BREIEN N0YITA Belgische Kamer bespreekt nieuwe regeringsprogramma Instorting van Kongolese economie Algemene Vergadering der V.N. debateert verder Planta-ziekte in Suriname W eero verzicht ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER WEERBERICHT Eember '60 DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1960 16e Jaargang Nr 5097 VOORSTEL VAN CHROESJTSJEF TITO BIJ CHROESJTSJEF. DE TOESTAND IN KONGO DE TOESTAND IN LEOPOLDSTAD ZUID-KAS AI WIL GEEN GHANESE TROEPEN Geen nieuwe gezichtspunten Luchtmachtpersoneel naar Nieuw-Guinea .VERKLARING VAN UNILEVER N.V. PRINS BERNHARD IN STRAATSBURG Franksring bij abonnement; Ternsuisa Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mïn 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Belgische minister van Fi nanciën, Van Houtte, heeft gis teren in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers mede gedeeld, dat de gebeurtenissen in Kongo voor de Belgische schatkist een lnkomstendelving betekenen, die voor i960 op zeven en voor 1961 op zes miljard Bel gische frank (ongeveer 450 mil joen gulden) kan worden ge schat. Premier Cliroesjtsjel van de Sow jet-Unie heeft woensdag ver klaard. dat hij een bijeenkomst ran Jidstaten zal voorstellen om te spieken over herziening van het V'. N.-handvest, waarbij reke ning wordt gehouden met zijn pian tot reorganisatie van het V. N.-secretariaat. President Tito heeft woensdag premier Chroesjtsjef een bezoek gebracht in de residentie van de Sowjet-delegatie bij de V. N. in New York. De Russische eerste- minister verklaarde na afloop ran het onderhoud dat één uur en drie kwartier duurde, dat zij niet tot enige overeenkomst wa- len gekomen, maar dat hun standpunten ten aanzien van alle kwesties dicht bij elkaar lagen. „Wij hebben hel niet over ideo logische punten gehad, omdat deze een kwestie tussen partijen vormen. Ik ben echter voorzit ter van de ministerraad en hij is president van Zuid-Slavië". Wel was gesproken over ont wapening, de kwestie van het uitschakelen van de koloniale regimes, het vraagstuk-Kongo en de bescherming van de vrede in de gehele wereld. Desgevraagd zei Chroesjtsjef, dat ei niet over zijn voorstellen aan de V. N. van gedachten was gewisseld. Dè Russische regeringsleider had zijn gast op de stoep voor het gebouw van de Sowjet-dele gatie opgewacht. Hij liep enige keren oj> het trottoir heen en weer, terwijl de politie en leden van de veiligheidsdienst voor een hechte afzetting zorgden. Toen een verslaggever hem vroeg of de Sowjet-Unie al een mens om de aarde had gebracht, voerde hij een kleine pantomime op. Hij stond stil. tuurde enige tijd ingespannen naar de grijze lucht en schudde toen ontken nend het hoofd. Alle 15 blanken en de ambte naren van de Katangese rege ring zijn uit Kabongo in Noorci- Katanga geëvacueerd na de in cidenten die zich daar onlangs hebben voorgedaan. Het Katangese ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de moord op twee Belgische ka toenhandelaren te Kaloko. 80 km ten noorden van Kabongo. Ten noorden van Kabongo zijn 6 a 700 Baloelakrijgcrs waarge nomen bij de grens met Kasai. in Boedi zijn vijf blanken van de buitenwereld afgesneden. Ka tangese troepen hopen hen met hcfschroefvliegtuig te kunnen afhalen. Op bevel van kolonel Moboe- toe hebben Kongolese soldaten woensdagmorgen een kordon getrokken rond het regerings gebouw in Lcopoldstad. Nie mand behalve de hoge commis sarissen mocht het gebouw bin nengaan. Moboetoe zou deze maatregel genomen hebben om te verhinderen dat functionaris sen van de regenng-Loemoemba zich in het gebouw zouden vesti gen. De minister van Binnenlandse Zaken van Zuid-Kasai, Kadima, heeft volgens het persbureau Belga de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Leopold- stad telegrafisch doen weten, dat „het Moeloeba-volk en de autonome regering van Zuid- Kasai" krachtig protesteren te gen het besluit, Ghancse troepen naar Kasai te zenden. „Deze troepen zijn in Kongo v oor de zaak van de communis ten. In overeenstemming met de wil van alle Kongolese volken en in het belang van Kongo eisen wij de onmiddellijke terugtrek king van de Ghanezen en Gui- nezen uit Kongo', aldus net telegram. In een toelichting op de hui dige Belgische financiële toe stand zeide de minister tijdens het debat over het dinsdag door- premier Eyskens aangekondigde .versobet ings- en herstelpro gramma", dat het tekort op de begroting in 1961 zal moeten worden teruggebracht tot ten hoogste 18 miljard Irank. Het gemiddelde tekort over de afge lopen drie jaar bedraagt 27 mil jard frank. De minister wees voorts op de noodzaak tot ver mindering van de staatsschuld, die van 8.5 miljard in 1950 is toegenomen tot 19.9 miljard frank in 1960. Een vermindering van het begrotingstekort is on dermeer noodzakelijk, zeide hij, met het oog op de onzekerheid over hot nakomen van de ver plichtingen door dc Kongolese regering. België heeft zich ge rant gesteld voor de Kongolese openbare schuld van 14 miljard frank, inclusief de interest. Van Houtte deelde mede, dat de overheidsuitgaven zullen wor den teruggebracht 'van 145.7 mil jard frank in 1960 tot 135.7 mil jard in 1961. In zijn beschouwing over de Belgische bcgrotings- politiek deelde hij niet mede, welke belastingen in België zul len worden verhoogd om de extra-opbrengst van zes miljard in het komende jaar te realiseren. Woensdagmiddag voerden ook de drie belangrijkste fractie leiders in de Belgische Kamer het woord over de regeringsver klaring. De leider van de oppo sitie, de socialist Collard, viel niet alleen heftig het nieuwe programma van de regering aan, maar verweet prof. Eyskens niet te zijn afgetreden nadat de twee voor Kongo verantwoordelijke ministers De Schrijver en Scheyven er toe waren ge bracht hun ontslag te nemen. De socialistische woordvoerder be toogde voorts, dat in het nieuwe programma de ..zwaarste last wordt afgewenteld op dc minst draagkraehtigen'.' en hij noemde de aangekondigde belastingver hoging „anti-cconomisch. anti sociaal en onrechtvaardig". Hij eiste het onmiddellijke af treden van de regering, „die een groot gevaar is voor de parle mentaire democratie'' en nieuwe verkiezingen om het Belgische volk in staat te stellen zich uit te spreken. De woordvoerders van de twee regeringspartijen, Lefèvre van C. V. P. en Lahaye van de libe rale partij, zegden hun steun aan het. programma toe. De fractie leider van de Christelijke Volks partij maakte daarbij het voor behoud, dat „de regering niet vraagt dat de goedkeuring van de huidige verklaring de goed keuring zou insluiten van dc wetten en programma's, die later aan het parlement zullen worden voorgelegd". Het debat over de regerings verklaring zal lieden worden voortgezet en worden besloten met een stemming daarover. In politieke kringen in Brussel wordt deze stemming echter als een formele kwestie gezien. Eventuele moeilijkheden worden eerst verwacht, wanneer de re gering waarschijnlijk in no vember de wetten bij het par lement zal indienen, waarin de concrete maatregelen voor de aangekondigde bezuinigingen en belastingverhoging zullen zijn vervat. (Advertentie) VóóR U GAAT EERST EVEN KIJKEN bij DAN HEEFT U ECHT IETS APARTS Sture Linner, de technische lei der van de V. N.-actie voor bur gerlijke hulpverlening in Kongo, heeft dinsdag op een persconfe rentie te Lcopoldstad verklaard dat, wanneer er geen verande ring komt in de huidige gang van zaken, bepaalde delen van het Kongolese economische leven binnen enkele weken ineen zullen storten. Hij noemde in dit ver band de koffieplantages in de provincie Kivoe. Zij zijn door de Belgische eigenaars verlaten cn wanneer er niet snel wordt in gegrepen, zullen de koffietuinen door ziekten onder bet gewas en verwaarlozing kunnen worden algeschreven. „De voornaamste moeilijkheid is, dat er in Kongo geen stabiele regering is, waarmede de V. N. overeenkomsten kunnen sluiten en die machtiging kan geven voor het verlenen van technische V. N.-hulp", aldus Linner, die daarop een uiteenzetting gaf van de vraagstukken, waarvoor de volkerenorganisatie zich ziet ge steld, doordat zij te maken heeft met drie, elkander bestrijdende Kongolese regeringen. Hij noemde als voorbeeld het aanbod van Marokko, om een Kongolese medische eenheid op te leiden. „De Marokkanen had den van hun kant het nodige verricht en de V. N. had dc Kon golese kandidaten uitgezocht. Doch wij hebben geen Kongo lese autoriteit kunnen vinden, die bereid was de machtiging te ondertekenen, die deze Kongo lezen in staat zou stellen naar Marokko te vertrekken", aldus Linnex'. Hij voegde hieraan toe, dat de V. N. de Kongolese leiders in dergelijke zaken niet kon pas seren. Wél had zij rechstreeks, ten koste van twee miljoen dol. lar, bestrijdingsmaatregelen ge nomen, toen er berichten waren binnengekomen over het uitbre ken van builenpest en pokken. De leider van de V. N.-hulp- verlening op burgerlijk gebied legde er de nadruk op dat het de „hoogste tijd" is, dat de Kongo lese leiders „zich van hun ver antwoordelijkheid bewust wor den, hun politieke twisten laten rusten en aandacht gaan wijden aan dc steeds verder om zich heen grijpende ellende in hun land". Hij sprak ook over de „wan hopige oproepen om hulp", die uit het gehele land worden ont vangen en over de teleurstelling over het niet kunnen verlenen van bijstand, omdat er geen Kon golese organisaties bestaan, via welke de hulpverlening zou kun nen worden geleid. „Wij zouden daadwerkelijk met de economische opbouw van Kongo kunnen beginnen, wan neer wij de daartoe noodzake lijke medewerking van de plaat selijke Kongolese autoriteiten zouden verkrijgen", aldus be sloot de technische leider der burgerlijke V. N.-hulpverlening in Kongo, Sture Linner. De eerste spreker op de och tendzitting van woensdag van de algemene vergadering was de voorzitter van de nationale re geringsraad van Uruguay, Ed- vvardo Haedo, die regionale pro blemen aansneed en betoogde, dat alle Amerikaanse menings verschillen binnen de Ameri kaanse sfeer moeten worden op gelost. Hij wees elke inmenging van buitenaf in de zaken van het Amerikaanse continent met beslistheid van de hand. De tweede spreker was de Deense minister van Buiten landse Zak?p, Ki'ag, die de waar schuwing uitte, dat de gevaren verbonden aan het onopgelost laten van het ontwapenings- vraagstuk nooit zo groot zijn ge weest als op dit ogenblik. De voorraden kernwapens nemen S&SSSWj In Suriname hebben zich nu ook twee gevallen voorgedaan van de zogenaamde „Planta- ziekte". Het ene geval betreft een soldaat, het andere een ar beider. Het depai'temenf van Volksgezondheid had reeds eer der opdi'acht gegeven de betref fende merken uit de handel te nemen. Men kon de pakjes in wisselen bij de importeur. Dezer dagen wordt een topfunctionaris van Unilever in Suriname ver wacht om de kvygstie te regelen. Met het m.s. „Keerkring" de vroegere „Van Riemsdijk" is woensdagochtend een contingent militairen van de Koninklijke Luchtmacht naar Nederl. Nieuw- Guinea vertrokken. De militairen werden uitgeleide gedaan dooi de minister xan Defensie, Ir. S. H. Visser, die hier aan boord ge fotografeerd js ijjdens inspectie. met de dag toe, terwijl de uit werking van kernwapens als ge volg van nieuwe wetenschappe lijke ontdekkingen dagelijks gro ter wordt. De vele onderhande lingen over dit vraagstuk sinds het einde van de tweede wereld oorlog hebben één ding gemeen: mislukking. Als in belangrijkheid tweede vraagstuk noemde minister Krag de hulp aan dé onderontwikkelde landen, die door de gebeurtenis sen in Kongo en elders in Afi'ika in het brandpunt der belangstel ling is gekomen. Derde spreker tijdens de och tendzitting was de leider van de Bulgaarse delegatie Zjivkof, die zicli krachtig uitsprak voor Chrocsjtsjcf's voorstel om de ifunctie van secretaris-generaal te vervangen door een drieman schap, „zodat de noodzakelijke onpartijdigheid en objectiviteit gewaarboi'gd zullen zijn bij de uitvoering van de besluiten van de Verenigde Naties en haar or ganen". Zjivkof betoogde, dat het op treden der Verenigde Naties in Kongo in flagrante strijd was met het handvest en dat duide lijk is geworden, dat de wettige regering en het parlement van Kongo met behulp van de secre taris-generaal en de apparatuur der Verenigde Naties zijn weg- gewei'kt. Na zijn steun te hebben ge geven aan Chroesjtsjefs voor stel om dc zetel der Verenigde Naties naar een neutxaal land te verplaatsen, richtte Zjivkof zich tegen president Eisenhower. Hij betoogde dat terwijl het grootste probleem voor de voormalige koloniale landen bestaat uit het scheppen van een eigen natio nale economie en niet uit het zoeken naar liefdadigheid, presi dent Eisenhower in zijn rede voor de algemene vergadering met geen woord van dit vraagstuk heeft gerept. Zjivkof besehui digde president Eisenhower van onoprechtheid. „Terwijl zijn mond woorden over vrede en rechtvaardigheid uit, geven zijn handen geheel andere orders". Voorts zei hij, dat de NAVO-lan- den „geweldige oorlogsmanoeu vres" houden, terwijl de Ver enigde Staten een politiek vol gen, die een ernstig gevaai' voor een onheil met kernwapens voor de mensheid vormt. Zjivkof deed in zijn lede nog een beroep op alle Balkan-staten, en speciaal op Turkije en Grie kenland, om een non-agressie- pact te sluiten. Voorts verklaar de hij zeer verontrust te zijn dooi de opleving van het „irreden- tisme en militarisme" in West- Duitsland. Vooi-ts wees hij op de noodzaak zo spoedig mogelijk een vredesveidrag met 'Duitsland te sluiten en de kwestie West- Bei'iijn tot oplossing tc brengen. Tenslotte drong hij er bij de al gemene vergadering op aan steun te geven aan Chroesjtsjefs voorstel om aan alle koloniale volkeren onmiddellijk onafhan kelijkheid te gi ven. Hierna werd de zitting tot in de loop van woensdagmiddag verdaagd. De ïaad van bestuur van Uni lever N.V. deelt mede: „Bij ge legenheid van de op 27 septem ber 1960 in dc Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden in terpellatie zijn door de minister van Sociale Zaken en Volksge zondheid mededelingen gedaan, die een onjuiste voorstelling van zaken geven. Meei' dan door iets andei's voe len wij ons gctiollen door de ge wekte indruk, dat het bij onze organisatie aan eerlijke mede werking met de overheid zou hebben ontbi'oken. Wij stellen er prijs op als onze vaste over tuiging uit te spreken, dat de goede trouw, waarover door de minister bij zijn antwoord in tweede aanleg is gesproken ten aanzien van leidende personen van onze organisatie, steeds evenzeer aanwezig is geweest bij alle leden van ons personeel van hoog tot laag. Van de belangrijkste punten uit het betoog van de minister van Sociale Zaken cn Volksge zondheid, die naar onze mening rechtzetting behoeven, zuilen wij zijne excellentie schriftelijk in kennis stellen." Bij hotel Theresa in New York, waar premier Fidel Casti-o met. zijn gevolg logeert, komt het ge regeld tot botsingen tussen voor- en tegenstanders. Een man en een vrouw zijn mei elkaar slaags geraakt. Knup peltjes moeten eraan te pas ko men om de vechtenden te schei- den. Prins Beinhard heelt woens dagmiddag in Straatsburg, waar hij die dag een onderscheiding van ac Raad van Europa (de F. V. S.-prijs), in ontvangst had genomen, onopgemerkt een wan deling dooi de oude binnenstad kunnen maken en de bei-oemde kathedraal kunnen bezoeken. Of eigenlijk, bijna onopgemerkt, want tijdens het nuttigen van een kopje koffie op een luchtig teri'asje. kwam uitgerekend aan het tateltje naast hem een gi"oep- je Nederlandse toeristen zitten, die toen zij bemerkten wie hun buuiman was. hun ogen niet konden geloven. De Prins vertelde dit 's mid dags tijdens een ongedwongen gesprek met een viertal Neder landse journalisten in zijn hotel. Hij gaf daarbij allereerst een uiteenzetting van het werk van de Fondation Européënnc dc la Culture, waarvan hij voorzitter is. Hij prees zich gelukkig, dat samenwerking tot stand is ge komen tussen deze stichting en het culturele fonds van de Raad van Europa. (Het is in zijn capa citeit van voorzitter van de Fon dation Europêënne de la Culture, dat de Prins de Europese onder scheiding heeft gekregen I. De Prins vertelde voorts en thousiast ovei- de nieuwe villa van het koninklijk gezin in Tos cane. Hij hoopte, dat zijn gezin gelegenheid zou hebben er elk jaar een ongedwongen vakantie door te brengen. De villa is rus tig gelegen en de weg erheen is „goed-slecht", zei de Prins lachend. Aangezien de villa geen strand heeft, (een strand is in Italië altijd openbaar, privé- sti-andjes bestaan er niet), maar door de rotsen van de zee is ge scheiden, is voorts het gevaar van iotogxafen met telelensen van die zijde gering. Het verblijf van de Prins in Straatsburg is voor de bevolking overigens niet onopgemerkt ge bleven. Toen hij zich in de na middag naar een grote receptie in het gebouw van de Kamer van Koophandel begaf, stonden hon derden mensen bij het gebouw 'e wachten om een glimp van de hoge gast op te vangen. Tijdens de begi-oeting op het bordes van het gebouw, waar de plaatse lijke autoriteiten, onder leiding van burgemeestei' Pflimlim, hem opwachtten, applaudiseerde de menigte enthousiast. (Adv.) OOSTELIJKE WIND. Tussen IJsland en Nooiwegen handhaaft zich een krachtig hogedrukgebied, waarvan een uitloper zich over de Noordzee naar onze omgeving uitstrekt. Ten westen van Iexland ligt een depressie, die maar weinig van ZON MAAN op onder op onder Sept. 29 6.37 18.24 15.33 30 6.38 18.21 16.15 0.54 Okt. 1 6.40 18.18 16.50 2.08 2 6.42 18.16 17.21 3.23 3 6.43 18.14 17.49 4.39 DONDERDAG 29 SEPTEMBER. v.m. n.m. Breskens 7.51 8.40 Terneuzen 8.26 9 15 Kansweert 9.96 9.55 Walsoorden 9.16 10.05 plaats verandert. Rond het cen trum waaien stoimachtige win den. Een front van deze depres sie is met enige regen Noord- Frankrijk binnengedrongen, maar dc beweging in de richting van ons land wordt nu stei k vertraagd. Het zal de komende 24 uur dan ook geen invloed op het weer in onze omgeving uit oefenen. Wel duurt de aanvoer van koude lucht, afkomstig uit Noord-Rusland voort. In de noordoostelijke stroming komen wolkenvelden voor, die nu en dan ook over ons land zullen drijven, het blijft echter op de meeste plaatsen dioog. De mid- dagtemperaturen komen niet boven de 14 graden. medegedeeld door liet K. N. M. I.. geldig tot hedenavond. Weinig verandering. Nu en dan overdrijvende wol kenvelden. maar op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige oostelijke wind. Weinig verandering in tcmpeiatuur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1