Sowjet-Unie verlangt vrijlating Loemoemba De situatie na de storm Het proces Lagailiarde HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 6 DECEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5155 REP BAMD PRINSES BEATRIX TERUG UIT CANADA DE ACTIE TEGEN DE INFILTRATES IN NED. NIEUW-GUINEA Kernwapenproeven- conferentie verdaagd DE OVERSTROMINGEN IN ENGELAND SCHIETPARTIJ IN PARIJS Australische persstem over Indonesische psycholo gische oorlogvoering Katangees huwelijksgeschenk voor koning Boudewijn De handelsbesprekingen tussen Oost- en West- Duitsland JAPANSE KABINET AFGETREDEN ZUIDELIJKE KRITIEK OP KENNEDY. Lagailiarde in Spanje Advertentieprijs pex mm 15 ct; minimum pw advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Franken ng bi] aDonnement: Terneuzen Dlrecteur-Hoofdredacteuj t. van de Sande Redactie-adresNoordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 tïlronummei 38150 Abonnementsprijs: f 6,— per kwartaal; pei maand f 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct Uitgeefster N. V v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzei. Verschijnt dagelijks De Sowjetregering heeft maan dagavond een verklaring uitgege ven waarin onmiddellijke vrijla ting van Loemoemba en ontwa pening van „de benden van Mo- boetoe" door troepen van de Ver enigde Naties wordt verlangd. De Veiligheidsraad en de alge mene vergadering van de Ver. Naties dienen ten spoedigste de kwestie Kongo te bespreken. Be halve premier Loemoemba en de voorzitter van het parlement die nen ook de andere leiders van de republiek Kongo onmiddellijk in vrijheid te worden gesteld. (Adv.) Prinses Beatrix, die zaterdag in Ottawa het huwelijk van haar vriendin Renee Roëll met de heer T. Bradbrook-Smith, rechtskun dig adviseur van het Canadese mrnisterie van Financiën, heeft bijgewoond, is maandagochtend met het DC-8 lijntoestel van de K.L.M. uit Montreal op Schiphol teruggekeerd. Zij was de vorige week dinsdag naar Canada ver trokken en maakte de reis in ge zelschap van de hofdame van H. M. de Koningin, jonkvrouwe C. E. B. Roëll, een tante van de bruid, en de heer C. Sesink, hoofd veiligheidsdienst van het koninklijk huis. Zij werd maandagochtend afge haald door haar particulier secretaresse, mej. M. C. C. Wij nen, en de particulier secretaris van Koningin Juliana, mr. J. van der Hoeven. Terstond nadat onze Kroon prinses uit het vliegtuig was ge stapt begaf zij zich naar de op het platform gereed staande hof- auto's, waarin 'ze snel naar paleis Soestdijk reed. BÜ de tegenactie die de Neder landse strijdkrachten in Nieuw- Guinea, tezamen met de alge mene politie aan de zuidweste lijke kust van Ned. Nieuw-Gui- nea voert tegen de infiltraties, zijn tot dusver drie Indonesische infiltranten gedood en enige hun ner gevangen genomen. Van eerstgenoemden was er één aanvankelijk gewond. Mari niers hebben hem op een draag baar de berghellingen afgedra gen naar de torpedo boot jager „Amsterdam", waar de man de zelfde dag is geopereerd door de scheepsarts, riet mocht echter niet gelukken, zijn leven te red den. Inmiddels zijn te Hollandia bijzonderheden bekend geworden over het op heterdaad betrapte bevoorradingsschip van de infil tranten. De „SunJian", dat naar Fak'Fak werd opgebracht. Het is een motorschoener van 30 ton, lang 15 meter. Er is nog een kleine groep in filtranten voortvluchtig, die zich bevindt op de hellingen van een zeer zwaar bergterrein en daar thans wordt ingesloten. De ge vangenneming van deze infil tranten wordt eerstdaags ver wacht. De V. S., de Sowjet-Unie en Engeland, die in Genève trach ten te komen tot een verbod op het nemen van proeven met kernwapens, zijn maandag over eengekomen, de conferentie tot 7 februari te verdagen. Sinds de mislukte topconferen tie in Parijs in mei j.l. heeft de conferentie geen noemenswaar dige vorderingen gemaakt. Men wil nu de regeringswisseling in de Ver. Staten op 20 januari af wachten. Uit de jongste gebeurtenissen in Kongo is gebleken dat de NAVO-landen openlijk hebben besloten tot liquidatie van het door het volk van Kongo geko zen parlement en de wettige re gering van premier Loemoemba. De Amerikaanse, Belgische, En- geise en Franse monopolies zijn de hoofdschuldigen in de Kongo lese tragedie. De.situatie in Kon go „is het resultaat van de open lijke en grove interventie van de Verenigde Staten in de binnen landse aangelegenheden van Kongo", aldus de verklaring. De Russische verlangens ten aanzien van Kongo worden in een programma van vijf punten samengevat Onmiddellijke vrijlating van Loemoemba en zijn medewer kers. - De V.N.-troepen moeten „de benden van Moboetoe" ontwape nen. Oprichting van een commis sie van A-frikaanse en Aziatische landen om te onderzoeken welke landen kolonel Moboetoe wapens en voorraden hebben geleverd. Terugtrekking van alle Bel gisch personeel uit Kongo. - Onmiddellijke bespreking van de kwestie Kongo in de Vei ligheidsraad en de algemene ver gadering van de Ver. Naties. De Sowjet-Unie zal Kongo alle mogelijke hulp verlenen om de wettige regering te helpen het kolonialisme te bestrijden. Deze strijd zal worden gevoerd tot alle kolonialisten uit Kongo en alle andere landen die nog onder het juk van het kolonialisme zuchten zijn verdreven, en „de ketenen zullen zijn geslaakt". Uit berichten in de Russische pers blijkt dat de Sowjetrege ring er stellig van overtuigd is dat Moboetoe steun krijgt van België en de Ver. Staten. De an dere NAVO-landen worden als de overige „wurgers" van de wetti ge regering Loemoemba" be schouwd. Hammarskjoeld wordt beschreven als een „lakei" van de V. S.". Het hoge water waarvan zon dag de meeste gebieden van Groot Brittannië te lijden hadden, daalde maandag, met uitzonde ring van het gebied van Wales, waar de rivieren de Severn en de Wyne nog steeds wassen. Zij hebben een peil bereikt dat hoger ligt dan ooit sinds 1882. Talrijke verhinderingen, met name de telefoon en de spoor wegen, zijn echter nog niet her stcld. In het centrum van Enge land en vooral in de plaatsen langs de Avon heeft het werk van het hoge water te lijden. In sommige gebieden kan men zich alleen per boot verplaatsen. In Hereford in Wales is de brandweer op haar hoede, daar een hoeveelheid benzine uit een garage zich over liet overstro mingswater heeft verspreid en in de huizen is doorgedrongen. In de Parijse voorstad Corbeil werden zondagavond twee men sen gedood en zes ernstig ge wond, toen van buitenaf werd geschoten opi de bezoekers van een café. Le aanval kwam zo plotseling, dat zelts twee politie agenten, die aan de bar iets ston den te drinken, geen gelegenheid hadden een glimp van de daders op te vangen. Vermoedelijk heb ben deze laatsten zich met een gereedstaande auto uit de voeten gemaakt. Alle slachtoffers waren Euro peanen. De politie tast nog in het duister wat het motief van deze aanslag betreft. Inwoners van Corbeil achten het niet on mogelijk, dat de aanval door Al gerijnen is gepleegd, die het café waarop zij het vuur opienden, hadden verward met een ander, waar veel Algerijnen komen. Het Melbourne'se blad „Tire Age" van maandag heeft in een hoofdartikel de zinspelingen over een mogelijk gewapend conflict in de kwestie over West Nieuw- Guinea „voor een zeer groot deel op rekening geschreven van een psychologische oorlogvoering tegen de Nederlanders". Niettemin aldus het blad is in de laatste weken de toe stand stellig verslechterd en Australië zal de toespelingen van dr. Subandrio niet helemaal kun nen veronachtzamen als gesnoef van een demagogische politicus. „Weliswaar heeft dr. Suban drio de verzekering gegeven, dat Indonesië nooit oorlog zal voeren voor gebiedsuitbreiding maar het is nu al geruime tijd bezig, pro vocerende speldeprikken toe te dienen in de vorm van infiltra ties in onbewonde kuststreken en door aanraking te zoeken met mogelijke sympathisanten", al dus „The Age", die echter in de uitlatingen van Subandrio geen bedreiging met een invasie in Nieuw-Guinea ziet. Vermoedelijk vormen zij eerder een poging om de schuld van recente gebeurte nissen op de Nederlanders te schuiven. „Maar de naburen van Indonesië moeten de toestand nauwkeurig blijven volgen, om dat politieke onrijpheid mogelijk kan leiden tot een verstoring van de vrede". President Tsjombe van Ka- tanga heeft maandag op een re ceptie in het gebouw van de Ka tangese permanente vertegen woordiging in Erussel medege deeld, dat hij koning Boudewijn door Katangese vaklieden be werkte edelstenen zal aanbieden als „bewijs van de erkentelijkheid van het Katangese volk jegens de Belgische vorst". Het is nog niet bekend of en wanneer de koning Tsjombe. die maandag voor een niet officiee] bezoek van vier dagen uit Elizabethstad in de Belgische hoofdstad is aange komen, zal ontvangen. In een gesprek mei journalis ten wees Tsjombe alle vragen over de verder te verwachten ontwikkeling in Kongo af „als zijnde binnenlandse aangelegen heden". Wel ontkende hij het plan te hebben Europese deskun digen in zijn regering op te nemen, zoals eerder is gemeld, en verklaarde hij dat overleg tussen zijn legering en het een- Een woordvoerder van het Westduitse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat de onderhandelin gen over een nieuws handels overeenkomst tussen Oost- en West-Duitsland goed op gang zijn gekomen. Het is evenwel nog niet mogelijk te zeggen, of er nog voor het einde van dit jaar concrete overeenkomsten tot stand zullen komen. Op 31 december a.s. loopt, zoals bekend, de huidige han delsovereenkomst af. trale gezag in Leopoldstad eerst mogelijk zal zijn „nadat een wer kelijk representatieve regering" in de hoofdstad zal zijn geves tigd. De gebeurtenissen rondom Loe moemba en de maatregelen van de Verenigde Arabische Repu bliek en Ghana, die hij beschul digde van „neokolonialisme", noemde het Katangese staats hoofd „bewijzen voor de juist heid" van de door hem gevolgde weg. „Velen beginnen üit thans in te zien", voegde hij hier aan toe. Tsjombe zal de huvvelijksplech tigheden op 15 december in Brus sel niet bijwonen. Op deze dag zal hij in Brazzaville zijn ter bij woning van de Afrikaanse con ferentie, die in de hoofdstad van het voormalige Franse Kongo wordt gehouden. Het Japanse kabinet is maan dagmorgen afgetreden, teneinde de vorming van een nieuwe rege ring mogelijk te maken na de op 20 november gehouden Lager huisverkiezingen. Verwacht wordt dat premier Ikeda in een maandag te hou den buitengewone zitting van de Rijksdag wederom ais kandidaat voor het premierschap zal wor den aangewezen en onmiddellijk daarna een nieuwe regering zal samenstellen. De zetelverdeling in het nieuwe Lagerhuis is: 300 liberaal-demo craten, 145 socialisten, 17 demo cratische socialisten, 3 commu nisten, 1 onafhankelijke en 1 zetel voor een andere kleine partij. Een lid van het congres van Louisiana, Wellbron Jack, heeft er op aangedrongen, de tien stemmen in het college van kies mannen voor het presidentschap waarover de staat beschikt, aan de democraat Kennedy te ont houden. Jack herinnerde er aan, dat Kennedy's zuster Patricia, die gehuwd is met de acteur Peter Lawford, vorige maand tegen woordig was bij het huwelijk van de negerzanger Sammy Davis met de Zweedse filmster May Britt. Kennedy zeef zou hebben toegezegd aan een program om tegen 1963 tot een volledige ras senintegratie te komen. Volgens Jack mag men verwachten, dat Kennedy op dit gebied maat regelen zal treffen, die „een kaalhoofdige zuiderling de ha ren te berge zullen doen rijzen". Bijna het tierde gedeelte van Meppel stond gisteren nog blank. Op sommige plaatsen stond het water ten minste vijf tot tien centimeter in de woningen. Voor de omlegging van het verkeer in de stad moest de re serve politie worden ingescha keld. Deze werd bijgestaan door vijftig militairen, die gisternacht gewerkt hebben aan het bescher men van een der kaden van de Weids Aa tussen Meppel en Rui- nerwold welke dreigde door te breken, thans is dat gevaar be zworen. Het water, dat via de Hogeveense vaart uit Zuid- ILenthe wordt aangevoerd, kan tot nu toe vrij vlot via liet Mep- peïeidiep worden afgevoerd. Nu in de provincie Groningen de balans is opgemaakt, blijkt dat storm en hevige regenval wel de nodige overlast hebben veroorzaakt, maar niet tot ern stige complicaties hebben geleid. Door de uitzonderlijke hoge wa- Foto: In Meppel was een groot i aantal straten onder water ge-1 lopen. Verscheidene woningen moesten worden ontruimd. Oii het „proces van de barri caden", dat maandagmorgen na vier dagen onderbreking in Parijs is hervat, is men voor een ver rassing komen te staan. Vijf be klaagden Pierre lagailiarde, Maurice Bemarquet, Jean-Jac ques Susini, Marcel Honda en Fernand Feral bicken niet aanwezig te zijn. De eerse vier waren aan het einde van hun verhoor voorlopig op vrije voeten gesteld. Lagailiarde, uie zich in San Sebastian zou bevinden, is zoals rokend een van de leiders ge weest van de opstand in Algiers. Susini was de opvolger van Lagailiarde als leider van de studentenvereniging van Algiers. De Marquet is afgevaardigde naar de nationale vergadering geweest. Ronda was kapitein bij ue territoriale troepen in Alge- rië en Feral is voorzitter van de vereniging „Hulp en Bescher ming". Er moeten nu nog 385 getuigen gehoord worden, 8o a charge en ,s00 a décharge. De verdedigers van de vijf „voortvluchtigen" verklaarden niet te begrijpen waarom hun cliënten niet verschenen zijn. Zij hoopten dat zij zich spoedig zou den melden. Het proces werd daarop ver daagd tot woensdagmiddag. Ko lonel Jean Gardes en Vicor Sa- pin Lignieres waren wél ter te rechtzitting verschenen. Eerder was door de rechtse af gevaardigde Pascal Arrighi mee gedeeld, dat zij met Lagailiarde naar San Sebastian waren ge gaan. De verdediger van Lagailiar de, Jean Gallot, zei tegen ver slaggevers, dat hij maandagmor gen vroeg een anoniem telefoon tje had gehad met de mededeling dat Lagailiarde naar Spanje was gegaan om zicli bij generaal Sa- lan te voegen. Salan was Frans opperbevel hebber in Algerië tijdens de op stand van de colonne, die geleid werd door Lagailiarde en café houder Joseph Ortiz. Salan is op het ogenblik in Spanje. Ortiz zou daar ook zijn. Lagailiarde, die na tien maan den in de gevangenis te hebben gezeten, voorlopig in vrijheid werd gesteld, zou verlof hebben gekregen om in de loop van het weekeinde zijn broer, die in zuidwest-Frankrijk bij de Spaan se grens woont, te bezoeken. De verdedigers hellen tot de mening over dat enkele beklaag den niet verschenen zijn, omdat rij gehoord hadden dat Lagail iarde niet komen zou. Zij geloven echter niet dat de vijf op het ogenblik samen zijn of dat allen het land hebben verlaten. Het ministerie van Defensie heeft maandagavond meegedeeld dat arrestatiebevelen zijn uitge vaardigd tegen Demarquet, Fe ral, Ronda en Susini. Premier Debré heeft maandag avond na besprekingen met de minister van Defensie Messmer en de minister van Justitie Mi- chelet besloten het parlement heden te vragen de parlemen taire onschendbaarheid van La gailiarde op te heffen. De president van het militaire tribunaal waarvoor de leiders van de barricadenopstand terecht staan heeft in de loop van maan dagavond reeds een bevel tot voorgeleiding uitgevaardigd. Naar verluidt is Lagailiarde, die zijn baard zou hebben afge schoren, zaterdag van het land goed van zijn ouders bij Vicfezen- sac naar de honderd kilometer verder gelegen Spaanse grens vertrokken. Hij zou in de omge ving van Hendaye Spanje zijn binnengekomen. De verdwijning van de vijf ver dachten heeft in Parijs veel op winding veroorzaakt, te meer daar het proces een gunstige wending voor de verdediging scheen te hebben genomen en reeds een aantal vrijlatingen werd voorspeld. „Paris Presse" bracht gister avond onder een grote kop „Hun vertrek doet vrees ontstaan voor een nieuwe staatsgreep in Alge rië". „France Soir" maakt melding van veronderstellingen dat vóór het begin van generaal De Gaul le's bezoek aan Algerië, vrijdag, demonstraties zullen worden ge houden. De Gaulle blijft zes da gen in Algerië. terstand zijn heel wat landerijen ondergelopen en op verscheidene plaatsen spoelt het water over de verkeerswegen. De algemene indruk bij de pro vinciale waterstaat in Groningen is dat de toestand Noord-Gronin- gen niet alarmerend is. In het VVesterkwartier staat het water 80 centimeter boven het normale peil. Vijftig boeren zijn daar zon dag en zondagnacht druk in de weer geweest om de bedreigde polders te beschermen. Het ge vaar is in de loop van maandag ochtend bezwaren. De waterstand in de kanalen rond Groningen is zó hoog dat enkele bruggen permanent ge opend moeten blijven om te voorkomen dat het water in de brugkelders stroomt. Het ver keer ter plaatse, het betreft hier de Kap>eynbrug en de brug in de Zaagmuidersweg, moet worden omgeleid. De afvoer van het Groningse en Drentse water is niet goed mogelijk in verband met de hoge stand van het buis water. Hoewel het in andere delen van ons land al begint te zak ken, stijgt het water in de Gel derse vallei nog met het uur. Het stroomt met kracht van de hoge re gebieden van de West-Veluwe naar de laagste punten van de Gelderse vallei. Steeds meer wegen komen onder water te staan, doordat de vele beken het aanstormende water niet meer kunnen verwerken. In Kootwijkerbroek en om geving, waar het water zondag (5 centimeter boven het wegdek stond, zakt het water ziender ogen. Maar hiervan wordt het lager gelegen Barneveld de dupe. Voor het kasteel „De Schatfe laer" ziet men één grote water vlakte, zo ver het oog reikt. Van Barneveld stroomt het wa ter met kracht naar Zwarte- broek, Ter Schuur, Kallenbroek en Achterveld, waar honderden hectaren land nog steeds onder water staan. Op vele plaatsen zelts meer dan 80 centimeter. Kritiek is de toestand op het ogenblik nog in Zwartebroek en Ter Schuur. Ook bij Amersfoort en Hoevelaken heeft men ernstig met wateroverlast te kampen. Bij Putten heeft een groot aan tal eenden en kalkoenen de dood gevonden door het water. Tal rijke omgewaaide bomen ver sperren de landwegen. Vele boer derijen zijn geïsoleerd. Ook in Kderveen en in de omgeving van Lunteren heeft men veel last van het overtollige water. Bij Nij- keik staat de polder Arkemheen geheel blank. Grote moeilijkheden worden ondervonden bij de uitvoering van het rioleringsplan te Barne veld, nu grote gedeelten onder water staan. Met dit plan is een bedrag van 2% miljoen gulden gemoeid. Automobilisten, die toch over de wegen rijden, die onder water staan, lopen gevaar in de thans niet meer zichtbare sloten en weteringen te rijden. Tal van auto's blijven voorts in het water steken omdat de motor afslaat. In Barneveld en wijde omgeving hebben boeren de grootste moeite om de grote aan- tallen kippenhokken te bereiken, waar het pluimvee op voer wacht. Talloze stuks pluimvee zijn reeds verdronken. In Nieuw-Buinen ondervindt een industrie, (het confectiebe drijf Levita waar 150 mensen werken) veel overlast van het water. Er staat ongeveer 12 cm water in het bedrijf. Door de druk van het water is een ge deelte van de gevel ingedrukt. Op het inlustrieterrein dat ge heel onder water staat is een in aanleg zijnde weg over een af stand van 700 m weggespoeld. Het zand daarvan verdwijnt in het Zuiderhoofddiep. De aard appelmeelfabrieken in de Veen koloniën ondervinden ernstige stagnatie, daar er geen aanvoer is. Enkele fabrieken werken slechts op halve kracht. De situatie rond Eibergen is nog niet rooskleurig. In de aan de Berkel te Eibergen gelegen koninklijke textiel-veredelings in dustrie is het water doorgedron gen tot in de manchester-afde ling, de ververij en de ruwerij. Het verkeer van Eibergen in de richting Neden en Haaksbergen is thans gestremd. Alleen voet Pierre Lagailiarde en Victor Sapin—-Lignieres, een bankdi recteur, zijn in San Sebastian (Spanje). Dit is in Parijs door de Spaanse rechtse afgevaardig de Pascal Arrighi aan de pers meegedeeld. Deze beklaagden in het nog lopende proces tegen een aantal Franse samenzweerders in Algerië zijn onlangs voorlo pig op vrije voeten gesteld. Al eerder is bericht, dat de ge wezen Franse opperbevelhebber in Algerië, generaal Salan, in San Sebastian was. Het proces loopt al een maand. Men is juist gereedgeko men met het verhoor van de 19 beklaagden, die alle in voorlopi ge vrijheid zijn gesteld. Lagailiarde zou Parijs in het weekeinde hebben verlaten voor een bezoek aan familieleden na bij de Spaanse grens. Een van zijn raadslieden heeft verklaard niets over de verblijfplaats van zijn cliënt te weten. gangers en wielrijders worden met paard en wagen over het overstroomde gedeelte van de Haaksbergsevveg gebracht. Al hoewel het water niet zakt, stijgt het momenteel niet veel meer. Maandagmorgen zijn 60 mili tairen, die gelegerd zijn in de legerplaats Eibergen, ingezet bij Neede, waar ze assisteren bij het werken aan een dijk. Voorts helpen vijftig man van het 47ste infanteriebataljon uit Steenwijk bij Ruinerwolde bij evaeuërings- werkzaamheden. De Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, mr. H. W. Bloemers heeft maandag middag een bezoek aan Borculo gebracht, dat dreigt onder water te lopen. In verband met de sterke was van het water loopt op enkele plaatsen het water van de Berkel over de kaden. Het heeft reeds enige straten onder water gezet. Vergezeld van de burgemees ter van Borculo en autoriteiten van het waterschap De Berkel, stelde de Commissaris der Ko ningin zich persoonlijk op de hoogte van de toestand. Uit de Glaslaan in Nieuw-Bui nen zijn vrouwen en kinderen naar veiliger plaatsen overge bracht. Te Vledderveen wordt met man en macht nog gewerkt aan de dijk langs de Vledder- mond. In het waterschap Vled derveen tussen Musselkanaal en Vledderveen, waar zondag de landen nog droog lagen, staan nu ruim 100 hectaren onder water. Van de zijde van de Neder landse Spoorwegen vernemen we dat het treinverkeer praktisch overal weer normaal is. Alleen tussen Winterswijk en Aalten kan de dienst nog niet normaal worden onderhouden omdat on geveer honderd meter van de spoorbaan nog onder water staat. De reizigers worden op dit traject met bussen vervoerd. Er is op verscheidene baanvak ken in Nederland wel schade aangericht, maar deze schade al dus werd medegedeeld zal erg meevallen. 120 militairen van het 462e pontonniers bataljon uit Keizers- veer zijn ter assistentie naar Breda gezonden in verband met het hoge water in de Aa-Wee: ijs. De militairen werden om drie uur maandagnacht afgelost door 120 militairen van de officiers- en kadersehooi in. Breda. In verband met het hoge wa ter in Meppel heeft de gemeente Giethoorn op. verzoek van de bur gemeester van Meppel 10 platte boten per trailer naar Meppel ge zonden. TIJDELIJK BUIEN Gelijk met de zondag in ons land binnengestroomde koudere lucht, voltrok zich een tijdelijke weersverbetering. De tuien die zich in de koudere lucht ontwik keiden, waren slechts zeer ver spreid en brachten maar weinig regen. Zonnige perioden over heersten, maar konden het kwik niet hoger brengen dan tot 8 graden. Een nieuwe oceaandepressie verplaatste zich op zijn oost- waartse koers naar Ierland en trekt verder in de richting van België. Ook in ons land zal deze storing tijdelijk buien veroorza ken. Na het passeren kan de wind weer toenemen uit weste lijke richtingen en aan de kust mogelijk hard worden. De aan voer van koude lucht duurt voort, maar kan later tijdelijk onderbroken worden omdat nieu we depressie-ontwikkelingen westelijk op de oceaan zich uit breiden in de richting van Euro pa. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Tijdelijk buien. Tijdelijk veel bewolking met en kele buien, maar later ook enke le opklaringen. Zwakke tot mati. ge wind uit uiteenloppende rich tingen, in de middag ruimend naar west of noordwest en aan de kust toenemend tot krachtig of hard. Maximumtemperaturen van zes tot acht graden. DINSDAG 6 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 3.29 3.47 Terneuzen 4.04 4.22 Hansweert 4.44 5.02 Walsoorden 4.54 5.12 ZON MAAN Dec. 6 8.32 16.30 19.45 10.42 7 8.33 16.29 20.42 11.19 8 8.34 16.29 21.43 11.52

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1