NÓ i VITA Koningspaar van Thailand aangekomen RADIO TAZELAAR Politieke commissie V. N. besprak het ontwapeningsvraagstuk Het debat in de Franse nationale vergadering Minister Luns over de Verenigde Naties JUMPERS ROKKEN VESTEN BLOUSES Weer moeilijkheden in Kongo Katanga en de Verenigde Naties HET WEER HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Fran kering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur X. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 Gironummei 38150 Abonnementsprijs: f6,— per kwartaal; per maand f2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 et DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 25 OKTOBER 1960 16e Jaargang Nr 5119 Verschijnt dagelijks - Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags lè uur. Zonnig najaarsweer begunstigde de aankomst van Koning Bhoe mibol van Thailand en zijn ge malin Koningin Sirikit aan het Staatsspoorstation te Den Haag. Koningin Juliana, Prins Bern- hard. Kroonprinses Beatrix en Prinses Irene wachtten op het perron de aankomst van ae ko ninklijke trein uit Zwitserland af om hun vorstelijke gasten te ver welkomen. Reeds vóórdat de trein stilstond speelde de Kapel van het ïniante- ne-regimeni „Johan "Willem Fri- so" het Thailandse volkslied. Na een nartenjke Degroeting der vorstelijke tamilies werden ae burgemeester van Den Haag mi. a. A. m. 1. Koltschoten en de gouverneur van ae resiaentie iuit.-gen. C. J. Valk alsmede de grootmeesteres van de Koningin mevrouw Van vVicKevoort Crom- melin en nare opperceremonie- meester vice-aamnaal b/d N. A. Kost van ïonmngen voorgesteld. Koning Bhoemibol, gekreed in het unitorm van opperbevelheb- Der van de Tnanandse lucht macht, inspecteerde, vergezeld van Koningin Juliana en gevolgd door zijn aujudant en de cnef van het Militaire Huis van de Ko ningin, vervolgens de erewacht van net waten der Kon. Mare- cnaussee mei standaard en de „Johan Willem Friso-kapel", bei- ue gestoken m ceiemonieei tenue. In de koninklijke wachtkamer werden voor zitters van de Eerste en Tweede Kamer, de minister president, de minister wan Bui- renlandse Zaken en vrijwel alle leden van de Nederlandse rege ring aan de Koning en Koningin van Thailand voorgesteld. Open calèches wachtten de vorstinnen en vorsten voor het station, waar zij door een dichte menigte belangstellenden harte lijk werden toegejuicht. terwijl een saiuutbatterij een salvo van 21 schoten afgaf werd in draf naar Huis Ten Bosch ge reden. Bij het Huis Ten Bosch wer den de militaire eerbewijzen ge geven door een erewacht, ge vormd uit matrozen en de mari nierskapel, allen in ceremonieel tenue, onder commando van lui tenant ter zee 2e klasse i T. de Bree. De Leidse studentenweer- baarheids vereniging „Pro Pa- tria" en de koninklijke Utrechtse Studentenweerbaarneid, in cere monieel tenue, vormden een ere haag. Tijdens het inspecteren van de erewacht had men ruim gelegen heid de prachtige toiletten van de vrouwelijke koninklijke gasten te bewonderen. Koningin sirikit tan Thailand was gekleed in een warmrood ensemble afgezet met zwart bont; Koningin Juliana droeg een lila robe met dito verenhoed en een lila-gebloemde mantel, Prinses Beatrix had over een lila jurk en lichtgrijze bont mantel en Prinses Irene, die zeer veel bewondering voor haar toi let oogstte, was gekleed in een zwarte robe met daaroverheen een met zwart bont afgezette ijsblauwe mantel. Na de inspectie van de ere wachten gingen de hoge gasten het Huis ten Bosch binnen, waar BRIEF VAN DE DALAI LAMA AAN HAMMARSKJOELD De 24-jarige Dalai Lama, de geestelijke leider van Tibet die in ballingschap in India leeft, heeft in een brief aan secretaris generaal Hammarskjoeld, welke zondagavond werd gepubliceerd geopperd dat de Sowjet-Unie het „herstel van de vrijheid" in zijn land zal steunen op grond van haar eigen voorstel voor onmid dellijke onafhankelijkheid voor gekoloniseerde volken. Commu nistisch China had Tibet tot een gekoloniseerd land gedegra deerd. (De Algemene Vergade ring zal de Tibetaanse kwestie later op initiatief van de Maleise Federatie en Thailand bespre ken.) De Daila Lama zegt dat er vrijwel elke dag nog vluchtelin gen uit Tibet binnenkomen in Nepal, Bhoetan, Sikkim en India. Op het ogenblik waarop hij de brief schreef bedroeg het totale aantal 43.500. Uit de ver slagen van deze vluchtelingen blijkt dat de onderdrukking en algehele terreur in geen enkel opzicht zijn verminderd. De strijd van het Tibetaanse volk ging echter door. Tenslotte vraagt de Tibetaanse leider de V. N. gepaste maatre gelen te nemen om China er toe te brengen zijn agressie te staken. de hoofden der diplomatieke mis sies hun opwachting kwamen maken. Na het noenmaal, dat in het paleis werd gebruikt, vertrok het hoge gezelschap met zijn gevolg naar Amsterdam. Thailands koningspaar legt krans bij Dammonument Koning Bhoemibol en zijn ge malin Koningin Sirikit hebben maandagmiddag tegen drieën, terstond na hun aankomst in Am sterdam een krans gelegd bij het Nationale Monument voor de gevallenen. De op de bordessen van het Nationaal Monument opgestelde erehaag, bestaande uit leden van de Kon. Studenten Schietvereni ging uit Amsterdam in ceremo nieel tenue, bracht (vervolgens de gebruikelijke eerbewijzen, waarna de Koning, in generaals uniform, en zijn gemalin, in een warmrood ensemble met bijpas send hoog hoedje, naar de py loon schreden. Aan de voet er van legde de Koning vervolgens een grote krans van in groen gestoken witte anjers met een lint in de kleuren van de Thai landse vlag. Starend naar de pjloon namen de koninklijke gasten vervolgens een minuut stilte in acht, waar na de Amsterdamse politiekapel een koraal ten gehore bracht. Klokslag drie uur vertrokken de koninklijke gasten per auto naar het Rijksmuesum, hartelijk nagewuifd door het publiek ach ter de afzethekken, dat een mie zerig regenbuitje had getrotseerd om van dit onderdeel van het staatsbezoek getuige te kunnen zijn. Bezoek aan het Rijksmuseum. Het Thailandse Koningspaar heeft hierna tezamen met Ko ningin Juliana en Prins Bern- hard een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum, waar -het gemeen- testuur van de hoofdstad in de voorhal van de eregalerij een re ceptie aanbood. Nadat daar de thee was gebruikt, maakten de koninklijke gasten een korte rondgang door de zalen met de verzameling schilderijen van de Nederlandse schilderkunst uit de 15e, 16e en 17e eeuw, waarvan de hoogtepunten worden gevormd door de 17e eeuwse meesters als Rembrandt, Vermeer en Frans Hals. De rondgang werd besloten bij de Nachtwacht. Om half vijf verlieten de hoge gasten het museum en begaf men zich naar het Huis Ten Bosch. Het galadiner op Huis ten Bosch In de Oranjezaal van het „Huis Ten Bosch", een fraai koepel vormig vertrek met 17de eeuwse wandschilderingen van krijgs verrichtingen en alegoriën boden Koningin Juliana en Prins Bern- hard maandagavond een gala diner aan de Koning en Koningin van Thailand en zeven-en-zestig andere gasten aan op sierlijke vergulde stoelen. Koning Bhoemibol zat ter rech terzijde van Koningin Juliana. Links van haar was de onder minister van Buitenlandse Zaken van Thailand Prins Wongsanu Vatrade Vakula en naast deze Prinses Irene gezeten. Naast Ko ning Bhoemibol nam Prinses Beatrix plaats, tegenover de Ko ning Prins Bernhard en aan de rechterhand tegenover Koningin Juliana zat Koningin Sirikit. Leden van het Kabinet, van de Raad van State, van het corps diplomatique en van de beide hof houdingen waren verder de gas ten aan deze schitterend gedekte hoefijzervormige koninklijke dis. Tijdens de maaltijd hielden Ko ningin Juliana en Koning Bhoe mibol toespraken. NEDERLANDSE KUSTVAARDER IN NOORDZEE GEZONKEN Be 399 ton metende Nederland se kustvaarder „Friso" is gister middag omstreeks 12 uur in de Noordzee, 99 mijl ten N. VV. van Esbjerg, gezonken. Het schip is eigendom van J. Klugkist te Huizum. Het was ter plaatse stormach tig weer, windkracht acht. Verscheidene schepen, waaron der twee Nederlandse, twee Rus sische, een Duits, een Engels en een Zweeds, stoomden op naar de opgegeven positie, terwijl uit Noorwegen een Catalina vlieg tuig vertrok. Het 12.256 ton grote Duitse vrachtschip „Anita Thyssen" be reikte omstreeks half vier de op gegeven positie en pikte een man op, die in 'n reddingsgordel rond- areet. Ook de Duitse vrachtboot „Edmund Halm" heeft een man van de „Friso" opgepikt, die in een reddingboot ronddreef. Het bleek de eerste machinist te zijn. De man die de „Anita Thys sen" heeft opgepikt, is nog be trekkelijk jong. De eerste machinist vertelde dat de „Friso" omstreeks twaalf uur is gezonken. Het schip, ge laden met cokes, had reeds enige tijd stuurloos rondgedreven. Hij was overboord gesprongen toen het schip omsloeg en zonk, en wist niets over het lot van de an dere opvarenden. Een reddingboot en vijf man worden nog vermist. is de feestelijke „platen- bon" geldig in geheel Nederland, U kunt deze in wisselen en verkrijgen bij NOORDSTRAAT 21 terneuzen De Franse socialisten-leider Mollet heeft maandagmiddag als eerste spreker in het debat in de Nationale Vergadering over een motie van wantrouwen in de re gering van minister-president Debré gezegd dat de vorming van een onafhankelijke atoom strijdmacht aileen maar kan lei den tot verdere isolering van Frankrijk en dat alleen een ge- integreerde geallieerde strijd macht oorlog kan verhinderen. Mollet, die generaal De Gaulle na diens terugkeer steunde, zei tot premier Debré dat diens af wijzing van integratie Frank- rijks Duitse politiek tot misluk king veroordeelt. Debré's poli tiek zal onafwendbaar leiden tot volledig herstel van Duitsland militaire mogendheid. Want, zo zei Mollet, hoe kan Frankrijk een Duits verzoek om een atoom strijdmacht van de hand wijzen als het zelf een dergelijke strijd macht heeft? De Amerikanen moeten vol gens Mollet in Europa blijven. Het handhaven van Amerikaanse soldaten in Europa is in óe ogen van een eventuele vijand geen symbool maar werkelijkheid Over de N.A.V.O. zei hij'dat dat bondgenootschap meer scha de lijdt door een tekort dan door een teveel aan integratie. Ee radicaal Faure heeft gezegd het plan van de regering voor een Franse atoonistrijdmacht van de hand te wijzen. Volgens hem is een dergelijke strijdmacht gericht tegen een ge- integreerde N.A.V.O. en een de mocratisch Europa. Frankrijk komt misschien naar de letter de Europese verdragen na maar ontneemt er de politieke inhoud aan die voor degenen die ze zijn aangegaan, het belangrijkste was. Verder zei Faure dat de Fran se regering een eigen atoom strijdmacht wenst gm toe te tre den tot een leidende groep van drie in de N.A.V.O. De Franse minister van Bui tenlandse Zaken Couve de Mur- ville verklaarde: „De regering heeft nimmer gezegd dat een eventueel gebruik van 'n Franse kernwapenstrijdmacht niet in nauwe saimenwerking zou ge schieden met de strijdkrachten van de andere N.AV.O.-mogend heden. De minister oefende kritiek op hen die hadden gezegd, dat hc: in het leven roepen van een Franse kernvvapenmacht zou lei den tot het terugtrekken der Amerikaanse troepen in Europa. „Frankrijk zal Amerika niet be ledigen door te denken dat de Amerikaanse eenheden zouden worden teruggetrokken, omdat Frankrijk zijn defensie ver sterkt, verklaarde hij. De minister zei ooic nog dat er een zekere misvatting is ontstaan over de kernwapenmacht ■Force de Frappe" die de re gering in het leven wil roepen. ..Het is niet de bedoeling een kern wapenmacht voor strate gisch gebruik te stichten, waar mede slagen tot in het hart van het vijandelijk achterland zou den kunnen worden toegebracht. De regering wil de beschikking krijgen over een bepaald, aan zienlijk aantal kernwapens, die tegen de achterhoede van vijan delijke legers kunnen worden ge bruikt", aldus de Franse minis ter van Buitenlandse Zaken, Couve de Murville. Bomaanslag in New York Op een pont tussen Manhaften en het Stalen Island Is zondag een bom tot onploffing gekomen. Niemand werd gewond en de materiële schade is gering. Het is de vierde ontploffing in New York binnen een maand. De drie overige hadden plaats in Manhatten, waarvan twee op Times Square. De New Yorkse politie neemt aan dat de ontploffingen het werk zijn van een maniak. De bom op de pont „Knicker bocker" ontplofte toen het schip op weg was naar Staten Island. De politieke commissie van de Ver. Naties heeft zich maandag bezig gehouden met het ontwa peningsvraagstuk. Er zijn thans vijf ontwerp-resoluties inge diend: een Poolse, een Engelse, een Amerikaans-Engelse-Itali- aanse en twee Russische. In de Engelse resolutie wordt voorgesteld dat een commissie van deskundigen de wetenschap pelijke, militaire en administra tieve aspecten van gecontroleer de ontwapening zal bestuderen. In de drie-mogendheden resolu tie wordt „zo spoedig mogelijke" hervatting van de ontwapenings besprekingen gevraagd Een Sowjetresolutie beoogt uit breiding van de Geneefse ontwa peningscommissie bestaande uit vijf Westelijke en vijf com munistische landen met yijf neutralistische staten. In de an dere Sowjetresolutie wordt voor gesteld dat de onderhandelaars richtlijnen krijgen om tot over eenstemming te komen over al gehele en algemene ontwape ning. Polen wil bijeenroeping van een speciale zitting van de algemene vergadering wanneer de grote drie die in Genève besprekingen voeren over het staken van proe ven met kernwapens vóór 1 april 1961 geen overeenstemming heb ben bereikt. Alle ledenstaten van de Ver. Naties dienen zich te ont houden va:i maatregelen die het verloop van de ondei handelin gen over ontwapening kunnen bemoeilijken. Zo dienen buiten landse (atoom)bases te worden opgeheven, mogen de leden van de atoomclub geen atoomwapens aan andere staten verstrekken en dienen de landen die nog geen atoomwapens bezitten cventuële aanmaak slop te zetten. De minister van Buitenlandse Luns heeft gistermorgen voor Radio Nederland wereldomroep een verklaring afgelegd bij ge legenheid van de dag der Ver enigde Naties. De verklaring volgde na de nieuwsuitzending, in het programma dat gericht is op Nieuw-Zeeland, Nieuw- Guinea, Australië, Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied. Minister Luns sprak als volgt: „Het derde lustrum van de i Verenigde Naties valt samen met de meest critieke periode in het bestaan van de organisa tie. Wij staan, geloof ik, in de Verenigde Naties voor een keer punt, misschien ten goede, mis schien ten kwade, maar in ieder geval in de naaste toekomst van onze wereld', zijn de vrede en welvaart van de volkeren er :n grote mate mee gemoeid. Wij zijn zopas getuigen ge weest van de toelating van maar liefst zeventien nieuwe leden. Nog vóór het einde van de hui dige Algemene Vergadering zal het ledental waarschijnlijk ge stegen zijn tot honderd. Voor het eerst in de geschiedenis der mensheid zijn het meerendeel der volkeren verenigd in een or ganisatie met een gemeenschap pelijk doei. Het is treffend, dat de Ver enigde Naties in dit betekenis volle jaar thans op de grootste proef van haar bestaan wordt gesteld. Het is dan daarbij een lustrumjaar. Met die proef be doel ik de operaties in de Kongo- republiek, waar het er om gaat een jonge, onervaren staat te behoeden voor volledige poli tieke en economische desinte gratie met alle slechte, alle rampzalige gevolgen van dien voor Afrika en voor de rest van de wereld. Op dit moeilijke ogenblik, nu de Verenigde Naties in een, ik kan wel zeggen, unieke krachts inspanning haar bestaansgrond pogen te vesigen en te bevesti gen, tracht de Sowjet-Unie met opmerkelijk politiek geweld de organisatie naar haar hand te zetten en te bedreigen met ver lamming van haar instellingen. De uitslag van deze kracht meting is nog onzeker, maar op grond van mijn jongste ervarin gen heb ik goede hoop op het gezond verstand van de jonge staten, die er, naar mijn mening, mede uit welbegrepen eigen be lang naar zullen streven de Ver enigde Naties uit te bouwen tot een krachtig instituut op poli tiek, economisch en sociaal ter rein. Voor ons koninkrijk, het ko ninkrijk der Nederlanden, met zijn drie gelijkwaardige rijks delen is er alle reden om de Ver- eigde Naties te blijven steunen. Ik hoop, dat de toekomst der Verenigde Naties zioh gunstig en goed zal ontwikkelen en ik heb in die toekomst ook vertrou wen". De Engelse afgevaardigde Ormsby-Gore zei dat de belang rijkste taak van de politieke commissie is de afgebroken ont wapeningsbesprekingen weer op gang te brengen. De samenstel ling va nde Geneefse ontwape ningscommissie was in geen ge val oorzaak van de mislukking, aldus Gore. Zoals bekend ver lieten de afgevaardigden van de communistische landen de ver gadering. De Westelijke ontwapenings plannen verschaffen elk land veiligheid voor onverhoedse aan vallen en een oorlog die „per ongeluk" uitbreekt, aldus de En gelse afgevaardigde, terwijl Chrcesjtsjef's plan voor algeme ne ontwapening neerkomt op „een sprong in diep water ter wijl men niet kan zwemmen". De afgevaardigde van Zuid- Slavië, Dobrivoj Vidric sprak zie huit vóór het Russische ont wapeningsplan, deelneming van de kleine landen aan de onder handelingen en „disengagement" in Midden-Europa. De Sowjetgedelegeerde Zorin beschuldigde Ormsbij-Gore er van de Russische voorstellen te hebben verdraaid. De Sowjet- Unie is bereid alle vormen van internationale controle op ont wapening te aanvaarden mits het Westen bereid is een verdrag voor algemene en algehele ont wapening te tekenen. (Advertentie) De stafchef van de gendarme rie in Zuid-Kasai heeft maandag in een communiqué meegedeeld, dat er op het ogenblik een ge wapende colonne van hel Kon golese leger op weg is naar Ba- kwanga, de hoofdstad van Zuid- Kasai. Het zou hier gaan om een colonne van duizend man. In het communiqué wordt ge zegd dat de gendarmerie van Zuid-Kasai een aanval op deze colonne zal doen, als de Ver. Na ties niet tussenbeide komen. De speciale vertegenwoordiger van Hammarskjoeld in Kongo, de Indiër Dajal, heeft maandag een beroep gedaan op alle Kon golese leiders „om een einde te maken aan de partijstrijd, die Kongo teistert". Hij drong er bij deze leiders op aan de weg van de nationale eenheid te gaan, waardoor er vooruitgang en sta- bilitiet zal komen. Intussen ko men er steeds meer berichten binnen over mishandelingen in Leopoldstad, gepleegd door Kon golese soldaten. Ook maandag traden deze soldaten weer grof op tegen negervrouwen. Joseph Okito, voorzitter van de kamer van afgevaardigden, is naar het hoofdkwartier van de V. N., in Leopoldstad gegaan en heeft daar om bescherming ge vraagd. Zijn gezin is zondag avond gearresteerd en korte tijd vastgehouden. De „Courrier d'Afrique" meldt dat de Kongolese politie zondag avond twee onderwijzers heeft opgepikt. De politie zou de hele nacht met beide mannen de stad hebben rond gereden en hen in de morgenuren hebben neerge schoten. Één was direct dood. de ander werd zwaar gewond. Maandagmorgen is in het Bou- dewijn-stadion te Leopoldstad een parade gehouden van Ver. Naties-troepen ter gelegenheid van de „Dag der Ver. Naties". Kasavoeboe noch Loemoemba waren aanwezig. Slechts een 300- tal Kongolezen woonden de pa rade in het stadion bij. dat plaats biedt aan 40.000 mensen. Doodvonnissen in Algerie Een Frans militair tribunal in Oran heeft zondag twee Algerijnen wegens het plegen van aanslagen ter dood veroor deeld. Twee Algerijnen werden tot levenslange dwangarbeid ver oordeeld, twee tot resp. vijftien en vijf jaar gevangenisstraf. Prof. dr. Otto Appel, een van de belangrijkste Oostduitse landbouwkundigen, is naar West-Duitsland gevlucht, daar het instituut voor landbouwwe tenschappen in Frankfort aan de Oder, waaraan hij verbonden was, in de laatste tijd meer po litieke dan wetenschappelijke opdrachten kreeg. Ce minister van Defensie van Katanga, Joseph Yav, heeft gis teren gedreigd de Ver. Naties vertegenwoordiger Ian Berend- sen met militair geweld uit Ka- tanga te verwijderen. President Moise Tjombe heeft al eerder de terugroeping van Berendsen geëist. Hij vindt dat hij gebrek aan begrip heeft ge toond en een „onbegrijpelijke be sluiteloosheid" door de beschul diging van de hand te wijzen, dat leden van de V. N.-strijd- macht zouden hebben geplun derd. Yav zei dat de V. N. „Katanga saboteren" door onbekwame mensen te sturen. Berendsen, een Nieuw-Zeelander, had de indruk Levenslange gevangenisstraf geëist De openbare aanklager van de rechtbank van Hagen (West- Duitsland) heeft levenslange gevangenisstraf geëist voor de 51-jarige metaalbewerker Paul Thomanek wegens moord in 575 gevallen in een concentratie kamp van de Duitse nationaal- socialisten. De aanklager zei dat Thoma nek uit louter moordlust deelge nomen heeft aan het vermoor den van gevangenen in het kamp Buczacz, hoewel hij niet tot de afdeling behoorde die de fusilleringen verrichtte. gewekt dat hij de toestand niet aankon. Het protest tegen de manier van doen van de V. N. in Katanga betekende niet, dat Ka- tanga tegen de V. N. als zodanig bezwaar had. Yav prees d.v. het optreden van de Indische gene raal Richje, Hammarskjoelds ad viseur voor Kongo. Ook de Katangese minister van Voorlichting, Samalenge, heeft kritiek uitgeoefend op het gedrag van de V N.-troepen in Katanga. In een brief aan de plaatselijke bevelhebber van de V. N.-troe- pen zegt hij dat de soldaten van de V. N. hun taak om de orde te haudhaven niet volbrengen. In plaats van de orde te handhaven vertoeven zij elke avond weer in café's en dansgelegenheden, waar zij zich tot middernacht verma ken. Overdag, aldus Samalenge, lopen zij door de straten met fo totoestellen over hun schouder. Het lijken wel Journalisten, die een verhaal moeten maken. Geen défilé van V. N.-troepen in Elisabethstad De V. N. hebben afgezien van hun voornemen gisteren in Eli sabethstad een parade te doen houden van V. N-troepen. ter gelegenheid van de dag der V.N. De Katangese regering had geen toestemming voor de para de gegeven, wegens de huidige spanning tussen haar en de ver tegenwoordigers van de V. N. in Katanga. ENKELE BUIEN HET K. N. M. I. deelt mede Boven Zuid-Engeland ligt een depressie, die nog zeer lang zaam in noordoostelijke richting beweegt. Hoewel het centrum van de storing steeds minder diep wordt, beheerst ze toch het weer in ons land. In de aange voerde lucht kunnen zich bij enige verwarming gemakkelijk buien vormen, die plaatselijk vergezeld zijn van onweer. Bo ven Spanje is ook nog een sto ring aanwezig, die later meer in noordoostelijke richting gaat bewegen en het weer in ons land kan beïnvloeden. Het ziet er derhalve naar uit, dat we on geveer hetzelfde weer houden. De wind blijft meest matig uit richtingen tussen zuid en oost, er kan zo nu en dan regen val len, terwijl er nog geen grote veranderingen in de tempera tuur zijn te verwachten. WCPDDCDiriIT IILUUXUUUU medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en hier en daar enkele buien. Overwegend matige wind uit zuidelijke rich tingen. Weinig verandering in temperatuur. DINSDAG 25 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 4.41 5.00 Terneuzen 5.16 5.35 Hansweert 5.56 6.15 Walsoorden 6.06 6.25 ZON MAAN op onder op onder Okt. 25 7.22 17.26 12.41 21.38 26 7.23 17.24 13.33 22.45 27 7.25 17.22 14.16 23.56 28 7.27 17.20 14.53 29 7.29 17.18 15.24 1.10 30 7.30 17.16 15.52 2.25 31 7.32 17.14 16.18 3.38

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1