De zorgen van Europa N0YITA c (joothvifl Cuba leeft in afwachting van een vijandelijke invasie JUMPERS ROKKEN VESTEN BLOUSES Mr. Sehürmann 3 Telegramwisseling tussen Koning van Thailand en Koningin Tuliana ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER ZATERDAG 29 OKTOBER 1960 16e Jaargang Nr 5123 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzer, DAT LASTIGE FRANKRIJK ALGERIJE, KONGO EN CUBA ALS ZORGENKINDEREN GOLDRUSH 1960 Een eigen rol Referendum over Algerije? Kongo en Ver. Naties V. S boycotten Cuba „Goldrush" Radio de Koek HET LAND GONST VAN GERUCHTEN Russische schepen voeren voortdurend wapens en tanks aan in de politieke commissie van de algemene vergadering „Houding van de communistische landen onverantwoordelijk, onredelijk en onlogisch-' LEERBOEK NEDERLANDS VOOR DONA FABIOLA dLAUPUNKT f 1398,- Invasie in Guatemala verwacht Pelgrims voor de vrijheid Het 20.000ste schip in Rotterdam WEEROVERZICHT Fnuikering by abonnement: Terneuzen TMrecteur-Hoofdredacteur L van de Sands Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adresSmidswal Telefoon 2073 Gironummer 38130 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand ƒ2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 et ZEEUW Advertentieprijs per mm 15 et; minimum pat advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel#- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adre» Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Pe N. A. V. O. vierde atoommogendheid? Berichten, die hierover in de afgelopen week werden gelanceerd, zijn door Washington voorbarig" genoemd. Zeker is echter, dat er in N. A. V. O.-kringen gesproken is over het beschikbaar stellen van atoomwapens dooi de Verenigde Staten aan de Atlantische bondgenoten. En, zo mag men aannemen, in december, wanneer de N. A. V. O.-raad bijeen komt zal Amerika hieromtrent definitieve voorstellen doen. Met volledige instemming zijn deze berichten totnogtoe slechts in West-Duitsland begroet. Geen wonder, want in Bonn moet men mcfs hebben van het Franse streven met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië een soort atoomdirectorium in N. A. V. O.- verband te vormen. Veel minder enthousiast is men in Engeland. Daar vreest men dat de uitvoering van een dergelijk plan de Russen er toe zal brengen, hun satellieten in Oost-Europa eveneens met kern wapens uit te rusten. En een van de grootste gevaren voor de vre de. zo menen de Britten, is de verspreiding van atoomwapens onder een groot aantal landen. Frankrijk maakt deze voor het Westen zo belangrijke zaak nog ingewikkelder, door op eigen houtje voor atoommogendheid te gaan spelen. Zeker, er is in Frankrijk zelf, in het bijzonder bij de linkse partijen, verzet tegen dit chauvinistisch-nationa- listischè streven van de regering zóveel verzet, dat premier Debré gedwongen was. het door het stellen van de vertrouwens kwestie, dit te breken. Tegen deze methode hadden de tegenstanders van het kernwa penproject weinig verweer. Af wijzing van het vertrouwen zou zo goed als zeker ontbinding van het parlement hebben betekend en al moeten velen weinig heb ben van het ..kernzwaard", men voelt nog minder voor een verde re afbraak der Franse democra tische instellingen. Een motie van wantrouwen, door vijf par tijen van links ingediend, werd derhalve prompt verworpen, uiteraard behoefde daarop niet meer over de vertrouwenskwes tie te worden gestemd. Dat overigens het wantrouwen an de bondgenoten tegen de be doelingen van de Franse buiten landse politiek door deze gang van zaken nog is gegroeid, ligt voor de hand. En even duidelijk is, dat door de houding van Fiankrijk, gevoegd bij het ver schil van inzicht tussen de Ver. Staten, West-Duitsland en Enge land over het plan van de „vier de atoom macht" de Atlantische organisatie weer eens in een hoogst onwelkome crisis is ko men te verkeren. Verdere afbraak van de demo cratische instellingen in Frank rijk de kwestie van het „kern- zwaard" moge daartoe dan nog geen aanleiding hebben geboden, do Algerijnse zaak dreigt het wel tc doen. Generaal De Gaulle heeft immers de politieke leiders gewaarschuwd, dat hij het par lement zal passeren en zich rechtstreeks tot het volk zal wenden, als zij elkaar nog langer in dc haren blijven zitten over Algerije. Dc Gaulle bevindt zich thans tussen twee vuren, die hem zo dicht zijn genaderd, dat hem, in dien hij niet ijlings het nodige blussingsmateriaal aanvoert, elke mogelijkheid tot manoeuvreren dreigt tc worden ontnomen. Aan de ene kant groeit het verzet van de ultra's tegen de politiek van zelfbeschikking van de generaal tot de grens der opstandigheid, aan de andere kant eisen linkse groeperingen mot wel haast revolutionaire middelen, zoals aansporing tot dienstweigering, de onmiddellijke beëindiging van strijd in Noord-Afrika. Zo zeer heeft dc situatie zich toegespitst, dat zelfs het gevaar van een burgeroorlog niet langer denkbeeldig is. Dat De Gaulle schijnt te geloven, dit gevaar slechts te kunnen bezweren, door ais doodgraver der Franse demo cratie te fungeren, is voor de vrije wereld een droeve zaak. Crisis in de N. A. V. O., crisis ook in de Verenigde Naties. Kon go is voor de volkerenorganisa tie, die op dit ogenblik haar der de lustrum viert, een toetssteen. De vraag die moet worden be antwoord, luidt: zijn de Verenig de Naties in staat een natie, die zojuist haar onafhankelijkheid heeft gekregen op de goede weg to helpen, ja of neen" Oordelen de naar hetgeen er tot dusverre in Kongo is vertoond, is het op dit ogenblik beslist onmogelijk, een antwoord in positieve zin te geven. De chaos daar, in het hart van Afrika, reeds voordien groot, is in de laatste dagen nog ver scherpt. Er zijn meningsverschil len tussen Brussel en dc secre taris-generaal der Verenigde Naties, Hammarskjoeld,er is ruzie tussen de heerser van Ka- tanga, Tsjombe, en de plaatselijk ke vertegenwoordigers der Ver. Naties er wordt gevochten en geplunderd in do groto Kongolese steden en do macht in hot onge lukkige land glijdt zienderogen uit de handen van de toch niet zo heel sterk gebleken „sterke man" Moboetoe terug naar de communistisch gezinde Loe- moemba. Slagen de Verenigde Naties er niet in, de ontwikkeling in Kon go in geheel andere banen te leiden dan moet dit automatisch leiden tot het prestige-erlies der volkerenorganisatie, waarop Chroesjtsjef zo duidelijk uit is. Slechts één hoopgevend feit is er en het is minister Luns. die daar op heeft gewezen, de jonge sta ten blijken cr. uit welbegrepen eigenbelang, naar te streven de Verenigde Naties tot een krach tig instituut op politiek, econo misch en sociaal terrein uit Ie bouwen. Toegespitst heeft zich ook de situatie om Cuba. Dat de Ame rikanen woedend zijn op Castro is te begrijpen. Nadat hij eerst vrijwel ai hun bezittingen gena tionaliseerd, d.w.z. gestolen, had heeft hij thans'toegestaan, dat enige Amerikaanse staatsbur gers, verdacht van contra-revo lutionaire activiteiten door zijn executiepelotons zijn neerge- maaid. Desondanks is het de vraag, of Washingtor.s reactie hierop, de vrijwel volledige economische boycot van hot kleine land, wol een verstandige daad is geweest. De overige Latijns-Amerikaanse landen zien het beslist niet gaarne, dat de „grote broer" zijn economische macht tegen een ondeugend klein broertje ge bruikt. En bovendien: een eco nomische boycot dreigt Castro nog meer in de armen van de Sowjet-Unie te drijven. Gelukkig heeft men dit laatste in Canada ingezien; zeer ver standig stelt men daar. klaar blijkelijk met instemming van Castro, pogingen in het werk, de plaats van de Verenigde Staten ais exporteur van voor Cuba on misbare goederen over te nemen. Opvallend is daarbij, dat de Canadese banken vrijwel de enige buitenlandse financiële ondernemingen ziin, naar wolko Castro de hand niet heeft uitge stoken. Een ander probleem, waar mede de Verenigde Staten in (je afgelopen week te kampen kre gen. spruit voort uit onverwacht grote goudaankopen cn een daa> mede verband houdende ver hoging van de goudprijs. Uiter aard is deze beweging gericht tegen de zo nauw aan het goud gebonden dollar. Zij mag zeker niet alleen worden afgedaan met het woord „speculatie". Inderdaad is er al sinds gerui me tijd een zeker wantrouwen tegen de Amerikaanse munt waarneembaar. De zaak is, zoals de Londense „Times" consta teert, dat er een fundamenteel verstoord evenwicht bestaat tus sen de Amerikaanse economie en die van verscheidene Europe se landen. Die toestand is vooral zichtbaar geworden in een voort durend goudverlies aan de zijde der Verenigde Staten en een toe neming der goudvoorraden van West-Duitsland. Ialië, Frankrijk en de Bteneluxlanden. Dit is een gevolg van het feit, dat het de Verenigde Staten zijn geweest ien nog zijn), die het veruit grootste deel der lasten dragen van de economische en militaire steunverlening aan de onderontwikkelde landen. Het is daarom meer dan waarschijnlijk, dat de Verenigde Staten aan de huidige druk op de dollar zullen trachten te ontkomen, door hun bondgenoten te bewegen, een groter deel van de last der finan ciering van onderontwikkelde gebieden te dragen. fNadruk verboden.) (Advertentie) (Adv.) Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen Cuba leeft in afwachting van een vijandelijke invasie. Talrijke mensen hebben een voorraad levensmiddelen in huis gehaaid, en sommige „habaneros" hebben De Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Ver enigde Naties, mr, C. W. A. Sehürmann heeft vrijdag in de politieke commissie van de alge mene vergadering de idee ge opperd dat de algemene vergade ring aandringt op hervatting van de besprekingen over bijzon heden van een ontwapening op basis van zekere beginselen. De heer Sehürmann zei tijdens het ontwapeningsdebat dat vol gens het oordeel van de Neder landse regering de commissie van tien het. orgaan is waarin deze besprekingen dienen te worden gehouden. „Wij zullen geen be zwaren maken tegen aanwijzing van een onpartijdig hoogstaand persoon om als voorzitter van deze commissie op te treden", aldus mr. Sehürmann. Hij zei over het vastlopen van de ontwapeningsbesprekingen 1e Genève dat naar het oordcel van zijn regering de houding van de communistische landen „onver antwoordelijk. onredelijk en on logisch" is. Zij hebben gezegd, zei mr. Sehürmann. te geloven dat onderhandelingen over zo'n ingewikkelde zaak als een alge mene en algehele ontwapening in een heel korte tijd afgelopen zouden kunnen zijn. Er zijn meningsverschillen tus sen Oost en West maar het zou fout zijn de punten van overeen stemming tussen de twee par tijen te onderschatten. Het debat in de commissie hoeft echter aangetoond dat de twee partijen nog heel ver van elkaar staan wat de methoden betreft om het doel, ontwape ning, te bereiken, aldus de heer Sehürmann. De Ghanees Quaison-Saekey heeft vrijdag meegedeeld dat hij hoopt een resolutie over ont wapening in te dienen. Een document met voorstellen voor een resolutie heeft vrijdag de ronde gedaan onder een aan tal vertegenwoordigingen waar onder die van Zweden, Ghana, Birma, Venezuela, Zuid-Slavië, Mexico en de Verenigde Arabi sche Republiek. De Indiër Menon had het initiatief genomen. In diplomatieke kringen te New York was men vrijdag van mening dat er meer reden is te hopen dat de Sowjet-Unie zich tenslotte toch niet van de behan deling van het debat in de alge mene vergadering afzijdig zal houden, als een aantal landen nogmaals aandringt op onder handelingen tussen Oost erf West. Mr. Sehürmann zei. over het Russische ontwapeningsplan dat hij zich er over verwondert dat de Sowjet-Unie onmiddellijk de atoombewapening wil afschaf fen en voor de conventionele be wapening een geleidelijke af schaffing bepleiten. Waarom, zo vroeg hij. zou men voor beide groepen niet de praktische idee van een geleidelijke afschaffing toepassen? Koning Bhoemibol van Thailand heeft aan Koningin Juliana een telegram van de volgende inhoud gestuurd: „Wij betreuren hei zeer Den Haag te moeten verlaten. Het bezoek is voor ons een bijzonder genoegen geweest. De persoonlijke belangstelling welke Uwe Maiesteit en Z. K. H. de Prins dei Nederlanden ons met zo veel vriende lijke zorg betoonde gedurende het gehele verblijf in Uw land, zuilen wij ons levendig blijven herinneren. Het Nederlandse volk heeft ons een prachtig voorbeeld ge toond an Nederlandse gastvrijheid, door de hartelijke warmte waarmee het ons ontving. Daarvoor zijn de Konin gin en ik buitengewoon dankbaar. Gaarne spreken wij onze oprechte dank en waardering uit jegens Uwe Majesteit, Z. K. H. de Prins der Nederlanden en. door middel van Uw minzame tussenkomst, jegens de regering en liet Nederlandse volk. Wij wensen Uwe Majesteit geluk met de ijver, vindingrijk heid en vastberadenheid van Uw volk en wij maken van deze gelegenheid gebruik Uwe Majesteit, Z. K. H. de Prins der Nederlanden en de Koninklijke Familie, geluk en voor spoed toe te wensen. Moge U een langdurige periode van regeren gegeven zijn en moge die, dank zij Uw kunde en wijsheid, leiden tot groeiende welvaart en bloei van het grote Nederlandse volk. BHUMIBOL". In antwoord hierop heeft de Koningin het volgende telegram verzonden: „Mijn man en ik danken Uwe -Majesteit van ganser harte voor Uw vriendelijk telegram. Graag wil ik nog eens zeg gen, hoé blij het Nederlandse volk en wij waren, U en de Koningin in ons midden te hebben en daardoor in staat gesteld te zijn onze diepgevoelde sympathie voor Uwe Majesteit en voor Uw land te betuigen. Uw bezoek sym boliseert de bestaande en steeds groeiende vriendschap tussen onze beide landen en volken. Wil onze beste wensen aanvaarden voor het persoonlijk welzijn van Uwe Maje steiten en van de Koninklijke Familie, evenals voor het geluk en de voorspoed van Thailand en zijn bewonderens waardig volk. JULIANA". zelfs op het platteland een nood- verblijf ingericht. Men is er na melijk stellig van overtuigd dat, mocht Havanna ook strijdtoneel worden, de aanhangers van Fidel Castro hun stad zullen verde digen als een tweede Madrid. Het land gonst van geruchten. Op een bericht dat gasaanvallen werden verwacht ontstond oen run op de kruideniers om azijn te kopen. In azijn gedrenkte doe ken. zo wist men te vertellen, voorkomen gasvergiftiging. De regering doet niets om de bevolking gerust te stellen. De voorbereiding op „J-dag", de dag waarop vanuit zee en vanuit de lucht de invasie zal worden uit gevoerd. gaat door. Zondag a.s. zullen duizenden leden van de militie in Havanna deelnemen aan grote oefeningen. Reeds om zeven uur 's ochtends zullen zij zich naar de hun opgegeven stra tegische punten begeven. Het vakverbond van verple gers heeft zijn leden opdracht gegeven draagbare apotheken samen te stellen „voor geval van een invasie". In de vakbondsge bouwen en de partij-lokalen van de beweging van de 26ste juli zijn wapens opgeslagen. Op de daken van enkele hoge gebou wen zijn luchtafweermitrailleurs opgesteld. Bovendien voeren Russische schepen voortdurend wapens en tanks aan. Officieel is meegedeeld dat in Guatemala opleidingskampen van de invasiestrijdmacht be staan. „De Verenigde Staten ne men liever hun toevlucht tot huurlingen, omdat zij niet, door Cuba rechtstreeks aan te vallen, een derde wereldoorlog willen ontketenen, waarin Cuba met Russische raketten zou worden verdedigd", aldus het Cubaanse persagentschap. Van gezaghebbende zijde in Havanna werd vernomen dat een groep miliciëns in de omgeving van Mariano het vuur heeft ge opend op een Cubaans vliegtuig. De piloot maakte door licht signalen zijn nationaliteit duide lijk, maar het vuren nam slechts toe. Overigens werd het vlieg tuig niet geraakt. Waarnemers in Havanna be schouwen dit incident als teke nend voor de opgewonden en strijdlustige stemming waarin de- Cubaanse militie thans verkeert. 0 In een mijn in Moefoelira. in Noord-Rhodesia, zijn vijf mijnwerkers om het leven geko men, toen zij met twintig ande ren door het breken van een kabel in een vijftig meter diepe schacht stortten. De toekomstige koningin van België, Donna Fabiola, heeft het eerste exemplaar ontvangen van ben dezer dagen verschenen leer boek Nederlands. Deze in het Spaans gestelde „Grammatica Holandesa" werd geschreven door prof. dr. C. F. A. van Dam te Utrecht en H. Th. Oostendorp, lector in het Neder lands aan' de universiteit van Madrid. Het 270 bladzijden tel lende studieboek werd geschre ven ten behoeve van de studen ten in de Germaanse talen in Madrid efi Barcelona en tracht eveneens in de behoefte te voor zien van die selecte schare in de Spaans-sprekende landen die zich voor de Nederlandse taal inte resseren. Het exemplaar dat Donna Fabiola is aangeboden werd fraai gebonden naar Brus sel gezonden, nadat van koning Boudewijn bericht was ontvan gen dat hij het geschenk gaarne ten behoeve van zijn verloofde wilde aanvaarden. (Adv.) Volledig automatiscti 0 In een der drukste straten van Chicago werden zes mensen gedood en minstens vier ge wond, doordat een personen auto na eerst met een andere wagen in botsing te zijn ge weest, het trottoir op vloog en tussen de voetgangers terecht kwam. Dc president van Guatemala, Miguel Ydigoras Fucntes, heeft in het congres meegedeeld dat mogelijk tussen 3 en 12 novem ber in dc periode van dc pre sidentsverkiezingen in de Ver. Staten een vijandelijke inva sie zal worden gedaan. Ydigoras Fucntes verklaarde onlangs dat een samenzwering tegen zijn regering was ontdekt, in het kader waarvan ge-duren de de eerste helft van november vanuit Honduras aanvallen zou den worden ondernomen. De president zei het wenselijk te achten dat, „gezien het. gevaar waarin het land verkeert", even als bijv. in Engeland cri ver schillende Europese landen, in Guatemala buitenlandse militai re bases worden gevestigd. Tot nu toe heeft echter geen enkel bevriend land voorstellen in deze richtnig gedaan. Ydigoras Fucntes herinnerde er in dit verband aan dat gedu rende de oorlog drie Amerikaan se bases in Guatemala beston den „Maar Guatemala heeft bevriende stalen ook niet om de vestiging ervan verzocht", zo voegde hij hieraan toe. Radio Moskou heeft vrijdag avond melding gemaakt van „on heilspellende berichten" over een op handen zijnde invasie op Cuba. Het regering4orgaan „fzwestia" schreef gisteravond dat dei tien oorlogsschepen op de réde van Puerto Barrios, de Guatemal teekse haven aan de Golf van Honduras liggen, „klaar voor een aanval op Cuba" De militaire voorbereidingen voor een aanval op Cuba in Guatemala hebben dei gelijke afmetingen aangenomen „dat zij openlijke bezorgdheid cn protes ten van de bevolking hebben uitgelokt". De leiding van deze voorberei dingen berust bij het Pentagon (het ministerie van Defensie in Washington), ..maar de regering van Guatemala kan haar ver antwoordelijkheid niet afwente len". Radio-Moskou berichtte dat naar verluidt sommige schepen reeds naar Cuba zijn vertrokken. „Dit is een bijzonder ernstige internationale provocatie van in vloedrijke kringen in de Ver. Staten". f Advertentie) BINNENVERINGBE& hazet-fabriekén zevenbergen SCHUIM RUBBERBËD Op een veld in Oostenrijk, luttele meters van de Hongaarse grens, kampeert een groep vrijheids- pelgrims, na een mars van onge veer 500 km welke startte in Miinchen. De pelgrims willen tot 4 november op deze plaats blij ven waarbij zij hun dagen door brengen met meditatie en gebed. Leider van de groep in Tape- schwar Kutschi uit India (achter het derde bord van links). Veertien dagen eerder dan ver leden jaar en toen werd al een record behaald is in de Rotterdamse haven het 20.000e schip gearriveerd. Het is het m.s. „Cagliari" van de Tirrania- lijn te Napels. De met een lading stukgoed van Bremen komende „Cagliari", die 3129 brt. meet en tot gezagvoerder heeft kapitein R. Rudan. heeft ligplaats geno men in de Waalhaven. Heden zal vanwege de stich ting „Havenbelangen" de kapi tein een geschenk worden aan geboden. Verwacht wordt, dat de Rot terdamse haven dit jaar vooi het eerst de 24.000 binnenkomen de schepen zal halen. TOENEMENDE WIND. Het K.N.M.I. deelt mede. Een rug van hoge luchtdruk strekt zich uit van Scandinavië naar de Balkan. Langs de west flank hiervan werd met een zui delijke wind vrij zachte lucht aangevoerd, waarin flinke op klaringen voorkwamen, zodat de middagtemperaturen opliepen tot 13 a 16 graden. Boven Spanje kwam een de pressie tot ontwikkeling, die zich naar het noorden uitbreidt. De invloed hiervan werd in de avond merkbaar aan een toene ming van de bevolking in de ho gere luchtlagen. Op de nadering van de de- ZON MAAN op onder op onder Okt. 29 7.29 17.18 15.24 1.10 30 7.30 17.16 15.52 2.25 31 7.32 17.14 16.18 3.38 DIT NUMMER BEVAT 10 PAGINA'S. pressie draait bij ons de wind naar het oosten en neemt tot matig of vrij krachtig toe. ter wijl er tijdelijk regen zal vallen, de middagtemperaturen zullen lager zijn dan vrijdag. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Plaatselijk regen. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen. Matige tot vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen. Dezelfde temperaturen ais vrij dag of iets lagere. ZATERDAG 29 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 9.12 10.04 Terneuzen 9.47 10.39 Hansweert 10.27 11.19 Walsoorden 10.37 11.29 ZONDAG 30 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 10.38 11.13 Terneuzen 11.13 11.48 Hansweert 11.53 12.28 Walsoorden 0.03 12.38

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1