DE BIJEENKOMST VAN NAVO-PARLEMENTARIËRS Nieuwe Sowjet-aanvalop Hammarskjoeld Conflict om Willy Brandt Albert van Sprang overleden Leuke Bloesjes Blousons «EIGEN HAARD. De Belgische pers over de erkenning van Kasavoeboe's delegatie PLATEN SPELERS r RADIO de BUCK Franse regering wil het alcoholgebruik verminderen VRIJDAG 25 NOVEMBER 1960 17e Jaargang Nr 5146 PUILIPPIJNS PASSAGIERS VLIEGTUIG VERMIST V. N.-VERZOENINGS COMMISSIE VOOR KONGO STELT HAAR VERTREK OPNIEUW UIT Prins Philip enkele dagen gast van koninklijke familie Een visje uitgooien om een walrus en zeeleeuw te vangen Peruaanse guano-winning door vloedgolf verwoest Een dansje DAMPO HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Indonesische zeelieden verlieten Nederlandse schepen ONGEREGELDHEDEN IN NIEUW DELHI PVanSerltig bJJ abonnement: Terneuzen DtrebteiunCoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Aba maan mnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per md ƒ2,—per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum BK advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties '(géén handels* advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uw. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het voorstel van generaal Nor- stad tot vorming van een NAVO- atoompool heeft donderdag over weldigende steun gekregen van de deelnemers aan de conferen tie van de NAVO-parlementa- riërs. De conferentie hield zich don- erag bezig met een door de poli tieke commissie opgestelde ont- werp-resolutie, waarin welis waar het „plan-Norstad'' niet wordt genoemd, doch waarin wordt gezegd dat de conferen tie, na een bespreking van het vraagstuk der controle op het georuik van kernwapens, er bij de Noord-Atlantische Raad op aandringt de wegen en middelen te ontwikkelen om het politieke gezag van de NAVO over het systeem van vervoer van kern wapens en over het gebruik van deze wapens te vcsngen. De debatten van donderdag concentreerden zich daarom for meel over dc kwestie van de politieke controle op het gebruik van atoomwapens in geval van oorlog of oorlogsdreiging. Dr. Richard Jager, de (Chris ten-democratische vice-vooi zit- ter van de Westduitse Bondsdag, sloot zich aan bij het Franse standpunt, dat de NAVO een wereldstrategie moet ontwikke len. omdat, zoals hij zei, de com munistische dreiging universeel is. De Belgische l socialistische i afgevaardigde Radoux diende een amendement op de ontwerp resolutie in, met dc strekking dat de verklaring van generaal Norstad mede in oveiweging is genomen. Het voorstel van generaal Nor- stad overheerstehet algemene debat. De steun van Franse zijde kwam als een verrassing, gezien de wens van generaal De Gaulle tot vorming van een eigen kern- strijdmacht voor Frankrijk. De Franse (Gaullistische) de legatieleider Palewski verklaar de dat hij en zijn collega's het plan toejuichten, als een „kern waaromheen zich de nationale kernstrijdmachten zouden kun nen scharen". Het grootste verzet tegen dc voorgestelde pool kwam van de Britse Labour-afgevaardigdc Strachey, die als zijn mening te kennen gaf dat de voorgestelde controle tc omslachtig zou zijn, dan wel zou neerkomen op het overdragen van algehele en doel treffende controle door dc civiele autoriteiten in handen van de militaire autoriteiten. Strachey meende dat een NAVO-kern- macht in Europa te „kwetsbaar" zou zijn en dat dc atoombasis van het Westen in dc achterhoede moet blijven, d.w.z. in de Ver enigde Staten. De stemming over de ontwerp resolutie zal reeds morgen plaats hebben. Ken Philippijns lijnvüegtuig van het type DC-3 wordt op een binnenlandse vlucht vermist. Aan boord bevinden zich 29 pas sagiers en een bemanning van vier leden. Nasporingen waaraan een veer tigtal vliegtuigen deelneemt, heb- den tot dusver geen resultaat op geleverd. I 6,25 f 10,95 Alle maten Alle kleuren SrORTHANDEL NOORBSTFAAT 76 TERNEUZEN De Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken, Zorin, heeft een nieuwe aanval gedaan op secretaris-generaal Hammars kjoeld in verband met diens weigering om een briefwisseling tussen hem en president Kasa- voeboe van Kongo te publiceren. Hammarskjoeld had woensdag in de algemene vergadering gezegd van deze correspondentie geen voorlezing te kunnen doen, om dat de brief van Kasavoeboe aan hem was geadresseerd in zijn kwaliteit van voorzitter van de speciale commissie van advies voor Kongo. Zorin beschuldigde tijdens een persconferentie Hammarskjoeld in verband met deze weigering van een „flagrante negatie van zijn allereerste plichten en van zijn verantwoordingsplicht je gens dc algemene vergadering der Verenigde Naties". Hij doel de hierbij ook op het feit, dat I-Iammarskjoeld aan dc algemene vergadering geen volledig ver slag heeft uitgebracht over de jongste botsingen in Lcopold- stad. „Uit dit alles blijkt nog eens opnieuw welke belangen de secretaris-generaal in het Kongo lese vraagstuk bevordert", aldus Zorin, die voorts zei dat dc Sow- jet-Unic niet in de kosten voor het V. N.-optreden in Kongo zal bijdragen, omdat „de secrctaris- gneeraal zijn bevoegdheid op het gebied van de uitgaven heeft overschreden". Op een vraag of de Sowjet- Unie zou trachten het woensdag met 53 tegen 24 stemmen door de algemene vergadering ge nomen besluit tot erkenning van de geloofsbrieven van dc dele- gatie-Kasavoeboe, veranderd (e krijgen, antwoordde Zorin. dat dit besluit met meerderheid van stemmen was genomen, zodat er geen reële mogelijkheid schijnt te bestaan om het gebruik van deze geloofsbrieven te obstrueren of te voorkomen. In de Belgische pers wordt al gemeen de erkenning van de af vaardiging van de Kongolese president Kasavoeboe door de algemene vergadering van de Verenigde Naties met instem ming begroet. „Het Volk" is van oordcel, dat deze erkenning niet alleen een persoonlijk succes is voor Kasa voeboe en Bomboko, maar tevens een uiting van dc westelijke een heid en van de democratische solidariteit, die in deze kwestie een grote rol hebben gespeeld. „La Libre Belgique" beschouwt de erkenning van Kasavoeboe's delegatie als een groot diploma tiek succes voor de Kongolese president en spreekt de hoop uit, dat hij hetzelfde succes moge hebben bij het oplossen van de Kongolese problemen. „Dan zal Kongo op de weg naar het hor stel zijn en zal Loemoemba van het toneel zijn verdwenen". Volgens „Le Peuple" is de stemming in de algemene V. N.- vergadering een nederlaag in twee opzichten: die van dc Afri kaanse nationalisten, die tot elke prijs de uitschakelink van alle blanken wensen, en die van de communistische landen, waarvan het doel is dc westelijke stellin gen te verzwakken en de V. N. in Kongo te doen mislukken". ..De Nieuwe Gids" onderstreept liet feit, dat president Kasavoe boe de eerste ronde heeft gewon nen en dat het er thans op aan- l wil hij ook lie tweede win- alles in het werk te stellen o.„ in zijn land een nationaal ge zag te vestigen. Het Antwerpse blad Metro- pole" noemt de beslissing „het uitspelen van de laatste troef door dc Verenigde Naties". Het blad meent dat dc hoop thans is gevestigd dat in de Verenigde Naties eindelijk een meerderheid wordt gevonden om een eerlijke oplossing voor dc Kongolese cri sis te vinden. De V. N.-verzoeningscommis sie voor Kongo, waarin de Afri kaanse staten zijn vertegenwoor digd, die troepen hebben afge staan voor het militaire optre den der volkerenorganisatie in Kongo, heeft haar vertrek naar Kongo voor de tweede maal in 24 uur uitgesteld. Dit geschiedde nadat de Kongolese president Kasavoeboe dc commissie woens dagavond had toegesproken. Het is bekend, dat deze er tegen is, dat de commissie in het huidige stadium Kongo gaat bezoeken. Dc bijeenkomst van de com missie stond onder leiding van secretaris-generaal Hammars kjoeld. He( overleg werd na het vertrek van president Kasavoe boe voortgezet. De volledige commissie voor Kongo, waarin achttien V. N.- leden zijn vertegenwoordigd, zal nu opnieuw over de geschapen toestand beraadslagen. 1 RUIME KEUZE UIT DIVERSE MERKEN -fhOÖRDSTtf. 84-86 TEL 01150-2573 lEWEUZBI Prins Philip van Engeland is gistermiddag om 17.31 uur op de vliegbasis Socstcrberg aangeko men. Hij werd verwelkomd door de adjudant van Prins Bomhard, majoor K. van Gessel. Prins Philip zal hier enkele dagen vertoeven als gast van dc Koninklijke tamilie. Van dc Britse vertegenwoor diging in ons land was de lucht macht-attaché van dc Britse ambassade, de lieer K. C. Do- ran (D.F.C.) op de vliegbasis aan wezig. De walrus „Goliath" en de zee leeuw „Beatrix" zijn onafschei delijke vrienden. Onlangs werd Goliath uit de dierentuin van Hannover overgebracht naar Rome. De walrus kon echter niet scheiden A an zijn vriend de zeeleeuw, die altijd op zijn rug zat. Lieve mensen besloten toen de beide dieren maar aan het Dierenpark van Rome tc schen ken. Als de oppassers een visje uitgooien, vangen zij niet alleen een walrus, maar ook een zeeleeuw. In Beieren is een heftige con troverse ontbrand tussen de so ciaal-democratische partij en de Christelijk-Sociale Unie, de Bei erse zusterpartij van Adenauers C.D.U. De strijd gaat om de per soon van Willy Brandt, burge meester van West-Berlijn en so cialistisch kandidaat voor het 'oondskanselierenschap. De Christelijk-Soèiale Unie had van Brandt gezegd, dat hij het formaat van Adenauer niet haalt en ook geen „Duitse Ken nedy" is. Het. orgaan van de C.S.U. had voorts een kanttekening ge plaatst bij de verklaring van Brandt, dat hij vóór '33 links van de Duitse sociaal-democra ten stond en de communistische ucrreur achter liet Rood-Spaanse front van zeer nabij had leren kennen. Het orgaan had opge merkt dat men van de kapitein van het. Duitse schip van staat toch zeker mag verwachten, dat hij zich bij een dergelijke be langrijke kwestie niet nog eens vergist, nu hij van links-socia list gerijpt is lot sociaal-demo craat van Scandinavische stem pel. De Westduitse socialisten heb ben nu gedreigd de Beierse be- volKing „op soortgelijke wijze" over het verleden en het ieven van belangrijke politici van de C.S.U. te zullen inlichten als verzoeken om dit soort propa ganda te staken, niet ingewilligd mochten worden. Vijf opzichters van de Guano- winninginstallaties op de Lobos Afuera-eilanden, die zondag j.l. door een vloedgolf zijn getrof fen, zijn na een tocht van drie nachten en twee dagen in een zwaar beschadigde motorboot in de haven van Pimentai, in Peru, aangekomen. De opzich ters, die uitgeput en gewond waren, deelden mee, aat de eilanden, die 80 km van de noordkust van Peru zijn ge legen, door een dertig meter hoge vloedgolf zijn geteisterd. Alle installaties en ae gehele voorraad guano werden ver woest. Honderdduizenden vo gels, die op hun nesten zaten, zijn mogelijk verdronken. Volgens eerdere berichten zijn als gevolg van deze vloedgolf acht mensen omgekomen. In zijn woning in de Abrikozen- [troepen in La Courtine. Hij stond straat in Den Haag is overleden '°P '10', Pu|it om naar Algerië te vertrekken. de journalist Alfred van Spranj Hij is 43 jaar geworden. Het stoffelijk overschot van Alfred van Sprang werd gister middag door de Haagse politie in diens woning op lied aangetrof fen. Naar liet oordeel van de artsen is hij reeds öf zondag öf maandag, aan een hartverlam ming overleden. Alfred van Sprang was niet gehuwd en woonde alleen in het liuis in de Abrikozcnstraat. De politie verschafte zieli toegang tot de woning, nadat relaties van de thans overledene zioh onge rust hadden gemaakt over het feit dat zij geen contact met hem konden krijgen. Alfred van Sprang werd in Middelburg geboren op 27 april 1917. Hij bezocht in Rotterdam de H. B. S. en begon zijn jour nalistieke loopbaan bij het dag blad „Het Vaderland" in Den Haag. Hij publiceerde enkele boeken, onder meer ..Wij werden geroepen", dat handelt over In donesië, „Dc laatste acte", even eens handelend over Indonesië en een boek dat de strijd in Korea tot onderwerp heeft. Alfred van Sprang was oen bekend radio- en teievisierepor- ter die ook veel werkte voor dag en weekbladen, zowel in binnen- als buitenland. Hij was corres pondent van de 7-december divi sie toen deze in het toenmalige Nederlands Indië gelegerd was en maakte de politionele acties mee. Voorts was hij ook oorlogs correspondent in Korea en Indo- China. Hij kreeg vooral bekend heid door zijn reportages welke hij maakte van de Hongaarse op stand. Het laatste bericht dat hij daarover gaf was, dat hij vanuit zijh hotelkamer het oprukken van de Russische tanks kon gadeslaan. Alfred van Sprang versloeg ook de opstand in Cairo, welke generaal Naguib aan de macht bracht. Hij ontsnapte toen ter nauwernood aan een woedende menigte, die het vooral op bui tenlanders voorzien had. Voorts versloeg hij de opstand in Per- zië. Dit jaar was hij nog in Kon go. Zijn laatste grote reportage die hij maakte was die van de oefeningen van de Nederlandse Tijdens een bal in het Londense Savoy Hotel zag men een geluk kig paar op de dansvloer, Prin ses Margaret met haar echtge noot de heer Anthony Armstrong Jones. en pijn weg- wrijven met AANHOUDEND ZACHT Bij Schotland bevindt zich een depressie, die nog in oostelijke richting beweegt. Daarnaast ligt er noordelijk van de Azoren een andere storing, die ook in de richting van West-Europa trekt. Over onze omgeving staat als gevolg hiervan een zuidweste lijke luchtstroming. In deze luchtstroom komen verschillende storingen voor, die zo nu en dan regen veroorzaken. Het ziet er naar uit, dat deze toestand zich de eerste dagen blijft handhaven. De nabijheid van depressies geven wel de mo gelijkheid, dat de wind tijdelijk krachtig tot hard is. Hoewel de zon niet veel te voorschijn komt, blijft de tempe ratuur vooral 's nachts vrij hoog. Het is verder ook waarschijn lijk, dat we de eerste paar dagen nog meer regen zullen ontvan gen. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Enkele buien Half tot zwaar bewolkt met vooral aan de kust enkele buien. Matige tot krachtige wind tus sen zuid en west. Vrij zacht. VRIJDAG 25 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 6.25 6.55 Terneuzen 6.50 7.30 Hanswecrt 7.30 8.10 Walsoorden 7.50 8.20 ZON MAAN Nov. 25 8.16 16.37 13.29 26 S.18 16.36 13.58 0.14 27 8.19 16.36 14.24 1.28 Dc Franse regering heeft woensdag maatregelen goedge keurd die tot doel hebben het alcoholgebruik van Frankrijks wijnminnende burgers te ver minderen. De minister van openbare ge zondheid, Bernard Chenot. ver klaarde op een persconferentie dat de regering besloten heeft de bouw van nieuwe bistro's te beperken tot 1 op 3000 inwoners. Naar schatting is de verhouding thans 1 op 170. Er mogen geen nieuwe bistro's worden gebouwd nabij kerken, scholen, ziekenhuizen e.d. en fa brieken waar meer dan duizend mensen werken. Die er al mogen, zijn, blijven bestaan. De gewoonte om in bistro's op krediet dranken te kopen en om landarbeiders hun loon gedeel telijk in wijn of andere alcoho lische dranken uit te betalen, is in het vervolg verboden. Er mo gen geen kleine flessen van min der dan een halve liter, welke vele Fransen op zak hebben, meer worden verkocht nadat de huidige voorraden op zijn. De regering heeft een speelruimte van zes maanden gegeven. Reclame voor alcoholische dranken zal verboden zijn op plaatsen als stadions, zwemba den of gelegenheden welke druk door schoolkinderen worden be zocht Statistieken die op last van de regering zijn opgesteld, tonen aan dat vorig jaar 16.500 men sen zijn overleden als gevolg van alcoholisme of ziekten die daar mee verband houden. De kosten van behandeling van alcoholici in ziekenhuizen en inrichtingen voor geesteszieken zijn ongeveer het viervoudige van het bedrag Het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag bekendgemaakt, dat veertig Indonesische zeelieden de Nederlandse schepen „Mata- ram", „Rondo", „Tabian", „Ne- dereems" en „Lengkuas" heb ben verlaten. Zij gingen in Sin gapore van boord en zijn op weg naar Indonesië. De zeelieden verlieten de schepen uit sympa thie voor de Indonesische aan spraak op Westelijk Nieuw-Gui- nea, zo werd meegedeeld. dat de staat door alcoholaccijns ontvangt. Het valt tc bezien of de huidi ge Franse regering meer succes zal hebben dan die van Pierre Mendès-France die zijn landge noten aanried melk te drinken. Gedeeltelijk door het krachtige verzet tegen zijn streven om het alcoholgebruik te beperken werd zijn regering ten val gebracht. Miss Blancha herkent U aan de goudgele tatfófc Donderdag zijn bij een bot sing tussen de politie en Sikh betogers in de nabijheid van het Indische parlementsgebouw in Nieuw Delhi 86 politiemannen en 25 andere personen gewond. Tot dusver zijn 61 Sikhs ge arresteerd. De Sikhs, leden van de mili tante Akali-partij, waren bij dui zenden bijeengekomen voor een optocht naar het parlement. Toen de politie de omgeving van het parlement afzette, vielen de Sikhs aan met stenen, waarop de politic traangasbommen wierp. De betoging had ten doel de vijf maanden oude agitatie van Akali-Sikhs voor een Poendjabj- sprekende staat te verscherpen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1