MacMillan terug in Londen Vraaggesprek met Couve de Murville Iraaks minister: Dat men de bezetting van West-Irian vergete met V Nieuwe overstromingen in Frankrijk Verzoek om hulp aan Katanga HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Ook Belgische vertrouwen aan Senaat schenkt regering-Eyskens De algemene vergadering van de V. N. R ADO de BUCK frankering: bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. VRIJE ZEEUW VRIJDAG 7 OKTOBER I960 16e Jaargang Nr 5104 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 et; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties fgéèn handel»- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur, Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Britse premier Harold MacMillan is donderdag uit New York waar hij besprekingen heeft gevoerd met de Russische premier en deelgenomen heeft aan het debat in de algemene vergaderingg der Verenigde Na ties in onden teruggekeerd. MacMillan zei dat het afgelo pen deel van de bijeenkomst van tje Verenigde Naties „de meest dramatische en bijzondere zitting sinds de oprichting" is geweest. Geen overeenstemming inzake de politiesalarissen Gistermiddag heeft de minis ter van Binnenlandse Zaken het georganiseerd overleg met de politievakorganisaties inzake de voorgestelde inconveniëntentos- iage voortgezet. Hierbij is ge- pieken. dat overeenstemming liet was te bereiken. Nader wordt vernomen inzake iet overleg tussen de indeparte- nentale commissie ad hoe en de jolitiebondcn betreffende her ziening der salarissen van het politiepersoneel, dat de minister ivel bereid was zijn aanvankelijk voorstel tot het toekennen van »en z,g. inconveniëntentoeslag ad 40 gulden per maand een voorlopig karakter te geven, in afwachting van een eventuele -eële salarisverhoging, die even- Wel niet vóór 1 januari 1962 kan worden geëffectueerd. Per die datum zou dan bekeken moeten worden of er inderdaad ruimte zal zijn tot een herziening der honoraria van het politieperso neel op basis van het uitgebrach te werkelassafieatierapport. Dit was voor de bonden even-^ vel niet aanvaardbaar. Men acht te de tiirisduur veel te lang en het risico van een mogelijke ruimte eerst np 1 januari 1962 te groot. Vrijdagmiddag komt de Cen trale van politieorganisaties (C. P. O.l. waarin de drie vak honden samenwerken, in verga dering bijeen ter besproking van de vraag of en welke maatrege- len er thans moeten worden ge nomen. De bondsleden zouden nog gisteravond per circulaire op de hoogte worden gebracht. DUITSE MILITAIRE BASIS IN BELGIE I-Iet Duitse leger zal de be schikking krijgen over een ge bied van bijna 100 ha m de Bel gische gemeente Arendonk aan de Belgisch-Nederlandse grens voor het inrichten van een mi litaire basis. Na een rumoerige vergadering heeft het Aren- dnnkse gemeentebestuur met de «temmen van de socialistische leden tegen een voorstel goed gekeurd om dit terrein af te staan aan het Belgische mini sterie van Landsverdediging, dat, op zijn beurt de grond voor een periode van 30 jaar zal af staan aan de „Bundeswehr". Een overeenkomst tussen Bel gië en de Duitse bondsrepubliek werd eerder dit jaar te Brussel tussen de wederzijdse ministers van Defensie ondertekend. De socialistische gemeente raadsleden van Arendonk voer den naast andere argumenten aan. dat het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers op het terrein als gevolg van de op richting van de Duitse basis zal moeten verdwijnen. Op de basis zullen niet meer dan 200 Duitse militairen wor den geplaatst. „Ik geloof niet dat alles is ge gaan zoals Chroesjtsjef het wil de. Hij dacht dat hij de zaak zou kunnen overdonderen en alle touwtjes in banden zou hebben, maar hij heeft zich te veel laten gaan". Gevraagd of hij zich na zijn besprekingen met de Sowjet- premier hoopvoller voelde na de mislukking van de Parijse top conferentie antwoordde MacMil lan „ja". Hij wilde zich echter niet uitlaten over do mogelijk heid dat in het komende voor jaar ceil nieuwe lopconferentie wordt gehouden. Wel zei hij dat zal moeten worden onderhandeld over enkele belangrijke kwesties die in Parijs niet aan de orde kwamen. ..Ik hoop dat wij in staat zullen zijn hiervoor een bijeenkomst te beleggen. Ik ben bijzonder hoopvol gestemd. Ik geiool dat de Russen er mee zul len instemmen". Ten aanzien van Chroesjtsjefs beleid inzake Kongo merkte MacMillan op: „In elk geval heeft hij niet de Verenigde Na- lies vernield. De secretaris-gene raal heeft een bijzonder zware aanval doorstaan, maar het pro bleem Kongo is nog steeds In handen van de Verenigde Naties. En de secretaris-generaal, en ik hopen dat wij na al deze inleiden de donder-toespraken weer tot onderhandelingen kunnen ko men". De Britse premier zei dat een van de belangrijkste kwesties tussen Oost en West vvellieht de strijd om de steun van de tot nu toe neutrale landen is. De Rus sen hebben ongetwijfeld krachti ge pogingen aangewend om deze landen aan hun zijde to krijgen", „maar zij heben zich zelf over schat en de intelligentie van de regeringen van deze landen on derschat". MacMillan zei dat ontwapening niet kan worden bereikt door het aanvaarden van een aanbal principes. Veranderingen in de structuur van de Verenigde Naties zijn zeker wenselijk, „Natuurlijk kan alles worden verbeterd, maar het zou een verschrikkelijke misvat ting zijn thans aan pressie toe te geven." Chroesjtsjefs aanval op Hammarskjoeld is een mis lukking geworden, en de secreta ris-generaal neemt door de eer bied die hij de meerderheid van de loden inboezemt een sterke positie in. Een zeer recente foto van Z. M. Koning Bhoemibol en H, M. Ko ningin Sirikit van Thailand, die 24 oktober a.s. in Nederland zullen aankomen voor een staatsiebezoek. ln navolging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers beeft de Belgische Senaat don derdag na een driedaags debat met 91 tegen 58 stemmen en 10 onthoudingen zijn vertrouwen uitgesproken in de rcgering-Eys- kens en de regeringsverklaring mei de aankondiging van een „programma van nationaal her stel" goedgekeurd. Vier Katholieke en vier libe rale senatoren onthielden zich van stemming, gedeeltelijk naar aanleiding van het besluit van de regering om de voor dit jaar vastgestelde talentelling uit te stellen en gedeeltelijk in ver band met de kritiek op de vaag heid van de regeirngsverklaring. Tot de senatoren, die zich van stemming onthielden, behoor den voorts twee socialisten, on der wie de heer Dehousse, die voorzitter is geweest van de werkgroep van het Europese parlement voor de algemene verkiezingen in het Europa van de zes. Alle overige leden van de oppositie, die het regeringsbe leid op alle onderdelen fel be kritiseerden, stemden evenals in de Kamer tegen de motie van vertrouwen, die aan het einde van het debat door de re geringspartijen werd ingediend. Minister-president Éyskens deelde in antwoord op vragen nog in de Senaat mede. dat uit stel van de talentelling geen af stel betekent en dat dc volgen de maand een datum zal moe ten worden vastgesteld. Hij waarschuwde tegen de uit dit vraagstuk voortvloeiende poli tieke moeilijkheden, die het economisch en financieel her stel van België in de weg zou den kunnen staan. Minister-president Eyskens ontkende voorts, dat er moei lijkheden in zijn kabinet zou den zijn ontstaan over het wets ontwerp, dat de volgende maand bij het parlement moet worden ingediend en dat de maatrege len zal bevatten voor besparin gen op de staatsuitgaven tot een bedrag van 10 miljard Belgi sche frank en een hogere belas tingopbrengst van zes miljard. Wel zeide hij te zullen aftreden, indien zijn financieel en econo mische programma niet zou kunnen worden uitgevoerd. De Franse minister van Bui tenlandse Zaken, Couve de Mur ville. heeft woensdagavond in een vraaggesprek voor de tele visie verklaard, dat het Franse leger tenslotte een soort gen darmerie zou worden, als hel niet met kernwapens wordt uit gerust. Hij zei dat Frankrijk de eerste zal zijn om ontwapening toe te juichen. Als er geen op lossing voor het ontwapenings- vraagstuk zou worden gevon den, zouden over een paar jaar alle legers vrijwel uitsluitend met kernwapens zijn uitgerust, zo meende hij. Zijns inziens had Frankrijk de afgelopen tien jaar niet veel voldoening gehad van zijn lid- me -hap van de V. N. Het op- tre i van de volkerenorgani- s? >n de kwestie-Algerië kon niet bijdragen tot een oplossing van dit vraagstuk, dit was ech ter niet de enige reden voor de Franse reserve ten aanzien van de V. N. De minister geloofde dat geen land van de Europese gemeen schappelijke markt de laatste twee jaar zoveel heeft gedaan voor de ontwikkeling en verster king van deze organisatie als Frankrijk. Het beste bewijs dat dit land aan zijn voorstellen voor een politieke ontwikkeling van Europa blijft werken, was het bezoek dat premier Debré en hij vandaag aan Bonn zullen brengen. Dan zou deze kwestie opnieuw met bondskanselier Adenauer en zijn ministers wor den besproken. Couve de Murville zei dat Frankrijk zelf wel atoomwapens moet maken, aangezien het ze niet kan kopen waar ze het goedkoopst kunnen worden ver vaardigd. Naar zijn mening brengt Frankrijk daarmee de verdediging of de eenheid van het Westen niet in gevaar. ZES DODEN BIJ HELIKOPTERBOTSING Bij Aix-les-Bains zijn gister middag (wee helikopters van liet Franse leger in de lucht tegen elkaar gebotst. Alle zes inzitten den kwamen om het leven. Schadevergoeding inzake „Planta-ziekte" Het Unilever-concern is deze week begonnen met het uit keren van de schadevergoedin gen. die betrekking hebben op ziektegevallen in Nederland welke worden toegeschreven aan het gebruik van „Planta" of één der andere margarine- merken waarin de Planta-emul- gator was verwerkt. Tot dus verre werden ongeveer 8000 ver zoeken om toezending van een schade-formulier ingediend, daarvan zijn er nu ruim 7200 beantwoord. De schade-claims zijn over het algemeen niet hoog, zij va riëren van 50 tot 100 gulden en betreffen veelal medische on kosten of extra uitgaven voor hulp in de huishouding, zaken e.d. Over de weinige verzoeken om smartgeld slechts een zeer gering percentage zal in principe worden beslist door de commissie schadevergoedingen aan particulieren de z.g. „Com missie-van Vollenhoven"), een onafhankelijk college van drie vooraanstaande juristen, waar van de uitspraak voor beide partijer^ bindend is. Deze proce dure zal nog enige tijd vergen. De Amerikaanse militaire hulpverlening aan Indonesië De regering van de Verenigde Staten heeft toegestemd in een vergroting en versnelling van de Amerikaanse militaire hulp verlening aan Indonesia, aldus meldt de „New York Times" in een bericht vanuit de Verenig de Naties. Deze verzekering ver kreeg, aldus het blad, de Indo nesische minister van Defensie, Nasution, verleden week tijdens een bezoek aan Washington. Naar verluidt is deze verzeke ring herhaald toen de Ameri kaanse minister van Buiten landse Zaken, Herter, woensdag te New York een bezoek bracht aan president Soekarno. Beroep van interparlementaire conferentie op Ver. Naties De interparlementaire confe rentie heeft donderdag met al gemene stemmen een resolutie goedgekeurd, waarin de Ver enigde Naties verzocht wordt de onderhandelingen over ontwa pening te hervatten en opnieuw de mogelijkheden tot het slui ten van een verdrag, waarbij kernwapenproeven verboden worden, te onderzoeken. Volgens de resolutie dienen de onderhandelingen in de eer ste plaats hervat te worden om een permanent internationaal contrölelichaam in het leven te roepen voor het toezicht op de ontwapening in de gehele we reld. Bij de vorming van het contrölelichaam moet een „bil lijke geografische en politieke verdeling" in acht genomen worden. De Iraakse minister van Bui tenlandse Zaken, Diawad. heeft donderdag bij de behandeling van wereldproblemen in de al gemene vergadering van de Ver. Naties gezegd dat de ogen van de wereld gericht zijn op de ver gaderingen van de assemblee wegens de verontrustende ont wikkeling van de betrekkingen tussen dc grote mogendheden. De openbare mening in cle ivereld verwacht echter dat de algemene vergadering andere problemen waarvan hij onder meer met name „de voortdurende bezetting van West-Irian (Ne derlands Nienw-Guinea) door Nederland" noemde, niet ver geet. Verder somde hij de volgende problemen op: De verhindering dat communistisch China tot de Verenigde Naties wordt toege laten, „ae poging van Frankrijk Mauretanië en Marokko te schei den". het Algerijnse vraagstuk, de gevechten in Oman, het Pa lestijnse vraagstuk en dat van Kongo. Volgens Djawad is ondanks alle kritiek op de Verenigde Na ties en ondanks de zwakke pun ten van de wereldorganisatie het bestaan ervan geboden en de steun van alle landen aan de Verenigde Naties „een grote historische noodzaak'. Over het Algerijnse vraagstuk zei Djawad dat contact en ge sprekken hebben aangetoond dat president De Gaulle van Frank rijk niet meent wat hij zegt als hij over zelfbeschikking voor Aigerië spreekt. (Adv.f VCRTBPINö Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Terneuzen In het zuidoostelijk deel van Frankrijk, met name bij de Cote d'Azur, hebben stormen en regenval zware schade aange richt. De telefoonverbindingen tussen Nice en de rest van Frankrijk zijn verbroken, en de stoomfabriek van Marcuole, in het departement Gard, wordt door het water van de sterk ge stegen Ceze bedreigd. In Saint Etiënne de Tinee en in bepaalde wijken van Nice is meer dan 66 mm regen gevallen. Een gedeelte van Castellanc staat onder water, en in het departe ment Basses Alpes zijn verschei dene wegen onbruikbaar. Overigens beginnen de Dor- dogne en de Garonne, en de wa teren in de omgeving van Haute Viënne, weer langzaam te zak ken. k— - Inbreker kwam te hulp Drie functionarissen van het Franse ministerie van Justitie hebben een bezoek gebracht aan de gevangenis van Nancy. Toen zij in gezelschap van een bewaker een rondgang maak ten, bevonden zij zich op zeker ogenblik opgesloten in een cel lenblok. De sleutel, brak in het slot af. Het was een pijnlijke toestand, maar de bewaker wist raad. Hij ging naar de cel van een bekwaam inbreker om hulp. Onder grote hilariteit van de andere gevangenen in het blok maakte de inbreker met een stuk ijzerdraad de deur in een minimum van tijd open.... In midden-Frankrijk blijft de Loire echter stijgen, en men vreest dat eerst na zaterdag het water zal gaan zakken. In het gebied van Anjou is het over stromingsgevaar groot. Het hoge waterpeil van de Loi re is voornamelijk een gevolg van de enorme hoeveelheden water die de Creuse aanvoert. De over. romingen van dc Vreu- se hebben reeds voor tientallen miljoenen guldens schade aange richt, met name in de omgeving van Argenton. De Rhone is sinds woensdag bijna drie meter gestegen en men vreest dat het water nog verder zal stijgen. Foto: Een beeld van het voor naamste plein in Tulle. Een be stelwagen is" bijna geheel door het water verzwolgen. In ver scheidene huizen ziet men bewoners uit de ramen hangen. Een groot deel van de 12.000 personen die tengevolge van de overstromingen enkele dagen ge leden uit Tulle en Brive werden geëvacueerd, hebben donderdag naar hun nog ten dele onder wa ter staande woningen kunnen terugkeren. Minstens zeven personen zijn om het leven geko men, twee worden nog vermist. De Ierse minister van Buiten landse Zaken, Aiken. heelt over de secretaris-generaal. Hammar skjoeld, gezegd dat hij „het ver trouwen van ons allen" verdient. Hij zei dat zijn land een resolutie zal indienen waarin voorstellen worden gedaan voor methoden om verbreiding van krachtige kernwapens tegen te gaan. De Noorse minister van Bui tenlandse Zaken, Lange, heeft gezegd zonder voorbehoud hulde te willen brengen aan Hammar- skjoelds initiatief, krachtige lei ding en bovenal zijn onpartijdig heid bij de behandelingen van de toestand in Kongo. NEUTRALE RESOLUTIE INGETROKKEN Premier Nehroe van India heeft de resolutie van vijf nei(- tralp landen, waarin hervatting van hei overleg tussen Chroesjt sjef en Eisenhower wordt ge vraagd, ingetrokken. De resolutie was ingediend door India, Indonesië, Ghana, de V. A. R. en Zuidslavië. Het besluit tot intrekking werd na beraad tussen de vijf indieners genomen, nadal de assemblee na een lang debat be sloten had de verwijzing naar personen uit de resolutie te schrappen, zodat alleen de hoop werd uitgesproken, dat Amerika en de Sow jet-Unie het overleg zouden hervatten. De Indische minister van De fensie. Menon, zei dat hierdoor de zaak belachelijk werd. Nehroe zei dat door de veran deringen het voornaamste doel van de resolutie niet tot uiting komt. De resolutie in haar ge wijzigde vorm mist de „passie, energie en dynamiek die de toe stand naar wij dachten vereist". Bovendien is de resolutie, wan neer zij zegt dat de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hun contacten moeten vernieuwen, niet in overeenstemming met de feiten omdat er geen verbreking der contacten, diplomatieke, of ficiële of andere, is geweest, al dus de Indische premier. AUSTRALISCH AMENDEMENT VERWORPEN De V. N.-assemblee heeft woensdag na een kort debat met 45 tegen 5 stemmen, bij 44 ont houdingen. het Australische amendement verworpen, dat beoogde het voorgestelde over leg tussen Eisenhower en Chroesjtsjef uit te breiden met MacMillan en De Gaulle. De vijf voorstemmers waren Frankrijk. Canada. Engeland, Amerika en Australië. De Sow- jet-Unie behoorde tot de ont houders. De Katangese re-vering heeft donderdag een communiqué uit gegeven, waarin wordt gezegd dat president Tsjombe een ver zoek om hulp heeft ontvangen van de bevolking van Tsjikapa, dat in de provincie Kasai bij de grens met Angola ligt. Loemoemba's troepen zouden daar dorpen hebben platge brand en de bevolking zou klaar JANIO QUADROS PRESIDENT VAN BRAZILIË Aan de hand van de thans be kende, overigens nog niet volle dige uitslagen is het vrijwel zeker dat de kandidaat van de oppositie, Janio Quadros, tot pre sident van Brazilië is gekozen. Ondanks enkele overwinningen in de noordoostelijke staten heeft zijn voornaamste tegenstander, de vroegere minister van Defen sie maarschalk Lott thans een achterstand van meer dan een miljoen stemmen, die hij onmo gelijk nog kan inhalen. In het kamp van de regerings partij verwijt men president Kubitschek zijn plichten als staatshoofd boven die van partij leider te hebben gesteld om zijn prestige te vergroten en zijn kandidatuur voor de verkiezin gen van 1965 voor te bereiden. Kubitschek zou volkomen neu traal zijn gebleven in de verkie zingscampagne. De kandidaat van de regerings partij voor het vice-president- schap, Joao Goulart, heeft een voorsprong op Milton Campos, de man van Quadros. Deze voor sprong vermindert echter naar mate meer uitslagen bekend worden. Aanhangers van Quadros heb ben bovendien in de gouver neursverkiezingen een voor sprong. HULPPOLITIE IN WEST-BERLIJN Het stadsbestuur van West- Berlijn heeft donderdag bekend gemaakt dat het van plan is een vrijwilligerskorps van 500 man in het leven te roepen, dat de politie moet bijgestaan in geval van nood. Met de opleiding van de eerste 50 man is men al begonnen. De vrijwilligers moeten in noodgevallen officiële gebouwen, bruggen en andere belangrijke stadscentra bewaken. Men moet hun taak zien als een onderdeel van de „verdediging tegen moge lijke, door de communisten uit gelokte relletjes". Westelijke waarnemers zeiden dat de Westelijke geallieerden verantwoordelijk zijn voor alle veiligheidsmaatregelen in Wes<- Berlijn. Zij zullen dus ongetwij feld hun goedkeuring gegeven hebben aan dit plan, zo zeiden zij. staan om naar Angola te vluch ten. In Elizabethstad zijn moeilijk heden gerezen tussen de Katan gese autoriteiten en de Verenigde Naties. De plaatselijke comman dant van de V. N.-troepen zou verklaard hebben dat er niet ge noeg troepen ten westen van Albertstad in Oost-Katanga zijn om de Baioeba aldaar, die vijan- der van Tsjombe zijn, in toom te houden. In een tweede communiqué van de Katangese regering wordt gezegd, dat de autoriteiten van de Verenigde Naties verantwoor delijk zullen zijn voor eventuele nieuwe onrust in dit gebied, als zij geen toestemming geven om Katangese troepen naar dit ge bied te zenden. NOG KANS OP EEN BUI Nog steeds waaien er over ons land zuidelijke winden. Bij een flinke verwarming zouden in de aangevoerde lucht buien van betekenis tot ontwikkeling kunnen komen. De sterkte van de zon is hiervoor echter niet meer voldoende en de enkele gevormde buien zijn licht van aard. De depressie ten zuiden van Ierland, die voor de zuide lijke winden mede verantwoor delijk is, heeft niet veel activi teit meer. Wel verplaatst ze zich nu wat meer en beweegt zich steeds opvullend ongeveer over het Engelse Kanaal in onze richting. Het is derhalve waar schijnlijk, dat we nog enkels buien als gevolg hiervan kunnen verwachten. De zuidelijke wind zal vrij zwak zijn, terwijl er in de temperaturen ook maar klei ne wijzigingen zullen optreden. Het is overigens niet onmoge lijk, dat nachtelijke uitstraling hier en daar mist zal doen ont staan. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Rustig weer. Veranderlijke bewolking met hier en daar een bui. Aanvan kelijk nog enkele mistbanken. Zwakke tot matige wind tussen oost en zuid. Temperaturen de zelfde als gisteren of iets lager. VRIPDAG 7 OKTOBER Breskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden v.m. n.m. 3.06 3.25 3.41 4.00 4.21 4.40 4.31 4.50 ZON op onder Okt. 7 6.50 18.05 19.39 8 6.52 18.02 20.12 9 6.54 18.00 20.49 10 6.55 17.58 21.31 MAAN op onder 10.34 11.35 12.31

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1