Eerste stemmen voor Nixon Stand hedenochtend 3,30 uur Receptie in het Kremlin Weero verzicht KENNEDY 4.849.261 NIXON 4.296.497 Kennedy aan de leiding WOENSDAG 9 NOVEMBER 1960 16e Jaargang Nr 5132 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen De verkiezingsdag in de Verenigde Staten De eerste uitslhg POSTPAKKET VOOR NIXON ONDERSCHEPT Radio de Koek HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT Behalve Nixon en Kennedy nog een tiental andere kandidaten ^faafeering by ahonnement; Terneuien DfeectetK^raso^reaaeteut van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Afeiinistratie-adresSmid wal Telefoon 2073 Gironwmner 38150 Abonnementsprijsf6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm IS ct; mfnimura {Hf advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties Cgéén handel#* advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adree Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 18 uur. II Near in B ussel wordt ver nomen hebben tot dusverre, be halve Koningin Juliana, Prins Bernhard en de Prinsessen Bea trix en Irene, cok Groothertogin Charlotte van Luxemburg en Koning Oiaf van Noorwegen de uitnodiging aanvaard het huwe lijk van Koning Boudewijn met Dona Fabioia de Mora y Aragon i bij te wonen. Koning Olal' is door zijn huwe lijk met de zuster van wijlen Koningin Astrid van België de oom van Koning Boudewijn. Over de aanwezigheid van ver dere koninklijke gasten in Brus sel op de 15e december is nog niets bekend. Aangenomen wordt echter, dat alle landen waarmee België diplomatieke betrekkin gen onderhoudt in ieder geval op de huwelijksplechtigheid ver tegenwoordigd zullen zijn. in vele gevallen door de in de Belgische hoofdstad geaccrediteerde am bassadeur. Het liberale blad „La Dcrnicre Heure'' schreef dinsdag, dat het „meent te weten" dat ook presi dent Kasavoeboe van de repu bliek Kongo de wens heeft uitge sproken bij de huwelijksplechtig heid aanwezig te zijn. Enkele dagen na het onafhankelijk wor den van de voormalige Belgische kolonie verbrak Kongo de diplo matieke betrekkingen met het ex-moederland. Prins Bernhard houdt radiotoespraak Z. K. H., Prins Bernhard zal maandagavond 14 november a.s. van 19.10 tot 19.15 uur met een korte radiorede de radio actie inleiden voor inschrijving op de cursus 1961 van de Stich ting Openbaar Kunstbezit. Deze toespraak wordt als gezamenlijk programma uitgezonden over de zender Hilversum I. VLIEGTUIGONGELUK IN ECUADOR KONINGIN BIJ HUWELIJK KONING BOUDEWIJN H. M. de Koningin, Z. K. H. Prins Bernhard alsmede H. K. K. VERZET TEGEN KASAVOEBOE De voorzitter van de Kongo lese kamer van afgevaardigden heeft in een dinsdag gepubli ceerd telegram aan Hammars- kjoeld gezegd dat president Kasavoeboe die naar New York is gegaan ter bijwoning van het assemblec-dcbat over Kongo, het land zonder toestemming van het parlement heeft verlaten en niet geacht kan worden namens de Kongolese natie te spreken. De voorzitter van dë Kongo lese Senaat heeft via de Ghancse delegatie bij de Verenigde Na ties meegedeeld, dat de Belgen in Kongo „geen middelen schu wen om de door het volk ge kozen en door Loemocmba ge leide regering in de wielen te rijden". De Belgische geheime dienst leverde wapens en muni tie aan het Kongolese leger en kocht de officieren om. ..Het Kongolese volk en het parlement herhalen, dat Kongo bij de Ver enigde Naties dient te worden vertegenwoordigd door Kanza', aldus de verklaring van de Se- naatsvooizitter. In hef gehucht Oixvillc, dat hij de vorige verkiezingen nog niet oestondz verliep de stemming ditmaal zeer vlot: na het tellen gaven de kiesgerechtigden op duidelijke wijze de uitslag aan de belangstellenden te kennen: .Nixon 9; Ueimedy U. Het postkantoor in San Diego heeft een aan vice-president Nixon geadresseerd postpakket onderschept, waarvan de inhoud bestond uit een apparaat, dat bij militaire oefeningen wordt gebruikt voor het nabootsen van bet geluid ofltalQlfeaüe granaten. Volgens de postauto- riteiten zou dit apparaat iemand kunnen doden als het de nor male ontplofbare lading zou be vatten. Het pakket is) voor onderzoek aan legerdesktincügen overge- teSSfli In andere staten zijn kandi daten die niet op het stembiljet voorkomen maar tekenen op zo- cel kiezers die hun naam alsnog op hun stembiljet zullen inschrij ven dat zij toch als president - srhapskandidaat in de geschied schrijving geboekstaafd zullen vv orden. Om enkele „overige'' kandi daten te noemen: Voor de drank- verbodvoorvechters dr R. L. Dec- HERDENKING VAN REVOLUTIE IN 1917 Chroestsjef in een zeer luidruchtige stemming In het Kremlin is maandag avond een receptie gehouden als onderdeel van de herdenking van de revolutie van 1917. Pre mier Chroesjtsjef, die in een zeer luidruchtige stemming was, bracht achtmaal een geestdrif tige heildronk uit, waarin hij de nadruk legde op de noodzaak van vrede en co-existentie en er verder op wees, dat oorlog al leen maar ellende zou kunnen veroorzaken. Na deze woorden iep hij de Britse en Westduitse ambassadeurs bij zich, om te klinken op de vriendschap tus sen alle volkeren en op een vreedzame co-existentie. Presi dent Lioe Sjao Tsji van conrmu- nistisch-China stond hier als toeschouwer bij. Verscheidene malen tijdens het uitbrengen van een toost in de schitterende verlichte St. George-zaal van het Kremlin zei Chroesjtsjef dat zijn gasten op deze toosten konden drinken of niet, net zoals zij wilden, doch dat hij het wel zou begrijpen. Chroesjtsjef scheen zich met deze woorden speciaal tot de Westerse ambassadeurs te rich ten. Na een zang- en dansvoorstel ling leidde Chroesjtsjef presi dent Lioe en tien andere leiders van communistische landen, die ook aanwezig waren, naar een aangrenzende balzaal. Chroes jtsjef bleef hier nog even staan kijken, doch de overige buiten landse communistische gasten begaven zich met andere ieden van het Sowjet-presidium naar de wintertuin op de eerste éta ge, waar de Sowjet-premier zich later bij hen aansloot. Zij lieten zich gedurende de rest van de avond niet meer zien. Vermoe delijk bespraken zij daar de ko mende communistische „top conferentie". Intussen kreeg oud-president Worosjilof in de balzaal een hartelijk applausje van de toe schouwers voor zijn uitvoering van een Poolse polka. Chroesjtsjei klonk met de Westduitse ambassadeur. Hans Kroll, op de gezondheid van Adenauer en bepleitte verbete ring van de betrekkingen tussen beide landen. In een van zijn korte rede voeringen bij de toosten zei Chroesjtsjef dat oorlog voor het communisme achteruitgang be tekent. Men moet de mensen niet opjagen naar het commu nisme. „Communisme is als groente, die op verschillende plaatsen op verschillende tijd stippen rijp wordt." De Sowjetpremier zei er stel lig van overtuigd te zijn dat de koloniale volkeren zich zullen bevrijden. „Wij zuilen dit toe juichen. en wij zullen hen hel pen. Wij maken thans de on dergang van het kolonialisme mee. Men zegt dat de Sowjet- Unie in Kongo een nederlaag heeft geleden. Maar wacht af. Die het laatst lacht lacht het best." Een Ecuadoriaans vliegtuig' is maandagmiddag op weg van Guayaquil naar Quito veronge lukt, Alle inzittenden zijn om het leven gekomen. Het toestel had 37 passagiers. Bij het wrak van iiet toestel zijn geen overlevenden waarge nomen. (Adv.) Noordstraat 102 - Telefoon 312# Terneuzen LATER IETS MEER WIND. Nederland bevond zich dinsdag in een gebied met weinig ver schil in luchtdruk en dus was ei ook weinig wind. De verwar ming door de zon was overdag niet voldoende om buien te doen ontstaan. De temperaturen lie pen op tot ongeveer 7 graden. Boven de relatief vrij warme zee van 11 graden kwamen echter wel enkele buien tot ontwikke ling. De luchtdruk is dinsdag in WOENSDAG 9 NOVEMBER v.m. n.m. Brcskens 5.01 5.24 Terneuzen 5.36 5.59 Hansweert 6.16 6.39 Walsoorden 6.26 6.49 ZON MAAN Nov. 9 7.49 16.58 21.55 12.43 10 7.50 16.57 22.54 13.18 11 7.52 16.55 23.56 13.49 12 7.54 16.54 14.16 13 7.56 16.52 1.00 14.42 West-Europa geleidelijk verder gedaald. Dit kwam allereerst door de invloed van depressie activiteit op dc Atlantische Oceaan. Boven Ierland ligt nu een front, dat zich verder naar het oosten verplaatst. Na een koude nacht van dinsdag op woensdag, waarin de tempera tuur in het binnenland plaatse lijk weer tol enkele graden on der hel vriespunt kan komen en hier en daar mist kan ontstaan, gaal de wind vandaag onder invloed van deze depressie-activi teit draaien naar oostelijke rich tingen. De temperaturen zullen ongeveer hetzelfde zijn als op dinsdag, terwijl de kans op neer slag van betekenis gering lijkt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bill, geldig tot hedenavond. Op de meeste plaatsen droog' Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Ongeveer dczeltde temperaturen als gisteren mei aanvankelijk op vele plaatsen lichte vorst en hier en daar mist. Tot matig toene mende wind uit oostelijke rich tingen. De verkiezingsdag in de V. S. j,rap aan met helder weer in de oostelijke staten en verwachtin gen van sneeuw en buien voor het midden-westen. Kennedy stemde in Boston en ging toen naar het huis van zijn familie in Hyannis Port op Cape Cod. Nixon stemde in zijn thuis stad Whittier in Californië en begaf zich daarna naar Los An geles, een van de republikeinse bolwerken. President Eisenhower bracht in Gettysburg, Pennsylvania, zijn stem uil en keerde daarna terug naar Washington. Het tijdstip waarop de uitslag, althans informeel, bekend zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Wordt het een grote overwin ning voor een van beide partijen dan zou dit reeds woensdag ochtend vroeg kunnen zijn, maar an neer de kansen meer gelijk opgaan kam het vele uren later worden. Dc V. S. zijn dinsdag voor één dag drooggelegd: er mochten op de verkiezingsdag nergens alco holische dranken worden ver kocht met uitzondering van in het federale gebied van Washing- Ion en op het terrein van dc V. N. te New York. De bevol king van Washington heeft geen stemrecht en het V. N.-terrein is internationaal gebied. Het weer was op vele plaatsen ongunstig. In sommige streken v iel sneeuw en in andere regen. Onweersbuien werden gemeld uit het noordwesten van Texas en het dal van Missouri. De nieuwe Amerikaanse pre sident krijgt een salaris van bij na 100.000 per jaar plus een bedrag voor representatie ten bedrage, van bijna 200.000. Van beide bedragen wordt belasting geheven. Verder kan de presi dent jaarlijks een bedrag van ten hoogste 150.000 worden toegekend voor reiskosten en dergelijke. De vice-president ontvangt een salaris van 133.000 en een be drag van bijna 40.000 voor re presentatie. President Eisenhower zal, als de twee andere voormalige pre sidenten, Hoover en Truman, recht hebben op een pensioen voor het leven van 100.000 per jaar. Slecht weer wordt beschouwd als gunstig voor de democraten die het vooral van de grote ste den moeten hebben. Het platte land is overwegend republikein. Studenten negers en blan ken hebben dinsdag voor het Witte Huis een betoging gehou den waarbij zij een spandoek droegen met de woorden „Poli tici spelen te Burning Tree (Eisenhowers golfclub) terwijl in het zuiden kruisen branden". Het laatste slaat op de activiteit van de Ku-Klux-Klan. Het wordt bijna onmogelijk geacht dat de democraten de meerderheid in de Senaat zullen verliezen. De Senaat telt honderd leden maar er wordt gestemd voor 34 zetels waarvan de democraten 23 en de republikeinen 11 bezit ten. De zetelverdeling in de oude Senaat was aldus: demo craten 66, republikeinen 34. De zetelverdeling in het Huis van Afgevaardigden is als volgt: democraten 280, republikeinen 151 en 6 vacante zetels. De kans dat de demociaten de meerder heid in liet Huis verliezen wordt klein geacht. De Amerikanen die hun keuze noch op Nixon noch op Kennedy kunnen bepalen, konden huil stem kwijt aan een van een tien tal andere „kandidaten" die stuk voor stuk overigens in de verste verte geen kans hebben. Sommige van de „overige'' kandidaten zijn door godsdienstig fanatisme tot een hopeloze en kostbare kruistocht gedreven. Anderen zijn doordrijvers die jaar in jaar uit op bepaalde poli- li üeke kwestiqs blijven hameren. Er zijn echter ook gerespecteerde politici onder die in een bepaal de staat nog een behoorlijke aan hang hebben. De kiezers in Michigan hebben de grootste keuze. In deze staat van het midden-westen staan vier officiële kandidaten voor jiet presidentschap, een drankbestrij der, een voorstander van belas tingverlaging, een „socialist- labourman" en een „socialist- worker-kandidaat". ker uit Kansas City, voor de so cialist-labour Erie Haas uit New York, redacteur van het partij blad, voor dc socialist-worker Farrell Doubs uit New York, voormalig vrachtautochauffeur en volgeling van wijlen Leon Trotsky, voor belastingverlaging Lar Dal}' uit Chicago, een zaken man, voor de „kerk van God" Homer Tomlinson uit New York, voor Afro-Amerikaanse eenheid de eerwaarde Clennon Kin uit New York. Een ditmaal niet bij de presi dentsverkiezing vertegenwoor digde partij is dc „greenback", die in 1878 veertien afgevaardig den in het congres had en de af schaffing wil van particuliere banken en regerings-obligaties en voor uitgifte van ongedekt papiergeld is. Een groot aantal Amerikaanse burgers mag echter op grond van enkele wetten niet aan de ver- De politie van New York heeft meegedeeld dat in het eerste uur van de verkiezingen reeds 55 stemmachines niet functioneer den. Nadat in de staat Kansas de eerste stembiljetten van afwezi gen waren geteld, had Nixon 2.826 stemmen tegen Kennedv 1.551. Na telling van de stemmen van 391 van de 2.961 stembureaux in de staat Kansas bleken op Nixon 40.061 stemmen te zijn uitge bracht en 22.082 op Kennedy. Uit alle stateen wordt een gro te opkomst van de kiezers ge meld. In Massachusetts, de ge boortestad van Kennedy en Ca bot Lodge, wordt de opkomst zonder weerga" genoemd. De veiligheid van de nieuwe president Twee „gardes" van veilig heidsagenten staan gereed om terstond de bescherming van de overwinnaar in de presidentsver kiezingen op zich te nemen. Een der gardes bevindt zich in Los Angeles, waar vice-president Nixon. de republikeinse kandi daat, de uitslag afwacht, en de andere in Henannis Port, waar de democratische kandidaat Ken ned} zich ophoudt. De agemen blijven achter de schermen tot dat de winnaar bekend is. Dan treedt een van beide groepen aan om de „president-elect'' te be waken en de andere verlaat het toneel. De overwinnaar zal ondervin den dat zijn zege hem beperkin gen oplegt en ook zijn gezin in vele opzichten van het dagelijk se leven. De* veiligheidsdienst heeft hierin zijn zegje, daarbij steunend op het feit dat drie van dë 34 Amerikaanse presidenten tot nog toe vermoord zijn Abraham Lincoln, James Gar field en William McKinley en op anderen aanslagen werden gepleegd waarvan de laatste in 1950 door Portoricaanse nationa listen op Harry Truman. De veiligheidsagenten, getrain de scherpschutters die een even tuele aanslagpleger midden in menigte moeten kunnen herken nen, hebben het laatste woord wat betreft vragen als: Zou de president in een bepaalde straat mogen lopen of moet hij daar in een gesloten auto rijden?, Kan hij dit of dat gebied, waar zich waarschijnlijk fanatici ophouden, bezoeken?, Kan hij het hem op een banket voorgezette voedsel tot zich nemen?, etc. De veertienjarige dochter Tri- cia van Nixon heeft al laten mer ken dat zij het helemaal niet prettig zou vinden om bij elk af spraakje door de veiligheids dienst te worden geschaduwd kiezingen deelnemen. Bij de pre sidentsverkiezingen van 1956 maakten 62 miljoen kiezers van hun stemrecht gebruik. Sommige Amerikaanse staten hebben hun kiezers ook nog vele andere zaken ter beslissing voor gelegd. Zo zal in Georgia beslist worden, of de kosten verbonden aan het sluiten van een huwelijk verhoogd worden. In de staat Idaho zal uitgemaakt worden, of de kiesgerechtigde leeftijd van 21 tot 19 jaar verlaagd wordt. In dertien Amerikaanse staten ma ken de kiezers uit, of dc wet gever een nieuwe regering kan vormen wanneer de leden van de regering door een vijandelijke aanval gedood of in dc uitoefe ning van hun werkzaamheden belemmerd worden. In dc staten Mississippi en Ar kansas wordt gestemd over voor stellen, die ten doel hebben het sluiten van openbare scholen ic vergemakkelijken ingeval fede rale rechtbanken op opheffing van de rassenscheiding staan. In West-Virginia zullen de burgers beslissen, of de grond wet van de staat zodanig gewij zigd moet worden, dat er voor taan ook het geloof aan God in tot uitdrukking komt. Vier opnamen van de nieuwe(?) president, Kennedy. .Spre kend mot gebalde vuist; lachend; be dolven onder confet ti en niet een In diaanse hoofdtooi op. Omstreeks het middaguur had men de indruk dat het aantal uit gebrachte stemmen dit jaar wel eens acht miljoen groter kon zijn dan in 1956, toen 62 miljoen Amerikanen aan de verkiezingen deelnamen. Ook dat was toen een record. H. H. de Prinsessen Beatrix en Irene hebben de uitnodiging tot bijwoning van het huwelijk van Z. M dc Koning der Belgen en Dong Fabioia de Mora y Aragon aanvaard. Aldus deelt dc Rijks voorlichtingsdienst mee.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1