shoppen 1 NO ►VITA ringen ON AAN Moboetoe verbreekt betrekkingen met V.N.-vertegenwoordigers in Leopoidstad Moordaanslag in Rotterdams café JUMPERS f ROKKEN VESTEN BLOUSES Dodelijk ongeval op beveiligde overweg Kritiek op beleid inzake emeesters burg» Oostenrijkse regering afgetreden terdag 22 oktober 19(j( 3NDIJKE uiwagens ens roerbakken toppen en MAANDAG 24 OKTOBER 1960 16e Jaargang Nr 5118 Algerijnse verzetsstrijders in Parijs actief. Cabot Lodge: NOG 25 JAAR INTERNATIONALE SPANNING 1 1398,- Levenslange tuchthuistraf voor Pommerenke WEEROVERZICHT HQOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ZEEMAN VAN „KAREL DOORMAN" DOOR MEDE- OPVARENDE DOODGESTOKEN ONTPLOFFING AAN BOORD VAN NOORS TANKSCHIP 15 jaar volkerenorganisatie SPECIALE BOODSCHAP van HAMMARSKJOELD De Amerikaanse ballonsatelliet TITO ROEPT OP TOT VREDE. VERHOGING KINDERBIJSLAGEN, prijzen! onze overtuigt U van sreedschappen! week aanwezig voor JKE - TELEF. 0 1173-305 flC Win wat '.T - u wenst Luister zondag a.s. om 12.30 uur naar radio Luxemburg op 208 of 49,26 m. Voor duizerld gulden aan goede dingen des levens 'hangen in de lucht' voor u Frankering tij aDonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6.— per kwartaal; per maand I 2. per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. l.iV ,t. Verscniini dagelijks Uitgeetster N. v. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pee advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 aar. (Adv.) 3LAUPUNKT Kolonel Moboetoe heeft meege deeld zijn betrekkingen met de Verenigde Naties in Leopoidstad te hebben verbroken. Moboetoe verklaarde tegenover journalisten, datHammar- skjoelds speciale vertegenwoor diger in Kongo, Rajeswar Dayai, hem als een kind had behandeld. Tntussen hebben Moboetoe's tegenstanders maatregelen ge nomen om Loemoemba weer aan de macht te brengen. De gouver neur van de provincie Leopoid stad, Kamitatoe, heeft meege deeld een onderhoud te zullen hebben met Loemoemba en pre sident Kasavoeboe, om te trach ten een oplossing voor de crisis te vinden. Gouverneur Kamitatoe zei na een gesprek met de V.N.-verte- genwoordiger Dayal, dat alle mogelijke maatregelen zullen worden genomen om orde en rust in Leopoidstad te herstellen. Later op de dag zou hij, naar hij hoopte, een ontmoeting hebben met kolonel Moboetoe. HEVIGE GEVECHTEN IN NOORD-KATANGA. Volgens door de Noordrhode- sische politie ontvangen inlich tingen zouden 135 leden van de PROF. ROMME MOET GERUIME TIJD RUST HOUDEN. „Wij zullen prof. Romme ge ruime tijd moeten missen in het praktisch politieke werk en in onze partij". Deze mededeling deed de voorzitter van de K.V.P., mr. H. W. van Doorn, zaterdag middag even na de opening en de begroeting van de buitenlandse gasten en van alle deelnemers aan het te Amsterdam gehouden partijcongres der K. V. P. Zaterdagochtend had prof. Romme de voorzitter telefonisch ervan in kennis gesteld dat hij vrijdag ziek was geworden, dat zijn arts hem zaterdagochtend een geruime tijd rust had voor geschreven en hem beslist had verboden naar het congres te gaan. Algerijnse verzetsstrijders, waarschijnlijk behorend tot het nationale bevrijdingsfront heb ben zondagavond in het dertien de en veertiende arrondissement van Parijs aanvallen ondernomen op vijf posten van de in Franse dienst staande Algerijnse hulp politie. De aanvallers waren gewapend met machinepistolen en hand granaten. Ten minste negen poli tiemannen, onder wie een offi cier, werden gewond. Een woordvoerder van de Pa- rijse politie deelde later mee dat twee verzetsstrijders zijn gedood en dat enkelen moeten zijn ge wond. Gifen der aanvallers is ge- arresteera. In Lyon wierpen drie Algerijn se verzetsstrijders een handgra naat in een café. Twee personen werden gedood en zeven liepen verwondingen op. Baloeba-stam gesneuveld zijn bij een treffen met de Katangese politie in de buurt van Mwinge, in Noord-Katanga, bij de grens met Noord-Rhodesië. De gevechten braken donder dag uit nadat een blanke officier van de Katangese politie was ge wond door de pijl van een Baloe- ba. De Katangese politie had zich naar dit gebied begeven na een botsing tussen Baloeba's en leden van de Gwile-stam, die tien da gen geleden plaats vond. Dit gevecht werd gewonnen door de Gwile-stamleden. Henry Cabot Lodge, voormalig leider van de Amerikaanse af vaardiging naar de V. N. en thans kandidaat voor het Ame rikaanse vice-presidentschap, heeft in een uitzending van het televisiestation van Milwaukee voorspeld dat de wereld „nog 25 jaar van internationale span ning" staan te wachten. „De communisten streven vastbesloten naar wereldovei'- heersing, en zij zijn niet voor rede vatbaar", aldus Cabot Lodge. I "j/1 6^7^ Volledig automatisch De 23-jarige Westduitse hulp arbeider Heinrich Pommerenke is zaterdag door de rechtbank van Freiberg wegens viervou dige moord, twaalf moordaan slagen, verkrachting, meermalen gepleegd en poging daartoe, roof met geweldpleging, roof en dief stal tot levenslange tuchthuis straf veroordeeld. Tevens zijn hem voor het leven de burger rechten ontnomen. De doodstraf is, als bekend, in West-Duitsland afgeschaft. Kreten van angst en pijn ver mengden zich zaterdagavond in de „Old City Bar" aan de West- Kruiskade in Rotterdam met het geluid van pistoolschoten. De cafébezoekers een avondje uitlieten zich in paniek van de barkrukken op de grond vallen, vrbijsterd en onverdon- derd door het drama, dat zich kort na middernacht in enkele seconden over hen voltrok. En temidden van alle consternatie (Advertentie) RUSTIG WEER Een hogedrukgebied boven N.- W.-Rusland en een depressie bo ven de Golf van Biscaye bepalen in de eerste plaats het weer in ons land. Daarbij kan men op merken, dat ook overdag het kwik plaatselijk in Scandinavië niet boven het nulpunt uitkomt, terwijl in Z.-Frankrijk de maxi mumwaarden des namiddags zelfs de 20 graden overschrijden. De lucht die wij in Nederland krijgen, komt uit zuidelijke stre ken en is vrij zacht. Er worden echter wel storingen vanuit Frankrijk mee naar het noorden gevoerd, die zo nu en dan regen veroorzaken. In de algemene weerssituatie komt bij ons nog niet veel ver- Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden andering. Er zal niet veel wind zijn, terwijl er enkele opklarin gen kunnen voorkomen. De kans op enige regen blijft echter ook aanwezig. In het temperatuurs- verloop komt niet veel verande ring. urrpDDCoiruT It LiIjIIUIiIUUII I medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. Enkele opklaringen. Aanvankelijk enige verspreide mistbanken. Overigens plaatse lijke opklaringen met hier en daar een enkele bui. Weinig wind en dezelfde of iets hogere tempera turen. ZON MAAN op onder op onder OKTOBER Okt. v.m. n.m. 25 7.22 17.26 12.41 21.38 4.00 4.11 26 7.23 17.24 13.33 22.45 4.35 4.46 27 7.25 17.22 14.16 23.56 5.15 5.26 28 7.27 17.20 14.53 5.25 5.36 29 7.29 17.18 15.24 1.10 gilde in de kleine, rokerige ruim te een hoge vrouwenstem: „Ge nade Jan, niet doen Jan, de 37-jarige Rotterdamse lasser J. R., had geen genade. In dolle drift vuurde hij nog enkele kogels af, eerst in de richting van de tapkast, daarna op twee bezoekers, die naar de telefoon cel vluchtten om de politie te waarschuwen. Beiden werden geraakt. J. Th. G., een 32-jarige monteur, in de kaak, en de 20-jarige matroos J. van D. in de arm. Meer onheil kon R. niet uitrichten, want bij het zesde schot ketste het wa pen de huls zat klem en dat gaf de in reflex handelende café-eigenaar H. C. de kans om de dader met de hulp van enke- ie gasten te overmeesteren. „Je weet niet wat je doet op zo'n moment", zei de heer C. er later van, „ik sprong en had hem gelukkig direct goed vast".l De aanslag van R. was gericht tegen zijn 26-jarige echtgenote Tonny, van wie hij al enige tijd gescheiden leeft en die nu als buffetjuffrouw in de „Old City Bar" werkt. Het echtpaar heeft twee kinderen. Volgens de poli tie moet de man in overspannen toestand hebben gehandeld, toen hij het zware café-gordijn weg schoof, naar binnen stapte en zonder een woord te zeggen be gon te schieten. Maar het pistool had hij, aldus de recherche, al een maand geleden in België ge kocht, evenals de patronen, waarvan hij er nog vijf op zak had. Het was bij de cafébezoekers bekend dat R. des avonds vaak op de West-Kruiskade rond slen terde en soms zijn vrouw „scha duwde" als zij van haar werk naar huis ging. R. is nu in arrest. De beide slachtoffers worden nog behandeld in het Coolsingel- ziekenhuis. Hun toestand is re delijk. De matroos werd aan de arm geopereerd. De verwonding van de monteur is gecompliceer der. De kogel drong namelijk bij de kaak het hoofd binnen en kwam er bij het oor weer uit. ..Hij heeft geluk gehad", was het commentaar van de medici. Over het motief van de aanslag is niets bekend. Daarover hoor de dé Rotterdamse politie vrij wel de gehele zondagmiddag de echtgenote van de dader. Het centrale gerechtshof in Sydney (Australië) heeft de 22- jarige Nederlandse zeeman G. M. doen aanhouden, die zaterdag ochtend vroeg buiten een nacht club In de Australische haven plaats een mede-opvarende van H.M.S. vüegdekschip „Karei Doorman" niet een bowiemes heeft doodgestoken. De gezagvoerder van het Ne derlandse vliegdekschip, kapt. 4. Marcus, had aanvankelijk het gerechtshof verzocht de zeeman onder arrest te stellen aan boord van het schip teneinde hem in Nederland te doen berechten, maar het verzoek is afgewezen. Het slachtoffer van de steek partij is de 25-jarige matroos le klasse A. N. R. V. uit Dor drecht. Volgens de officier van Justi tie bij het gerechtshof had M. zich ingedrongen in een groep manschappen, die omstreeks 4 uur naar de nachtclub in één van de buitenwijken van Sydney wa ren gegaan. M., die onder in vloed van drank verkeerde, rea geerde kwaad toen hem gezegd werd weg te gaan. Na een ruzie buiten de nachtgelegenheid trok hij een bowiemes en verwondde V. er dusdanig mee aan gezicht, hals en borst, dat deze kort daarna overleed. Volgens de officier van Justi tie zijn de meeste belangrijke ge tuigen van het misdrijf de ande re opvarenden van het vliegdek schip, dat zaterdag naar Valpa raiso (Chili) is vertrokken. Een woordvoerder van de re derij van het Noorse tankschip „Polyana" (15.738 ton) heeft te Oslo meegedeeld dat 15 opvaren den worden vermist nadat zich vrijdag in de Perzische Golf een reeks ontploffingen en branden aan boord van het schip had voorgedaan. Er zijn 29 opvarenden gered. Daar de totale sterkte der be manning veertig koppen be droeg, moet worden aangenomen dat elf opvarenden van de „Po lyana" om het leven zijn ge komen. 33 bemanningsleden hadden de Noorse nationaliteit. De overige zeven waren onderdanen van verschillende landen. Zeven sche pen waren de Noor te hulp ge sneld. Aan de reddingsoperaties is ook deel genomen door op de Bahrein-eilandengroep in de Per zische Golf gestationeerde vlieg tuigen van de Britse luchtmacht. Secretaris-generaal Hammars- kjoeld van de V. N. heeft zater dag verklaard, dat de volkeren organisatie een fase heeft be reikt waarin zij haar waarde in een verdeelde wereld zal moeten bewijzen. Hammarskjoeld zegt dit in een speciale boodschap ter herden king van het feit, dat de volke renorganisatie 15 jaar geleden werd gesticht. Dit feit zal heden herdacht worden. Hammarskjoeld zegt dat de V. N. „nu, meer dan wellicht ooit tevoren, het centrum van het internationale debat is". Er vallen nu zware schaduwen over het politiek toneel, aldus Ham marskjoeld, en de volkerenorga nisatie heeft een fase bereikt, waarin zij haar betekenis in een verdeelde wereld zal moeten be wijzen door aan te sturen op ontspanning, wrijvingen te voor komen en middelen te verschaf fen, waarmee wij een weg kun nen vinden naar een toekomst van vrede in vrijheid voor allen. Zaterdagmorgen tussen negen en tien uur is op de spoorweg overgang in de Verlengde Loile- wijkstraat te Groningen een on geluk gebeurd, waarbij een ge huwde viouw om het leven is gekomen en een andere vrouw een shock kreeg. De beide vrouwen stonden sa men met andere mensen te wach ten voor de gesloten spoorweg overgang op de trein, die in Gro ningen zou binnenkomen. Toen (Adv.) salons sabhrt" itVimrr mt bd apart» codni fxirb 16 brouwerijstraat 9 Lmuzeo individuele hu ar verzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. parfumeriën, toiletartikelen, cos metische producten, uitsluitend de betere merken. DODELIJK BEROEPSONGEVAL Do 56-jarige elektriciën L. C. van S. uit Den Haag is om het leven gekomen tijdens het atlas sen van voedingsdraden bij het P. P. T.-gebouw aan de Boele kade te Gouda. Toen de man de draden aanraakte bleken deze nog onder spanning te staan. In hst voorlopig verslag op de begroting 1961 van binnenland se zaken geven vele leden der Tweede Kamer als hun mening te kennen, dat er in de laatste tijd, met name in de provincie Zeeland, meer rumoer rond bur gemeesters is geweest dan uit een oogpunt van vertrouwen in een eerbied voor het gezag kon worden aanvaard. Met erken ning van het feit, dat de moei lijkheden rond de figuur van epn burgemeester lang niet al tijd en/of uitsluitend uit het door de burgemeester gevoerde beleid behoeven voort te vloeien, vroegen zij zich toch af, of geen middelen kunnen worden be raamd om soortgelijke moeilijk heden in de toekomst zoals niet te voorkomen, dan toch belang rijk in te perken. Gaat aan het benoemen van een burgemees ter wsl een zo grondig onder zoek vooraf als, gezien de bete kenis van dit ambt, nodig is? Wordt wel op de juiste wijze geïnformeerd? Is het juist, zo vroegen deze leden, dat een der recente gevallen van rumoer een burgemeester betrof, wiens be noeming in zekers zin als een promotie viel te beschouwen, terwijl hij in zijn vorige ge meente reeds moeilijkheden'had gehad en destijds een commis sie van onderzoek en tot bemid deling moest worden ingesteld? Is, met name in de provincis Zeeland, het beleid inzake be noemingen van burgemeesters wel juist geweest? Met zorg dachten deze leden aan de ge meente Goes; ten aanzien van de daar gevallen benoeming stonden zij voor onderscheidene raadsels. Deze leden konden maar ma tig ingenomen zijn met het maandenlang afwezig zijn van burgemeesters die niet ge schorst werden, toch hun werk niet mochten verrichten, door konden gaan met het voeren I Nederlandse Spoorwegen be- van actie inzake hun geding en - deze trein gepasseerd was, gin gen de bomen open, doch plotse ling kwam er een goederentrein tje uit Groningen in richting As sen. De mensen die de spoorbaan wilden oversteken, zochten ijlings een heenkomen, doch de 2 vrouwen werden gegrepen. De overwegwachter wordt automatisch gewaarschuwd bij het naderen van een trein met behulp van een bel. De bestuur der van de goederentrein zag het sein op veilig staan en dat de bomen gesloten waren. Op het laatste moment gingen deze ech ter open. Hij kon toen niet meer tijdig stopper). Naar wij vernemen is bij het ongeluk de 46-jarige mevr. F. Post-de Vries om het leven ge komen. Mevr. Post was moeder van 11 kinderen. Bij 't onderzoek, dat de spoor wegrecherche tezamen met de recherche in Groningen heeft heeft ingesteld naar het spoor wegongeluk van zaterdagoch tend op de bewaakte overweg aan de Verlengde Lodewijkstraat in Groningen, waarbij een moe der van elf kinderen het leven verloor, heeft de overwegwach ter toegegeven wèl degelijk twee belsignalen te hebben gehoord. De overwegwachter wordt al tijd gewaarschuwd door een bei- signaal bij het naderen van een trein. De mogelijkheid werd za terdag overwogen dat de spoor wegwachter, de twee belsignalen van de bijna gelijktijdige van beide kanten naderende treinen als één-signaal zou hebben ge hoord. Hij heeft nu erkend, dat hij, toen de sneltrein uit Zwolle was gepasseerd, vergeten had dat er uit de andere richting nog een trein langs zou komen. Hij haal de de bomen op en realiseerde zich op dat moment zijn vergis sing. Het was toen al te laat. De spoorwegwachter staat bij oorzaak waren, dat hun ge meenten in rep en roer bleven. Algemene veroordeling trof de huidige praktijk, waarbij ziekteverlof wordt verleend aan kerngezonde burgemeesters, om trent wier gezondheidstoestand in de eigen gemeente algemene bekendheid bestaat. Men was van oordeel, dat, hoe gerecht vaardigde bezwaren ook tegen de ambtsvervulling door een be paalde gezagsdrager mogen be staan, de onwaarachtigheid van de gesignaleerde praktijk moet leiden tot verminderde eerbied voor het gezag, dat zich van dergelijke schorsingmiddelsn bedient. De Amerikanse ballonsatelliet „Echo" zal, zo deelt de sterren wacht in Utrecht mee, zal in de komende dagen weer te zien zijn. Dat zal zijn op maandag 24 oktober om 5 uur 55, op dinsdag 25 oktober om 5 uur 27, op woensdag 26 oktober om 5 uur 02 en 7 uur 07 en op donderdag 27 oktober om 6 uur 40. Telkens vrij hoog in het zuiden. kend als een serieus man. Hij is onmiddellijk van zijn post onthe ven en werkt thans, hangende het onderzoek op het Groninger hoofdstation. Een zeer recente foto van Z. M. koning Bhoemibol en H. M. koningin Sirikit van Thailand, die hedenochtend in Nederland zullen arriveren voor een staatsiebezoek. President Tito heeft ter ge legenheid van de „dag der Ver enigde Naties" een verklaring uitgegeven, waarin hij aandringt op verwijdering van»alle hinder palen op de weg naar de vrede en vooruitgang. Het lot van de we reld hangt af van de oplossing van het ontwapeningsvraagstuk, zo zegt hij. Tito meent voorts, dat de V. N., ondanks bepaalde mis lukkingen en onvolmaaktheden, de weg naar betere vreedzame betrekkingen tussen de volkeren, voldoende hebben vrijgemaakt. Daarom vestigt de „vredelie vende mensheid" haar hoop steeds meer op de Ver. Naties, aldus Tito. Het ministerie van Sociale Za ken en Volksgezondheid deelt mede; „Het is de regering gebleken, dat de financiële uitkomsten van de kinderbijslagverzekering een aanzienlijke premieverlaging ge dogen. De regering is van oor deel, dat het in de huidige om standigheden in het kader van het door haar te voeren sociaal- economisch beleid gewenst is. de premieruimte niet geheel aan Ie wenden voor premieverlaging, doch naast een premieverlaging tevens een verbetering aan te brengen in de kinderbijslaguit keringen. Zij is voornemens een wets voorstel in te dienen tot verho ging van de kinderbijslagen met circa vier procent, waarbij bij zondere aandacht zal worden be steed aan de grotere gezinnen. Het is de bedoeling van de re gering deze verhogingen, waar mede een bedrag van ruim twin tig miljoen gulden gemoeid zal zijn, te doen ingaan op 1 okto ber 1960. Ook voor de kinderbij slagen voor rentetrekkers, ge pensioneerden en kleine zelfstan digen zullen overeenkomstige verhogingen worden voorge steld." De Oostenrijkse regering is zaterdagmorgen vroeg afge treden, omdat de beide coalitie partijen de R. K. volkspartij en de socialistische partij het niet eens zijn kunnen worden over de begroting van het komende jaar. Van officiële zijde is meege deeld, dat de financiering van de belangrijkste wrijfpunten tussen beide partijen is. Krachtens de bepalingen van de grondwet had de begroting uiterlijk zaterdag bij liet parle ment ingediend moeten worden. Men verwacht dat beide coali tiepartijen direct onderhandelin gen zullen beginnen over de vor ming van een nieuwe regering. Politieke waarnemers in Wenen menen dat Julius Raab, de hui dige kanselier, niet genegen zal zijn om weer kanselier te wor den. Raab bekleedt deze post sinds 1953. Het geschil tussen beide par tijen vloeit in eerste instantie voort uit de eis van de socialis ten om het ouderdomspensioen met ingang van 1 januari 1961 te verhogen. De vertegenwoor digers van de R. K. volkspartij, die een orthodoxe politiek van budgetair evenwicht voorstaat, hebben vergeefs getracht de so cialisten te bewegen een pen sioenverhoging in étappen te aanvaarden. Daarbij komt nog dat de R. K. volkspartij de be nodigde gelden voor deze ver hoging bijeen wilde krijgen uit een verhoogde bijdrage voor de sociale verzekeringen, hetgeen vooral van invloed zou zijn ge weest op de lonen en salarissen. De socialisten daarentegen wil den een directe heffing. i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1