Stormloop op Amerika Nederlandse politie hield salaris congres in Den Haag Sowjet-ambassadeur in Bonn uit vergaderzaal gezet IjtMMlwffl W eeroverzicht Deviezenzwendel in België ontdekt HOOGWATER ZATERDAG 22 OKTOBER 1960 16e Jaargang Nr 5117 Banket ter ere van Koning Boudewijn en Dona Fabiola Radio de Koek Brand in Glasgow BINNENVERINGBED SCHUIMRUBBERBED DE VOORGESTELDE WESTELIJKE TOPCONFERENTIE Persstemmen over Chroesjtsjef. VOERMAN-de PAUW WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Frankering bij abonnement Teraeuzea Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sandê Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 et DE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzer. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De heer Chroesjtsjef is uit New York vertrokken en ntcn ver wacht nu een kalmer sleer in de assemblee der V. N. Ook wel een saaier geschiedenis, want het is natuurlijk niet toevallig, dat de Sowjet-premier zo ontzaglijk de aandacht trekt, dat de inter nationale pers en de televisie vrijwel alleen oog hebben voor hem. Die geschiedenis met het uittrekken van zijn schoen lijkt achter af een kwajongensstreek, waarover de Sowjet-delegatie uitbundig plezier had, meer dan een gevaarlijke demonstratie. Wel getuigde dat zwaaien en op de lessenaar kloppen met een schoen van min achting voor de debatten in de Ver. Naties en dat hebben de Ras sen niet onder stoelen of banken gestoken. Zij hebben er verschei dene nederlagen geleden, zo bij hun aanvallen op Hammarskjoeld en hun wens om in Europa een „topzitting" der V. N. te houden over ontwapening. Tenslotte is toch hun voorstel op de agenda geplaatst om over de onmiddellijke ontvoogding der koloniën te spreken. Dat is als voorstel natuurlijk demagogisch: men vraagt zich af of het Westen nog sneller heeft kunnen ontvoogden dan het heeft gedaan De chaos zou onvoorstelbaar worden en Kongo is daar een voorbeeld van. Men kan hoogstens bepleiten, dat de les van Kongo is, dal men onmiddellijk de inheemse kaders moet opvoeden, om de taak der Europeanen over te nemen. Maar dat proces is in volle gang. Overigens willen Europese mogendheden meer en meer van de koloniën af: zij kosten te veel, worden steeds roeriger en moeten hun eigen boontjes maar doppen, zo wordt er geredeneerd. Men is alleen genoodzaakt, de jonge staten te helpen, om te voorkomen dat zij in de armen an Moskou of Peking worden gedreven. SUCCES OF NIET? Wij vragen ons af of Chroesjt sjef, die veel te veel het toneel heeft beheerst (hij is energiek, vindingrijk, een stukje dynamiet, dat moet men hem toegeven, als men zin voor humor heeft!) iets heeft bereikt. Minder dan hij zal hebben gedacht. Maar men moet in het Westen niet te gauw zelf genoegzaam worden. De Sowjet premier heeft de aanval geopend op de leidende positie, welke de V. S. steeds heb ben ingenomen in de V. N., en die overheersende positie is ver zwakt. Het bleek uit de stem menverhouding, toen werd be sloten, niet over China's toela ting tot de V. N. te spreken. Het aantal medestanders der V. S. neemt elk jaar percentsgewijze af, wat dit probleem betreft. Landen als Cuba en Griekenland, om er enige te noemen, hebben legen de V. S. gestemd op enkele belangrijke punten. Er waren .eer veel onthoudingen van lan den, die straks kunnen om zwaaien en dan de Amerikanen in een hoek kunnen dringen bij de stemmingen. Amerikaanse kranten geven aan die bezorgd heid uiting. Vooral liet probleem Cuba is ernstig. Wat kunnen de V. S. er tegen doen? Fidel Castro volgt Nasser en Soekarno na, wat de nationaliseringen aangaat van buitenlandse ondernemingen. En het nationalisme in de voorheen afhankelijke landen neemt nu zulke felle vormen aan. dat een ntan als Castro onder de Latijns- Amerikaanse massa's populair is. De armoe is daar ook zeer groot. Maar tekenend was, dat in Brazilië waar toch zeer rijke families nog steeds regeren - - de liberaal Quadros president word, nadat hij de lof had gezongen van Fidel CastroHij zal die wel niet navolgen, maar hij spe culeerde op de populariteit van de gebaarde opstandeling. AMERIKAANSE VERKIEZINGEN. Gezien de gevaren, waar Ame rika aan bloot staat, is men ach teraf in de V. S. niet erg blij met de twee jonge kandidaten voor het presidentschap, Nixon en Kennedy. Hun optreden voor de televisie als kemphanen heeft geen grote indruk gemaakt. Niet omdat zij onvoldoende op de hoogte zouden zijn, maar omdat zij gebrek aan persoonlijkheid, rijpheid, wijsheid tonen. Zij zijn het vaak eens over de buitenlandse politiek, maai- juist niet over de verdediging van de Chinese kusteilandjes Quamoy en Matsoe, die in handen zijn van Tsjiang Kai-sjek, en die nog al eens door dc communisten wor den gebombardeerd. Kennedy wil ze maar prijs geven, en in derdaad betekenen zij voor de verdediging van Formosa niets. Nixon zegt dat dit een aanmoe diging is van de rode Chinezen, om dan ook een aanval tc wagen op Formosa. Beiden hebben ge lijk: het zou dwaasheid zijn een oorlog te ri "keren met China om die eilandjes vlak bij de kust, maar ze prijs geven zou een ver mindering van prestige zijn ivoor de Amerikanen. Er zijn veel meer van die ge vallen. Het beste is dan maar. er niet over tc praten, en de handen vrij te houden. Er zit aan de verkiezingscampagnes één na delige kant: dat er geen diplo matieke geheimen meer zijn, zo dat men eigenlijk niet meer goed kan laveren en marchanderen, wat toch nodig is. JAPANSE ONRUST. Het is voor de Amerikanen ook moeilijk, zich uit tc spreken over Japan. Daar is de onrust weer begonnen nadat een rechtse ex tremist een socialistische leider heeft doodgestoken. Men weet dat ernstige relletjes in mei er toe hebben geleid, dat de vorige premier Kisji de uitnodiging aan Eisenhower moest intrekken. Daarna redde Kisji nog het Ame. rikaansJapanse verdrag, waar na hij heenging om wat rust te nemen. De regerende partij zeg de onder een andere premier Ikeda, nieuwe verkiezingen toe. Die worden nu voorbereid. Doch helaas heeft ook de kiescampag ne tot geweld geleid. Er schijnt slechts plaats te zijn voor een autoritaire rege ring, omdat geen enkele groep sterk genoeg is, een normaal de mocratisch stabiel bewind te ver zekeren. De linkerzijde wil neu traliteit, om met de Chinezen handel te kunnen drijven. De rechterzijde wijst dit af omdat Japan dan van China afhanke lijk zou worden. Dan maar lie ver (hoewel ook niet zo graag) afhankelijk zijn van Amerika. Intussen heeft het nationalisme zijn kop opgestoken, of het zich nu aandient als pacifisme, neu tralisme of rechts extremisme. En de conservatieve regering, die met Amerika wil blijven sa mengaan, stelt steeds hoger eisen aan de V. S. met het oog op het nationalisme onder het volk. Het is niet prettig, dat de V. S. door de koude oorlog met Mos kou en Peking zijn gedwongen, van de overwonnene een bondge noot te maken, die weer eisen stelt. En die tenslotte niet zo be trouwbaar is, omdat hijAzia tisch is, en „groot" wil zijn. TURKSE PROCESSEN. Een teleurstelling bood ook Turkije, toen daar in mei bij de staatsgreep der militairen 'aan het licht kwam, hoe onpopulair het regime was van Menderes. Deze afgezette premier met zijn staatspresident, zijn ministers, kamerleden enz. stond dezer dagen terecht wegens schending van de grondwet, onwettige ar restaties, moorden en vooral cor ruptie. Die corruptie is inderdaad heel groot geweest. Het leger, dat thans de macht heeft, treedt daartegen achteraf wreed op. Zal het ook in staat zijn de zeden te zuiveren, de economie te her stellen en sociale hervormingen door te voeren? Als dit niet ge beurt, heeft men wel te doen met een afstraffing van schuldigen, doch niet met een grondige wijzi ging van het beleid. Dat laatste is nodig, wil de N.A.V.O. op Tur kije kunnen rekenen. Dr. A. C. (Nadruk verboden.) Koning Bouilewijn en zijn verloofde, Dona Fabiola, hebben donderdag als eregasten aange zeten aan een groot banket, dat aangeboden werd door de Belgische Bank voor gemeente kredieten. Op de bijgaande telefoto zien we bet koninklijke paar. met links de president van de Senaat, de heer P. Struje, (Adv.) Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Temeuzen 9 Een Zweedse rechtbank heeft iemand die onder de invloed van sterke drank een auto bestuurde 600 kronen boete opgelegd, maar degene die hem het oorlam had aangeboden kreeg ook een boete, van 500 kronen. Een geweldige politiemacht was gistermiddag in Den Haag op de been. Zij omvatte meer dan tien procent van de totale Nederlandse politie-sterkte van De Sovjetambassadeur in Bonn, Andrei Smirnof, heeit vrij dagmorgen in de Beethoven-hal in Bonn door zijn optreden zo danige opwinding' veroorzaakt, dat hij tenslotte gedwongen werd de zaal te verlaten. In deze hal had gistermorgen de openingszit ling plaats van de „Afrika-week" welke in West- In Glasgow beeft een groto brand gewoed in een warenhuis. De schade wordt voorlopig op V miljoen gulden geschat. Duitsland wordt gehouden. Aan deze ieestehjke bijeenkomst werd deelgenomen oor delegaties uit 24 Airikaanse landen en door tal rijke vertegenwoordigers van het diplomatieke korps, onder wie ambassadeur Smirnof. De bondsregering werd door enkele leden van het kabinet vertegen woordigd, onder wie de minister van Economische Zaken, Erhard. Na de opening van de bijeen komst door de voorzitter van de West-Duitse bondsdag, Gersten- maier, werd ook hel woord ge voerd door minister Erhard, die in zijn toespraak o.m. opmerkte dat er geen erger kolonialisme bestaat dan de communistische dictatuur van Russische stem pel. Op deze woorden sprong am bassadeur Smirnot opgewonden van zijn stoel op, liep met opge heven vuisten op het spreekge stoelte toe. en riep minister Er hard toe: „In deze zaal zil de heer Hasinger (dc inspecteur- generaal van de Duitse weer macht) en dan wordt er nog over vrijheid gepraat. Duitsland heeft bij ons twintig miljoen mensen omgebracht". Onder gehoon van talrijke der ongeveer 2.000 aanwezigen werd Smirnof hierop door een zaal wachter de zaal uitgeleid. Nog vanuit zijn auto schudde de vertrekkende ambassadeur met de vuist naar het publiek vóór de Beethoven-hal. Naar aa-nleiding van dit inci dent merkte men in diplomatie ke kringen, die het hebben bijge woond, op, dat Smirnof dezelfde Advertentie HAZET-FABRIEK EN ZEVENBERGEN methoden heeft toegepast premier Chroesjtsjef in de als zit tingen van de Verenigde Naties in New York. Men vermoedt in deze kringen, dat de ambassa deur niet zonder instructies van Moskou op deze manier is opge ireden. Bondsdagvoorzitter Gersten- maier verklaarde tegenover de deelnemers aan de „Afrika-week" dat de diplomatieke onschend baarheid Smirnof niet het recht geeft aldus op te treden. Bondskanselier Adenauer werd van het gebeurde onmiddellijk op de hoogte gebracht. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken In Bonn noemde het gebeurde „onge hoord". De diplomatieke conse quenties ervan dienen onmiddel lijk te worden overwogen. In par. lementskringen ver kondigde men de mening, dat de bondsregering de mogelijkheid moet onderzoe ken om Smirnof tot „persona non grata" ie verklaren. In politieke kringen oordeelt men, dat het gebeurde van grote invloed zal zijn op de in Bonn achter gesloten deuren gaande zijnde Duits-Russische handels besprekingen. In antwoord op telefonische vragen doelde een woordvoerder van hel ministerie van Builen- landse Zaken mede, dat de vraag of Smirnof tot „persona non grata" zal worden verklaard, zal worden overwogen. De ambassadeur verklaarde na het incident, nog trillend van woede, tegenover journalisten: „Wat voor hulp hebben deze goud-gelokte mensen (de Duit sers) gegeven tijdens de bezet ting van mijn land? Ik zei dat de Afrikaanse landen weten waar zij hun vrijheid zullen krijgen. Ze spreken over vrijheid, maar ze hebben twintig miljoen Rus sen omgebracht". De 55-jarige Smirnof heefl zijn ambt in Bonn vier jaar vervuld. Daarvóór was hij ambassadeur in Oostenrijk. Het incident deed zich voor tegen het einde van de bijeen komst, tijdens welke verschillen de aanvallen op de Sowjct-Unie waren gedaan door zowel West- Duitse als Afrikaanse sprekers. Een woordvoerder van het leg erover met de regeringen Franse ministerie van Buiten- van West-Duitsland. Italië, Ne derland, België en Luxemburg niet is voltooid, zei hij. landse Zaken heeft donderdag meegedeeld dat de regeringen van de Duitse bondsrepubliek en Italië zich reeds akkoord hebben verklaard met het hou den van een topconferentie van de zes landen van de Europese gtmeenschappen op 5 december te Parijs. De datum van de con ferentie zal niet definitief wor den vastgesteld zolang het over- De ministers van Buitenland se Zaken van de zes komen op 30 oktober te Parijs bijeen om te spreken over de voorstellen van president De Gaulle van Frankrijk tot meer politieke sa menwerking tussen de zes lan den. De minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, Eugène Schauss. verklaarde donderdag avond. dat de „topconferentie" van de zes landen van de E. E. G. op 5 december in Parijs gehouden zal worden. Men zal dan trachten de Europese Ge meenschappen te „stroomlij nen" om daarmee aan De Gaul- les wens voor een Europese re organisatie tegemoet te kunnen komen, zei hij. De Belgische Justitie is op het spoor gekomen van een grote deviezenzwendel, waarbij een viertal Antwerpenaren volgens een voorlopig onderzoek een winst van meer dan vijf miljoen frank op de wisselkoersen heb ben gemaakt. Van het Belgisch-Luxemburgs wisselinstituut hadden zij kredie ten gekregen voor een totaal be drag van 150 miljoen Belgische frank, zogenaamd voor de aan koop van diamantpoeder en sma- tagden in Zwitserland en Duits land. Inplaats van deze kostbaar heden voerden zij echter zorgvul dig verpakt fijngemalen zand en groenachtige natuursteentjes in, die zij bij de douane als edelge steente aangaven. Van de vrij grote verschillen tussen de offi ciële en dc noteringen op de vrije geldmarkt profiteerden zij door met een winst van honderddui zenden guldens de deviezen tc verkopen aan geldhandelaars. Van de aangehoudenen bleken enkelen al betrokken te zijn ge weest bij een smokkelaffaire van 200.000 paar nylonkousen en de frauduleuze verkoop van dia manten tot een waarde van 80 miljoen frank. 18.000 man. Er was zelfs (ver- lijke verlangens inzake de bezol- keers-) politie voor nodig om de orde te handhaven teneinde dit legertje, dat met spandoeken on borden gewapend was, veilig en wel binnen de muren van het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen te brengen teneinde een congres van de centrale van politie-organisaties over de sala rispositie van het politieperso neel te kunnen bijwonen. In anderhalf uur tijds zijn van het podium af vele krachtige en ook boze woorden over de „veer tig plus"-geschiedenis gespro ken. De voorzitter yan de Eerste Kamer, mr. J. Jonkman. Kamer leden van diverse groeperingen, hoge functionarissen van de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van het directoraat-generaal van politie alsook tal van hoofdcommissa rissen en commissarissen van politie woonden de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk bij. De sprekers van deze bijeen komst werden herhaaldelijk on derbroken door langdurig ap plaus van meer dan 2000 paar sterke handen, die doorgaans bezig zijn het recht van anderen tc beschermen, doch thans eigen recht bepleitten. Daverend' ge juich en geschreeuw onder streepten de verlangens en eisen van agenten, brigadiers, wacht meesters, rechercheurs en in specteurs. Zelfs de z.g. „stillen" manifesteerden zich luidkeels en hele ploegen verkeersagenten bliezen hoog en schril op fluitjes, niet om de storm van enthou siasme te stillen, doch om deze nog krachtiger te maken. Met laaiende enthousiasme word in de met spandoeken be hangen zaal een resolutie aan genomen. Deze spandoeken be helsden leuzen als „Regering weigert, politie steigert", „Sala- risnood, animo dood", „Recht 'voor handhavers van het recht" en „Met veertig plus meer mans". In de resolutie verklaren de bonden diep teleurgesteld te zijn over het niet inwilligen der rede- diging der politieambtenaren. Zij blijven van oordeel dat op de kortst mogelijke termijn op basis van het rapport werkclassificii- tie politiefuncties salarismaat regelen dienen te worden getrof fen en spreken de wens uit dat de regering hiertoe alsnog be reid zal zijn. De bonden verzoe ken de volksvertegenwoordiging met de meeste aandrang het streven der hoofdbesturen te ondersteunen. De „Guardian" is van mening dat Chroesjtsjef op: echt ontwa pening en een regeling van de Berlijnse kwestie wij. Maar het gaat er maar om of de prijs hier voor redelijk is. aldus dit blad. Deze vraag kan het best op een topconferentie beantwoord wor den en daarom moet liet Westen Chroesjtsjefs voorstel om een topconferentie te houden na de Staten, aanvaarden. De „Guardian" meent dat het ook onverstandig is om dit voor- stol te verwerpen, omdat dan de koude oorlog waarschijnlijk scherpere kanten zal krijgen en het aanzien van het Westen in de „neutrale" landen zal dalen. De Westelijke leiders zullen ech ter met iels positiefs op ontwa- peningsgebied en op het stuk van Berlijn bij Chroesjtsjef moeten komen, anders kunnen zij beter thuis blijven, aldus het blad. j (dedinq OiM de aandaeM. nieuwe zendingen JASSEN cn COSTUUMS. Zie etalages Alleenverkoop Terneuzen WISSELVALLIG Ten westen van de Golf van Biscaye ligt een diepe depressie, die op het oostelijk deel van de Oceaan stormachtige winden veroorzaakt. De kern van deze depressie trekt maar langzaam in oostelijke richting. Het bijbe horende front verplaatst zich echter sneller en zal over Frank rijk naar het noostoosten op dringen. Het is mogelijk, dat dit front tegen de avond in ons land regen zal brengen. De wind ZATERDAG 22 OKTOBER Brcskens Terneuzen Ilansweert Walsoorden v.m. 2.41 3.16 3.56 4.06 li.m. 2.53 3.28 4.OS 4.18 ZONDAG 23 OKTOBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.18 3.53 4.33 4.43 n.m. 3.31 4.06 4.46 4.56 blijft waaien uit richtingen tus sen oost en zuid en neemt gelei delijk iets in kracht toe, terwijl in het temperatuurverloop wei nig verandering komt. Het laat zich aanzien, dat ook zondag het wisselvallige weer voortduurt. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig wan zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Nu en dan regen. Half tot zwaar bewolkt en plaatselijk enige regen. Overwe gend matige wind tussen oost en zuid. Weinig verandering in tem peratuur. ZON MAAN op onder op onder Okt. 22 71.6 17.32 9.20 19.05 23 7.18 17.30 10.33 19.47 24 7.20 17.28 11.41 20.39 25 7.22 17.26 12.41 21.38 26 7.23 17.24 13.33 22.45 27 7.25 17.22 14.16 23.56

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1