N0VITA Westers ontwapeningsvoorstel in de Verenigde Naties JUMPERS ROKKEN VESTEN a BLOUSES Premier van Malaka wil bemiddelen de kwestie Nieuw-Guinea in De lonen in Kongo MacMillan bereid aan topconferentie deei te nemen Ramp in Oost-Pakistan De verkiezingscampagne Verenigde Staten in de W eero verzicht Bergingswerk op de Rijn salons j'obent' ISixon wil regionale topconferenties HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT ^hunkering bij aoonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adresNoordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: f 6,— per kwartaal; peT maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 17 OKTOBER 1960 16e Jaargang Nr 5112 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handela- advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Engeland, de V. S. en Italië hebben een ontwerp resolutie be treffende ontwapening opgesteld, welke thans ter kennis wordt ge bracht van alle V. N.-afvaardigin- gen. Hierin worden zes beginse len uiteengezet, die naar de me ning der indieners de leiddraad moeten vormen voor het opstel- lea van een cntwapeningspro- gramma. DE VERWIJDERING VAN RADIO ACTIEF AFVAL De Franse hoge commissaris oor de kernenergie, Perrin, heeft verklaard, dat radio-actief afval „de laatste vijf of zes jaar" in de Franse rivieren is gedepo neerd. Perrin zei, dat het lozen van af- \al van laboratoria te Saclay in ie Seine, Rhóne en andere rivie- .en was uitgevoerd door het in- tituut voor hygiëne zelf, onder toezicht van het ministerie van Openbare Gezondheid. C. N. V. BETREURT AFWIJZING COMPROMIS DOOR REGERING Het Christelijk Nationaal Vak verbond is van oordeel, dat de brief over de loonpolitiek die de Stichting van de Arbeid aan de regering heeft gezonden, ondanks de nuanceverschillen tussen de standpunten van de twee groe pen, een goed uitgangspunt had kunnen zijn voor een compromis, waarbij zowel de prijspolitiek van de regering als het beginsel van de gedifferentieerde loonpolitiek tot hun recht zouden zijn ge komen. Het C. N. V. schrijft in zijn orgaan „De Gids", het te betreuren, dat de regering ge meend heeft, dit compromis te moeten afwijzen. De Stichting van de Arbeid had, volgens het C. N.V., geen bezwaar tegen tussentijdse wij zigingen van de c. a. o.'s, zij het onder vrij sterke inperkingen. In „De Gids" wordt vastgesteld, dat de voorzichtigste groep in de stichting thans bezwaar heeft tegen loonsverhogingen als ge volg van tussentijdse wijziging, maar dat de regering ook be zwaar heeft tegen zulke loons verhogingen in de voor 1961 te voorziene ontwikkeling. Door de afwijzing van het com promis van de Stichting van de Arbeid, zullen sommige groepen arbeiders, volgens het C. N. V., langer dan nodig is, op hun rechtmatig deel van de toege nomen ruimte moeten wachten. Bovendien wordt hierdoor, naar zijn mening, de eigen vrijheid en de eerste verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven geweld aan gedaan. De zes beginselen zijn: 1. De ontwapening moet ge schieden in stadia. De afzonder lijke ontwapeningsmaatregelen moeten zo spoedig rrjogeiijk en in elk geval binnen bepaalde tijds perioden worden uitgevoerd. 2. De overgang naar een vol gend ontwapeningsstadium ge schiedt, wanneer de maatregelen in de voorgaande fase naar be vrediging zijn uitgevoerd. Hierbij wordt het voorbehoud gemaakt, dat een doeltreffend toezicht van kracht blijft en dat tevoren over eenstemming is bereikt over eventuele nieuwe controlemaat regelen, die zullen golden voor de volgende étappe. 3. Ontwapeningsmaatregelen op het gebied van de gebruikelij- i Advertentie) Vi' ïB&éméii 7' kë en de kernbewapening moe ten zodanig worden getroffen, dat hierdoor geen land of groep van landen in enig stadium een duidelijk militair voordeel ver krijgt. Er moet in gelijke mate veiligheid zijn voor alle betrok ken staten, hetgeen zal bijdragen tot successievelijke vergroting van het internationale vertrou wen. 4. Een internationale, binnen het kader der V. N. op te richten, ontwapeningsorganisatie moet worden belast met het toezicht op de richtige uitvoering van de ont wapeningsmaatregelen. Dit toe zicht zal niet slechts moeten ver zekeren dat de vermindering van de sterkte der strijdkrachten en haar bewapening geschiedt in overeenstemming met hetgeen werd overeengekomen, doch het zal tevens moeten waarborgen dat de overblijvende troepen sterkten en haar bewapening niet groter zijn dan in elke afzonder lijke ontwapeningsfase zal wor den toegestaan. 5. Onafscheidelijk van elke cntwapeningsovereenkomst zul len de bepalingen moeten zijn, die voorzien in internationaal toe zicht op de wijze van uitvoering der ontwap :ningsmaatregelen. 6. Algemene en volledige ont wapening moet beginnen met die maatregelen, welke spoedig en onder afdoende internationale controle kunnen worden uitge voerd en die in overeenstemming zijn met het onder punt drie be taalde. In de Westerse ontwerpresolu tie worden ook zes doelen ge noemd, die met een programma voor algehele en volledige ont wapening, onder internationaal toezicht moeten worden bereikt. Vrijdag is op de Rijn het wrak van de Belgische tanker „Dia mant" gelicht. Op de achter grond de gezonken Deense veerboot „Tina Scarlett", die steeds dieper in de Rijnbodem wegzakt. trfopSfbcocW «wit 16 brwwwjjsfroat 9 tenHUZto individuele hearverzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. parfumeriën, toiletartikelen, cos metische producten, uitsluitend de betere merken. Na een verblijf van ruim een maand in de Verenigde Staten en in de Nederlandse Antillen is dc minister van Buitenlandse Zaken, mr J. M. A. H. Luns, zondagoch tend met een DC-8 machine van de KLM op Schiphol terugge keerd. De premier van Iviaïaka, Tun- ku Abdul Rahman, is zaterdag middag om vijf uur op doorreis naar Londen een uur lang op de Nederlandse luchthaven Schiphol geweest. In tegenstelling tot persberich ten uit Malaka, verklaarde hij na zijn aankomst op Schiphol, dat president Soekarno en minister Nasution niet volledig met zijn bemiddelingsplannen in het ge schil tussen Nederland en Indo nesië over Nieuw-Guinea hebben ingestemd. „U kunt niet verwachten, dat zij met deze plannen volledig in stemmen', zei hij, „maar ik heb de indruk dat er niettemin enige kans op succes is". Naar bekend heeft de Maleise premier aangekondigd dat hij als bemiddelaar wil optreden in het geschil tussen Nederland en In donesië over Nieuw-Guinea. Ook van Nederland zei de pre mier niet te kunnen verwachten, dat het zich zonder enige overre ding bij het voorstel zou willen neerleggen, evenmin als Indone sië dit zou doen. Wellicht zal Abdul Rahman in november contact zoeken met de Nederlandse regering, doch eni- Een van de moeilijkste vraag stukken, waar de Kongolese re gering zich op het ogenblik mee bezig houdt, is de vaststelling van voldoende en economisch verant woorde lonen voor de arbeiders. De Belgische autoriteiten had den zich indertijd reeds tot de in ternationale arbeidsorganisatie (I.L.O.) te Genève om raad ge wend. Van eind februari tot eind juni is een onderzoekingsgrcep van de l.L.O. in Kongo geweest, die op 30 aug. aan de Kongolese regering een rapport heeft uitge bracht. De I.L.O. heeft dit rap port thans gepubliceerd, In het rapport wordt erop ge weren dat Kongo één van de meest geïndustrialiseerde landen van Atrika is. Meer dan een der de van de volwassen mannelijke bevolking staat in een beloonde arbeidsverhouding en de rest leeft van een der traditionele vormen van landbouw, van de jacht en van de visvangst. In moderne agrarische bedrij ven zijn 200.000 vaste arbeiders en 1.00.000 seizoenarbeiders werkzaam. Op de industriële be drijven zijn 100.000 arbeiders in dienst en in de mijnen werken 89.000 arbeiders. Het streven van de internatio nale arbeidsorganisatie is gericht op de vaststelling van een mi nimumloon ter vermindering van de sociale spanningen. Dit mini mumloon voor een ongeschoolde arbeider, die voor het eerst een betrekking aanvaardt, moet hem een gelijke levensstaat garande ren, die hij zou hebben als hij zou gaan werken op een agrarieh be drijf. De minimumlonen moeten in de afzonderlijke provincies door commissies worden vastge steld, welke commissies voor de helft uit werkgevers en voor de andere helft uit werknemers moeten bestaan en die onder lei ding zullen staan van een beamb te voor de arbeidsvraagstukken. Boven de minimumlonen moet al naar gelang de plaatselijke be hoeften een voedmgs. en woon- toelage worden verstrekt. Grote werkloosheid in I-eopolilstad. Henri Raymond, adviseur van de Verenigde Naties voor arbeids zaken in Kongo, heeft gezegd, dat bijna één op de twee arbeids krachten in Leopoldstad werk loos is. De meeste werklozen lij den groot gebrek. Naast het p ro gram voor openbare werken ten bedrage van 500.000 dollar wilden de Verenigde Naties een serie projecten ter verlichting van de toestand aanpakken, waarvan de kosten ongeveer 6 miljoen dollar bedragen. Dit laatste program moet echter nog goedgekeurd worden. ge zekerheid kon hij daarover nog niet geven. Het zal van de besprekingen met andere rege ringen afhangen of het zover zal komen. Slechts wanneer hij de andere landen vóór zijn voorstel len kan winnen, zou hij pogen ook Nederland te overreden. ,,-Een beetje overreding van de kant van alle andere landen kan er misschien toe leiden, dat het geschil tot een oplossing komt", vervolgde hij, maar hij weigerde pertinent ook maar iets van zijn bemiddelingsvoorstellen te ont hullen. „Waarom gaat u uw plan nen eerst in Amerika bespre ken?" luidde een vraag van één der journalisten, die hij te woord stond. „Zou het niet meer op uw weg gelegen hebben die plannen eerst aan Nederland voor te leggen?" „Neen", antwoordde de pre mier, „ik ken het standpunt van Nederland over West-Irian en ik heb me eerst gewend tot de In- j donesische regering. Overbodig te zeggen, dat ik veel moeite heb gehad zelfs voor een klein deel van mijn voorstellen de instem ming te verkrijgen". „Maar als ik straks in de Ver enigde Staten ben, dan heb ik tenminste een basis. Ik kan dan ergens over praten. U moet het als een soort begin zien om tot een oplosing van de moeilijkhe den te komen. Als we in alle ernst vrede in uit deel van de wereld willen hebben, dan gelo ven wij, dat de punten die ik ga voorstellen uitgewerkt kunnen worden". Ontkennend antwoordde hij op de vraag of hij z'n voorstel aan de Verenigde Naties zou voorleg gen. „Zeker niet vóórdat ik de instemming van andere landen heb verworven", voegde hij er aan toe. Premier Macmillan heeft zater dag aan het einde van het jaar lijkse congres van de Britse con servatieve partij in Scarborough zich bereid verklaard, deel te ne men aan een nieuwe topconferen tie over het Duitse vraagstuk, de kwestie-Berlijn en andere proble men, als president Eisenhower en president De Gaulle hier ook voor voelen. Hij was van oordeel, dat de in ternationale toestand sinds het voorjaar verslechterd is, o.a. door het gebruik van de algemene ver gadering voor propagandadoel einden. Het bleef echter het stre ven van Engeland om tot 'n her vatting van het overleg tussen Oost en West te komen. „Nie mand kan er aan twijfelen of En geland trouw blijft aan zijn alli anties en een hecht lid blijft van Eerste sneeuw in België. Vrijdag zijn in de Belgische Ar dennen de eerste sneeuwvlokken gevallen. Nadat de mist, die ver scheidene dagen over deze streek had gehangen, was opgetrokken, daalde de temperatuur tot het vriespunt. Boven de kust van Oost-Pakis tan heeft een cyclbon gewoed, die gevolgd werd door een vloedgolf. Er zouden 3.000 mensen om het leven zijn gekomen. Sinds men senheugenis is er in dit gebied nog nooit zo'n hevige vloedgolf waargenomen, zo wordt uit Ka- ratsji gemeld. De woedende storm joeg in de vroege morgenuren van maandag 10 oktober 6 uur lang over de baai van Bengalen en het vaste land van Oost-Pakistan en liet een spoor van lijken en vernielde hutten achter in de gebieden van Tsjittagong, Barisal en Noakali. Ook een zestal eilanden in de baai werden geteisterd. Aangeno men wordt dat een aantal lijken door de op de storm volgende vloedgolf mee naar zee is ge spoeld. De storm, die een snelheid be reikte van 110 km per uur, wierp vissersboten om. Grote schepen hebben overlevenden opgepikt en naar Calcutta en andere havens gebracht. In de loop van de vorige week zijn er uit het rampgebied maar af en toe berichten binnenge druppeld. De omvang van de ramp is eerst gisteren bekendge maakt. Het getroffen gebied ligt circa 300 km ten oosten van Calcutta en bij de monding van de Gan ges, waarvan het water in de loop van de vorige week sterk steeg tengevolge van zware regenval. Donderdag werden in Monghir (noordoost-India) 40 lijken gebor gen. Het waren de lichamen van mensen die drie dagen eerder in een boot waren omgeslagen. Dinsdag werd bericht dat het water van de Ganges de stad Kucknow bedreigde. Deze stad telt 75.000 inwoners. Vliegtuigen werden toen ingeschakeld om mensen te evacueren en voedsel boven de bedreigde gebieden neer te werpen. In een verkiezingsrede in Los Angeles heeft vice-president Nixon verklaard, dat als hij tot tot president mocht worden ver kozen. hij een aantal regionale topconferenties wil doen houden, waaraan zou moeten worden deelgenomen door de staats hoofden en regeringsleiders van alle vrije landen in Europa, La- tijns-Amerika, Afrika en Azië, met het doel de vreedzame mis sie van de Verenigde Naties te versterken en de vrije landen in politiek, economisch, maatschap pelijk en militair opzicht sterker te maken. Verder zou hij, vóórdat hij zijn nieuwe ambt aanvaardt, aan de huidige Amerikaanse regering verzoeken een voorstel te doen om aan de jaarlijkse voorjaars- zittin'g van de Navoraad in Pa rijs te doen deelnemen door de regeringsleiders, in plaats van door de ministers van Buiten landse Zaken. Het doel van de door hem be oogde regionale topconferenties zou moeten zijn het hoofd te bieden aan de dreigende politiek van intimidatie van de commu nistische leiders, die doet denken aan Hitler en Mussolini van vóór München. VOORSTEL FELLER VAN ROCKE- De republikeinse gouverneur van de staat New York, Nelson Rockefeller, heeft in een verkie- zingsrede gerept van de moge lijkheid van een ontruiming van Quemoy en Matsoe door onder handelingen. Communistisch China zou dan concessies moeten doen om deze nationalistische eilanden voor de Chinese kust te verkrijgen. Volgens Rockefeller zouden deze concessies kunnen bestaan uit o.m. de vrijlating van in continentaal China vastgehou den Amerikanen. de coalitie van vrije landen, maar dit betekent, geloof ik. niet dat wij voortdurend door felle pole mieken een propagandastrijd met de Sowjet-Unie moeten voeren. vitale belangen van het Gemene best en van de Britse landbouw. Dc ontwapening Wat het ontwapeningsgesprek betreft verklaarde de eerste n.- nister, dat hij bij zijn voorstel blijft om een kleine groep des- Wij moeten weliswaar krachtig kundigen te vormen, waarin de blijven in onze houding tegen over het Sowjet-blok, maar wij moeten ook trachten de tegen stellingen te verkleinen en met alle mogelijke middelen pogen een algemene verbetering in de betrekkingen en een verminde ring van de spanning aan te moedigen, aldus de premier. In gesprekken met Chroesjtsjef had hij gezegd, dat de vraagstukken Duitsland en Berlijn door onder handelingen en niet door geweld moeten worden geregeld en op een zodanige wijze, dat recht i derheid een resolutie aanvaard, wordt gedaan aan_ de redelijke waarin wordt gezegd dat buiten- diverse belangen en gebieden van de wereld zullen zijn vertegen woordigd. Bespreking in de alge mene vergadering van de V. N. met deelneming van bijna hon derd landen kon slechts beperkt blijven tot algemene lijnen. Daar naast moesten experts van ge dachten wisselen over praktische methoden voor ontwapening. Geen vrije medische behandeling- Vóór de rede van Macmillaiv had het congres met grote meer- verlangens van de Duitsers. Rusland en China In het ideologisch geschil tus sen de Russische en de Chinese communisten verklaarde Macmil lan het eens te zijn met de Rus sen, die menen dat hun levenswij ze de beste is en dat voor hun overwinning geen oorlog nodig is, zulks in tegenstelling tot Mao Tse-Toeng en de zijnen, die van oordeel zijn dat alleen een gewa pend conflict deze kwestie kan oplossen. Geen „neutraal" blok Volgens de premier bestaat er niet zo iets als een blok van neu trale landen. Hij zei dat b.v. be paalde leden van het Britse Ge menebest in militair opzicht neu traal zijn, maar toch tegen het communisme zijn gekant. „Deze staten willen niet gemengd wor den in de conflicten tussen de grote mogendheden. Zij hebben een belangrijke rol te spelen", al dus Macmillan. De zes en de zeven Sprekend over de tegenstelling tussen de E.E.G. en de Europese vrijhandelszone zei hij, dat Enge land ijvert voor samenwerking tussen de Europese landen, maar dat het rekening houdt met de landers niet meer van de vrije medische behandeling in Enge land mogen profiteren, zolang hun land van Herkomst niet een zelfde behandeling geeft aan Britten. Voorstanders van de resolutie hadden gevallen opgenoemd van mensen, die speciaal naar Enge land waren gekomen om zich op kosten van de Britse belastingbe talers een kunstgebit te laten aanmeten. AMERIKANEN OP CUBA TERECHTGESTELD Allen Thompson en Robert Fuller, de twee Amerikanen, die zaterdagavond door een revolu tionair tribunaal1 in Santiago we gens contra-revolutionaire activi teit ter dood werden veroordeeld, zijn zondagochtend terechtge steld. De terechtgestelde Amerikanen hadden ook de Cubaanse nationa liteit. Zij zouden verleden week meegedaan hebben aan een lan ding van contra-revolutionairen. Donderdag j.l. is de Amerikaan Zarba uit Boston met 16 andere contra-revolutionairen terechtge steld. NOORDELIJKE WIND. Boven het zuiden van Scandi navië treffen we thans een lang gerekt hogedrukgebied aan, dat een uitloper heeft over de Noord zee naar de Golf van Biscaye. Anderzijds bevindt zich boven Polen een depressie, die maar MAANDAG 17 OKTOBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.40 0.15 0.55 1.05 n.m. 11.58 12.33 1.13 1.23 ZON MAAN op onder op onder Okt. 16 7.06 17.45 2.12 16.15 17 7.08 17.42 3.19 16.40 18 7.09 17.40 4.27 17.05 19 7.11 17.38 5.38 17.30 20 7.13 17.36 6.51 17.58 weinig van plaats verandert en vergezeld gaat van een omvang rijk neerslaggebied, dat in grote delen van Duitsland nogal wat regen heeft gebracht. Een uitlo per van dit neerslaggebied strek te zich zondagmiddag en avond ook enige tijd over het uiterste zuid-oosten van ons land uit. Het is mogelijk, dat er ook vandaag in het oosten van het land tijde lijk opnieuw hier en daar wat regen door wordt veroorzaakt. Tussen de genoemde druksyste- men blijft met noordelijke tot noordoostelijke winden vrij kou- de lucht naar ons land stromen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Veranderlijke bewolking met slechts hier en daar enige regen. Zwakke tot matige, langs de Waddenkust tijdelijk krachtige wind uit noordelijke richtingen. Weinig verandering in tempera tuur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1