I Chaotische toestand in Kongo Het proces tegen Lagaillarde c.s. De misdaden van Eichmann erdag 3 november I960 V sn VRIJDAG 4 NOVEMBER I960 16e Jaargang Nr 5128 EERSTE BLAD Nieuw rapport van Hammarskjoeld Kritiek op België GEVECHTEN IN ZUID-VIETNAM RADIO de BUCK 4 DUIZEND DODEN BIJ STORMRAMP IN OOST-PAKISTAN? Prinses Irene Ziekenhuis geopend lntocht van de republikeinen in New York DE OVERSTROMINGEN IN DE PO-DELTA VERENIGDE STATEN LANCEREN NIEUWE AARDSATELLIET AMERIKAAN KRIJGT NOBEL-PRIJS VOOR NATUURKUNDE NOBELPRIJS VOOR SCHEIKUNDE TOEGEKEND HST WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- cd MAANSTANDEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Dlreotcvir-Hoofdredacteui 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: f6.— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks - Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzel. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handel»- rdvertenties)5 regels 1. Iedere regel meer 20 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding' Brieven ondet nummer, of: Adres t'nreau van dit Blad. 20 cent meer lezendine advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voot het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Secretaris-generaal Harm na r- skjockl heeft een rapport opge steld over de situatie in Kongo tussen '21 september en eind oktober. Hammarskjoeld meldt daarin, dat de voorwaarden voor vorderingen in óe richting van nationale eenheid en de instel ling van een, „coherente" rege ring en bestuur, d.w.z. een be paalde mate van stabiliteit in de centrale regering, een gecoördi neerde politiek en een gevoel van veiligheid in het land, helaas nog steeds blijven ontbreken. De verschillende „pretenden ten naar de politieke macht" be vinden zich nog steeds in een vollecfige impasse, en er bestaat geen enkele grondwettelijke en krachtige centrale regering om de richting aan te geven voor de oplossing van de dringende pro blemen van het land. Alles wat men ervan kan zeggen is, dat de luidruchtigste machtspretenden ten hun meest extravagante eisen hebben gematigd en dat de aan houdende druk, die de strijd macht der Verenigde Naties in Kongo tegen willekeurig optre den en gewelddaden heeft uitge oefend, nog ernstiger wanorde lijkheden heeft voorkomen. Verklarend, dat de Belgische onderdanen geleidelijk, doch systematisch uit de meest be langrijke sectoren van het openbare leven worden terug getrokken, merkt Hammar skjoeld op, dat deze situatie zeer vaak samenviel met een aan de Verenigde Naties vijan dige politiek en gevoelens en dat de Belgische activiteiten met name de onwrikbaarheid van de leiding van het Kongo lese nationale leger en van de Katangese autoriteiten hebben aangewakkerd en vreedzame politieke activiteiten, en als gevolg daarvan de mogelijk heid van een eventuele terug keer tot een constitutionele regering en eenheid in het land, hebben belemmerd. De secretaris-generaal be schuldigt de Katangese autori teiten van het aannemen van een „negatieve houding" in praktisch alle aspecten van hun betrek kingen met de Verenigde Naties. De aanwezigheid en het voort durend optreden der V. N.-troe pen hebben een belangrijke bij drage geleverd voor de vrede cn veiligheid in het land, maar de verslechtering van de politieke en economische situatie veroor zaakt een enorme spanning op de krachten der Verenigde Na ties, aldus het rapport, hieraan toevoegend, dat het optreden van het Kongolese nationale leger en van de gendarmerie voor een groot deel verantwoor- De slachtoffers, allen Baloe- ba's, waren doodgeschoten door gendarmerie, die het vuur had geopend nadat Baloeba's in de Afrikaanse wijk hadden geplun derd en winkels in brand hadden gestoken. Enkele gewonde vrou wen hadden hun toevlucht geno men bij de Verenigde Naties in Kolwezi. De onlusten zouden veroor zaakt zijn door een vals bericht delijk is voor de huidige chaoti- j van radio-Katanga, dat Jason sche toestand en dat dit gevaar Sendwe, de leider van de Baloe- zal blijven bestaan totdat het baka en tegenstander van presi- Kongolese leger op behoorlijke j wijze georganiseerd zal zijn, een behoorlijke discipline en com mando heeft. In het huldig stadium kunnen alleen snelle en drastische maat- i regelen de economische en finan ciële ineenstorting van Kongo voorkomen. De secretaris-generaal merkt verder op van oordeel te zijn, dat de moeilijkheden, waarop het op- I treden der Verenigde Naties in j Kongo stuit, dikwijls het gevolg zijn van ervaringen in het ver leden en een mentaliteit van de bevolking, ontstaan in de jaren van het koloniaal bestuur. Hammarskjoeld gaat ook in op de staatsgreep van kolonel Moboetoe die volgens hem een „inmenging van het leger op politiek terrein is geweest, die een nieuwe bedreiging opleverde voor vrede en veiligheid". Aan de andere kant heeft het college van commisarissen. sa mengesteld' uit „studenten zon der ervaring", die vergezeld wa ren van „talrijke Belgische advi seurs", zich verzet tegen de technische hulp van de Verenigde Naties. Er is nimmer sprake ge weest van erkenning van dit col lege als de wettige regering van Kongo, omdat het in geen enkel opzicht op de grondwet steunt. Volgens Hamri/hhskjoeïd zijn de twee enige instellingen, waar van de fundamenten nog bestaan, de president van de republiek en het parlement. „Als de mini male voorwaarden voor non-in terventie en veiligheid verzekerd zijn, zal de weg geopend zijn voor de bestuurders van het land om naar een vreedzame oplos sing te zoeken door de bemidde ling van deze beide instellingen aldus secretaris-generaal Ham marskjoeld. ONLUSTEN IN KATANGA Een woordvoerder van de Ver. Naties heeft donderdag in Leo- poldstad bekend gemaakt, dat vijftien mensen zijn gedood cn meer dan twintig gewond bij on lusten in de Mijnstaat Kolwezi, ten noord-westen van Elisa beth - stad. (Adv.) dent Tsjombe van Katanga, ge arresteerd was. Sendwe is op het ogenblik op een „pacificatie-tournee" door de woelige gebieden van Noord- Naties. Andere berichten over moei lijkheden in Katanga komen uit Kabongo, waar onlangs zeven Baloeba's waren gedood en een gewond door de Katangese gen darmerie. Een groep van 150 gendarmes van Tsjombe zijn naar verluidt op weg naar de plaatsV. N.-troepen hebben het consigne gekregen dubbel waak zaam te zijn, aldus de V. N.- woordvoerder. Kringen uit de Zuid-Vietnamese regering hebben meegedeeld, dat Vietnamese communisten tussen 21 en 28 oktober j.l. een zevental posten van liet Zuid-Vietnamese leger en van de burgerwacht in de centrale hoogvlakte nabij de grens van Zuid-Laos tijdelijk hebben bezet. Na een geveent van acht dagen werden dé com munisten uit alle posten verdre ven. Onder de regeringstroepen vielen dertien doden en vijf en dertig gewonden, terwijl een en veertig communisten werden ge dood. Dit was het eerste gedetailleer de verslag van gevechten in het gebied van Kontum op genoem de hoogvlakte, die enige bezorgd heid hebben doen ontstaan in kringen van de ambassades der Westelijke landen, omdat dit zou betekenen dat de activiteit der communistische guerilla's zich tot een nieuwe streek heeft uit gebreid. Vol eens Zuid-Vietnamese rege ringskringen bestonden de aan vallers voornamelijk uit leden van bergstammen, waaronder' zich echter troepen van het Noord-Vietnamese commnisti- sche leger hadden gemengd. De Zuid-Vietnamese regerings troepen zijn de toestand aan de grens van Laos nog steeds mees ter, aldus genoemde kringen. EN MEESTE SERI/IC Noordstraat 84-85 Te!. 2573 - Terneuzen De cycloon die 31 oktober Je stad Chittagong en omgeving, in Oost-Pakistan, teisterde, heeft waarschijnlijk velg mensenlevens geëist. De cycloop werd gevolgd door een vloedgolf die in de kuststreken, en In het bijzonder in de haven van Chittagong, zware schade heeft aangericht. Drie weken geleden werd Oost-Pakistan reeds door een zware stormramp getroffen. Van officiële zijde in Chitta gong is vernomen dat naar ver luidt 4000 personen by de ramp van maandag om het leven zijn gekomen. Op 10 oktober werd Oost-Pa kistan eveneens getroffen door een stormramp en een daarop volgende vloedgolf die 6000 men senlevens eisten. Bij de schatting van 4000 doden van de laattse cycloon is men uitgegaan van de ervaringen die men 10 oktober heeft opgedaan. H. K. H. Prinses Irene heeft woensdagmiddag het naar haar genoemde ziekenhuis in Almelo officieel geopend. We zien de Prinses tijdens de rondgang op de afdeling phy- sische therapie. Op de foto zijn ook nog de particulier secreta resse van de Prinses, mej. M. C. C. Wijnen en de rheunmtoloog dr. M. P. Meijer zichtbaar. In het Palais de Justice in Parijs is donderdagmiddag het proces begonnen tegen Lagail larde en zijn politieke vrienden die in januari in Algiers een op stand ontketenden. De opening van het proces moest anderhalf uur worden uit gesteld omdat een van de ver dachten, Jean Marie Demarquet, een Poujadistische ex-afgevaar- died en oud-officier van de para chutisten, in parachutistenuni form in de rechtszaal wilde ver schijnen. Men had er vergeefs hij hem op aangedrongen in burger- President Eisenhower, vice-pre sident Nixon en de voormalige vertegenwoordiger bij de Ver. Naties Cabot Lodge hebben ge tracht New York voor de repu blikeinen te winnen. Foto: V.l.n.r. Lodge, Nixon, Eisenhower en Rockefeller be antwoorden de toejuichingen vaji de republikeinse inwoners van New York. 6.000 Italiaanse boeren zijn op de vlucht geslagen toen het water van de door zware regen val gezwollen Po donderdag over hun landerijen en bedrij ven in de laaggelegen Po-delta bij de Adriatische Zee raasde. In deze delta ligt het eiland Aiano, in het oostelijk deel waarvan de Goro Po een zij rivier van de Po woensdag een gat in een dijk maakte. Dit gat was aanvankelijk 30 meter breed, maar zou nu al een om vang van 180 meter hebben be reikt. Het water raast door de opening in westelijke richting. Honderden brandweerlieden, politiemannen en soldaten wer ken onafgebroken aan de aar den wal, die de drie grootste plaatsen op het eiland, Ariano Polesine, Taglio di Po en Cor- bola, tegen het woedende water moet beschermen. Brandweerlieden in amfibie vaartuigen zoeken het gebied, dat door de bewoners verlaten is, af. Men wil de zekerheid hebben dat niemand achter is gebleven. De geëvacueerde be volking en haar vee is in 200 vrachtauto's van het Italiaanse leger naar veiliger oorden ge bracht. In de omliggende steden zijn noodverblijven ingericht. De Italiaanse minister van Openbare Werken heeft het ge troffen gebied bezocht. Hij achtte de toestand minder som ber dan woensdag en hoopte dat de overstroming tot het eiland beperkt zou blijven. kleding te verschijnen. Later verschenen zestien verdachten drie worden bij verstek berecht in de zaal. In afwachting van een besluit van de rechtbank over het uniform van Demarquet zal deze de zitting niet bijwonen. Demarquet stelt zich op het standpunt dat hij bij zijn arresta tie deel uitmaakte van een een heid commando's-parachutisten (bestaande uit volgelingen van Lagaillarde) Ongeveer 300 personen, onder wie enkele hooggeplaatste offi cieren en ca. 40 leden van de nationale vergadering wonen het proces bij, benevens een hon derdtal journalisten, van wie een derde van buitenlandse bladen en persbureaus. Na een beraadslaging van bijna een uur heeft de rechtbank de eis van Demarquet om in parachutistenuniform voor de rechters te verschijnen, afgewe zen. Hierna werd de zitting ge durende een half uur gesehorst, vermoedelijk ter voorbereiding van de uitvoering van deze tus sentijdse uitspraak. Tijdens het verhoor had De marquet verklaard de Franse regeringsvertegenwoordiger in Algerië, De Louvrier, tot een duel te zullen uitdagen zodra hij weer vrij was. Demarquet zei dat, waar hij de beledigde partij was en dus de keuze van wapens had, hij een gevecht zal kiezen met ontbloot bovenlichaam en de ponjaard van, de parachutis ten. Volgens hem was Delouvrier verantwoordelijk voor de gehele gangr van zaken. De V. S. hehben donderdagoch tend van de basis Cape Ca naveral in Florida een satelliet gelanceerd. Het apparaat heeft de vorm van twee tegen elkaar geplaat ste emmers en het weegt 40.8 kg. Het bevat instrumenten voor het onderzoeken van enige vraagstukken betreffende radio verbindingen in het randgebied van de ruimte. Men wil met name de verhouding tussen po sitieve ionen en elektronen en de ionosfeer meten. De satelliet werd afgeschoten met behulp van een raket van het type Juno-2, bestaande uit een gewijzigde Jupiterraket en drie trappen van raketten met vaste brandstof. De vier rakettrappen zijn alle volgens plan ontbrand; de „Ex plorer 8" is in zijn baan geko men. Hij draait nu als een tol rond, om zijn stabilisatie te ver zekeren. Op een persconferentie van de Tjechoslowaakse vereniging van anti-fascisten heeft prof. Rudolf Bystricky voor de vroe gere S S Obersturmbannführer Adolf Eichmann belastend ma teriaal gepubliceerd. Van de 180.000 Tsjechoslo wa ken die door de Duitsers wer den vermoord, zijn er ten min ste 90.000 ten gevolge van Eich- mann's optreden omgekomen. Prof. Bystricky citeerde verkla ringen van de overlevenden van een deportatie-transport, dat Eichmann in de winter van 1S40 in Lublin, Polen, persoonlijk bevel gaf acht kinderen, buiten, terwijl het 28 graden vroor, met water te oyergieten. Ook het z.g. Ghetto van Tere zin, waarin de Duitse Joden werden geconcentreerd, was een project van Eichmann. Van de 118.310 Joden die bij het begin van de oorlog in Tsjecho-Slo- wakije woonden waren in 1943 nog 8.531 over. Eichmann woonde de gehele oorlog in Praag, hoewel zijn bureau, het „Zentralamt für die lösung der Judenfrage" in Ber lijn was gevestigd. Eichmann was echter ook hoofd van de „Zentrale für die jüdische Aus- wanderung" in Praag. Reeds vóór de oorlog, in 1935, was Eichmann een verdachte figuur in Tsjecho-Slowakije, omdat de autoriteiten vermoedden dat hij zich met het voeren van Nazi- propaganda en het smokkelen van wapens en springstoffen over de Duitse grens bezig hield. Prof. Bystricki zei dat de Tsjechoslowaakse anti-fascisten zich in het verleden verdiepen, „niet uit wraakzucht, maar met de blik op de toekomst. Het uit roeien van de Nazi-geest en zijn vertegenwoordigers uit. het openbare leven van West-Duits- land is een conditio sine qua non voor een vreedzaam Euro pa. Wij hebben geen haat tegen het Duitse volk, maar tegen het Nazisme", aldus de Tsjechoslo waakse hoogleraar. (Adv.) De Nobel-prijs voor natuur kunde is voor 1960 toegekend aan de Amerikaanse professor Donald A. Glaser. Professor Glaser heeft de prijs gekregen voor zijn uitvinding van de „bellenkamer". De prijs bedraagt ongeveer 160.000 gul den; hij zal tien december a.s. door koning Gustaaf Adolf de Zesde van Zweden in het con certgebouw van Stockholm wor den uitgereikt. Professor Glaser is in 1926 te Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio, geboren. Hij was van 1949 tot 1960 verbonden aan de universiteit van Ann Arbor, in Michigan. Dit jaar trad hij toe tot de befaamde groep voor wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Berkeley, in Californië. De Nobel-prys voor scheikun de voor 1960 is toegekend aan de Amerikaanse professor VV'il- lard F. Libby, die verbonden is aan de universiteit van Los An geles. De 51-jarige, in Colorado ge boren Amerikaanse scheikun dige, kreeg de prijs toegekend wegens zijn aanwending van koolstof 14 als element om in de archeologie, de geologie, de geo fysica en andere takken van wetenschap de ouderdom van ge steenten e.d. vast te stellen. Professor Libby is van 1954 tot 1959 lid van de Amerikaanse commissie voor de kernenergie geweest. Hem is in 1959 (ie Albert Einstein-prijs toegekend. Daarnaast zijn hem nog vele andere wetenschappelijke onder scheidingen verleend. VOLGENDE DEPRESSIE IN AANTOCHT. In geheel West-Europa staat het weerbeeld onder invloed van een omvangrijk lagedrukgebied dat zich van IJsland uitstrekt tot over Schotland en Midden-Enge- land. Verscheidene kernen hier in wentelen om elkaar heen. De hoofdkern zal vandaag over Z. Engeland naar het noordoosten koersen en vermoedelijk ten westen van ons land langs de Noordzee optrekken. Op de nadering ervan krimpen de winden weer naar zuid of zuidoost om daarbij opnieuw tot hard of stormachtig aan te wak keren. Later gaat de wind, naar het zich laat aanzien, weer rui men. Het weerbeeld behoudt derhal ve een wisselvallig karakter waarbij de buien tijdelijk plaats zullen maken voor het passeren j van een wat omvangrijker regen- gebied. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Büt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. ONBESTENDIG. Half tpt zwaarbewolkt met nu en dan regen. Vrij krachtige tot harde, aan de kust moge lijk stormachtige wind tussen zuidwest en zuidoost. Middag- temperaturen omstreeks 12 gra den. VRIJDAG 4 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 2.10 2.23 Terneuzen 2.45 2.58 8F£ S£'£ uopjoosiBM 8£'£ Sö"£ noaMsuvH ZON MAAN Nov. 4 7.40 17.07 18.09 8.19 5 7.41 17.05 18.44 9.23 6 7.43 17.03 19.24 10.22 7 7.45 17.02 20.10 11.15 8 7.47 17.00 21.00 12.02

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1