CETALAC HAMMARSKJOELD antwoordt Nieuwe aanval van op Hammarskjoeld Sowjet-Unie Engeland en de E.E.G. Weero verzicht Rotterdam bouw van begon aan de Metro De ramp in Oost-Pakistan Het akkoord tussen de V.N. en Katanga HOOGWATER DINSDAG 18 OKTOBER 1960 16e Jaargang Nr 5113 Algemene Vergadering der Verenigde Naties GEHEIMZINNIGE AANSLAG IN WEST-DUITSLAND KENNEDY OVER EEN TOPCONFERENTIE COMMUNISTISCH- CHINESE HULP VOOR ALGERIJNSE OPSTANDELINGEN De „Tina Scarlett zakt steeds dieper weg 8LAUPUNKT I 1398,- Wederom gewezen S.S.-Officier gearresteerd van Ceta Bever De positie van de Franse regering ZON- en MAANSTANDEN Frunkering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteui 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 Giroriummet 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. .iV. t. Verschijnt dagelijks Uitgeefstei N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling- Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Onmiddellijk na opening van de maandagochtendzitting van de algemene vergadering nam secre taris-generaal Hammarskjoeld het woord om te antwoorden op de kritiek, die tijdens de debatten over de buitenlandse politiek was geleverd op de rol, die de Ver enigde Naties in Kongo hebben gespeeld. Hammarskjoeld zwaaide hoge lof toe aan de „onbekende" func tionarissen van de Ver. "Naties, die hun taak in Kongo onder de moeilijkste omstandigheden, voortdurende spanning en met eindeloze werkdagen verrichten. Deze mannen en vrouwen, al dus Hammarskloeld, waren de pioniers van een steeds groter wondende groep over de gehele werêki, die de dienstverlening Toen de 49-jarige zich met uitvoerzaken bezig houdende koopman dr. Wilhelm Beisner in München zijn auto wilde starten, deed zich een ontplof fing voor, waardoor hij zwaar .ewond werd. Hij werd met -poed geopereerd en verkeert thans buiten levensgevaar. De achtergrond van de aan slag is nog niet duidelijk. Er wordt gedacht aan de geheime Franse organisatie „Rode Hand'die opruiming houdt onder lieden, die zich bezig hou den met het smokkelen van wapens naar de Algerijnse op standelingen. Volgens andere berichten is dr. Beisner een voormalige S. S.- leider. Hierin wordt .zijn naam in verbinding gebracht met de ir Argentinië ontvoerde en thans in Israël gevangen ge zette voormalige S. S.-kolonel Eichmann, die als een hoofd figuur wordt beschouwd bij het op grote schaal uitroeien van Europese Joden. Senatoi John Kennedy, de democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten, heeft zondag voor de televisie verklaard te gen een topconferentie in het aanstaande voorjaar te zijn, tenzij er aanwijzingen zijn dat er iets bereikt kan worden. Hij zeide wel te hopen dat er be sprekingen op lager niveau tus sen Oost en West kunnen wor den gevoerd over kwesties als Berlijn, de ontwapening en de ruimte. Op die bijeenkomsten zou kunnen blijken of een top conferentie kans van slagen heeft. Kennedy zei dat hij in het landsbelang bereid is tijdens de verkiezingscampagne ds kwestie van tie verdediging van de tus sen Formosa en het Chinese vasteland gelegen eilanden Que- inoy en Matsoe te laten rusten. Hij zei het op dit punt eens te zijn met de politiek van de hui dige regering. De verklaring van Eisenho wer dat hij er een afwijkende mening op na zou houden, sprak Kennedy tegen. Wel lijkt het hem wenselijk, dat Amerika onderhandelingen gaat voeren over een staking van het vuren in de Straat van Formosa, waar op de Verenigde Naties toezicht zouden moeten uitoefenen. aan de menselijke gemeenschap als een beloning op zichzelf be schouwt. Deze mensen, die ervan beschuldigd worden de dienst knechten van het kolonialisme te zijn, dienen echter liever dan dat zij regeren. Hamarskjoeld betoogde, dat wel over tal van zaken met be- treKking tot Kongo is gesproken, maar weinig over de noodzaak te voorzien in de behoeften van het Kongolese volk, het hand haven van een minimum aan be stuur, het verzekeren van het vervoer, de bestrijding van ziek ten e.d. Het is juist oh wat deze mensen van de Ver. Naties hen nen gedaan, ver van hun fami lie. onder voortdurende druk en zonder op eigen oordeel uit te zijn. De secretaris-generaal zette verder uiteen, dat ue buitenge wone bevoegdheden van de V.N.- strijdmacht in Kongo na de in eens lorting van het Kongolese nationale icger, slechts ten doei hadden een minimum aan veilig heid voor oe bevolking van Kon go te garanderen. Ondanks de waardevolle bijdragen, die tal van Afrikaanse landen aan deze strijdmacht hebben geleverd, was het onvermijdelijk t m, ter wiile van het functioneren van de grootste luchtbrug i.i de geschie denis, een beroep te doen op de technische hulp en diensten van de grote mogendheden. Hammarskjoeld zei ervan over tuigd te zijn, dat ue aanwezig heid der V.N.-strijdmacht in Kon go van slechts tijdelijke aard is en dat, dank zij oeze strijdmacht en het optreden der Ver. Naties op civiel gebied, dit land weldra een werkelijke onafhankelijkheid en een toestand van stabiliteit zal kunnen genieten. De secretaris-generaal merkte verder op, dat het optreden dei- Ver. Naties in Kongo is geschied in overleg met al diegenen die voor overieg beschikbaar waren en die het welzijn van dit land wensten. In de verwarrende conflicten, die thans al meer dan drie maan den in Kongo gaande zijn, is de indruk gewekt dat maar weinigen beseffen dat „leiden en regeren geen voorrecht is, dat men moet zoeken, doch een verantwoorde lijke last die men op zich neemt." Hammarskjoeld besloot, dat de Ver. Naties trots zijn op het werk, dat zij in Kongo hebben verricht en dat zij zulks nog meer zullen zijn op de dag waarop de vrede, de onafhankelijkheid en de onschendbaarheid van 'Kongo de diensten der Ver. Naties ver der onnodig zullen maken. Na de verklaring van Ham marskjoeld hervatte de algemene vergadering de debatten over de wereldpolitiek. De gedelegeerde van Cyprus, Zenon Rossides, sprak de hoop uit, dat het Algerijnse vraagstuk zal kunnen worden opgelost door wederzijds begrip tussen de Fran se en Algerijnse volkeren. Hierna nam de gedelegeerde van India, de minister van Defen sie, Krishna Menon, het woord, die voorstelde dat de Ver. Naties hun werkzaamheden in Kongo geleidelijk aan zullen verminde ren en aan het Kongolese volk en de bevolking der verschillende gebieden de verantwoordelijkheid overdragen voor het handhaven der orde en voor de economische ontwikkeling van dit land. Verder keerde Krishna Menon zich kachtig tegen elke inmen ging door de grote mogendheden in Laos in officiële of vermomde vorm, hetzij onder het voorwend sel om een goede regering te Maandag is op een persconfe rentie te Elisabethstad, die door president Tsjombe werd bijge woond, de tekst gepubliceerd van het zondag tussen Tsjombe en generaal Rikhey, de militai re adviseur der V. N. in Kongo, gesloten akkoord. Krachtens deze overeenkomst zullen de strijdkrachten van de V. N. in Katanga meer activi teit ontplooien en in Katanga defensieve operaties uitvoeren in een ruimere betekenis „om een snelle pacificatie in sommi ge gebieden tot stand te bren gen". Alle belangrijke centra van de woelige gebieden wor den defensiezönes van de V. N. waar de aanwezigheid van ge wapende personen, afgezien van troepen der V. N., verboden zal zijn. De bezette posten zul len door voldoende strijdkrach ten verdedigd worden die van de wapens gebruik zouden kun nen maken tegen invallen van gewapende benden en pogingen tot plundering. In de door de V. N. bezette posten zullen de Katangese regering en de Ka- tangese politie aanwezig zijn. Volgens Belga voorziet de overeenkomst ook in de „gelei delijke ontwapening" van op standige elementen en niet- mmenging van Katangese strijd krachten in de „pacificatie-ope raties de Katangese autoritei ten zullen slechts dan het be heer oyer het nporden van de provincie overnemen wanneer de rust is hersteld, aldus heeft Belga uit welingelichte bronnen vernomen. De „reusachtige pacificatie campagne" is gisteren begon nen. De laatste maanden zijn Ka tangese troepen opgetreden tegen opstandige Baloebastam- men in het noorden. De Bnloe- ba's zijn afkomstig uit de aan grenzende provincie Kasai en werden aangelokt door goed betaalde betrekkingen bij Ka tangese mijnbouwmaatschap- pijen. steunen of een coalitie-regering, of enig ander motief. De toe komst van Laos vereist, dat dit land niet het slachtoffer wordt van de koude oorlog. De Indische minister van De fensie vervolgde, dat thans de tijd is aangebroken om de Ver. Naties om te vormen tot een grootse „coöperatie", waarin elk 1 land overeenkomstig zijn eigen behoeften en mogelijkheden zal bijdragen. Hij stelde voor, dat de Ver. Naties van de geïndustriali seerde landen een „belasting" zul len gaan heffen, niet alleen ten behoeve van de onderontwikkel de landen, maar ook voor het openleggen van onmisbare mark ten, voor het op peil houden dei- economie dezer geïndustrialiseer de landen. Vervolgens diende Menon mede namens veertien andere delega ties de reeds gemelde ontwerp resolutie in, waarin er bij alle landen op wordt aangedrongen zich te onthouden van acties die de spanning in de wereld zouden kunnen verhogen en met de Ver. Naties samen te werken, om de wereldorganisatie tot een doel treffender instrument voor het behoud van de vrede te maken. Menon sprak de hoop uit, dat deze resolutie snel zal worden behandeld en, met algemene stemmen zal worden aangeno men. Met de rede van Krishna Menon werden de debatten over de internationale politiek beslo ten. De correspondent in Peking van het Zweedse dagblad „Stock holms Tidningen" meldt uit zeer betrouwbare bron te hebben ver nomen dat de regering van com munistisch China op zich heeft genomen de „voorlopige Alge rijnse regering" wapens en vrij willigers te leveren, zodra deze daarvoor „het groene licht" geeft. Het besluit hiertoe zou zijn genomen tijdens het recente bezoek aan Peking van premier Ferhat Abbas der voorlopige regering, die echter zou hebben verklaard dit aanbod niet te kun nen accepteren alvorens daartoe de instemming van de „Arabi sche nabuurlanden" te hebben gekregen. Volgens de correspon dent zouden de Verenigde Arabi sche Republiek en Irak hun toe stemming reeds hebben ver leend, terwijl Tunesië, dat zich aanvankelijk krachtig tegen zulk een voorstel had verzet, thans op punt schijnt te staan van stand punt te veranderen en het voor beeld van Cairo en Bagdad te volgen. Het bergingswerk op de Rijn van het wrak van de Deense veerboot „Tina Scarlett" wordt bemoeilijkt doordat het schip steeds dieper in de Rijnbodem wegzakt. 0 Foto: De „Tina Scar lett", een prooi van het Rijnwater. De dag Sowjet-Unie heeft maan- een nieuwe felle aanval gedaan op secietaris-generaal Hammarskjoeld en hem be schuldigd van partij kiezen in het ideologisch conflict tussen Oost en West, vah partijdigheid (Adv.) jrf"j .Volledig automatisch Rotterdam is maandag vijf dagen nadat de rijksgoedkeuring op het metro-plan 2 werd- ver kregen begonnen met de werk zaamheden voor de metro in de binnenstad. Stratenmakers waren gister morgen namelijk al ijverig bezig met het wegbreken van enkele trottoirs bij het kruispunt Cool- singelAert van Nesstraat, de plaats waar de eerste vaste metro-sectie en verschillende electrische installaties komen. De rijbaan van de Coolsingel wordt bij dit kruispunt verbreed en later gesplitst de bouwput komt in de middenstrook op dat het verkeer voorlopig door gang kan vinden. De trams wor den in de toekomst via de Van Oldenbarneveltstraat en de M'au- ritsweg omgeleid naar het Cen traal station. De eerste voorbereidende werk zaamheden duren ongeveer zes weken. Daarna begint men aan het graven van de put en vrijwel gelijktijdig aan de eerste fase van de bouw van een station bij de Leuvehaven. In een iets later stadium worden bouwdokken aangelegd bij de Blaak, op 3e plaats waar de Oude Bijenkorf heeft gestaan en op het Weena. In deze dokken worden de secties gemaakt, die later via een kanaal naar de Coolsingel worden ge transporteerd en daar worden aangesloten op het reeds gereed gekomen gedeelte van het tracee. Met de werkzaamheden aan het z.g. rivier-gedeelte van de metro (plan 1) is men reeds en kele weken bezig, n.l. bij de Zalm haven. Op het eiland van Brie- nenoord komt voorts, aan de westzijde, een dok. Op de verbin dingsroute werden enkele provi sorische bruggen aangelegd. Nog vóór de officiële rijksgoed keuring was verkregen, werden bij het Weena al verschillende hei-proeven gedaan. Het doel was om te komen tot de meest effi ciënte werkmethode en tot een zo'n groot mogelijke geluids-ab- sorbtie. Want vooral het lawaai van 't hei-materiaal kan meer nog dan het verkeersongemak in de toekomst een probleem worden voor de Rotterdamse bin nenstad, waarin de meeste kan toren zijn gevestigd. in alle handelingen van de Ver enigde Naties en van het mis bruiken van begrotingsgelden. De aanval werd ingezet door A. Roschin, de Russische afge vaardigde in de administratieve en begrotingscommissie der Verenigde Naties tijdens een vergadering over de V. N.-begro- ting voor 1961. Roschin zei, dat de gebeurte nissen van de laatste tijd heb ben aangetoond, dat de activi teit van de secretaris-generaal zSch meer en meer buiten de be palingen van het handvest be gint te bewegen, en dat de secre taris-generaal meer en meer gaat deelnemen aan de politie ke problemen, waarvoor de Ver enigde Naties zich zien gesteld. De secretaris-generaal, die zich zelf in deze politieke strijd heeft betrokken, is een partij dige deelnemer in deze strijd" geworden ten gunste van de ene partij tegen een andere, aldus Roschin. die als voorbeeld aanhaalde, dat Hammarskjoeld vorig jaar een speciale missie naar Laos had gezonden om een onderzoek in te stellen naar de situatie in dit land, hoewel hij daartoe niet bevoegd was. Voor het zenden van een missie naar Laos zou een besluit van de Veiligheidsraad nodig zijn geweest, maar deze raad heeft een dergelijk besluit niet geno men. Dit optreden van de secre taris-generaal ging duidelijk buiten de hem bij het handvest toegekende bevoegdheden. De vraag rijst thans, aldus de Rus sische afgevaardigde verder, of het zenden van zulk een missie naar Laos geen verband hield met de pogingen der Verenigde Staten om dat land in het Zoavo-blok te brengen. Indien Groot-Brittannië wenst toe te treden tot de Euromarkt, dient het zijn landbouwpolitiek te wijzigen, want de „zes" kun nen en willen geen verandering brengen in de hunne, zo heeft dr. Mansholt, viee-voorzitter van de commissie der E. E. G. in een vraaggesprek met een redacteur van de „Farming Express" ver klaard. De officier van Justitie van Waldshut, in BadenWurttem- berg heeft de arrestatie bekend gemaakt van de voormalige S. S.-officier Richard Rokita, die wordt verdacht van mede plichtigheid aan moord op Joden in Warschau tijdens de oorlogsjaren. Rokita woonde in Hamburg onder een valse naam. Aan zijn opsporing is door ver schillende instanties deelge nomen, waaronder enige agen ten uit Israël, die ook betrok ken zijn in het onderzoek van de zaak Eichmann. Tot dusver zijn ongeveer drie honderd getuigen gehoord. De officier van Justitie zei dat Rokita's vroegere superieur, de S. S.-generaal Katzmann, op wiens bevel honderdduizenden Joden werden üërmoord, de „Eichmann van Galicië" kan worden genoemd. Katzmann, die ook onder een valse naam leefde, is ongeveer twee jaar ge leden gestorven. Dr. Mansholt vertoeft in Lon den om de landbouwpolitiek van de gemeenschappelijke markt uiteen te zetten aan de leiders van het Engelse verbond van landbouwers en aan vertegen woordigers van gemenebest-ian den. Hij deelde de „Farming Ex press" mee, dat het de „zes" vrij wel onmogelijk is hun landbouw politiek te subsidiëren op een schaal, die vergelijkbaar is met de omvang van de Engelse sub sidies. Bovendien zou Engeland bij toetreding tot de gemeen schappelijke markt zijn afzet van industrieprodukten in Europa kunnen vergroten en zou het daarom als tegenprestatie een grotere invoer van agrarische produkten uit de E. E. G. moeten aanvaarden, aldus dr. Mansholt. (Advertentie) Verf met gemak en... 9 Ren 15-jarige zoon van ren Amerikaanse kotonel heeft tegen over de Parijse politie bekend, dat liij een 35-jarige Duitse vrouw heeft vermoord. De vrouw woon de vlak bij het huis in Parijs, waar hij met zijn ouders ver bleef. Het Franse conservatieve blad „Le Figaro" heeft er maandag bij de B ranse autoriteiten op aan gedrongen de geruchten over een samenzwering tegen het regime van generaal De Gaulie, wegens diens Algerijnse politiek in de kiem te smoren. Volgens het biad dient de regering opheldering te verschaffen over wat de „samen zwering" wordt genoemd. „Le figaro" senreef, dat men in kringen van de nationale ver gadering en in andere welinge lichte kringen steeds meer hoort I spreken over een dergelijke sa menzwering die zou bestaan ui f j net verhinueren van de plannen van generaal De Gaulle tot vor- I mmg van een „activistische re- gering." Biet verzet zou van verre worden geleid door militairen en politici. Enige schijn van waarheid heb ben de B ranse autoriteiten aan deze geruchten gegeven doordat, aldus het blad, bijzondere maat regelen zijn genomen ter bescher ming van de president. De Gaullistische minister van Staat B'rey heeft zondagavond in een rede te Brest gezegd, dat zekere heftige tegenstanders van de regering in zekere mate de noodzakelijke unie van alle BYan- sen en daardoor het herstel van het land in gevaar brengen. Men moet niet denken, aldus Frey, dat de regering nog veel langer be reid zal zijn toe te laten dat de beginselen van de republiek en het gezag van de Staat door en kele lieden in twijfel wordt ge trokken. De permanente Franse rege ringsvertegenwoordiger in Alge- rië, Delouvrier, heeft in het af gelopen weekeind te Oran ge zegd, dat degenen die tegen gene raal De Gaulles Algerijnse poli tiek van zelfbeschikking zijn, de tak afhakken waarop zij zitten. ZWAKKE WIND. De depressie die boven Polen is gelegen veranderde maar wei nig van plaats en veroorzaakte in Duitsland op vele plaatsen zeer langdurige regenval. Het regengebied drong echter niet tot ons land door, hoewel plaatselijk wel enkele buien vielen. DINSDAG 18 OKTOBER Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers van de cycloon en de vloedgolf bij de monding van de Ganges, dat tot dusver op drieduizend wordt geschat, nog groter zal blijken te zijn, als de getroffen gebieden zijn geïnspec teerd. De 35.000 verwoeste woningen bestonden voor het merendeel uit met rietmatten beklede bam boehutten. Het vaststellen van het juiste dodental wordt be moeilijkt, omdat de grootste schade zich heeft voorgedaan, op de in de haai van Bengalen verspreid liggende eilandjes. Berichten over het vasteland maken melding van 34 doden. In tal van gebieden werd de te velde staande oogst met de grond gelijk gemaakt, terwijl ook duizenden stuks vee ver loren gingen. Er is een beroep gedaan op het Kinderfonds der Verenigde Naties om de regering van Pakistan bij de hulpverlening aan de getroffen bevolking te helpen. v.m. n.m. Breskens 0.22 12.35 Terneuzen 0.57 1.10 i tons weert 1.37 1.50 Walsoorden 1.47 2.00 ZON MAAN op onder op onder Okt. 18 7.09 17.40 4.27 17.05 19 7.11 17.38 5.38 17.30 20 7.13 17.36 6.51 17.58 21 7.15 17.34 8.05 18.29 Inmiddels is een ander depres siesysteem voor het weer in W.- Europa belangrijk geworden. Dit bevindt zich namelijk op de „mo nioat™ Oceaan ten westen van Ierland en iJenval Het »=reidt »ch geleidelijk naar het oosten uit. Het veroorzaakte maandag op de Britse eilanden regen. Het ziet er naar uit, dat deze bijbehoren de regenzone heden ook tot ons land zal doordringen, zodat de kans op regen, het eerst in het westen iets toeneemt. De wind blijft overwegend zwak en de temperaturen zullen niet veel veranderen. nirnDproiruT llblihübülblll medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van dinsdag ochtend tot dinsdagavond. De zelfde temperaturen Veranderlijke bewolking met van het westen uit plaatselijk enige regen. Overwegend zwak ke wind en ongeveer dezelfde temperaturen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1