Algiers neemt veiligheidsmaatregelen Nieuwe arrestatie in de zaak-Frenzel De Amerikaanse onderzeebootbasis in Schotland Kongolese arbeiders staken NEDO-MEX De Iraanse vorstenzoon Amerikaanse „verbazing" over MacMillans „Polaris"verklaring HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankering bij abonnement: Temsuzen Dtrecteur-Hoofdi-edacteur I, van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW DONDERDAG 3 NOVEMBER 1960 LZ15 JN §Ut3gJGBf 391 Verseliijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 eïr ffifiOnffi» pM advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties Xgéén handel*- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaBaf. Vermelding; Brieven onder nummer, of; Afee* Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nar. De autoriteiten in Algiers hebben woensdag aan de voor avond van de berechting van de mannen van 24 januari te Pa rijs bijzondere veiligheidsmaat regelen genomen toen de re geringsvertegenwoordiger De- louvrier bij de oorlogsmonumen ten in de stad plechtigheden bijwoonde. De autoriteiten wil den kennelijk op alles voorbe reid zijn, maar er gebeurde niets. Er was niets dat er op wees dat er plannen voor beto gingen waren gemaakt. Verwacht wordt dat de po litie vandaag als Lagaillarde en andere militante voorstanders van een Frans Algerië te Parijs voor de rechter staan om zich te verantwoorden voor hun anti-Gaullistische opstand van 24 januari jl. in Algiers, nog meer veiligheidsmaatregelen zullen nemen. Studenten van de universiteit van Algiers hebben opgeroepen tot een staking op donderdag ochtend op de universiteit. In oen communiqué gaven zij uiting aan hun sympathie voor de verdachten. Van gewoonlijk welingelichte zijde in Algiers werd echter ver nomen dat de Europese activis ten erop aandringen vandaag nog niet over te gaan tot een openbare betoging „omdat de tijd er nog niet rijp voor is". Het blad „Echo d'Alger" schreef woensdag dat de bevolking haar hartstochten moet beheersen en kalm moet blijven. Een oud hoofdredacteur van dit blad. De Scrigney, is één van de twintig mannen die te Parijs zullen terechtstaan. Het front voor Frans Algerië, dat zegt 600.000 leden te heb ben, heeft een beroep gedaan op de Fransen geld bijeen te Pièrrc Lugaillarde brengen voor de verdediging van de mannen van 24 januari. Deze organisatie waarvan de ondervoorzitter van de Franse nationale vergadering, Boualam, de leider is, heeft dinsdagavond te Oran een communiqué uitge geven waarin wordt gezegd dat het leger alleen door toedoen van de regering er nog niet in is geslaagd de Mohammedaanse opstandelingen te onderwerpen. Hun leger zou reeds lang ge leden vernietigd zijn als het Franse leger toestemming zou hebben gekregen om de steun punten van de opstandelingen te vernietigen. Op 24 januari is het in Al giers tot. een vuurgevecht ge komen tussen de politie en de voorstanders van een Frans- Algerië. Veertien minuten duur de het vuren maar in die en kele minuten ontstond de on heelbare tweespalt tussen de activisten en de regering van generaal De Gaulle. De belangrijkste van de twin tig beklaagden, de caféhouder Ortiz, is, evenals drie anderen, voortvluchtig en zullen bij ver stek worden berecht. De Westduitse politie heeft nog een lid van de spionage- groep van het Westduitse bonds- daglid gearresteerd. Deze werd zaterdag in hechtenis genomen. Een woordvoerder van het ministerie van justitie in Bonn heeft woensdag meegedeeld dat tot dusver vier leden van de groep zijn gearresteerd, van wie twee Tsjechoslowaken. De woordvoerder wilde de na tionaliteit van de andere niet noemen. Wel zei hij dat deze geen lid van de bondsdag is. Later werd vernomen, dat zes leden van de groep in hechtenis zijn genomenFrenzel, twee Tsjechoslowaakse officieren, de vrouw van één van, rteze officie ren en twee andere personen die te Neurenberg gevangen ge nomen werden. De ene officier was majoor en de andere kapi tein. Zij hadden Duitse schuil namen, namelijk Altmann en Langer. Bij de verhoren van Frenzel zijn een aantal interessante bij zonderheden over de werkwijze van de groep bekend geworden. Gebleken is dat Frenzels spio- nagemateriaal zodra hij het had overgedragen, werd voorzien van heel kleine springladingen die als een onbevoegde het ma teriaal zou aanraken, een der tig centimeter lange vuurstraal zouden afgeven. Het onderzoek in deze zaak betreft onder meer de vraag met welke militaire inrichtin gen Frenzel als lid van de defensiecommissie van de PRINSES IRENE OPENDE ZIEKENHUIS IN ALMELO Prinses Irene heeft gistermid dag het naar haar genoemde ziekenhuis te Almelo officieel geopend. In een grote tent op het ziekenhuisterrein drukte de Prinses, ten aanschouwe van ongeveer 700 genodigden, 'onder wie de Commissaris van de Koningin in Overijssel, ir. J. B. G. M. ridder De van der Schue- ren, op een knopje dat een mechanisme in werking stelde. Langzaam schoven toen twee foto's, voorstellende het Alge meen ziekenhuis en het Diaco- nessenhuis uiteen en daarvoor in de plaats werd een reusach tige afbeelding van het gloed nieuwe Prinses Ireneziekenhuis zichtbaar. Hiermede werd de samenwerking gesymboliseerd tussen de genoemde oude, klei ne ziekenhuizen, welke samen werking uiteindelijk leidde tot opheffing ervan en de oprich ting van een nieuw, zeer groot Prinses Ireneziekenhuis. HAILE SELASIE DERTIG JAAR KEIZER Haile Selassie herdacht giste ren het feit. dat hij dertig 'jaar geleden lot keizer van Ethiopië werd gekl oond. Hij beschouwt zich als vorst van de oudste christelijke natie de dynastie waartoe hij be hoort, zou teruggaan tol Mene- lik, de zoon van koning Salomo en de koningin van Scheba. Bij zijn kroning op 2 november 1930 kreeg hij de titel van Haile Se lassie - „de macht van de drie vuldigheid". Toen de Italiaanse strijd krachten in mei 1936 Addis Abeba bezetten, week de keizer met zijn gezin uit naar Palestina. Vandaar ging hij later naai' Engeland. Na de nederlaag van Italië in 1941 keerde hij naar zijn land terug, waar hij verder werkte aan de modernisering van Ethiopië. Haile Selassie is nu 68 jaar. Eregasten bij de herdenkings plechtigheden zijn generaal Abboed, de president van de republiek Soedan, en patriarch Kyrollos, de Koptisghe patriarch van Alexandria. COMMENTAAR VAN SORAJA Ex-keizerin Soraja van Perzië heeft dinsdag te Los Angeles verklaard verheugd te zijn. dat de Sjah „tenslotte zijn liefste wens een troonopvolger in vervulling heeft zien gaan". Zij zei dit in een schriftelijke ver klaring voor de pers. Zij liet echter de berichten tegenspreken, als zou zij de Sjah een boodschap met geluk wensen hebben doen toekomen. De ex-keizerin, van wie de Sjah zich liet scheiden omdat zij hem geen zoon schonk, lo geert sinds half oktober bij de Spaanse consul-generaal in Los Angeles. Studentenslabbctje voor Iraanse kroonprins Het bestuur van dc Utrechtse R. K. studentenvereniging „Veri tas" zal vanmorgen om elf uur aan de Iranse ambassadeur in zijn residentie te Wassenaar een geschenk overhandigen voor de Iraanse kroonprins. Het ge schenk is een kanten slabbetje met het embleem van „Veritas" er op geborduurd. A* Foto boven: De Iraanse kroonprins in zijn bedje. -A Folo onder: V.l.n.r. de arts, de moeder van de Sjj der van Farah en een v ster bewonderen de kroonprins. Alfred Frenzel bondsdag bemoeienis heeft ge had. Het is bekend dat Frenzel verscheidene garnizoenen en wapenopslagplaatsen heeft be zocht. In kringen van de West-Duitse regering is vernomen, dat Fren zel inlichtingen aan de Tsjecho Slowaakse geheime dienst heeft verstrekt over eenheden van de West-Duitse marine en over ge heime bijlagen der West-Duitse defensiebegroting'. Deze geheime bijlagen hebben in het bijzonder betrekking op de uitrustings plannen en het raketprogram van de West-Duitse strijdkrach ten. labour-afgevaardigden in het Engelse Lagerhuis hebben woensdag een motie ingediend, waarin wordt geprotesteerd 'egen de tussen Engeland en de Verenigde Staten gesloten over eenkomst inzake de inrichting va n een basis voor met „Poia- ris"-raketten uitgeruste Ameri kaanse onderzeeboten in Holy Loch, aan de rivier de Clyde in Schotland. In de motie wordt gezegd, dat ernstige gevaren kunnen voort vloeien uit de inrichting van zulk een basis in Engeland, waarover de Engelse regering geen voldoende controle zal heb ben en dat de burgerbevolking geen voldoende verdedigings middelen zal hebben in geval van een atoomoorlog. Intussen heeft de woordvoer der van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken geen com mentaar willen geven op de ver klaring van Amerikaanse func tionarissen, dat de Verenigde Staten zich niet hebben verplicht om het afvuren van de „Polaris"- raketten onderwerp te doen zijn van voorafgaand volledig over leg. De woordvoerder zei niets te kunnen toevoegen aan de maandag hierover door premier MacMillan in bet Lagerhuis af gelegde verklaring. In Britse officiële kringen was men zeer terughoudend over le berichten uit Washington dat Amerikaanse functionarissan hun verbazing hebben uitgespro ken over de verklaring van pre mier MacMillan over zo volledig mogelijk voorafgaand overleg tussen Engeland en de Verenigde Staten hij het afvuren van (ie „Polat is "-raketten. Een betrouwbare Britse zegs man zei. dat de niet met name genoemde functionarissen in Washington kennelijk de .verkla ring van MacMillan verkeerd hebben begrepen en diens woor delijke tekst niet onder ogen hebben gehad. Volgens deze zegsman impliceerden de woor den van MacMillan, dat het on der bepaalde omstandigheden niet mogelijk zou kunnen zijn overleg te plegen voor tot actie zou moeten worden overgegaan en een raket van een van de onderzeeboten zou moeten wor den afgevuurd. De opmerking van Amerikaanse functionaris sen dat het niet altijd mogelijk zou kunnen zijn overleg te ple gen, was dus wat de minister president op een andere manier tot uitdrukking heeft gebracht, aldus deze zegsman. Op een vraag aan de woord voerder van het Britse ministe rie van Buitenlandse Zaken tijdens diens dagelijkse perscon ferentie. of de overeenkomst reeds werkelijk tot stand is ge komen, antwoordde hij: ..Ik ge loof dat dit volkomen duidelijk is". Hij wees hierbij op wat pre mier MacMillan maandag heeft gezegd: „Wij achtten het daar om juist deze overeenkomst aan te gaan". Intussen heeft de voorzitter van het Lagerhuis gistermiddag medegedeeld van premier Mac Millan bericht te hebben ontvan gen, dat deze in de loop van dinsdag een persoonlijke verkla ring wenst af te leggen over de basis in Schotland. Naar aanleiding van de over de onderzeebootbasis gerezen controverse, schreef de ..Scots man" gisteren in een hoofdarti kel: „Het verzet tegen dienst verlening aan met „Polaris"- raketten uitgeruste onderzee boten aan de Clyde is een radi caal verzet tegen het bezit vin een doeltreffend afschrikwek kend middel voor het Westen. Geen enkel realistisch denkend mens kan er aan twijfelen iat zonder zulk een afschrikwek kend middel in de huidige situa tie. de vrije landen niet aan com munistische overheersing zullen kunnen ontkomen. Voor de tegenstanders van de ..Polaris" bestaat er geen andere weg dan volledig pacifisme", aldus de „Scotsman". Later, na een discussie tussen de Lagerhuisvoorzitter en een labour-afgevaardigde, werd het duidelijk, dat premier MacMillan tenslotte toch geen verklaring over de ..Polaris"-onderzeeboien zal afleggen. In antwoord op vragen in het Hogerhuis verklaarde de Blitse minister van Buitenlandse Zaken lord Home dat hem uit berichten in de pers is gebleken, dat de verklaring van premier MacMil lan zodanig is uitgelegd als zou den de Verenigde Staten formeel verplicht zijn tot voorafgaand overleg alvorens waar ook ter wereld gebruik te maken van Je ,.Polaris"-raketten. De minister zei; „Uit de verklaring van de premier is het volkomen duide lijk. dat hoewel hij er zeker van is dat wanneer mogelijk overleg zal worden gepleegd, dit niet noodzakelijkerwijs gewaarborgd zal zijn in geval van nood. De premier wees er daarom op, dat het niet mogelijk was een over eenkomst te maken die geheel overeenkomt met die voor de bases voor bommenwerpers". Uiteraard maken al deze kwes ties onderwerp uit van voort durend overleg op dit gebied van de defensie, zo voegde de minis ter er nog aan loc. In Leopoldstad is woensdag de hulp van Ghanese V. N.- troepen ingeroepen om een demonstratie van honderden itakende transportarbeiders te verspreiden. Als gevolg van de s'aking in het transportwezen ligt alle werk in de haven van Leopoldstad, het, rivierverkeer en bij de spoorwegen stil. Ook Radio-Leopoldstad heeft een waarschuwing tot onrust stokers gericht en aangekon digd, dat degenen, die zich aan terroristische daden schuldig maken, in het openbaar zullen worden terechtgesteld. Ook werden de bezitters van vuurwapens aangemaand deze alsnog binnen acht dagen bij de veiligheidsdiensten in te leveren. Na die termijn zal het leger krachtige maatregelen nemen. Uit de rest van Kongo werd gisteren slechts één gebied ge meld waar de toestand gespan nen is, n.l. Kabongo. aan de grens van Kasai. De V. N.- woordvoerder heeft meegedeeld, dat een stamhoofd onder nog niet opgeheiderde omstandig heden is gedood. Om ordever storingen te voorkomen, zijn Ethiopische V. N.-troepen per vliegtuig naar deze plaats ge stuurd. De staking zou zich tot andere staking zou zich tot andere delen van de provincie Leopold stad hebben uitgebreid. De hoge commissaris voor de verbindin gen heeft een beroep op de sta kers gedaan om heden de ar beid te hervatten en gewaar schuwd, dat tegen onruststokers zal worden opgetreden. Kolonel Moboetoe is woens dag in Brazzaville aangekomen, waar hij heeft geluncht met de president van het voormalig Franse Kongo, Abbé Foelbert Yoeloe. De kolonel verklaarde tegenwoordig het onderwerp te zijn van felle aanvallen in de SPAARCIJFERS R. P. S. Bij de Rijkspostspaarbank is in oktober 1960 ingelegd 71,2 min en terugbetaald 61.7 min, het geen een positief spaarversehil opleverde van 9,5 min vorige maand -f 11,2 min en in okto ber vorig jaar -f ƒ2,6 min). In 1960 is tot dusver bij de R. P. S. gespaard ƒ176 min tegen 143,4 min in hetzelfde tijdvak van 1959. Het saldo tegoed per ultimo oktober 1960 bedroeg 2545,5 min vorige maand 2536 min en ultimo ok tober vorig jaar 2285,9 min). Angelsaksische pers en dat de Verenigde Naties, die de terug keer van Belgische technici systematisch verbieden, er de voorkeur aan schijnen le geven Amerikaanse en Engelse techni ci en kapitaal naar Kongo te brengen. De kolonel heeft een mili taire missie van het Kongolese nationale leger tot Brazzaville uitgeleide gedaan. Deze missie is gistermorgen naar Parijs ver trokken. Zij zal een studiereis maken naar de Verenigde Sta ten, Canada, België, Duitsland en Frankrijk en in deze landen tegenover de militaire autori teiten de positie van het Kon golese leger in de huidige crisis uiteenzetten. De speciale vertegenwoordiger van secretaris-generaal Ham- marskjoeld in Leopoldstad, de Indiër Rajeshwar Dayal, zal binnenkort, en mogelijk heden, naar New York vertrekken om beschikbaar te zijn, als de secretaris-generaal zijn volgend rapport over de situatie in Kongo aan de Veiligheidsraad zal aanbieden. In Coquilhatstad is de Neder landse burger-ambtenaar van de Verenigde Naties A. van der Goot bij zijn aankomst op het vliegveld enige tijd vastgehou den door Kongolese troepen. Hij werd echter op last van de president der provinciale re gering weer in vrijheid gesteld. SALAN IN BARCELONA Generaal Raoul Salan, de vroegere opperbevelhebber van de Franse troepen in Algerië, heeft tegenover een verslag gever van het Spaanse blad „La Vanguardia" verklaard „ervan overtuigd te zijn dat wanneer Algerië niet met Frankrijk ver enigd blijft, een bloedige oorlog zal worden uitgelokt". Volgens Salan willen de meeste Algerij nen dat Frankrijk in Algerië blijft. Zoals bekend is Salan sinds maandag in Barcélona. De Franse regering heeft hem ver boden zich naar Algerië te be geven. Salan zei dat er „niets abnormaals" is aan zijn verblijf in Spanje. Amerikaanse functionarissen hebben dinsdagavond j.l. hun verbazing geuit over MacMil lans Lagerhuisverklaring. dat het afvuren van Amerikaanse „Polaris"-raketten eerst zou ge schieden na volledig overleg met Groot-Brittannië „Reuter" vernam te Washing ton van welingelichte zijde dat de V. S. in de overeenkomst met Engeland, waarbij Amerikaanse onderzeeboten, die met „Po- laris"-raketten zijn uitgerust, ondersteuningsfaciliteiten in Schotland krijgen, géén derge lijke verplichting op zich heb ben genomen. Het Amerikaanse standpunt is, naar van deze zijde werd vernomen, dat volledig overleg noodzakelijk is in gevallen als het opstijgen van Amerikaanse vliegtuigen van bases in het buitenland. Met de „Polaris"- onderzeeboten staat de zaak echter geheel anders. Er werd de nadruk op gelegd dal de V. S. volgens de nieuwe Britse- Amerikaanse overeenkomst geen basis in Engeland krijgen, zoals in sommige persberichten was gemeld, doch dat er slechts sprake is van ondersteunings- hulp voor de „Polaris"-onder zeeërs. Hieraan werd toegevoegd dat, indien ooit de dag zou aanbre ken dat de „Polarissen" zouden moeten worden afgevuurd, de daarmede uitgeruste Ameri kaanse duikboten zich wellicht in de Oostzee, de Atlantische Oceaan of de Grote Oceaan zou den bevinden en dat dit een ge heel andere zaak was dan het opstijgen van Amerikaanse vliegtuigen van Britse bases. DE OOSTDUITSE TROEPENMACHT Een woordvoerder van het Oostduitse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft tegenge sproken, dat Oost-Duitsland meer dan één miljoen soldaten heeft. Volgens een bericht van het persbureau A.D.N. zei de woord voerder dat het Oostduitse leger niet meer dan 90.000 man telt. Militiegroepen waren er in het geheel niet. De Westduitse bondskanselier Adenauer had maandag in Bonn gezegd, dat Oost-Duitsland 700.000 soldaten, reservisten in begrepen. heeft en 400.000 man militie. Daartegenover stonden 486.000 Westduitse militairen, met inbegrip van reservisten. Transparante kleurlak vau Ceta-Bcvcr NIEUWE WERVELSTORM IN OOST-PAKISTAN Bij de wervelstorm en vloed golf die maandag het gebied van Chittagong. Oost-Pakistan, hebben geteisterd, zijn waar schijnlijk meer dan honderd mensen om het leven gekomen. Men vreest dat het dodental nog zal stijgen wanneer de ge volgen van de storm in de méér afgelegen gebieden bekend wor den. - De haven van Chittagong heeft men in verband met. de zware schade die is aangericht tijdelijk moeten sluiten. Drie weken geleden kwamen bij een stormramp in Oost- Pakistan 6.000 personen om het leven. Naar ons van officiële zijde wordt meegedeeld is bericht ontvangen dat alle Nederlanders in het door wervelstorm en vloedgolf geteisterde Chitta gong in Oost-Pakistan onge deerd zijn. Chittagong is zwaar bescha digd. Van talrijke huizen zijn de daken afgerukt, overal liggen ontwortelde bomen en vrijwel alle lichtmasten zijn verbogen. Enkele oude gebouwen zijn in gestort. De Pakistaanse rege ring heeft zich gisteren beraden over hulpverlening aan het ge troffen gebied. MINDER WIND. Vrijwel de gehele dag reikte het stormveld van een diepe Oceaandepressie waarvan de kern boven Schotland en 't aan grenzende deel van de Oceaan vertoefde tot over Engeland, de Noordzee en ook ons land. Nu en dan bereikte de wind aan de kust in stoten snelheden van 25 tot 30 m. per sec., dat is windkracht 12. De gemiddelde kracht van de storm lag echter bij windkracht 9 tot 10. Langs de zuidflank van de depressie ontwikkelde zich ten westen van Ierland een nieuwe trogvormige storing die in oos telijke richting trekt. Op de na dering ervan nemen de lueht- drukverschillen af zodat de storm gaat liggen. Het weer be houdt echter wel een onbesten dig karakter. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van donderdag ochtend tot donderdagavond ONBESTENDIG. Wisselend bewolkt met enkele buien. Krachtige tot matige zuid westelijke wind. Middagtempera- turen omstreeks 12 graden. DONDERDAG 3 NOVEMBER v.rn. n.m. Breskens 1.32 1.47 Terneuzen 2.07 2222 Hansweert 2.47 3.02 Walsoorden 2.57 3.12 ZON MAAN Nov 3 7.38 17.09 17.38 7.12 4 7.40 17.07 18.09 8.19 5 7.41 17.05 18.44 5.23 6 7.43 17.03 19.24 10.22 7 7.45 17.02 20.10 ii.is 8 7.47 17.00 21.00 12.02 9 7.49 16.58 21.55 12.43

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1