bokaal, gegraveerd, weergevend de vijf zintuigen en vervaardigd bij de N.V. Koninklijke Nederlandse Glasfabriek Leerdam naar ont werp van Willem Heesin. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr J. M. A. H. Luns, heeft woensdagmiddag het geschenk van het Nederland se kabinet ter gelegenheid van het Belgische vorstelijke huwelijk op het koninklijk palels aan ko ning Boudewijn en dona Fabiola aangeboden. Het geschenk van de Neder landse ministers bestaat uit een zilveren koffieservies met zilve ren plateau in vroeg-achttiende eeuwse Engelse stijl. Het geschenk van de Neder- H. M. de Koningin heeft gis- landse Koninklijke familie, twee teravond met H. K. H. Prinses vazen van antiek blauw Delfts, Irene deelgenomen aan de werd reeds dc vorige week op Oecumenische avondmaalsvie- net paleis in Brussel ontvangen, ring van de universitaire kerk- Minister Luns verblijft in Brus- dienst in de Janskerk te sel, waar hij de ministerraad van Utrecht. de E E. G. presideert. roep op Trémolet de Villers om diens woorden, die hij beledigend achtte voor het Franse staats hoofd, de 70-jarige president ge neraal De Gaulle, in te trekken. Trémolet de Villers weigerde dit, daar hij zijn opmerkingen niet als beledigend beschouwde. Onder tumult verklaarde hij nog: „Ik kan slechts wensen, dat Frankrijk de beschikking krijgt over jonge en dynamische lei ders". Een aantal hierover in toorn ontstoken Gaullistische afgevaar digden verlieten hun zitplaatsen en drongen dreigend in de rich ting van de criticus op, waarbij zij andere volksvertegenwoordi gers, die hem wilden bescher men, opzij drongen. Hierop liet de waarnemende voorzitter de zitting schorsen en de vergaderzaal ontruimen. Zaalwachters slaagden erin de vertoornde afgevaardigden uit de vergaderzaal te krijgen, vóórdat er slagen waren gewisseld. een moordaanslag op De Gaulle niet uit. De generaal zelf blijft echter bij zijn voornemen om naar Algerië te gaan, ondanks alle pogingen om hem van dit plan af te brengen. Ondanks alle verzet zal mijn plan voor Algerië succes hebben, want er is nu eenmaal geen an dere oplossing -'«(gelijk voor het gewonnen. Spartak komt in de nog steeds niet weet waar La Jean Gallot, de verdediger van de voortvluchtige Pierre Lagail- larde, heeft woensdag voor de krijgsraad te Parijs, die de zaak van de barricaden behandelt, verklaard, dat hij de verdedi ging van Lagaillarde zal neer leggen. Jean-Louis Tixier-Vignancourt, de verdediger van Demarquet. een beklaagde in het proces van herstel van de vrede en 't hand de barricaden, die tegelijk met haven van Frankrijks positie, zo Lagaillarde gevlucht is, zei dat heeft De Gaulle dinsdag gezegd hij Lagaillarde dinsdagmiddag in tegen mensen, die hem in het Madrid had gesproken. 'Elysee bezochten. Eerder had hij in Madrid ont- j Fernand Feral is woensdag- kend dat hij één van de vijf middag in Tournay, een dorpje vluchtelingen had gesproken. Hij in het departement Hautes Py- zei toen dat hij geen contact metrenees gearresteerd en naar Tar- hen had gekregen. 1 bes overgebracht. Woensdagmor- De nationale vergadering heeft gen vroeg tegen twee wist Feral met 424 tegen 21 stemmen be- de Benedictijnenabdij van Tour- sloten de parlementaire on- nay, waarvan de deur nooit ge- schendbaarheid van Lagaillarde sloten wordt, binnen te komen, op te heffen. Hij werd echter door broeder Ik kan de krijgsraad meede- Porteir ontdekt. Feral vroeg de len, dat Lagaillarde niet uit monniken toen of zij hem onder eigen beweging Frankrijk heeft dak wilden verschaffen. Op ad- verlaten, zo voegde Tixier-Vig- vies van de abt zou hij toen be- nancourt toe aan hetgeen hij eer- j sloten hebben zich vrijwillig bij der gezegd had. i de politie te melden. Dit heeft Eén van de beklaagden, die hij woensdagmiddag gedaan, voortvluchtig was, is in het zui- Tixier-Vignancour verklaarde den van Frankrijk gearresteerd. nog voor de krijgsraad, dat hij Men acht het niet waarschijn-1 er niet in geslaagd is Lagaillar- lijk dat de Spaanse regering La gaillarde zal uitwijzen. Er be staat geen uitwijzingsovereen komst tussen Spanje en Frank rijk voor overtredingen van po litieke aard. Ramon Serrano Suner, zwa ger van Franco on ex-minister van Buitenlandse Zaken van Spanje, verklaarde woensdag in Madrid dat Tixier Vignancon in zijn woning in Madrid gelogeerd heeft. Maar in mijn huis hebben Lagaillarde en Tixier-Vignan cour elkaar niet gesproken, al dus Serrano Suner. In Spaanse politiekringen zei men dat men Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Italië en Argeninië heb ben woensdag in de Veiligheidsr raad een ontwerp-resolutie inge diend waarin de hoop tot uit drukking wordt gebracht dat vertegenwoordigers van het in ternationale Rode Kruis toestem ming krijgen overal in 'Kongo ge vangengehouden mensen te on derzoeken. Het Belgische ministerie van Afrikaanse Zaken heeft woens dagochtend bevestigd, dat gene raal Janssens, voormalig opper bevelhebber van de strijdkrach ten in Kongo, vijftien dagen ar rest is opgelegd wegens het pu bliceren van een memorandum zonder toestemming van zijn meerderen. In dit memorandum, dat in tal van Belgische kranten is gepu bliceerd, eiste de generaal open baar rechtsherstel na de tegen hem ingebrachte beschuldigingen 1 vvaarin zij verzoeken bij de be en rechtvaardigde .hij zijn optre- handeling van de toestand in De Raad kwam woensdagoch tend bijeen om op verzoek van de SowjetUnie de toestand in Kon go te bestuderen. Volgens de Russische regering moeten spoed maatregelen worden genomen wegens de laatste gebeurtenis sen in Kongo, in het bijzonder de aanhouding van de oud-pre mier Loemoemba. Dadelijk nadat de vergadering was geopend, verzocht de Ame rikaan Wadsworth de voorzitter, de Rus Zorin, voor de duur van de behandeling van de toestand in Kongo het voorzitterschap niet te bekleden omdat de Rus sische regering een duidelijk uit gesproken standpunt in deze zaak heeft. Verder wees Wads worth erop, dat de Sowjet-Unie al het mogelijke doet om het op treden van de Verenigde Naties in Kongo tegen te werken. Zorin antwoordde dat de op merkingen van de Amerikaan niet in behandeling kunnen wor den genomen zolang de agenda nog niet is vastgesteld. De Pool Lewandowski steunde Zorin hierin. Tijdens de debatten over de agenda, hebben de vertegenwoor digers van Indonesië en Guinea een document laten rondgaan den in Kongo na het uitbreken van de muiterij onder de Kongo lese weermacht. De beschuldigingen, ondermeer in het Belgische parlement ge uit, hielden in, dat zijn houding had geleid tot de breuk met de Kongolese regering van Loe moemba. Generaal Janssens vestigde na zijn terugkeer in Brussel in juli van dit jaar op bijzondere wijze de aandacht op zich door in het openbaar voor het standbeeld van Leopold I uit te roepen: „Sire, men heeft uw werk ver knoeid''. Kongo in de Raad te worden ge hoord. De landen hebben geen zitting in de Veiligheidsraad. De Kongolese delegatie van de regering te Leopoldstad heeft de voorzitter ook verzocht te wor den gehoord bij de behandeling van de toestand in zijn land. De ontwerpresolutie van de 4 landen werd tijdens de debatten over de agenda ingediend. Er wordt verder in gezegd dat de Veiligheidsraad verklaart dat in breuken op de mensenrechten in Kongo niet te verenigen zijn met de doelen van de Verenigde Na ties en dat de Raad verwacht kwart-finales Barcelona. uit tegen F. C. WEINIG WIND Het K.N.M.I. deelt mede: B>c luchtdrukverschillen in on ze omgeving zijn klein geworden aodat de wind zwak is. Op de oce aan bevindt zich bij de Azoren een krachtig hogedrukgebied. Langs de noordoostflank hiervan bewegen de depressies via Span je naar de Middellandse Zee. Ze veroorzaken in Oost-Europa een krachtige zuidelijke stroming, waarmee zachte lucht naar de Balkanlanden en Polen wordt ge transporteerd. Gistermiddag wer. den daar temperaturen gemeten van resp. 19 en 12 graden. Boven Scandinavië ontwikkelt zich een gebied van hogelucht- druk. Dit is gevuld met koude DONDERDAG 8 DECEMBER Breskens "Berneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.36 5.11 5.51 6.01 n.m. 4.59 5.34 6.14 624 lucht. Een uitbreiding van deze lucht naar het zuiden vindt vrij wel niet plaats. Belangrijke ver anderingen in de algemene circu latie doen zich niet voor. Tijdens opklaringen kan zich in de nacht plaatselijk mist vormen, die zich ook overdag hier en daar zal we ten te handhaven. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Plaatselijk mist. Veel bewolking met plaatselijk enige regen en hier en daar mist. Weinig wind, dezelfde tempera turen als gisteren of iets lagere. gaillarde zich bevindt. Tijdens 'zijn verblijf in Madrid hebben rechercheur Tixier-Vignancour nauwlettend in het oog gehou den en het verbaast ons dan ook zeer te horen dat hij hier La gaillarde heeft ontmoet, zo zei men. Uit Algiers wordt gemeld, dat de sfeer daar nogal gespannen is. De veiligheidsmaatregelen zijn verscherpt en de woningen van extremisten zouden door zocht worden. Zoals bekend gaat De Gaulle over twee dagen naar Algerië. de te overreden naar Parijs te rug te keren. Maar, zo vervolg de hij, als de krijgsraad de volle1 waarheid over deze zaak zou kennen, zou hij er niet meer aan denken Lagaillarde ook maar iets te verwijten. De Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, dr Von Brentano, heeft woensdag in ant woord op een mondelinge vraag in de bondsdag gezegd dat het Duitse vrachtschip „Las Pal- mas" dat de Franse marine in september van dit jaar voor de kust van Noord-Atrika opbracht, delen van vlammenwerpers aan boord had die door de Westduit se strijdkrachten niet waren aan vaard. De fabriek te Karlsruhe die deze wapens maakte, had de drukkamers ervan verkocht aan Hoge Franse functionarissen een onderneming in Rabat die ze schakelen de mogelijkheid vanwilde gebruiken voor apparaten voor het verspreiden van insec- ZON MAAN Dec. 9 S.36 16.29 22.45 12.20 10 8.37 16.29 23.50 12.46 11 8.38 16.29 13.09 12 8.39 16.29 056 13.33 13 8.40 16.29 2.04 13.57 14 8.41 16.29 3.15 14.23 Volgens een mededeling van de Amerikaanse kustwacht is het Liberiaanse, 35.000 ton metende erts., en olictankschip „Sinclair Petrolore" dinsdag in het zuide lijk deel van de Atlantische Oceaan gezonken. Twee van de vijftig leden der bemanning worden vermist. De overigen werden door een ander stliip opgepikt. De „Sinclair Petrolore" had reeds eerder gemeld, dat aan boord brand was uitgebroken. De „Sinclair Petrolore" was van Kaap de Goede Hoop op weg naar Trinidad, toen de ontplof fing zich voordeed. tendodende middelen en voor brandblusapparaten. De minister voegde eraan toe dat de regering het betreurt dat Duitse schepen in strijd met het volkenrecht op zee worden aan gehouden en opgebracht. Echter een deel van de lading van de „Las Palmas" kon aanleiding geven tot verdenking, aldus dr Von Brentano. Een woordvoerder van het Westduitse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft woensdag meegedeeld dat de bondsrepu bliek bij Frankrijk zal proteste ren tegen de onderschepping van het Duitse vrachtschip „Mor- sum" in het afgelopen weekeind ter hoogte van de Algerijnse kust. Volgens de woordvoerder was de „Morsum" op weg van Tur kije en Griekenland naar Duits land met een lading munitie voor de Westduitse strijdkrachten. Het schip werd voor onder zoek opgebracht naar de Franse vlootbasis Mers El Kebir bij Oran, Het besluit van de Verenigde Arabische Republiek, de Belgi sche eigendommen te nationali seren en het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Beigië door Ghana „is het beken- Lcn stralende koning Boudewijn en een uitbundige menigte Bel gen hebben dinsdag dona Fabiola op het vliegveld in Brussel be groet. Dezer dagen is, op grond van art. 169 van het Vvëteoek van Strafrecht, te Hoilandia een In donesische ingezetene van Ned. Nieuw-Guinea, een zekere P., ge vangen genomen. Op zijn hande lingen hadden de autoriteiten reeds lang net oog. Toen, even eens te Hoilandia, ue Zuidmoluk- ker M. werd gearresteerd, en te Merauke de Indonesiër W„ kon voldoende bewijsmateriaal wor den verzameld om ook P. in ver zekerde bewaring te stellen. in verDanü met deze arresta ties vernam de correspondent van het A.N.P. te Hoilandia, dat de gehele affaire van een „wijd vertakte onleigrond.se organisa tie" zoals dit uit Hoilandia was gemeld door een buitenlands nen" van politiek falen door twee persbureau en ook in de Neder- Afrikaanse landen die niet in landse pers werd gepubliceerd -- staat schijnen het uitoefenen van een schromelijk overdreven voor hun gezag tot hun eigen j stelling van de gang van zaken grondgebied te beperken", zo is. wordt gezegd in een verklaring Van een goed opgezette orga- van de Belgische ambassade in nisatie naar Westerse begrippen is geen sprake. Wapens en pro pagandamateriaal ontbreken ten enenmale. Londen. „België, wiens diplomatieke be trekkingen met Kongo sinds 9 aug. zijn verbroken, maakt van deze gelegenheid gebruik om te verklaren dat zijn politiek je gens de nieuwe staat is uit Kopenhagen vernemen wij seerd op het beginsel van eerbied maandag a.s. aldaar de eer voor de soevereiniteit en onaf- ,ste Zaak wordt behandeld die hankelijkheid en met-inmenging I samenhangt met een mogelijk in binnenlandse aangelegenhe- .internationale marihuanahan- den, I del dat geen maatregelen die stntpii® zijn met de erkende rechtsregefe, zullen worden genomen tege» hen die gevangen zitten of kt hechtenis worden gehouden. Verder wordt de secretaris generaal van de Verenigde Na- tics, Hammarskjoeld, volgens de ontwerpresolutie, verzocht £Qn inspanning om Kongo te helpen bij liet herstel van rust en orde in het gehele land en om de eer bied voor de menselijke waardig heid van allen in het land te ver zekeren, voort te zetten. In de préambule wordt uiting gegeven aan de bezorgdheid van de Raad over het voortduren van de ongeregelde toestanden in verschillende delen van het land wat heelt geleid tot gewelddaden tegen zowel Kongolezen als an deren, onder wie personeel van de Verenigde Naties. In Westelijke diplomatieke kringen is gezegd dat het doei van deze ontwerpresolutie louter humanitair is. Er ontstond nog een woorden wisseling over het leit dat Zorin de vertegenwoordiger van natio nalistisch China, Tingfoe Tsjang „meneer Tsjang" noemde, in plaats van „de vertegenwoordi ger van China". Ortona en Wads worth noemden dit „een voor beeld te meer dat Zorin niet in staat is de vergadering onpartij dig te presideren". Ten slotte werd op voorste) van de gedelegeerde van Ceyion, sir Claude Corea de agenda aan vaard met het rapport van Ham marskjoeld van 13 juli als voor naamste en eerste document. Daarna weid de vergadering geschorst. De bitterheid van de debatten over de procedure trokken grote belangstelling. De banken toot 'bezoekers waren voller dan ooit sinds het begin van het debat over Kongo het geval is geweest. Leden van de conventie volks partij, de regeringspartij in Gha na,' hebben er bij president Nkroema op aangedrongen Je Ghanese troepen in Kongo terug te trekken, zodat zij de basis zouden kunnen vormen va» een Afrikaans opperbevel. ,Het regeringsgezinde blad .Ghanaian Times" 'heeft geschre ven, dat het opperbevel van de V. N.-troepen in Kongo niet lan ger vrijuit kan aan wat betref i „de zeer ongelukkige gebemrte- nissen" in Kongo. Ceylon heeft besloten zijn mi litairen uit de V. N.-strijdkrach- ten in Kongo terug te trekken, zo is woensdag in regeringskrin gen te Colombo vernomen. Kort tevoren was uit Cairo ge meld, dat de V.A.R. hetzelfde be sluit heeft genomen. Ceylon heeft indertijd een sym- bolische eeniheid van elf man i naar Kongo gestuurd. De terug trekking van deze militairen houdt een afkeuring van het be leid van de Ver. Naties in Kongo in. President Tito van Zuid-Sla- vië heeft een boodschap gezon den aan president Nkroema van Ghana, president Toere van Guinea, keizer Haile Selassie van Ethiopië, premier Nehroe van India, president Soekarno van Indonesië, Nasser van de V. A. R. over „de uiterst veront rustende ontwikkeling van de toestand in Kongo". De premier van de Maleise Fe deratie, toenkoe Abdoel Rahman, heeft de Kongolese regering be schuldigd van schending van de elementaire rechten van de mens. In een boodschap aan secreta ris-generaal Hammarskjoeld van de V. N. zegt Rahman, met be zorgdheid vernomen te hebben van de arrestatie en „daaropvol gende slechte behandeling" van Loemoemba. Abdoel Rahman zegt verder: „In wezen js de arrestatie van Loemoemba een binnenlandse aangelegenheid, waaromtrent on der normale omstandigheden, ik mij niet gerechtigd zou achten commentaar te leveren. Ik heb evenwel met stijgende bezorgd heid gezien hoe de grondbegin selen van de rechten van de mens in Kongo steeds weer met voeten getreden worden. De Kongolese regering heeft, toen zij om het lidmaatschap van de V. N. verzocht, plechtig beloofd deze rechten te zullen eerbied! gen."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1