Algemene vergadering van de Verenigde Naties Watersnood in Frankrijk Chroesjtsjef over de kans op een topconferentie W eero verzicht an de Sande SAMEN NAAR DE FILM... JA, GEZELLIG schilder zelf met VAN DAMME WOENSDAG 5 OKTOBER I960 16e Jaargang Nr 5102. De vlag der Nederlandse Prinsessen r«$, JU- Amerikaanse bankier voorspelt een matige recessie in de Ver. Staten Radio de Koek ARRESTATIES IN TURKIJE Maatregelen om botercrisis te voorkomen Loonsver betering overheidspersoneel kost 138 miljoen V. N.-PLAN VOOR KONGO BETOGING IN PARIJS HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN 11111 n 1111 hi in ni l nun 1111 n 1111 iiiiiiiin- U zult de boeken wil- llllltllllllilllllll ger-Worstmaker EN TELE F 2566 G en WOENSDAG 3 aanbieding: voor 1,40; afname per K.G. ƒ2,60 soluut zoutloos en dus BONADE voor iLAPPEN voor RST voor egen SLAPPEN voor VLEES voor JOFDKAAS 25 et. per 250 gram 25 ct. iier 100 gram -EESWAREN uit eigen e kwaliteit en dagen- 1EGELING van de ZEELAND, ALLE dienstregelingen van .^verbindingen in Zeeland. Franco per post 70 cent Vermager zonder moeite met .GRACIAL. 50 dragees 1,98. Bij apoth en drogist. De beroemde Eenknopsregeling. Schudrooster opzij. Met frontcirculatie - het unieke Beckers patent voor maximale stralingswarmte. Cap. 13.000 Kcal./u - f 345.- Franker ins bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f 2.per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum par advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nnr. Noordstraat 74, Terneuzen Telefoon 2595 De eerste spreker in de dins- iag gehouden bijeenkomst van ie algemene vergadering van de Verenigde Naties was ie Oekrainse afgevaardigde Pod- gorny. die onder meer de Sow- jet-premier Chroesjtsjef onder a'jn gehoor telde. Podgorny achtte ontwapening het dringendste vraagstuk. Ook deze communistische spreker veroordeelde do ..militairistisehe politiek" van West-Duitsland. Hij ^oml de politiek van bondskanse lier Adenauer ..erger dan die van keizer Wilhelm de Tweede en Hitier". Fndgorny deed de gebruikelijke communistische aanval op secre taris-generaal Hammarskjoeld. Hij verklaarde dat het blazoen der Verenigde Naties in Kongo seschonden was ,,en hiertoe heeft de heer Hammarskjoeld bijgedragen". Hij meende verder dat het beginsel van „evenwich tige vertegenwoordiging" bij net kiezen van een secretaris-gene raal grovelijk is geschonden". De volgende spreker, de Liba nese premier Saeb Salaam, ver klaarde ..Ongeacht de moeilijk heden welke zich in het verleden hebben voorgedaan, meen ik dat wij de secretaris-generaal moe ten steunen bij zijn streven om de door Veiligheidsraad en alge mene vergadering aanvaarde resoluties uit te voeren". Salaam sprak ook enige tijd over Israël en Palestina. Van gezaghebbende zijde wordt vernomen dat de leiders der af vaardigingen naar de Verenigde Naties van de Afrikaanse en Aziatische landen dinsdagmiddag vergaderen, waarbij in hoofd zaak zal worden gesproken over hpt Australische amendement op de door vijf neutrale staten ingediende ontwerp-resolutie, waarin het hernieuwd overleg tussen Eisenhower en Chroesjt sjef wordt aanbevolen. In het Australische amende ment wordt aanbevolen dat de algemene vergadering een oproep zal doen voor het houden van topbesprekingen door de leiders der „Grote Vier', „wanneer hier toe praktische mogelijkheden be staan". Naar verluidt zijn de betrok-,1 ken vijf neutrale V. N.-leden sterk tegen dit amendement ge kant De Griekse minister van Bui tenlandse Zaken Averoff ver klaarde dat het ontwapenings- vraagstuk in de eerste plaats van alle propagandistische ten densen moest worden ontdaan. Om de ontstane impasse te door breken beval hij in de eerste plaats bespreking van dit pro bleem op technische grondslag aan, opdat zodoende de weg kon worden gebaand voor een poli tiek overleg, waarbij de beslissin gen zouden moeten vallen. Averoff stelde voor de poli tieke besprekingen in eerste aan leg te laten voeren door een V. N.-commissie met een be perkt aantal leden, de samen stelling der commissie zou repre sentatief voor de algemene ver gadering in haar geheel moeten tij n. Averoff verklaarde tenslotte dat de Griekse regering „alge heel vertrouwen" stelt in de secretaris-generaal en zijn mede werkers". De delegatieleider van de V. A.R.. Rafik As.ja, reageerde, gebruik makend van zijn recht tot antwoord, op de maandag j 1. d°or_ koning Hoessein van Jor danië afgelegde verklaring, vol gens welke de Verenigde Arabi sche Republiek samenzweert, om Jordanië te gronde te richten. Asia zei dat de verklaringen van koning Hoesein „volkomen uit de lucht gegrepen waren". ..De V. A. R. wijdt zich slechts aan werk tot wederopbouw. Zij streeft naar verbetering van het welvaartspeil van haar eigen volk, zulks in broederlijke samen werking met alle Arabieren". 'Mus As.ja. Hierop werd de bijeenkomst van de algemene vergadering tot een later tijdstip in de avond verdaagd. E°n woordvoerder der Verenig de Naties bevestigde dat de lei ders der Afrikaanse en Aziati sche afvaardigingen dinsdag avond bijeen zullen komen voor bet aanhoren van verklaringen van de Indiase premier Nehroe en de presidenten van de V. A. R. en Ghana, respectievelijk Nas ser en Nkroema. De drie spre kers behoren tot de onderteke naars van de door vijf neutrale V. N.-leden ingediende ontwerp resolutie. Dp Algemene Vergadering heeft maandagnacht tiet debat over de kwestie van China's vertegen woordiging hervat. De vertegen woordigers van Afghanistan, AF banië, Tsjecho-SIowakije, Birma en de V. A. R. steunden het Rus sische voorstel om de kwestie van China's vertegenwoordiging op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen. President Novotny van Tsje cho-SIowakije verklaarde dat de vertegenwoordigers van de V. S. de vrijheid van het Amerikaanse volk roemen en krokodilletranen schreien over de geringe vrijheid in communistisch China en an dere socialistische landen. Maar een reisje van enkele tientallen kilometers ten zuiden van New York is voldoende om bordjes aan te treffen met „alleen voor blanken". Dergelijke dingen zal men niet vinden in de Chinese volksrepubliek, aldus Novotny. Thant van Albanië zei dat zijn regering de regering van com munistisch China erkent als de enige die afdoende gezag heeft op het vasteland van China. Omar Loefti van de V. A. R. verklaarde dat men het probleem van China's vertegenwoordiging niet maar altijd onbesproken kan laten. De vertegenwoordiger van Nepal zei dat zijn land /.eer grote waarde hecht aan de vertegen woordiging infde V. N. van com munistisch China. De Brit Beeley verklaarde dat zijn land van mening is dat be spreking van de kwestie van China's toelating tot de V. N., gezien de uiteenlopende stand punten hierover, onvruchtbaar zou zijn. FftgPland steunt het voorstel van de agendacommis sie om de behandeling van de kwestie nog een jaar uit te stel len. Ismaël Toere van Guinea zei dat de vergadering zijns inziens het Russische voorstel moet steu nen. Wij moeten een groot land recht laten wedervaren, /ei hij. Ako Adzjei van Ghana meen de dat er geen enkele reden be staat om de Chinese volksrepu bliek niet tot de volkerenorgani satie toe te laten. Het debat werd hierna ver daagd. Bij Kon. Besluit is bepaald, dat. de door Prinses Beatrix te voeren vlag. zoals die is vastge steld in een besluit van 10 november 1955, eveneens zal kunnen worden gevoerd door Prinses Irene, alsmede van het bereiken van haar 18e jaar af door Prinses Margriet en Prin ses Marijke. Adv. %'Us O V lv 7-i - i* J - Breed zwaaiend mei zijn arme tijdens zijn rede voor de al; beschuldigingen aan bet adres Hammarskjoeld. n lanceert premier Chroesjtsjef, emene vergadering, een serie van secretaris-generaal Dag William Butler, een van de vice-presidenten van de Chase Manhatten Bank, heeft maan dag een algemene, zij het ook matige recessie in het Ameri kaanse bedrijfsleven voorspeld, waarin vóór het midden van het volgende jaar geen verbete ring zal komen. In een bijeenkomst van de American Management Asso ciation voorspelde Butler dat de uitgaven voor fabrieken en uit rusting zullen afnemen en de verkopen van automobielen zouden kunnen verminderen. Ook ziet het er naar uit, dat er een nieuwe periode van voor- raadvermindering zal komen. In Beaumarais. in het district Saarlouis, niet ver van de Frans-Duitse grens, is een wapenopslagplaats ontdekt, als mede een hoeveelheid propa gandamateriaal, vermoedelijk afkomstig van de Algerijnse Nationale Beweging „M. N. R.". In verband hiermee zijn tien Algerijnen, werkzaam op een nabijgelegen fabriek, aange houden. In Midden-Frankrijk en in het zuid-westen van het land is ten gevolge van stortregens een ramptoestand ontstaan. In een uitgestrekt gebied zijn de rivie ren buiten hun oevers getreden. In het holst van de nacht hebben de autoriteiten van be langrijke gemeenten als Brive en Tulle om hulp verzocht. De prefecten van verscheidene departementen, waaronder Lot, Creuse, Correze. hebben het O. R. S. E. C.-plan in werking gesteld, waarbij alle burgerlijke en militaire diensten in hun ressort onder hun bevel ge plaatst zijn. Er is reeds melding gemaakt van vermisten, van auto mobilisten en van personen die omgekomen zijn doordat hun huizen instortten. Een balans van slachtoffers en schade kan nog niet opgemaakt worden als gevolg van het uitvallen van talrijke telefoon-, spoor- en weg verbindingen. Twee grote spoor lijnen, die van Parijs naar Tou louse en die van Bordeaux naar Lyon, zijn afgesneden. De laaggelegen gedeelten van de plaatsen Brive, Tulle, Aubus- son. Montlucon, Capdenc, Saint- Cere, Villefranche-de-Rouergue en Limoges zijn ondergelopen. Te Villary is een brug over de rivier de Vert ingestort, In Brive, een gemeente van ongeveer 40.000 inwoners, staan talrijke wijken blank. Te Aubus- son staat het water in sommige straten 2 meter hoog. Het aan tal geëvacueerde gezinnen in deze streek alleen loopt reeds in de duizenden. Ir Brive bedraagt het aantal getroffenen door de watersnood thans 7.000. Er zijn echter geen slachtoffers te betreuren. Te Cahors, 200 km ten zuiden van Limoges, zijn talrijke huizen in gestort. Naar tot dusver offi cieel bekend is, zijn er drie do den. In Brive en Limoges bedraagt het aantal doden twee. Dinsdagavond begon het wa ter te zakken. Bepaalde delen van het Franse departement Lot zijn maandagavond door zware regenval geteisterd. Voor zover tot nu toe bekend is zijn er drie mensen om het leven gekomen. De wegen in twee dorpen zijn overstroomd, verscheidene hui zen zijn ingestort. Nederlandse troepen helpen bij overstroniingsgevaar. Veertig kilometer ten noor den van de legerplaats La Cour- tine in Frankrijk, bij de stad Aubusson, is de rivier de Creu- ze zó gezwollen, dat er een overstroming dreigt. Van de zijde van de Nederlandse leger- voorlichtingsdienst vernemen wij, dat in verband met. het overstromingsgevaar de Sous prefect van Aubusson maan dagavond laat bijstand van de Nederlandse militairen in La Courtine heeft gevraagd. Er zijn toen onmiddellijk 40 man ver bindingspersoneel ingezet en later in de nacht nog een com pagnie infanterie, die over 5000 zandzakken beschikt. Daarnaast is nog een compagnie genie met bulldozers ter beschikking van de Franse autoriteiten gesteld. De overige Nederlandse troepen (Adv.) Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Jerneuzen Chroesjtsjef heeft maandag avond op een receptie, aangebo den door de Bulgaarse afvaardi ging in New York, gezegd, dat er „tenslotte" toch een topconferen tie zal komen. Op de vraag of het een confe rentie tussen hem en Eisenho wer of van de „grote vier" zou zijn, antwoordde hij: „Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit". Men vroeg hem of premier MacMillan van Engeland gezegd had dat hij, MacMillan, vrede wil. Chroesjtsjef: „Ja dat heeft MacMillan gezegd, maar hij heeft hier aan toegevoegd „onder be paalde voorwaarden". En ik wil ook vrede met inachtneming van bepaalde voorwaarden, aldus de Russische premier. Chroesjtsjef verklaarde nog maals dat hij verwacht dat Eisen hower zijn verontschuldigingen aanbiedt voor het incident met de U-2. Hij wilde echter niet in gaan op de vragen van verslag gevers of een dergelijke veront schuldiging een voorwaarde is voor een gesprek tussen hem en Eisenhower. Chroesjtsjef zei met nadruk dat ook de RB-47 zich boven Rus sisch gebied hevond toen hij werd neergeschoten. De Russische premier prees vervolgens op schertsende toon wijlen John Foster Dulles, die Amerikaans minister van Buiten landse Zaken is geweest. „Hij was de beste bondgenoot die ik op het State Department had en ik heb zijn dood als een groot verlies gevoeld", aldus Chroesjt sjef. Chroesjtsjef kwam daarna te spreken over Algerië. Hij zei dat hij hierover met generaal De Gaulle had gesproken en dat hij een hoge dunk van de Franse president had. Er leven een mil joen blanken naast zeven miljoen Afrikanen in Algerië, aldus de Russische premier. En hij ver volgde; Ik heb tegen president De Gaulle gezegd, dat de Alge rijnse kwestie op vreedzame wijze geregeld moet worden en dat de blanken en niet-blanken met elkaar moeten leven. Op de vraag of hij nog van plan was De Gaulle een bezoek te brengen, antwoordde hij: „Neen. want wij hebben op het ogenblik geen dringend vraag stuk te bespreken. De Turkse politie heeft maandagmiddag te Istanbul de oud-minister van Buitenlandse Zaken Fuad Koprulu, de oud gouverneur van Istanbul profes sor Fahrettin Kerim Gokay, een oud-consul in Saloniki. een bode van het consulaat, en een student in Jiechtenis genomen. De drie laatst genoemden worden beschuldigd van deel neming aan de anti-Griekse wanordelijkheden op 6 en 7 september 1955. Koprulu en Gokay worden samen met acht andere gevan genen, onder wie oud-president Celal Bayar, oud-premier Adnan Menderes en oud-minister van Buitenlandse Zaken Fatin Zorlu berecht wegens hun rel in de wanordelijkheden. De ministeriële commissie voor landbouw en voedselvoorziening van de O. E. E. S. heeft dinsdag drie maatregelen op korte ter mijn aanbevolen om een boter crisis in Europa te voorkomen. Naar de O. E. E. S. gisteren be kend maakte wordt an de landen van de O. E. E. S„ die geen tra ditionele leverancier van de En gelse markt zijn, verzocht uit voer van boter, hetzij recht streeks hetzij zijdelings, naar En geland te vermijden. De landen van de O. E. E. S., die traditioneel marginale boterleveranciers van Engeland zijn, moeten volgens de O. E. E. S. slechts normale hoe veelheden naar Engeland expor teren en op deze wijze trachten het bestaande verschil kleiner te maken tussen hun boterprijzen op de Engelse markt en de prij zen, die door de grote leveran ciers op die markt worden geno- in La Courtine zijn geconsig neerd, zodat zij eventueel direct ter beschikking zijn om hulp te verlenen. De telefonische verbindingen met La Courtine zijn verbroken, maar via de radio heeft de staf in Den Haag contact met de troep in La Courtine. De man nen verkeren in beste welstand en er zijn geen zieken, zo deelt de legervoorlichtingsdienst nog mee. De commandant van de eer ste infanterie-divisie heeft dins dagochtend een bezoek aan Aubusson gebracht. In La Courtine is gisteren 1.600 kg brood gebakken voor de bevolking van de getroffen stad. De schade, die de overstro mingen in Aubusson en om geving hebben aangericht wordt geschat op tientallen miljoenen fr. Ook de beroemde tapijtweve rij heeft zware schade opgelo pen. De'regering heeft een wetsont werp ingediend tot wijziging van de begroting van Binnenlandse Zaken voor dit jaar. De wijzi ging houdt in, dat een bedrag van 138.200.000 gulden wordt uitge trokken voor de kosten van loon- cn salarismaatregelen voor het overheidspersoneel. Deze maatregelen vallen vol gens de memorie van toelichting te verdelen in vier groepen: 1. Een verhoging van de sala riëring voor het burgerlijk cn militaire rijkspersoneel, alsmede voor het gemeentelijk politie- en onderwijspersoneel en het perso neel van bijzondere instellingen van onderwijs, waarvan do be zoldiging door het rijk wordt vergoed, te rekenen van 1 april 1960. benevens een eenmalige uitkering aan dit personeel over de periode 1 januari 1960 tot 1 april 1950. 2. De toekenning van extra salarisaneienniteit per 1 januari 1860 aan die groep van burger lijke rijksambtenaren, voor wie de salarismaatregel per 1 april 1958 wel geleid heeft tot een verhoging van het maximum van de aan hun rang verbonden sala risschaal. doch niet tot een direct ingaande salarisverbetering. In Een woordvoerder van de V. N. in Leopoldstad heeft mee gedeeld dat de volkerenorgani satie een plan voor openbare werken heeft opgesteld dat ca 4.500 Kongolezen in vijf steden werk zal verschaffen. De kosten van het plan be lopen een half miljoen dollar. Het zal onder toezicht van reeds in Kongo verbliivende deskundigen van de V. N. wor den uitgevoerd. De plannen zijn uitgewerkt in overleg met de provinciale auto riteiten; de woordvoerder wilde niet zeggen welke centrale re gering de Verenigde Naties heb ben benaderd. Een V. N.-deskundige op on derwijsgebied, Maurice Earti- gue, heeft op een persconferen tie in Leopoldstad meegedeeld, datfbijna alle lagere scholen in Kongo maandag zijn heropend, drie weken na het oorspronke lijk begin van het schooljaar. Ook op enkele middelbare scho len wordt weer les gegeven. On geveer 80 Belgische leraren zijn deze week naar Kongo terugge keerd en 60 worden binnenkort verwacht. het ontwerp van wet zijn mede betrokken de kosten van hierop afgestemde maatregelen voor het vergelijkbaar onderwijzend per soneel bij het lager onderwijs, het lager nijverheidsonderwijs en het lager landbouwonderwijs. 3. Een herziene inpassing in de loongroepen van dc volgens bijlage en van het bezoldigings besluit burgerlijke rijksambtena ren 1943 bezoldigde ambtenaren (rijkswerklieden), voorzover ten aanzien van de door deze amb tenaren vervulde functies, werk- classificatie is toegepast. 4. Een verhoging van de pre miepercentages, welke aan de prestatiebeloning van de volgens genoemde bijlage bezoldigde amb- naren is verbonden. (Adv.) DE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST sikkens-tjallema produkt teerd. Ook de landen van de O. E. E. S„ die traditioneel be langrijke leveranciers van de En gelse markt zijn, moeten er naar streven niet méér naar Engeland uit te voeren dan gewoonlijk wordt geleverd. De commissie meent voorts, dat de regeringen der O. E. E. S.- landen hun zuivelpolitiek moeten herzien, het verbruik van melk en melkpodrukten moeten bevor deren, de garanties aan melk producenten beperken en de boe ren aanmoedigen de produktie van melk en melkprodukten te vervangen door het produceren van andere produkten, waarvoor eventueel betere marktvooruit- /ichten bestaan. Verder dienen de regeringen hun uitvoerhulp te beperken, de invoerbeperkingen te verzachten en te trachten over schotten te ruimen door middel van Hefriadigheidsuitdelingen in binnen- en buitenland. Verscheidene honderden jonge mannen hebben maandagavond, getracht president De Gaulles ambtswoning in Parijs te bestor men onder het roepen van „Al gerië is Frans", „Schiet de ver- raders dood" en „Generaal Salan aan de macht". De politie dr?ef de betogers met behulp van de wapenstok uiteen. Eerder hadden honderdon oud- strijders een betoging naar de Are de Triomph gehouden om te protesteren tegen het „handvest van de 121" dat volgens de laat ste berichten dc handtekeningen draagt van 180 intellectuelen. Volgens het handvest hebber, dienstplichtigen het recht te wei geren de wapens op te nemen tegen het Algerijnse volk. Tijdens deze oud-strijdersbelo- ging riep een aantal van de 10.000 tot *5.000 toeschouwers: „Schiet Jean-Paul Sartre dood". De schrij ver Sartre is één van de mannen van het handvest. Toneelspelers hebben maandag ook geweigerd voor radio en televisie op te treden uit protest tegen maatregelen die genomen zijn tegen collega's die het hand vest hebben ondertekend. Een woordvoerder van de radio cn de televisie zei maandag dat 80 acteurs aan de staking deel nemen. Jonge demonstranten sloegen later op de Champs Elysée de ruiten in van hel gebouw van het linkse weekblad „l'Express". De politie verdreel de betogers en sloot de wijk af. 43 jongelui werden aangehouden voor een onderzoek van hun papieren. TOENEMENDE WIND. Ook dinsdag bevond ons land zich nog in een zuidelijke lucht stroming. In de loop van deze dag trok een kleine storing van uit Frankrijk naar het noorden. Als gevolg hiervan kon er vrij wel overal deze dag enige regen gemeten worden. De genoemde storing trekt nu ons land voorbij, waarna een nieuwe actieve depressie, die dinsdagmiddag ten zuiden van Ierland was gelegen, het weer bij ons ging beïnvloeden. Van daag zal dit lagedrukgebied zeer dicht nabij Ierland liggen. Dn wind gaat derhalve na een korte WOENSDAG 26 OKTOBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.28 6.03 6.43 6.53 n.m. 5.53 6 28 7.08 7.18 periode van vrijwel windstilte, draaien naar zuidelijke richtin gen en in kracht toenemen. De regenkansen nemen daarbij ook weer toe. In het temperatuurs- verloop zijn geen grote verande ringen te verwachten. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van woensdag ochtend tot woensdagavond. Toenemende wind. Aanvankelijk enkele opklarin gen maar later weer meer be wolking met tijdelijk enige re gen. Wind geleidelijk toene mend tot matig tot krachtig uit zuidelijke richtingen. Overdag iets minder zacht dan dinsdag. ZON MAAN op onder op onder Okt. 5 6.47 18.09 18.42 7.08 6 6.48 18.07 19.09 8.19 7 6.50 18.05 19.39 9.28

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1