De nek-aan-nek race deBUCK Staatsgreep in Vietnam cttTfanp Coud wili SörilSa Groot-Brittannïë en de in Zuid-Vietnam en Laos staatsgrepen W eer o verzicht De beroemde Haardkachel Fa Stoffels-: Risseeuw 2ICDPDEN HORLOGE s U Jfe L. P. WIJFFELS Weekend reklame 2.00 ƒ2.50 ƒ2.75 ƒ2.75 115 ct. 63 cent 39 cent 57 cent 69 cent 60 cent service 27 jaar Philips ervaring Churchill op Harrow Terug uit Kongo Radio de Koek H00GWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN ff 11 november 1960. 85 Eenknopsregelinx. Schudrooster opzij. Met frontcïrculatie - het unieke Beckers patent voor maximale stralingswarmte Cap. 13.000 Kcal.fu - T o4b.- Noordstraat 74, Terneuzen Telefoon 2595 i „h"' s r\ in - ELKEPRU5KLR55E Gediplom. Horlogemaker Juwelier Noordstraat 103, Terneuzen Telefoon 3284 can de van slager DE THEIJE: Mooie SCHOUDER. CARBONADE (le kwaliteit) per 500 gr. 5 spirits. Magere RUNDER- STOOFLAPPEN per 500 gr. 5 spiritz. Mals RIBSTUK per 500 gr. 5 spiritz. Magere RUNDER BRAADSTUK per 500 gr. 5 spiritz. royaal SOEPCOMPLET Voor de boterham: fijne LEVERWORST 250 gram voor Lekkere BOTERHAMWORST 150 gram voor GEKOOKTE LEVER 100 gram voor Fijne GEKOOKTE HAM 150 gram voor GEBRADEN GEHAKT 150 gram voor Ga voor variatie en voordeel naar SPIRITSLAGER tXilSfSTRAA? - KUt. Fftnkering hij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand ƒ2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 12 NOVEMBER 1960 16e Jaargang Nr 5135 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum pat advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties ïgéén handel»- advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adree Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. AMERIKA NA DE VERKIEZINGEN GNUIFT CHROESJTSJEF VAN HARTE? DE GAULLES AANBOD AAN ALGERIJE KONGO VRAAGT OM „NIEUW BEGIN". John Fitzgerald Kennedy is de grote man in Amerika' Het is een nek aan nek race ge weest tussen Amerika's nieuwe president en zijn rivaal Richard Nixon. In januari 1961 zal weer een democraat de macht van Eisenhower o>. ernemen en dan zal de eerste Rooms-Katho- liekc president voor vier jaar zijn intrek nemen in het ..Witte Huis" te Washington. Voor Europa heeft het betrekkelijk weinig uitgemaakt wie van deze twee kandidaten het presidentschap zou verwerven want wat be treft de N. A. V. O.-politiek waren de heren het in grote lijnen wel eens Beiden hebben immers duidelijk doen blijken, dat zij. gezien de situatie in de wereld, in de eerste plaats zullen vertrouwen op een zo groot mogelijke militaire kracht, zij het dan. dat Nixoti. voor wat betreft de omvang daarvan, zich eerder tevreden zou tonen aan Kennedy. Beiden ook verklaarden zich bereid. Chroesjtsjef op een topconferentie te ontmoeten, indien een der gelijke conferentie enige kans op succes biedt - hetgeen op het ogenblik niet het geval is. Verder hebben beiden zich uitgesproken voor een versterking der banden met Amerika's vrienden; voor ontwapening, indien Rusland akkoord gaat met inspectie en controle, voor "en weigering om over Berlijn te onderhan delen onder druk van de Sowjets en voor hulpverlening aan de nieuwe naties van Afrika en Azië. Hoogstens mag men van de nieuwe president Kennedy, een ietwat meer „verlichte" aanpak der zaken verwachten, dan onder Nixon het geval zou zijn. Belangrijk is. dat de democraten een verstandiger beleid voor staan ten aanzien van Azië en Afrika. Gaven de republikeinen pas een grote gift als er een regering in moei lijkheden raakte (hetgeen we vooral in 't Nabije Oosten en Zuid-Amerika meemaakten), de demoeraten wensen een geregelde en voor zichtige ondersteuning van vrije landen om te voorkomen dat zij voor hulp op Rusland of China zouden zijn aangewezen. Geen schijn maar werkelijkheid. De grootste verschillen tussen een republikeins en een demo cratisch regiem liggen op het gebied der binnenlandse politiek, al zal dit uit dc vage programma's, die Kennedy en Nixon in de verkiezingsstrijd hebben bepleit niet precies duidelijk zijn geworden. Want immers ook Nixon heeft plechtig verklaard, dat hij ten volle de wens van Kennedy naar meer geld voor het onderwijs, hulp aan ouden van dagen en een ziekteverzekering op federale basis deelde. Maar zeker is. dat al degenen, die van deze dingen, die naai de door hen zo verafschuwde „welvaartsstaat" rieken, niets moeten hebben, toch hun stem op Nixon hebben uitgebracht, omdat zij op grond van zijn verleden weten, dat hij de schijn boven de werkelijkheid stelt en de schijn in ieder geval het maximum is, waartoe zijn partij, de republikeinse, hem de gelegenheid zou geven. Aan da andere kant is het even zeker, dat degenen, die voor zo- iccl mogelijk sociale maatrege len zijn, hun keus hebben laten vallcri op Kennedy, die in de senaat steeds zijn steun heeft gegeven, aan sociale wetgeving, al moge dit misschien ook niet altijd van harte en onder druk van zijn partij zijn geschied. Met andere woorden: onder Kennedy's bewind zal de binnen landse politiek der Verenigde Staten een verschuiving naar links ondergaan. Was Nixon de winnaar geweest, dan zou de partii wel hebben verhinderd, dat de regering stappen in een andere richting dan naar rechts deed. zoals zij het ook aan Eisen hower met succes heeft verhin derd. Gerucht uit Wenen Hebben de Verenigde Staten een nieuwe president, de Sowjet- Unie zou zijn „baas" kwijt zijn, indien een van Wenen uit ver spreid gerucht, dat de gehele Westelijke wereld een ogenblik lang dc adem deed inhouden, waar zou zijn geweest. Zacht gezegci, was het nogal onverstandig van het Ameri kaanse persbureau Associated Press om het gerucht over Chroesjtsjefs val op de telex te zetten, hoewel, naar wij hebben ervaren, een telefoontje met Moskou voldoende was, om de onwaarschijnlijkheid ervan vast te stellen. Het heeft daardoor de Russische leider gelegenheid ge geven aan al die buitenlandse communisten onder wie dc Chinese, met wie Moskou na een jaar van geharrewar over een ideologische kwestie thans weer goede vrienden schijnt te zijn gnuivend te vertellen, dat hij er nog altijd is en ook van plan is te blijven. Aan de andere kant echter mag men zich afvragen, of Chroesjtsjef nu wel inderdaad zoveel plezier aan deze „canard" heef' beleefd. In elk geval heeft hij er de Russen niet in laten delen; de Russische bladen heb ben met geen woord van het v oorval gerept. Is het misschien zo. dat communistische lezers in geen geval op het denkbeeld mo gen worden gebracht, dat er iets mis zou zijn in het Kremlin? En dat zouden zij. op grond van ge beurtenissen uit het verleden, gemakkelijk kunnen doen, wan neer hun een dergelijk gerucht, hoe onjuist ook, ter ore of onder ogen mocht komen. üc Gaulies aanbod President De Gaulle is in de afgelopen week nog een stap die 'ter genaderd tot een regei- rei t aanbod van onafhankelijk heid aan Algerije, onder voor waarde tot dusverre gewei gerd door de rebellenleiders dat er eerst een wapenstilstand wordt gesloten. Generaal De Gaulle voegde hieraan toe, dat indien zijn plannen voor een Algerijnse oplossing niet met de normale (lees: parlementaire) middelen verwerkelijkt zouden kunnen worden, hij zich direct tot hel volk zou wenden. De televisierede, waarin de president dit verklaarde, moet gezien worden als een antwoord op dc- groeiende oppositie tegen zijn politiek van links (dat on middellijke vredesonderhandelin gen eist) en van rechts, met in begrip van een groot deel van hel leger in Algerije i dat Alge rije onder alle omstandigheden Frans wil houden i. Inderdaad zou een geslaagd referendum - en er is geen reden oin' aan het slagen ervan te twijfelen de positie van de president, die nog altijd kan bogen op een grote persoonlijke populariteit en een groot persoonlijk gezag, aan zienlijk versterken tegen deze vijandelijke elementen. Maar voor een werkelijke oplossing van het Algerijnse conflict is natuurlijk meer nodig. In dit verband is een verdere door de president in zijn televi sierede gedane uitlating van be lang: namelijk die. waarin hij zei, dat er zich misschien om standigheden zullen voordoen, die hem kunnen bewegen, een bevel aan de Franse troepen in Algerije te geven om het vuren te staken. En dergelijke omstan digheid zou zich voordoen, aldus mag men aannemen, indien de rebellen, ook zonder het sluiten van een formele wapenstilstand, die hun prestige zou 'schaden, een einde aan dc strijd maakten Voor deze mogelijkheid, die in derdaad de weg tot vreedzame onderhandelingen zou kunnen openen, is de situatie rijper, dan algemeen wordt gedacht. Het Algerijnse verzet, zojuist zijn zevende jaar ingegaan, heeft, als gevolg van de slagen, die hel van dc superieure Franse strijd krachten heelt moeten incasse ren. op het ogenblik niet zo heel veel meer om het lijf. Veel mach tiger is dit verzet op het politie ke terrein en dal werkelijk niet slechts op grond van de steun, die het van Tunesië en Marokko geniet. Er moet voor de Alge rijnse leiders dus beslist iets aantrekkelijks zijn in het denk beeld, de niet langer succesvolle militaire strijd te staken en zich geheel te concentreren op .ie meer belovende politieke kracht meting. Kongo en Ver. Naties De algemene vergadering der Verenigde Naties heeft zojuist het debat over Kongo hervat onder confrontatie met een rap port van de secretaris-generaal, dat in schrille kleuren de situatie in dil Afrikaanse land schildert en om een „nieuw begin" vraagt. Helaas moet men vaststellen, dat dit rapport in bepaalde opzichten geen rekening met de werkelijke situatie in Kongo houdt. In feite vraagt het immers om een her stel van de gecentraliseerde staat van de afgezette premier Loe- moemba. En het is juist het ver zet der provincies tegen dit ge centraliseerde gezag geweest, dat de chaos in Kongo heeft verwekt. Het rapport tracht de schuld daarvan te schuiven op de Bel gen, omdat zij president Kasa- voeboe, op diens verzoek, advi seurs en technici hebben gezon den. Maar deze beschuldiging >s even weinig steekhoudend als die, welke men aan het adres van kolonel Moboetoe heeft gericht, omdat deze er niet in is geslaagd de orde te herstellen in een leger, dat door Loemoemba voortdu rend tot muiterij wordt aangezet. Wel mag men de Belgen mis schien verwijten, dat zij buiten de Verenigde Naties om hebben gehandeld. Het rapport van de secretaris generaal dei' Verenigde Naties getuigt nog in een ander opzicht van gebrek aan werkelijkheids- (Adv.) bij de man met voor service cn kwaliteit. TERNEUZEN Telef. 01150 - 2573 zin. De kosten van een operatie in Kongo, die Loemoemba op nieuw aan de macht moet bren gen, zouden, zoals steeds in der gelijke gevallen, in hoofdzaak door één lid van de Verenigde Naties gedragen moeten worden: de Verenigde Staten. En de Ame rikanen denken er natuurlijk niet over, een regiem te herstel len dat, nog geheel afgezien van de getoonde onbekwaamheid tot regeren, niets vlugger zou doen dan cfe poorten van het land weer te openen voor communistische raadgevers Dit alles neemt natuurlijk niet weg, dat een nieuw begin" in derdaad hoog nodig is. De Ame rikanen schijnen dit te zien m het houden van nieuwe verkie zingen in Kongo, onder toezicht van de Verenigde Naties, voor een constituerende vergadering. Dit lichaam zou dan een nieu we grondwet moeten opstellen, die rekening houdend met de mislukking van het centralisme voorziet in een soort Verenig de Staten van Kongo. Inderdaad schijnt dit plan, gezien de ver scheidenheid in economisch en cultureel karakter der Kongo- provincies. het overwegen waard. In ieder geval heeft het de steun van president Kasavoeboe, die thans persoonlijk in New York is verschenen, om de belangen van zijn land in de Verenigde Naties te behartigen. Maar of het daarom ook van harte door de volkerenorganisatie zal wor den begroet? Er zitten nu een maal in de Verenigde Naties krachten, die alles anders wen sen dan rust en orde in Kongo. (Nadruk verboden.) f Advertentie) BINNENVERINGBED HA ZET- FA BR! EK E N ZEVENBERGEN SCHU1MRUBBERBED Sir Winston Churchill, die over drie weken zijn 86e verjaardag hcopt te vieren, heeft een be zoek gebracht aan zijn oude school, „Harrow" waar hij het hooglied hcctt bijgewoon. Het bij wonen van deze avond is lang zamerhand een traditie geworden van dc grijze staatsman Ook ditmaal werd hij bij het verlaten van de schGol enthousiast uitge leide gedaan door dc leerlingen. Dezer dagen arriveerde in dc haven van Oostende het Belgi sche troepentransportschip „Ka- mina" met aan boord een 450- tal Belgische militairen, die af komstig waren van Belgische bases in Kongo. Het weerzien op de Houtkade was vaak stormachtig. (Adv.) Noordslraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen Anti-Duitse demonstraties in Frankrijk verboden De prefect van het Franse departement Aisme heeft in op dracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs alle openbare manifestaties tegen het gebruik van Franse steun punten door de Duitse troepen verboden. In Laon zou "zondag een de monstratie worden gehouden te gen de aanwezigheid van Duitse militairen in de nabijgelegen plaatsen Sissonne en Mourmclon. LEGER MAAKT ZICH MEESTER VAN DE MACHT In Washington zijn berichten ontvangen waaruit valt op te maken dat in Zuid-Vietnam het leger zich van de macht heeft meester gemaakt en president Ngo Dinh Diem tot aftreden heeft gedwongen. Dit is van offi ciële zijde in Washington ver nomen. Het revolutionaire comité in Zuid-Vietnam heeft vrijdag avond in een radio-uitzending meegedeeld dat de president, Ngo Dinh Diem, zich heeft over gegeven aan de parachutisten maar in Zuidvietnamese rege ringskringen zei men dat dit nie' juist was. Volgens het revolutionaire comité heeft de pantserbrigade die door Ngo Dinh Diem te hulp is geroepen, de zijde van de re volutionairen gekozen, evenals eenheden commandotroepen Het Zuidkoreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdagavond te Seoel meege deeld van zijn ambassadp in Saigon te hebben vernomen dat duizend leden van de wacht van de president zich henben overgegeven. De opstandelingen hebben de stad nu geheel in handen. In dit rapport wordt gezegd dat de leider van de op standelingen kolonel Tran Van Do is. de stafchef van de para chutistenbrigade. Luitenant-Kolonel Voeong Van Dong van de opstandelingen heeft vrijdagmiddag driehoeks besprekingen gevoerd met. de leider van de Amerikaanse mili taire hulpverlening, generaal Mcgarr, en de persoonlijke secretaris van Ngo Dinh Diem, Vo Van Hai, Er waren vrijdag nog geen aanwijzingen dat de Verenigde Staten de leiders van de staatsgreep steunen. Westelijke waarnemers te Saigon hebben gezegd dat de strijd zaterdag wel eens hevi ger kan worden dan vrijdag. Niet alleen omdat men dan een bestorming van het presiden tiële paleis kan verwachten maar ook omdat gezagsgetrou we troepen van elders Saigon zouden kunnen bereiken. De marine die aan de zijde van Ngo Dinh Diem zou staan, is, zoals te Saigon werd gezegd, be zig eenheden van de gezagsge trouwe zevende divisie over 'n rivier te zetten om deze troepen in staat te stellen Saigon te om singelen. Van bevoegde zijde werd vrij dag vernomen dat de onderhan delingen tussen de president en de opstandelingen zijn mislukt. Men achtte het mogelijk dat de parachutisten elk ogenblik het paleis zullen aanvallen. De politieke commissaris van het revolutionaire comité, dr. Phan Quang Dan, had eerder gezegd dat de parachutisten het omsingelende paleis met artille rie zouden aanvallen indien de president zich net om tien uur 's avonds, plaatselijke tijd, had overgegeven. Volgens een dagorder van ge neraal Le Van Ty die namens de opstandelingen met presi dent Ngo Dinh Diem heeft ge sproken. heeft de president zich bereid verklaard zijn regering weg te zenden en de staatsza ken te bespreken met het revo lutionaire comité. De president ging er ook mee akkoord dat de legerleiders een voorlopige rege ring vormen en een staken van het vuren bewerkstelligen. Generaal Le Van Ty, de leger commandant drong er bij de troepen in de provincie op aan naar hun bases terug te keren en de communisten te bestrij den. De man die de staatsgreep zou hebben beraamd, kolonel Vyong Van Dong, is dertig jaar. Hij komt uit. Noord-Vietnam en is in Frankrijk opgeleid. Alle luchtvaartmaatschappij- In officiële kringen in Londen heeft men zich vrijdagavond slechts met de grootste voorzich tigheid willen uitlaten over de gebeurtenissen in Zuid-Vietnam en Laos. De berichten werden te verward en de toestand ontwik kelt zich te snel om een helder oordeel te kunnen krijgen over de gevolgen van de staatsgrepen in dc twee landen voor de inter nationale toestand in Zuid-Oost- Azië. zei men. Een deel van de amtbenaren te Londen is van oordeel dat er veel te zeggen is voor de op standelingen in Saigon, maar het is de vraag zo zeiden zij, of zij hun idealen kunnen verwerke lijken als zij eenmaal aan de macht zouden zijn. Velen le Lon den beschouwen het huidige re gime in Zuid-Vietnam als auto cratisch. Men was van oordeel dat de toestand in Laos slechter is ge worden. De Britse regering steunde minister-president prins Soevanna Phoema volledig om dat men te Londen van mening was dat diens regering de beste kansen bood voor handhaving van de nationale eenheid en de onafhankelijkheid van Laos. en in Singapore is vrijdag mee gedeeld dat de luchthaven van Saigon tot nadere aankondiging gesloten is. Het ministerie van Buiten landse Zaken te Seoel heeft nog meegedeeld dat het geen ver dere berichten van zijn ambas sade in Saigon zal ontvangen, omdat de opstandelingen zonder opgave van redenen ontruiming van het ambassadegebouw heb ben geëist. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag verklaard, dat het dui delijk lijkt, dat de opstand in Zuid-Vietnam niet door de communisten is geïnspireerd. In een in Washington uitgegeven verklaring zegt het ministerie van harte te hopen, dat de si tuatie in Zuid-Vietnam spoedig zal worden gestabiliseerd en dat de rust en orde zullen worden hersteld. „Terwijl het duidelijk blijkt, dat de huidige actie niet door de communisten is geïnspireerd, zijn wij uiteraard bezorgd over elke instabiliteit in een vrij land. dat aan door communis ten bezet gebied grenst" aldus het State Department. Doden en gewonden onder de Baloeba's bij overval op Ierse V. N.-patrouibc Ten minste tien Baloeba zi.jli gedood en meer dan lien gewond bij cle overval van dinsdag op Ierse V. N.-troepen in Noord- Katanga, aldus is in Ierse legttr- kringen vernomen. VRIJ ZACHT Het K.N.M.I. deelt mode: De depressie, die vooral ten zuidwesten van Ierland zware stormen veroorzaakt, begint op te vullen, terwijl het centrum dat zich Ion noorden van Ier land bevindt, nog slechts weinig van plaats verandert. Deze de pressie gal' ook boven het wes telijke deel van hel Europese continent aanleiding tot krachti- ZATERDAG 12 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 7.28 S.14 Terneuzen S.03 8.49 Hansweert S.43 9.29 Waloorden 8.53 9.39 ZONDAG 13 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 8.44 9.19 9.59 10.09 n.m. 9.34 10.09 10.49 10.59 gc winden tussen zuid en zuid west. waarmee vrij zachte lucht wordt aangevoerd. Een randsto- ring, die over het Engelse Ka naal naar de Noordzee trekt zal bij ons de buienactiviteit doen toenemen. In het temperatuur- verloop komt weinig verande ring. medegedeeld door het K. N. M. I. geldig tot hedenavond. Enkele buien. Wisselende bewolking met en kele buien. Matige tol krachtige wind tussen zuid en zuidwesi. Aanhoudend zacht. ZON MAAN Nov. 12 13 14 15 17 7.54 7.56 7.58 7.59 8.03 16.54 16.52 16.51 16.49 16.47 1.00 2.07 3.16 5.41 14.16 14.42 15.06 15.31 16.25

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1