De presidentsverkiezingen in de V.S. Bezuinigingen en hogere belastingen in België Minister Toxopeus over Nieuw-Guinea Sowjet-Unïe herdacht de Oktober revolutie Binnenkort rijbewijzen in België' W eero verzicht Bomaanslag in trein van de New-Yorkse ondergrondse Kennedy heeft kleine voorsprong Russische soldaten marcheren in Berlijn HOOGWATER ZON- en SAANSTMN WEERBERICHT Frankering bil abonnement: l'erneuzen Directeur-Hoofdredacteur l van de Sande Këdactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummei 38150 Abonnementsprijs: ?6.— per kwartaal; per rnaand l 2.— per week 48 et Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 8 NOVEMBER 1960 16e Jaargang Nr 5131 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pee advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handete- advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags l# bot. Volgens ,,The New York Times" an maandag heeft senator Ken nedy „een aanzienlijke voor sprong" op vice-president Nixon. Kennedy heeft een voorsprong in 19 staten met 244 stemmen 25 minder dan het vereiste aan tal van 269), Nixon in 16 met 109 stemmen (160 te weinig voor de meerderheid). In de overige vijf tien staten zijn hun kansen on geveer gelijk. Veel politieke waarnemers wil len zich echter niet vastleggen. Men blijft grote waarde toeken nen aan moeilijk te schatten fac toren, als bijv. de geloofskwestie. Kennedy kan een nederlaag lei den wanneer Nixon alle vijftien thans nog twijfelachtige staten voor zich wint. Het Gallup Instituut voor pu blieke opnie-onderzoek is tot d'e confusie gekomen dat de aan hang van Nixon de afgelopen week weer is toegenomen. Admiraal Raeder overleden Gzootadmiraal Erich Rader, voormalig opperbevelhebber van de Duitse marine, is zondag op 84-jarige leeftijd in een zieken huis te Kiel overleden. Rdder was al lange tijd zwaar ziek. Bx-admiraal Karl Doenitz, die na Hitiers zelfmoord leider van het nationaal-socialistische Duits land werd, zal vrijdag bij de be grafenis van Rader het woord voeren. RSder werd in 1928 stafchef van de Duitse marine. In 1935 volgde zijn benoeming tot opper bevelhebber van deze marine. Als zodanig heeft hij de bezet ting van Denemarken en Noor wegen, vlak voor het ingrijpen van de Britse vloot, geleid. fn 1942 verzocht Rader, die het toen niet meer met Hitier eens was, om ontslag. Hij kreeg dit echter pas op 1 februari 1943, toen Doenitz opperbevelhebber van de marine werd. Op 1 oktober 1946 werd Rader door het internationale militaire gerechtshof in Neurenberg tot levenslange gevangenisstraf ver oordeeld. Met andere „groten" van het Ilitler-Duitsland werd hij toen in de gevangenis van Berlijn-Spandau opgesloten. In verband met zijn hoge leeftijd en slechte gezondheidstoestand stelde men Rader op 26 septem ber op vrije voeten. Sindsdien leefde hij teruggetrokken in Kiel. Rader publiceerde zijn ge denkschriften onder de titel ..MSjn leven". MEDEWERKER VAN FRENZEL VERDWENEN Braril Peuker, een voormalige ambtenaar van het Beierse schadeloosstellingsbureau, die een goede bekende van de we gens verraad gearresteerde Weetduitse bondsdagafgevaar digde Frenzel zou zijn, is spoor loos uit München verdwenen. Mogelijk heeft hij de wijk naar Tsjecho-Slowakije genomen. Peuker wordt gezocht wegens oplichterij. Voor een beschuldi ging van landverraad zouden echter geen voldoende aanwij zingen voorhanden zijn. Vorige week, voordat Eisen hower was begonnen actief aan de campagne deel te nemen, gaf Gallup Kennedy 53 procent en Nixon 47 proeent. Thans zijn deze percentages volgens het instituut 51 en 49, waarbij elke kandidaat ongeveer 3 proeent van de nog onbesliste stemmen is toege wezen. Amerikaanse presidents verkiezing in NTS-journaal De Ned. Televisie Stichting zal morgen, woensdag 9 november, om 13.00 uur in een extra NTS- journaal van ongeveer een kwar tier aandacht besteden aan de uitslag van de Amerikaanse pre sidentsverkiezing. De NTS heeft met deze beslissing tot deze extra uitzending tot gisteren gewacht, teneinde een zo groot mogelijke zekerheid te hebben omtrent de beschikbaarheid van actuele op namen. Door o.m. gebruik te maken van de Transatlantische kabel- verbinding tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië mid dels de BBC alsmede van de beeldverbinding Londen-Bussum kan thans redelijkerwijs worden aangenomen dat reeds tussen de middag althans een deel van het Amerikaanse nieuws van enkele uren daarvoor op het Nederland se televisie-scherm in beeld kan worden gebracht. Gedeelten uit deze extra uit zending zullen worden herhaald in het avondjournaal van die dag te 20.00 uur. VOORSTEL VAN NIXON Vice-president Nixon heeft zondagavond tijdens een televi sie-uitzending voorgesteld, dat de Verenigde Staten een verte genwoordiger van elk der landen van het communistische blok zullen uitnodigen voor een be zoek aan de V. S. in 1961. De be zoekers zouden dan, onder aus piciën der regering, in volle vrij heid door het gehele land moe ten kunnen reizen. Daartegenover zouden deze landen president Eisenhower moeten uitnodigen voor een be zoek aan de Oosteuropese lan den die onder Sowjet-controle staan. Nixon verklaarde, dat Eisen hower meer dan ooit bereid is de toorts der vrijheid naar de landen van Oost-Europa te dra gen die sinds de Hitler-periode praktisch van de buitenwereld afgesneden zijn geweest. Presi dent Eisenhower zou bereid zijn zich te doen vergezellen door Hoover en Truman, de twee enige nog in leven zijnde ex- presidenten. Truman heeft reeds laten we ten dat hij geen gehoor zal ge ven aan het voorstel van Nixon. Hij zei dat het voorstel „wat laat" komt, en dat men het be ter „zeven jaar geleden, voordat de situatie verslechterde," had kunnen doen. De Belgische minister-presi dent, prof. Eyskens, heeft maan dag op een persconferentie in Brussel het wetsontwerp „voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel her stel" ingediend. Het wetsontwerp dat voorziet in besparingen van meer dan 11 miljard frank (825 miljoen gulden) op de overheids uitgaven in het komende jaar en nieuwe belastingen tot een be drag van 6.6 miljard frank (495 miljoen gulden) over 1961, is een onderdeel van het sanerings programma, dat met de hervor ming van het kabinet-Eyskens na de gebeurtenissen in Kongo in de zomer van dit jaar is aan gekondigd. De Britse raketbewapening De Britse regering heeft be sloten het leger zo spoedig mo gelijk uit te rusten met een ver beterde- versie van de „Thunder- bird."-raket voor de bestrijding van vliektuigen vanaf de gond. De onderminister van Oorlog, Profumo, heeft dit maandag meegedeeld bij een bezoek aan de „English E!ectric"-fabriek waar de „Thunderbird" wordt gemaakt. De inleidende proeven met de eetste uitvoering van de „Thun derbird." zijn bevredigend verlo pen. De bijzonderheden zijn niet meegedeeld. Romdagmiddag heeft de mi- Bister van Binnenlandse Zaken, de heer E. T. Toxopeus op het 2-daags congres van de jongeren organisatie „Vrijheid en demo cratie" in Leeuwarden geant woord op de vraag wat er met Nederlands Nieuw-Guinea dient te gebeuren. Vooral voor de jongeren acht de minister een grote taak weg gelegd omdat Nieuw-Guinea nog vele mogelijkheden heeft op het gebied van de landbouw, de bos bouw, ontginningen en delfstof fen De minister verdedigde het recht van de bevolking van Nieuw-Guinea op zelfbeschik king met een beroep op het hand vest der Verenigde Naties. Er zijn mensen in Nederland die hun handen van Nieuw-Guinea willen aftrekken, omdat het ons land alleen maar geld kostende betrekkingen met Indonesië slechter worden, zolang Neder land het gelag over Nieuw-Gui nea aan zich houdt, zei hij. Mi nister Toxopeus betwijfelde ech ter of de betrekkingen met In donesië wel ooit weer goed zul- ieö worden. Wij mogen deze mensen (de autochtonen in Nieuw-Guinea) niet weggeven, verklaarde hij. In de gesprekken die hij in Nieuw-Guinea voerde tijdens zijn recent bezoek is hem duide lijk gebleken dat die bevolking er zelfs ook niets voor voelt om „een twijfelachtig lot" binnen de republiek Indonesië tegemoet te gaan. De minister verwacht dat de Nieuw-Guinea-raad wat dit be treft straks ook een zeer duide lijke taal zal spreken. Dc autochtone bevolking van Nieuw-Guinea weet ook dat zelf beschikking binnen afzienbare tijd niet mogelijk zal zijn, wan neer er geen economische be staansbasis is. Daarvoor is de steun van Nederland nodig. Ne derland zal echter niet ongelimi teerd geld kunnen fourneren voor de economische ontwikke ling van Nieuw-Guinea. Hier zal vooral het particulier initiatief moeten spreken, aldus minister Toxopeus. Het congres werd bijgewoond door twee van de Papoea's, die op het ogenblik op rondreis zijn in Nederland. De belastingverhogingen, aan gekondigd als tijdelijke maat regelen om de gevolgen van het verlies van Kongo te compen seren, hebben vooral betrekking op de omzetbelasting, die met twintig procent wordt verhoogd. Andere belastingen, die zullen stijgen, zijn de ondernemings- belasting, de grondbelasting, de belasting op onroerende goede ren en successierechten. •Het sterkst wordt bezuinigd op de defensie-uitgaven, waarvoor in het. komende jaar 2.5 miljard frank minder wordt uitgetrok ken. erdere bezuinigingen wor den ingevoerd op het gebied van de Belgische staatsspoorwegen, de subsidies aan de Belgische kolenindustrie, de financiële steun aan de gemeenten die nieuwe gemeentelijke belastin gen zullen mogen invoeren) en het onderwijs. Het wetsontwerp voorziet ver der in een economisch vijfjaren- programma, dat nieuwe werkge legenheid zal moeten scheppen voor 20.000 arbeiders per jaar en de nationale produktie 'tenminste met vier procent per jaar zal moeten verhogen. Minister-president Eyskens zeide op bepaalde onderdelen van 't programma „ernstige kritiek" in het parlement te verwachten. Belangrijke wijzigingen zeide ihj echter niet te zullen aanvaarden. „Indien het parlement mij de vereiste steun niet kan geven, dan zegge men dat zo snel mo gelijk", aldus prof. Eyskens. „Ik veriang 'n duidelijke uitspraak". Het Belgische kabinet heeft in september de steun van de twee regeringspartijen in het parle ment gekregen voor het opstel len van een „programma van nationaal herstel". Zowel bij de C. V. P. als de liberale partij werd daarbij echter als voor waarde gesteld, dat deze steun niet bij voorbaat betekent, dat het uitgewerkte programma eveneens zal worden gesteund, doch dat het op zijn merites zal worden beoordeeld. KASAVOEBOE NAAR NEW YORK Kongolese president gelooft niet dat Katanga zich van Kongo zal afscheiden De Kongolese president Kasa- voeboe, die gistermorgen vroeg, op doorreis naar New York, in Parijs is aangekomen, heeft ge zegd, niet te geloven, dat Ka- tanga zich van Kongo zal af scheiden. Kasavoeboe is niet van plan zich met Loemoemba, de eerste premier van de republiek Kon go, te verzoenen. Voorts meent hij, dat de tijd nog niet geko men is voor een bijeenkomst van het Kongolese parlement. 's Middags heeft Kasavoeboe de reis naar New York voortge zet. Hij wil zich tot de algemene vergadering van de V. N. richten en de kwestie bespreken van het zenden van een verzoenings missie van de V. N. naar Kongo, dat hij ziet als een ongerecht vaardigde inmenging in de bin nenlandse aangelegenheden van Kongo. Regering van Katanga gaat nieuw geld in omloop brengen De minister van Binnenlandse Zaken van de regering van Ka- tanga heeft aangekondigd, dat binnenkort het nieuwe geld van Katanga in omloop zal worden gebracht. De nieuwe biljetten, die door de Nationale Bank van Katanga worden uitgegeven in coupures van 10, 20, 50, 100 en 1000 frank, werden in Zwitser land gedrukt. Zij gaan de biljet ten vervangen, die werden uit gegeven door de vroegere Bank voor Belgisch Kongo en Roean- da-Coroendi, die op het ogenblik in Katanga en in het overige deel van de vroegere Belgische Kongo in omloop zijn. Deskundi gen van de Nationale Bank van Katanga zijn op het ogenblik bezig do voorwaarden voor de verwisseling 'van de biljetten, welke a pari zal geschieden, vast te stellen. In bevoegde kringen merkt men op, dat de uitgifte van het nieuwe geld van Katanga, onge twijfeld het vraagstuk van de toekomstige betrekkingen met de Kongolese autoriteiten in Leo- poldstad ingewikkelder zal ma lven. De juridisch adviseur van da Britse koningin-moeder Eliza beth heeft David John Payne, die gedurende een jaar butler is geweest bij prinses Margaret en Anthony ArmstrongJones, gedreigd met een strafvervol ging, als de publikatie van zijn mémoires niet wordt gestaakt. Alle leden van de hofhouding verplichten zich namelijk tot een absoluut stilzwijgen over hetgeen zij in hun betrekking meemaken. Riet de Brandenburger Poort ato achtergrond marcheert een com pagnie Russische soldaten door West-Berlijn op weg naar het gedenkteken van het rode leger, waar maandag, ter gelegenheid van de 43ste herdenking van de Russische oktoberrevolutie, door militairen en burgers kransen werden gelegd. In Moskou is maandag ter her denking van de oktober-revolutie de traditionele parade op het Rode Plein gehouden, waaraan eenheden, uitgerust met ver schillende soorten raketten en vliegende bommen, deelnamen. De raketstrijdkrachten werden geïnspecteerd door maarschalk Malinofski, de Sowjet-minister van Defensie, en generaal Kry- lof, de nieuwe militaire comman dant van d'e hoofdstad. Minister Malinofski hield een rede, waar in hij sprak over de economi sche en technische prestaties van de Sowjet-Unie en de toenemen de invloed van het socialistische stelsel op het wereldgebeuren. Hij zei dat het Russische volk vooral ijvert voor handhaving van de vrede, maar dat het hier bij verzet ontmoet van „de agres sieve imperialistische machten onder leiding van de Verenigde Staten". Hij waarschuwde „de imperialisten", dat zij niet moe ten trachten het vredeswerk van de Sowjet-Unie te schenden, want dat zij ingeval van een aan val op een zodanige wijze zullen worden afgestraft, dat zij dit nooit meer te boven zullen komen. Lioe Sjao Tsji, het staatshoofd van communistisch China, stond Huidige automobilisten behoeven geen examen af te leggen Op de ministeries van Justitie en Verkeerswezen wordt thans de laatste hand gelegd aan een wetsontwerp, dat ook in België het „rijbewijs" zal invoeren. Dat wil echter niet zeggen, dat de naar schatting 2,5 miljoen auto mobilisten en hun vrouwelijke collega's een examen zullen moeten afleggen. Het zou in de bedoeling liggen alle Belgen, die op het tijdstip van afkondiging van de wet regelmatig een auto besturen, het bewijs van rij vaardigheid zonder meer uit te reiken. Toekomstige chauffeurs In een trein van de Newyorkse expresse is bekend door de „jazz classic" „Take the A train" Aanvankelijk werd aange nomen dat de bom het werk was van de „Sunday bomber", een „„i,™ i maniak die de afgelopen maand gekomen en negen personen min reeds vier bommen heeft laten ontploffen, waarvan drie op zon dag. Men heeft echter kunnen vaststellen dat deze bom met dynamiet was gevuld, en de vorige bommen met een andere springstof. Het was de eerste maal dat een bomaanslag een mensenleven eiste. ondergrondse is zondagavond (maandagmorgen Ned. tijd) een bom ontploft, ten gevolge waar van een vrouw om het leven is of meer ernstig zijn gewond. Het projectiel was geplaatst in het op een na laatste rijtuig van een „A" expresse trein van Man hattan naar New York, en ont plofte toen de trein bij een sta tion in Harlem stilhield. De „A" echter zullen, indien het binnen kort bij het parlement in te die nen wetsontwerp wordt aan vaard, wel een proef moeten afleggen, tenzij zij een diploma kunnen tonen van een erkende autorijschool. Een geneeskundig onderzoek zal verplicht worden gesteld nadat de autobestuurder betrokken is geweest hij een verkeersongeval. In de praktijk is het thans zó in België, dat al na vijf rijlessen de leerling van de instructeur verlof krijgt zijn pas verworven kennis in het verkeer met zijn 1,5 miljoen ge motoriseerde voertuigen toe te passen. Op het ministerie van Ver keerswezen in Brussel zou voorts nog een wijziging van het wegverkeersreglement worden overwogen. In België hebben thans nog alle voertuigen, die op een weg met dubbele rijbaan of met tramrails rijden, auto matisch voorrang op het ver keer van de zijwegen. Om het reglement echter aan te passen aan de internationale conventie van 1940 zou worden gedacht aan het invoeren van het abso lute voorrangsrecht voor alle verkeer van rechts mits niet anders door verkeersborden aan gegeven zoals in andere Euro pese landen geldt. Toevia Frïedmann, de direc teur van het documentatiecen trum van Haifa dat zich bezig houdt met door nazi's gepleegde oorlogsmisdaden, heeft onthuld, dat een Argentijn, die indertijd het adres van Eichmann heeft verstrekt, een beloning van 10.000 dollar heeft gekregen. Binnenkort verschijnt in New York het boek „De Jager", waar in Friedmann van zijn ervarin gen vertelt. op de tribune tussen premier Chroesjtsjef en president Brezj- nef. De parade werd voorts bij gewoond door de leiders van elf andere communistische staten en door vertegenwoordigers van de communistische partijen in der tien niet-communistische landen. Kinderen boden de communis tische leiders bloemen aan. Hier bij werd bij de Russen de vol gende volgorde in acht genomen: Chroesjtsjef, Mikojan, Kozlof, Kosygin en Brezjnef. De raketten die in de parade werden meegevoerd varieerden van de drie meter lange „zil veren naald" tot een raket van ruim achttien meter voor mid delgrote afstanden. Deze wapens waren al eerder bij parades ge toond. Na de militaire parade in Mos kou, die 25 minuten duurde, trok ken groepen burgers langs de communistische leiders. In deze optocht, die bijna twee en een half uur duurde, werden portret ten van Lenin en de huidige Sowjet-leiders meegedragen. Ar beidersgroepen voerden ook mo dellen mee van hun produkten. Zo was er een volledige flat te zien. Mao Tse-Toeng ter receptie De voorzitter van de Chinese communistische partij, Mao Tse- i Toeng, heeft maandagavond een receptie op de Sowjet-ambas- sade te Peking bezocht ter ge legenheid van de verjaardag van de Russische oktoberrevolutie. Mao, die slechts sporadisch in het openbaar verschijnt, kwam met een uitgebreide delegatie partijleiders en regeringsauto riteiten. De Chinese premier, Tsjou En- Lai, bracht een dronk uit op het Sowjet-volk en zei: „De vriend schap en de eenheid tussen het Chinese en het Sowjet-volk, ge baseerd op de beginselen van het Marxisme-Leninisme en het pro letarische internationalisme, is bestand geweest tegen lang durige beproevingen, zowel in de jaren van revolutie en oorlog als die van de vreedzame op bouw. Onze volkeren zijn zich duidelijk bewust van de enorme betekenis van hun grote vriend schap en eenheid voor de ge meenschappelijke zaak van het beveiligen van de wereldvrede ei» het verzekeren van de vooruit gang". In Havanna Zondagavond hebben ongeveer 5.000 Cubaanse arbeiders in Ha vanna de oktober-revolutie her dacht. Premier Castro was niet aanwezig. De regering was slechts vertegenwoordigd door de onder-minister voor de bui tenlandse betrekkingen, Oliva- res, die overigens niet het woord voerde. Ambassadeur Koedriaft- sjef van de Sowjet-Unie bevond zich onder de gasten. DAGORDER VAN MAARSCHALK MALINOFSKY De Sowjet-minister van De fensie maarschalk Malinofsky verklaarde zondag in een ter ge legenheid van de 43e herden king van de Russische revolutie uitgegeven dagorder, dat de Sowjet-Unie „onbaatzuchtig vecht voor de internationale vre de en veiligheid", aldus melt het Russische persbureau „Tass". De maarschalk verklaarde, dat de „vredelievende pogingen van de Sowjet-Unie en andere lan den schipbreuk leden op de kap- pige tegenstand van de Ameri kaanse imperialisten en hun tra wanten, die geen verlichting van de internationale spanning wil len". „Zij voeren een politiek van bewapeningswedloop, spelen een gevaarlijk oorlqgsspel en plun deren de gekoloniseerde volke ren", aldus de dagorder verder. „De Sowjet-soldaten moeten buitengewoon waakzaam zijn en klaar staan om de agressors een waardig antwoord te geven". Voorts wordt in de dagorder gezegd, dat de redevoeringen van premier Chroestsjef in de algemene vergadering en de door de Sowjet-regering daar inge diende voorstellen op „overtui gende wijze aantonen, dat de Sowjet-Unie ernstig streeft naar vrede en internationale samen werking". OPKLARINGEN De luchtdrukverschillen in on ze omgeving zijn geleidelijk klei ner geworden en flinke depres sies houden zich thans niet bij ons in de buurt op. Boven de Britse eilanden be vindt zich het centrum van een hogedrukgebied. Bij ons wordt DINSDAG 8 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 4.28 4.44 Terneuzen 5.03 5.19 Hansweert 5.43 5.59 Walsoorden 5.53 6.09 ZON MAAN Nov. 8 7.47 17.00 21.00 12.02 13 7.56 16.52 1.00 14.42 14 7.58 16.51 2.07 15.06 15 7.59 16.49 3.16 15.31 16 aoi 16.48 4.27 15.57 derhalve met noordelijke winden vrij koude lucht aangevoerd. Boven de zee en overdag ook boven land kan door verwarming in deze lucht nog een lichte bui ontstaan. In het binnenland kan het echter gedurende de nacht bij weinig bewolking flink afkoelen, waardoor temperaturen van on geveer twee graden onder nul kunnen ontstaan. Tegen de och tend kan verder hier en daar eni ge grondmist optreden. Vandaag zal de zon de tempe raturen weer doen oplopen tot 68 graden. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Iets lagere temperaturen Aanvankelijk op enkele plaat sen mist. Overigens wisselend bewolkt met hier en daar een en kele bui. Zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noord en oost. Iets lagere temperaturen dan op maandag.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1