Cubaanse beschuldigingen tegen de Verenigde Staten Prinses Beatrix naar Canada? De politieke toestand in België Loemoemba-aanhangers ingerekend VELPON Ex secr.-generaal van de V.N. hield een pers conferentie Weer o verzicht DONDERDAG 20 OKTOBER 1960 16e Jaargang Nr 5115 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen FRANSE KABINET STELT VERTROUWENS KWESTIE AMERIKAANS REUZENTANK- VLIEGTUIG VERONGELUKT ZEVEN DODEN DOOR BLIKSEMINSLAG AMERIKAANSE ATOOMCENTRALE OP GROENLAND POLARIS-RAKETTEN AMERIKAANSE UITVOER NAAR CUBA VERBODEN Telefonische weerberichten voor de bouwvakken 1348,- RADIO de BUCK DE KWESTIE-ZUID-TIROL BETOGINGEN Het scheepongeluk op de Rijn Persconferentie kolonel Moboeto MIJNWERKERS UIT DE BORINAGE BETOOGDEN IN BRUSSEL Minister 7 oxopeus in Nieuw-Guinea PRINS BERNHARD NAAR PERZIE PATHET LAO OVERHANDIGT SAMNEUA AAN REGERING-POEMA HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Franksring bij abonnement: Terneuiea Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sajjde Redactie-adres: Noordstraat 53—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 et DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties fgéén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In een schriftelijke toelichting op de door Cuba bij de Verenigde Naties tegen de Verenigde Sta ten ingediende klacht, heeft de Cubaanse minister van Buiten landse Zaken, dr. Raul Roa. de Verenigde Staten van agressie beticht en de waarschuwing ge uit. dat deze .,het begin zou kun nen zijn van een conflict van onverwachte afmetingen en ge- \oIgen voor de mensheid". Het Franse kabinet heeft gis teren premier Dcbrc gemachtigd in de nationale vergadering de vertrouwenskwestie te stellen om het regeringsplan tot uitrusting van een gevechtsgroep met kern wapens aangenomen te krijgen. Dit plan heeft dinsdag in dc nationale vergadering grote tegenstand ontmoet. Afgevaar digden van vijf politieke groe peringen wensten het project op te schorten, in afwachting van frsprekingen tussen Frankrijk en de andere NAVO-landen over een geïntegreerde kernstrijd macht. Het stellen van de vertrou- v enskwestic zou betekenen, dat het plan automatisch wordt aan genomen, tenzij binnen 24 uur een motie van afkeuring wordt ingediend. Om de regering ten val te brengen, is een absolute meer derheid van de 552 afgevaardig den vereist. De zeven inzittenden van een vpu/.eiivliegtuig van de Ameri kaanse luchtmacht zijn dinsdag omgekomen toen liet toestel, een KB-.jÖ-J, nabij dc Langlcyvlieg- basis in de Amerikaanse staat Virginia verongelukte en in brand geraakte. Zeven Honduree.nse arbeiders die tijdens een hevig omveer onder een tractor schuilden, zijn omgekomen toen de bliksem in de tractor sloeg. Vijftien andere ar beiders, die eveneens onder dc trekker zaten, liepen verwondin gen op. Hef ongeluk geschiedde dins dag j.l. op de weg tussen Nama- sigue en El Tirunfo, dicht bij de grens met Nicaragua. De arbei ders verrichtten herstelwerk zaamheden aan de weg. Het Amerikaanse leger heeft dinsdag bekendgemaakt dat het een begin heeft gemaakt met operationele proeven met afoomenergiecentrale in het ijs van Groenland, op ongeveer 1.300 van de Noordpool. De centrale moet energie leveren aan het Amerikaanse legerkamp .Century" en voor de watervoorziening. Het kamp bestaat uit kazernes, laborato ria en andere inrichtingen die alle onder de sneeuw zijn aange legd om de inwoners te be schermen tegen de felle kou en de hevige wind in de winter. Indonesische opvarenden verlaten Nederlands schip l waalt Indonesische opvaren den van dc ..Limburg" van de Kon. Rotterdamse Lloyd zijn met een Engels schip te Djakarta aangekomen. Zij hebben te Sin gapore de ..Limburg" verlaten omdat zij naap hun zeggen niet langer onder Nederlandse vlag wensen te varen. De Amerikaanse marine heeft woensdag medegedeeld, dat de at.oomonderzeeboot ..Patrick Henry" deze week met succes vier Polaris-raketten van het gevechtstype heeft afgevuurd. De proefnemingen hadden plaats 800 km uit de kust van Florida. De raketten legden de tevoren vastgestelde afstand volledig af en kwamen in het doelgebied terecht. Tijdens het afvuren der ra ketten was de onderzeeboot ondergedoken. De draagwijdte van de Po- laris-raket is 2.500 km, doch uit de bekendmaking van de ma rine blijkt niet of de proef nemingen op deze draagwijdte waren ingesteld. Enkele weken geleden zijn drie van de vier door de „Pa trick Henry" ondernomen po gingen tot lancering van de Po laris-raketten mislukt. In deze toelichting wordt ge sproken van de „voortdurende intimidatie, plagerijen, vergel dingsmaatregelen en daden van agressie en inmenging, door de regering der Verenigde Staten tegen de Cubaanse staat ge pleegd. met het kennelijke doel om diens soevereiniteit te onder drukken en deze staat te maken tot een satelliet van het ministe rie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse monopolisten, onder het bedricgelijke voor wendsel dat Cuba een brugge- hoofd van het internationale communisme zou zijn". ..Deze typische koudc-oorlog- politiek. die gebaseerd is op het mom van anti-communisme en bedreven wordt door een van de grootste mogendheden ter we reld togen een klein land, dat zich heeft bevrijd van zijn econo mische uitbuiting en politieke overheersing, is niet alleen een ernstig gevaar voor de vrije ont wikkeling van Cuba, doch vormt ook een onmiddellijke bedreiging van de internationale vrede en veiligheid door dit land binnen de sfeer van haar politieke, mili taire en diplomatieke strategie tegen dc Sowjot-Unie te bren gen", aldus de Cubaanse toelich ting. Minister Roa zegt verder nog in zijn memorie van toelichting, dat de verschillende agressieve daden dc inleiding vormen voor een invasie op grote schaal die „volgens betrouwbare, in het be zit der Cubaanse autoriteiten zijnde inlichtingen, in de komen de dagen za] worden onderno men". De Cubaanse minister van Bui tenlandse Zaken. Roa. heeft dins dagavond de Verenigde Staten beschuldigd van „agressie uit de lucht", en de voorzitter van de algemene vergadering van de Verenigde Naties, Boland. ver zocht dit punt op dc agenda van dc algemene vergadering te plaatsen. Verwacht wordt dat de agen dacommissie het verzoek in be handeling zal nemen om te be palen of zij moet aanbevelen de kwestie al of niet op de agenda te plaatsen. Volgens Roa's klacht leveren de Verenigde Staten tegenstan ders van het regime van Castro op Cuba wapens en andere ma teriaal. Het. Amerikaanse ministerie van Handel heeft de uitvoer uit de Verenigde Staten naar Cuba verboden met uitzondering van die van medicijnen en enige soorten levensmiddelen. De Amerikaanse autoriteiten hebben voorts verboden Ameri kaanse schepen zonder goed keuring aan Cubaanse belangen te verkopen, over te dragen of te verhuren. Dit is de tweede Amerikaanse maatregel van deze aard. die de laatste maanden is genomen. Enige tijd geleden stelde het ministerie van Handel vooraf gaande goedkeuring verplicht voor de uitvoer van commer ciële voertuigen of jeeps naar Cuba. Het ministerie verklaar de, dat dergelijke voertuigen voor militaire doeleinden zou den kunnen worden gebruikt. Van 1 november a.s. tot 1 april 1961 kunnen de speciale weerbe richten voor dc bouwvakken tele fonisch weer beluisterd worden. De telefoonnummers van het telefoonnet Utrecht (netnummer 030l zijn voor de vier rayons waarin het land is verdeeld, on gewijzigd gebleven. (Adv.) Voor service en kwaliteit Noordstraat 84-Sfi Terneuzen Telefoon 2573 Ongeveer vierduizend scho lieren hebben dinsdag te Milaan wederom geprotesteerd tegen Oostenrijks houding in de Zuid- Tiroolse kwestie. De jongelieden trachtten onder het roepen van fascis tische leuzen het Oostenrijks consulaat te bestormen maar dropen af toen de politie hun plannen verijdelde. Als ant woord op het krachtige optre den van de politie, bekogelden de scholieren de agenten met stenen. Ook in Triënte hebben scho lieren betoogd tegen Oosten rijks politiek in dc Zuidtiroolse kv/estie. Volgens Canadese persbe richten heeft Prinses Beatrix een uitnodiging aanvaard om naar Ottawa te komen voor het huwelijk van haar vriendin baronesse Renee Roëll. Het be zoek van de Prinses zal een in formeel karakter dragen. Er is, aldus deze persberichten, nog geen datum vastgesteld voor het huwelijk van baronesse Roëll met de heer T. Bradbrook Smith, ambtenaar van het Canadese ministerie van Finan ciën. „In hel hoger belang van het land cn met het oog op do nor male wei king van onze instellin gen heeft de regering als plicht zijn werk voort te zetten". Tot deze uitspraak is dinsdag een uit leidende figuren van de Chris telijke Volkspartij bestaande „raad der wijzen" gekomen, die door de Belgische minister-presi dent. prof. Eyskens, was bijeen geroepen naar aanleiding van moeilijkheden tussen hem en de Het Kongolese leger heeft dinsdagavond j.l. te Leopoldstad een vijftiental aanhangers van ex-premier Loemoemba, onder wie de voormalige minister van Voorlichting Kasjamoera en Jason Sendwe, voorzitter van de partii der Baloebakat in Katan ga, die tegen de Katangese pre sident Tsjombe is, gearresteerd. Sendwe is gearresteerd in het grote Memiing-hotel in de Euro pese wijken, waar hij reeds ver scheidene weken verbleef. Een aantal militairen van kolonel Moboetoe drong 's nachts te één uur het hotel binnen en tikte op de deur van Sendwe's hotelka mer. Deze weigerde evenwel open te doen. waarop do soldaten zich in fauteuils voor de kamer neer lieten. Bij het aanbreken van de dag drongen de militairen ten slotte toch Sendwe's kamer bin nen en arresteerden hem. Dit ging met enig gerucht gepaard, waarop Ghanese V. N.-soldaten op hun beurt hel hotel binnen drongen. Zij beperkten zich ech ter tot de rol van toeschouwers bij de arrestatie van Sendwe en een secretaris, die de kamer met hem deelde. Sendwe en Kasjamoera werden later op vrije voeten gesteld. Een aantal jeugdige volgelin gen van Loemoemba, die in het bezit bleken tc zijn van revol vers en lange messen, werden vastgehouden. Een V. N.-beambte nam foto's, toen de Kongolese militairen mot Sendwe buiten het Merqling- hotel verschenen. Twee soldaten trokken daarop de film uit zijn fototoestel. leiding van dc C.V.P. In een communiqué, dat na drie uur vergaderen op de stoep van de ambtswoning van prof. Eyskens door senaatsvoorzitter Struye werd voorgelezr - wordt gezegd dat bij de partij van de minister president „geen onenigheid" be staat over het regeringsbeleid voor een programma van natio naal herstel, waarvoor het Belgi sche kabinet de vorige maand de goedkeuring heeft gekregen van de meerderheid in het parlement. De „raad der wijzen", bestaande uit Katholieke ministers en oud- ministers, een vertegenwoordi ging van de C.V.P.-fracties uit Kamer en Senaat en dc leiding van de Katholieke partij, zegde voorts de verdere steun aan prof. Eyskens persoonlijk toe. De raad trof voorts een aantal „coördina tie-maatregelen" om het de Bel gische eerste minister mogelijk te maken zijn taak voort te zet ten, nadat hij zijn onzekerheid had uitgesproken over de mede werking van de C. V. P. en zijn sociale organisaties bij de opstel ling en uitvoering van het „pro- grarpma van nationaal herstel", waarvoor begin volgende maand de wetsontwerpen bij het parle ment zullen worden ingediend. Het scheepsongcluk van 7 ok tober op dc Rijn bij Emmerik is vermoedelijk het gevolg van technische gebreken aan de Deense zecponi „Tina Scarlett Tot deze conclusie is de recht bank voor de Rijnvaart tc Duis burg gekomen, die een onderzoek naar het ongeluk instelt. Machi nes en roer waren voor het ver trek naar Rotterdam op de werf in Keulen kennelijk niet gecon troleerd. Ook de ankers functio neerden niet zo goed als geëist mag worden. Verder is gebleken dat er op de reis naar Rotterdam geen kapitein aan boord van het Deense schip was. Alleen een loods. De rechtbank is van oor deel dat het schip waarschijnlijk wat al te haastig voor de vaart gereed .is gemaakt. Toen het schip vergunning kreeg om te vertrekken, is als voorwaarde gesteld, dat het naar Rotterdam zou worden gesleept en wei door twee sleepboten. Van Dormagcn af heeft men echter ook dc machines van het schip zelf mee laten draaien. De loods zou van deze voorwaarde niet op dc hoog te zijn gesteld. Hei onderzoek duurt nog voort. Na zijn onderhoud met premier Tsjombe van Katanga heeft de Kongolese kolonel Moboeto in Leopoldstad de pers te woord gestaan. De kolonel kweekt nu een baard je zoals zijn tegentander Loe moemba ook draagt. SCHOT IN OOG. Een lagere scholier uit Nijme gen heeft gisteren een schot in het oog gehad met een alarm pistool, dat zó dicht bij hel oog werd afgevuurd, dat de knaap het oog zal moeten missen. Enkele scholieren vermaakten zich met het wapen in de Wa terstraat in Nijmegen. Juist toen de jongeman het pistool van na- hij wilde bekijken, oordeelde een ander dat het tijd was voor een demonstratie. De volle lading kwam op het oog terecht. In dit programma zijn maatrege len vervat tot bezuinigingen tot een bedrag van tien miljard Bel gische frank (750 miljoen gul den) en nieuwe belastingen tot een bedrag van zes miljard fra.uk (450 miljoen gulden). Het werk in de kolenmijnen in de Borinage is woensdag vrijwel geheel stilgelegd als gevolg van een 24-uurstaking uit protest tegen verdere sluitingen van mijnen als onderdeel van het saneringsprogramma voor de Belgische kolenindnstrie. l)e sla king werd door de drie grote vakbonden, de socialistische, de Katholieke en de liberale, ge steund. Voor het gebouw van de Na tionale Mijnraad in Brussel heb ben sinds woensdagochtend een aantal burgemeesters uit de Borinage, de sjerp van hun amb telijke waardigheid om de schou ders, postgevat. Met hen zijn on geveer 900 stakende mijnarbei ders met een extratrein uit Ber gen naar Brussel gekomen. De politie cn de rijkswacht namen rondom hot gebouw van de mijnraad uitgebreide voor zorgsmaatregelen. De „neutrale zóne" van Brussel, waarin alle regeringsgebouwen zijn gelegen, werd streng bewaakt. Manschap pen van de rijkswacht, mot dc karabijn aan dc voet, hielden bij prikkeldraadversperringen de wacht. Incidenten zijn in de ochtend uren niet gemeld. Door de voor 1961 aangekondigde sluitingen in dc Borinage zullen ruim 8.000 ondergrondse mijnwerkers werk loos worden. Baronesse Renee Roëll is de dochter van de hofdame van de huidige Koningin tijdens de oorlog. Volgens de berichten in de Canadese pers heeft baronesse Roëll dinsdag gezegd dat. Prinses Beatrix geen bruids meisje zal zijn. Het huwelijk is een rustige familie-aangelegen heid en de Prinses brengt een informeel bezoek om aan een privé plechtigheid deel te nemen. Baronesse Roëll is de stiefdochter van het protocol van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken, de heer Feaver. Na de oorlog is Den Haag drie en een half jaar diens standplaats geweest. De barones ging in die tijd samen met de Prinses naar school en heiden studeerden later aan de Leidse universiteit, aldus de Canadese persberichten. Naar aanleiding van de in de Canadese pers gepubliceerde be richten over een informeel be zoek van H. K. H. Prinses Beatrix aan Ottawa wordt van de zijde van het hof medege deeld. dat deze berichten niet kunnen worden bevestigd, om dat de datum van het huwelijk van baronesse Roëll nog niet is vastgesteld. (Adv.) l'lak gemakkelijker! met de nieuwe dop Z. Exc. Mr. E. H. Toxopeus. brengt een bezoek aan Neder lands Nieuw-Guinea. Foto: Minister Toxopeus inspec teert de erewacht van de alge mene politie op het vliegveld Sentani. Z. K. H. Prins Bernhard zol op 29 oktober naar Iran vertrek ken om op de uitnodiging van Z. M. de Sjah aldaar enkele dagen als zijn gast te verblijven. Uiterlijk 6 november hoopt de Prins in Nederland terug te keren. Op zijn reis. die gemaakt wordt in de Fokker Friend ship" zal de Prins worden ver gezeld door zijn particulier sec retaris, dr. F. A. de Graaff. en zijn adjudant luitenant-kolonel C. C. Geertsema. Woensdag is te Vientiane van regeringszijde medegedeeld dat de communistisch gezinde Pa- thet Lao-opstandclingen een ov er eenkomst met dc neutralistische regering van prins Soevanna Poema hebben getekend, waarbi j zij op zich nemen de provincie Samneua in Noord Oosl-Laos aan de regering over te dragen. Aan deze overeenkomst is een week van overleg vooraf gegaan. De Pathet Lao heeft deze pro vincie in oktober j.l. op de strijd krachten van de Westers gezin de generaal Poemi Nosa-van ver overd. Dit geschiedde in één van de fasen van de driezijdige bur geroorlog in Laos, waarbij de neutralistische regering-Poema en haar aanhang, de Westers gezinde rechtsen onder generaal Nosavan en dc communistische Pathet Lao elkander beurtelings hebben bestreden. Er zijn nog geen bijzonder heden medegedeeld over het dooi de regering en de Pathet Lao ge sloten akkoord. Men verwacht echter dat dc regering vrijwel on middellijk een gouverneur van Samneua zal benoemen, die de plaats zal innemen van de door de Pathet Lao aangestelde func tionaris. „Het is onwaarschijnlijk dat het communistische blok uit de Verenigde Naties zal treden", zo heeft de voormalige secretaris generaal van de Verenigde Na ties, de heer Trygve Lie, dinsdag middag in Den Haag tijdens een persconferentie verklaard. „Zij hebben al zo dikwijls ge dreigd en niets gedaan. Zouden zij het echter doen, dan denk ik dat de Verenigde Naties toch dc werkelijke wereldorganisatie voor do vrede zullen blijven". ZELFDE TEMPERATUREN Boven het oostelijk doel van de Atlantische Oceaan wordt nog steeds een uitgestrekt lagedruk gebied aangetroffen, waarin twee kernen voorkomen. De zuidelijke van de twee lag woensdag in diepte toenemend boven de Golf van Biscaye cn verplaatste zich langzaam in oostelijke richting. Deze laatste DONDERDAG 20 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 1.34 1.43 Terneuzen 2.09 2.18 Hansweert 2.49 2.58 Walsoorden 2.59 3.08 ZON MAAN op onder op onder Okt. 20 7.13 17.36 6.51 17-58 21 7.15 17.34 8.05 18.29 22 71.6 17.32 9.20 19.05 23 7.18 17.30 10.33 19.47 kern veroorzaakt boven Frank rijk en onze omgeving winden tussen zuid en oost. Hiermee wordt lucht aangevoerd waarin liet kwik boven Frankrijk tot omstreeks 17 graden, bij ons tot ortlstreeks 12 graden steeg. Deze lucht is tamelijk vochtig en er komen dan ook enkele kleine neerslag-gebiedjes In voor, die van Frankrijk naar het noorden bewegen. Vandaag wordt daarom ook bij ons op enkele plaatsen regen verwacht. Overigens komt er in het weertype maar weinig verandering. Zwakke lot matige winden tussen zuid en oost blij ven lucht met ongeveer dezelfde temperaturen aanvoeren. wtTDorniruT tv tr-niiiiiuun medegedeeld door het K. N. M. I. te Dp F.iit. geldig van donderdag ochtend tol donderdagavond. Dezelfde temperaturen Veranderlijke bewolking en slechts hier en daar enige regen. Zwakke tot matige wind tussen zuidoost en oost. Weinig veran dering in temperatuur. Over zijn' opvolger, de heer Dag Hammarskjoeld, sprak de lieer Lie zeer waarderende woor den. „Hij heeft het veel moeilij ker dan ik, want toon ik in i! aftrad waren er 60 lidstaten en nu zijn er 99 en dat is een giool verschil". Sprekende over zijn missie ver telde hij, dat de elektrische wa terkracht installaties in zijn land grote aantrekkingskracht op bui tenlandse investeringen tb toete- nen. Noorwegen besteedt 600 miljoen kronen po-,- jaar voor liet bouwen van nieuwe waterkracht- installaties. Wat de scheepsbouw betreft, drie kwart van de nodige schepen laat Noorwegen in het buitenland bouwen. Het meest recente voorbeeld van een Nedn- iandsc vestiging noemde hij het kopen van de Noorse scheeps werf „Sarpsborg Mek. Vork .cel A/S" door Verolme. De heer Lie herinnerde voorts aan de vesti gingen in Nooiwegcn van Phi lips, Unilever, de Chemische in dustrie Naarden en Van Berkcis Patent. Wat de Europese vrijhandels associatie en de Euromarkt be treft, merkte hij op dat Europa beter in zijn geheel kan samen werken. Over het doel van zijn reis. n.l. het interesseren van buitenlands kapitaal voor vestigingen m Noorwegen, zei de heer Lie dat Noorwegen deze investeringen wil aanmoedigen voor zover deze van wederzijds belang zijn. De heer Lie is in juli 1959 met deze taak begonnen. Sindsdien heeft hij de Verenigde Staten driemaal bezocht, evenals Groo1 Brittannië. Ook Duitsland en d< andere Scandinavische landen heeft hij bereisd. Nederland is het vierde land buiten Scandina vië. Na zijn bezoek aan Neder land gaat hij eerst naar Oslo en daarna weer naar de Verenigde Staten. Ook Zwitserland staat op zijn programma. Over de resultaten van zijn be sprekingen in Nederland toonde hij zich tevreden maar hij kon hierover verder niets meedelen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1