Frituren zonder spatten Kongolese leger neemt bewind over Hammarskjoelds rapport aan de V.N. Gevechten tussen betogers en ordetroepen in Katanga Veiligheidsraad wéér geen stap verder in Kongolese kwestie DELFRITE 1 HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1960 16e Jaargang Nr 5087 EERSTE BLAD Staatshoofd en premier geschorst BEMANDE RUSSISCHE RAKETVLUCHT? „Ontdekker XV" in een baan om de aarde DODEN IN TARADJU DE ORKAAN „DONNA" RICHTTE VEEL SCHADE AAN IN DE V. S. KATANGA EN DE ARABISCHE STATEN VERDWENEN 11-JARIG JONGETJE UIT SEVENUM VERMOORD Militair die deelneemt aan de naspeuringen vond lijkje in vers gedolven graf Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur i. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. L.ii .1. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Kolonel Joseph Moboetoe heeft woensdagavond bekendgemaakt, dat het Kongolese leger tot 31 december de leiding in Kongo ïn handen neemt. Vóór de bekendmaking van Moboetoe had de premier van de tegenregering, Ileo, die door president Kasavoeboe is be noemd, meegedeeld, dat de voor malige stafchef kolonel Moboetoe 'was benoemd tot hoofd van het leger als opvolger van generaal Victor Loendoela, die dinsdag bij decreet van Kasavoeboe was ont slagen. Op een persconferentie zei Ileo dat Kasavoeboe het parlement voor een maand heeft geschorst, zodat verdere vergaderingen zo wel van nul en gener waarde als onwettig zijn". Hij zei van me ning te zijn, dat de oplossing van PERZISCHE OPPOSITIELEIDER GEARRESTEERD De Perzische veiligheidspolitie heeft dr. Mozaffar Baghai, een vooraanstaand lid van de oppo sitie die de afgelopen weken fel le kritiek heeft geleverd op de wijze waarop de verkiezingen zijn gehouden, gearresteerd. Zoals bekend is op aandringen van de sjah de uitslag van de verkiezingen ongeldig verklaard. De premier, dr. Manoetsjer Eghbal wiens partij bij de verkiezingen een grote overwin ning behaalde trad 31 augus tus af, nadat allerwege stem men waren opgegaan dat de uit slagen waren vervalst. Na het aftreden van Eghbal verklaarde dr. Baghai op een openbare bijeenkomst dat de ele mentaire democratische vrijhe den in Perzië „nog steeds wor den beknot". Men verwacht dat de procureur-fiscaal, generaal Hosein Azmoedeh, woensdag de tenlastelegging tegen di. Bag hai zal bekend maken. DE ONTWIKKELING RONDOM DE V. N.-ASSEMBLEE Amerika heeft Cuba's presi dent Fidel Castro bij zijn bezoek aan de dinsdag beginnende Ver. Naties-assemblee dezelfde beper king opgelegd als aan Chroes jtsjef. Ook hij zal Manhattan Island niet mogen verlaten. De Sowjet-Unie heeft Ham- marskjoeld verzocht te trachten de beperking van Chroesjtsjef's bewegingsvrijheid opgeheven te krijgen. President Eisenhower zal op donderdag 22 september, wan neer het algemeen debat in de V. N.-assemblee begint, de ver gadering toespreken. Hij zal voorstellen indienen. Over de in houd daarvan is niets bekend ge maakt. De president keert de zelfde dag weer naar Washing ton terug. De toespraak van Chroesjtsjef zal hij dus niet aan horen. 0 De zangeres Maria Callas en de Griekse scheepsmagnaat Aristoteles Onassis hebben zich dinsdagavond in Palermo inge scheept op het jacht van prins Rainier van Monaco. de crisis in Kongo thans van het leger afhangt. Kolonel Moboetoe, die door Loemoemba tot stafchef was be noemd en derhalve op een na de hoogste legerleider, is volgens Ileo, nu automatisch hoofd van het leger geworden na het ont slag van Loendoela. Politieke waarnemers vermoe den, dat Moboetoe de voornaam ste stuwende kracht is geweest achter het bevel van de vorige week aan het Kongolese leger de wapens neer te leggen. Radio-Leopoldstad heeft gis teravond een communiqué van kolonel Moboetoe bekendge maakt waarin hij zegt, dat het Kongolese leger besloten heeft het staatshoofd, de huidige twee regeringen en ook de twee wet gevende Kamers tot 31 december 19(10 te neutraliseren om het land uit het slop te halen. Volgens het communiqué van Moboetoe krijgen de politici zo doende de gelegenheid om te trachten het met elkaar eens te worden teneinde de hogere be langen van het land het best te dienen. Moboetoe verklaart, dat er geen sprake is van een militai re staatsgreep maar eerder van een eenvoudige vreedzame revo lutie. Geen enkel militair zal de macht in handen nemen. Moboe toe verklaart verder, dat het leger het land moet helpen de ernstige sociale, economische en financiële vraagstukken van Kon go op te lossen. Hij roept de be volking op rustig aan het werk te gaan en verzekert, dat het leger de veiligheid van personen en goederen zal waarborgen. De voorzitten van de Veilig heidsraad, Egidio Ortona, moest Spaarfonds „Wij komen" passeert half miljoen Het spaartegoed op de speciale reisfondsboekjes van de stichting „Wij komen" is thans de 500.000 gulden gepasseerd. Op de Rijks postspaarbank is 478.117,77 ge spaard. De rest is ingelegd bij plaatselijke spaarbanken in Am sterdam, Rotterdam, Den Haag, Zaandam en Arnhem. De spaarbank voor de stad Amsterdam heeft ten behoeve van „Wij komen" 10.000 spaar varkens doen vervaardigen. Van elk varken ontvangt het fonds één gulden. TIJDELIJK REGEN Een actieve storing die zich tot een depressie ontwikkelde, trok vergezeld van veel regen over Ierland naar het noorden. De wind nam hierdoor op het midden en het noordelijke deel van de Noordzee tot hard of stormachtig toe. Het koufront van de depres sie heeft de Engelse oostkust be reikt en trekt in vertraagd tem po verder naar het oosten. Mét het naderbij komen hiervan neemt de wind bij ons tot matig of vrij krachtig toe uit het zui den terwijl plaatselijk wat regen moet worden verwacht. De mid- dagtemperaturen zullen tot de zelfde waarden oplopen als giste ren of iets lagere. Op dit moment in de geschie denis is het de eerste taak van deren dat er een vacuum tussen de Verenigde Naties te verhin de voornaamste blokken wordt geschapen, te proberen alle op komende conflicten te locali- seren en deze buiten de sfeer van de tegenstellingen tussen de blokken te houden, aldus het hoofdthema van het rapport dat secretaris-generaal Ham marskjoeld dit jaar heeft uitge bracht en dat bijna geheel aan Afrika en vooral aan de Kon golese kwestie is gewijd. Hammarskjoeld pleit er in voor bevordering van de Afri kaanse solidariteit in het kader van de V. N. om de Afrikaanse volken de gelegenheid te ver schaffen op de weg naar wer kelijke onafhankelijkheid en internationale verantwoordelijk heid voort te gaan zonder ten offer te vallen aan de rivali teit tussen de blokken en het risico van een wereldoorlog te vergroten. De Afrikaanse staten zelf moeten de elementen bepalen die aan de Afrikaanse solidari teit ten grondslag liggen, aldus Hammarskjoeld. Zij moeten ook zelf bepalen welke doeleinden die regionale gemeenschap moet nastreven. „De Afrikaanse staten hebben begrepen dat voortgang op de weg naar onaf hankelijkheid ook betekent voortgaan op die van de onder linge afhankelijkheid. Maar dit laatste betekent ook weer het aanvaarden van internationale lachen toen hem het Reuterbe- richt uit Leopoldstad getoond werd met de bekendmaking van kolonel Moboetoe. De Franse afgevaardigde Mil- lot stak beide handen in de hoog te en wendde zich tot zijn buur man, de Ecudoriaanse afgevaar digde, met wie hij een levendig gesprek begon. Secretaris-generaal Hammar skjoeld daarentegen, aan wie het bericht het eerst gegeven was, bleef onbewogen. Volgens het Engelse blad „Daily Express" zal Chroesjtsjef in New York bekend maken dat Russische ruimtevaarders met raketten een hoogte van 96 km hebben bereikt en veilig op aar de zijn teruggekeerd. De wetenschappelijke mede werker van het blad schrijft dat twee Russische astronauten na eikaar in de neus van een om gebouwde militaire raket een ruimtevaart hebben gemaakt en „zonder ernstige verwondingen" op aarde zijn teruggekeerd. De Amerikaanse aardsatelliet „Ontdekker XV" is in een baan om de aarde gekomen, aldus heeft een woordvoerder van de luchtmacht op de basis Vanden- berg meegedeeld. De ruimtecabine zal heden ochtend (02.00 uur Ned. tijd) worden uitgeworpen. Het doelgebied is een opper vlakte van ca. 100 bij 300 km ten noorden van Hawai. Een woordvoerder van de luchtmacht heeft meegedeeld dat „Ontdekker XVI" wellicht vol gende maand zal worden gelan ceerd en misschien een aapje zal bevatten. Tot op heden is de Amerikaan se luchtmacht er in geslaagd twee ruimtecabines, die van „Ontdekker XII en XIV", op te vangen. De Russen hebben tot op heden eenmaal een deel van een ruimtevaartuig geborgen. De omlooptijd van de satelliet is 94 minuten. „Ontdekker XV" is maximaal 760 km en minimaal 209 km van het aardoppervlak verwijderd. Na de zeventiende omwenteling zal de ruimtecabine boven het Noordpoolgebied worden uitgeworpen. Volgens in Djakarta ontvan gen berichten zijn dertig' men sen omgekomen en werden 35 ernstig gewond toen leden van de Darul Islam dezer dagen in het dorp Taradju bij Tasik- Malaja (West-Java) in een drukbezochte bioscoop schoten losten. Alvorens te ontsnappen sta ken de 50 aanvallers een aantal huizen in brand. Volgens verzekeringsdeskun digen heeft de orkaan „Donna" een schade in de Verenigde Sta ten aangericht van circa 135 mil joen dollar. Deze schade zou de grootste zijn, die ooit in de Ver enigde Staten door een orkaan is geleden. Op „Donna" volgt de orkaan „Carol" die in 1954 een schade van ruim 129 miljoen dollar ver oorzaakte. Slechts één storm, die niet als orkaan geclassificeerd werd, richtte nog grotere vernie lingen aan. Deze storm, die in 1950 het noordoosten van de Ver enigde Staten trof, richtte een schade aan van 173 miljoen dol lar. „Katanga Is een nieuwe staat Israël. Wat daar nu gebeurt zal aan alle Afrikaanse staten de ernst doen voelen van ons pro bleem met Israël. Deze landen zullen ons nu in de strijd tegen Israël gaan steunen, in ruil voor de hulp die wij hun geven in de strijd om de eenheid van Kongo", aldus heeft de nieuwe ambassa deur van de V. A. R. in Leopold stad, Moerad Ghaleb, vóór zijn vertrek uit Cairo naar zijn stand plaats verklaard. Hij zei dat de V. A. R. zowel een Afrikaans als een Aziatisch land is. De Veiligheidsraad is woens dag te 17.15 uur Ned. tijd zijn be raadslagingen over de toestand In Kongo begonnen. Behalve de raadsleden waren ook Zuid-SIa- vië, Ghana, Guinea, Marokko en Indonesië vertegenwoordigd. Deze landen hadden verzocht het overleg te mogen bijwonen. Hun vertegenwoordigers hebben géén stemrecht. De voorzitter van de Veilig heidsraad, de Italiaan Ortona, verklaarde s inds maandag j.l., toen de voor die dag uitgeschre ven bijeenkomst van de Veilig heidsraad werd verdaagd in ver band met de onoverzichtelijkheid van de Kongolese situatie, voort durend overleg met de vertegen woordigers der raadsleden te hebben gepleegd. Hij had drin gende verzoeken van de ver tegenwoordigers van de Sowjet- Unie en Zuid-Slavië ontvangen, om de raad weer bijeen te roe pen. Ortona zei verder dat twee Kongolese afvaardigingen de bij eenkomst willen bijwonen en hij vroeg de raad zich erover uit te spreken welke delegatie als de rechtmatige kan worden be schouwd. De regering-Loemoemba zond een afvaardiging onder leiding van Kanza, terwijl de door presi dent Kasavoeboe gesteunde re- gering-Ileo een delegatie heeft gezonden, waarvan de voor malige minister van Buitenland se Zaken van het kabinet-Loe- moemba, Bomboko, het hoofd is. De Sowjetrussische vertegen woordiger Zorin verklaarde dat de door Bomboko geleide afvaar diging niet als een vertegenwoor diging van de Kongolese regering kon worden beschouwd. Als zo danig beschouwde hij uitsluitend de door premier Loemoemba af gevaardigde delegatie onder Kanza. Zorin had zich, in het spreek gestoelte staande, vergist door de documenten, waarin de twee Kongolese delegaties verzochten de raadsbijeenkomst te mogen bijwonen, te verwisselen. Hij vond zich zodoende pleitend voor erkenning van de afvaardiging onder Bomboko. Toen de Rus weer gezeten was, verantwoordelijkheid en deze moet gebaseerd zijn op na- bemerkte hij zijn vergissing. Hij tionale verantwoordelijkheid. Het. jaar 1960. het „Afrikaan se jaar" voor de V. N., is ge opend door het verwerven van de onafhankelijkheid door Ka meroen dat onder Frans be stuur stond, de eerste maal dat een gebied dat onder beheer van de V.N. stond, een onafhanke lijke staat werd. Het aantal Afrikaanse landen in de V. N. zal einde dit jaar van tien tot vijfentwintig gestegen zijn. snelde geagiteerd naar het spreekgestoelte terug on sprak zich toen nadrukkelijk uit voor toelating van de delegatie onder Kanza. De Amerikaanse vertegen woordiger Wadsworth verklaar de dat veie leden de bezorgdheid van de Verenigde Staten delen bij de beantwoording van de vraag, welke nu eigenlijk de wet tige Kongolese regering en bij gevolg welke der twee Kongo lese afvaardigingen als de recht matige moet worden beschouwd. „De Amerikanse regering acht het niet noodzakelijk of gewenst lange uitweidingen te houden, om hierin tot een: oplossing te komen. Zij meent, belangrijke aspecten van het Kongolese vraagstuk kunnen worden be handeld, zonder dat het direct noodzakelijk is dat een der Kon golese afvaardigingen het over leg van de Veiligheidsraad bij woont. Maar één ding staat vast, namelijk de identiteit van het Kongolese staatshoofd, want dit is uitsluitend president Kasa voeboe. President Kasavoeboe zond een afvaardiging onder leiding van zijn minister van Buitenlandse Zaken Bomboko, terwijl premier Loemoemba een delegatie af vaardigt onder Kanza. Zowel Kasavoeboe als Loemoemba kun nen staatsstukken tekenen en besluiten nemen. De toestand in Kongo verandert echter van uur tot uur. De Amerikaanse rege ring hoopt daarom dat de raad zich niet zal overgeven aan de batten en een stemming over de vraag, welke der twee Kongolese delegaties nu tot de raadsbijeen komst moet worden toegelaten. Zij is er voor voorlopig géén van beide afvaardigingen hier voor uit te nodigen", aldus de Amerikaanse afgevaardigde Wadsworth. De vertegenwoordigers van Zuid-Slavië en Polen, Vidic en Lewandowski, ondersteunden het Russische standpunt, dat slechts de door Loemoemba afgevaar digde delegatie het recht had het overleg van de Veiligheidsraad bij te wonen. Vidic meende dat de Veilig heidsraad een „gevaarlijk prece dent" zou scheppen, indien hij zou besluiten de door Bomboko geleide delegatie toe te laten, terwijl Lewandoski vond dat er een „kunstmatig probleem" was geschapen rondom de Kongolese vertegenwoordiging. De Argentijnse afgevaardigde dr Amadeo verklaarde de indruk te hebben dat de raad op het punt stond een debat te begin nen over een zaak, welke op dit ogenblik in het geheel niet van belang was. Hij sprak zich, met het oog op de verwarde toestand in Kongo, uit voor het Amerikaanse voor stel om géén der beide Kongo lese afvaardigingen tot de be raadslagingen toe te laten. Terwijl de Amerikaan Wads worth het woord voerde, betra den de beide Kongolese afvaar digingen de vergaderzaal. Zij namen, tegenover elkander plaats in het vertrek, dat is be stemd voor diplomatieke waar nemers. Vervolgens ontspon zich een scherp debat over het verzoek van Guinea, dat geen lid van de Veiligheidsraad is, om het over leg over Kongo te mogen bij wonen. Engeland, Frankrijk en de Ver enigde Staten verklaarden zich in dit stadium van het overleg, waarbij wordt nagegaan of, en zo ja welke, Kongolese vertegen woordiging moet worden uitge nodigd de raadsbijeenkomst bij te wonen, hiertegen, omdat het hier een procedure vraag betrof en niet-leden alleen worden uitge nodigd voor beraadslagingen, waarbij daadwerkelijke vraag stukken in het geding zijn. De Sowjet-Unie, Polen en Ceylon drongen aan op onver wijlde inwilliging van het Gui- nese verzoek. Nadat de Rus Zorin het zijne in deze had gezegd, stelde de Ar gentijnse afgevaardigde dr. Ama deo voor de bijeenkomst van de raad te verdagen, om de afge vaardigden in staat te stellen een maaltijd te gebruiken. De Veiligheidsraad was toen vijf kwartier bijeen geweest. Er was géén overeenstemming be reikt over de twee behandelde punten, namelijk welke van de twee Kongolese afgevaardigden als een officiële regeringsdele gatie moest worden beschouwd en of de vertegenwoordiger van Guinea moest worden uitge nodigd het overleg hierover bij te wonen. Vóórdat de bijeenkomst van de raad werd verdaagd, poseerden de leiders der 2 Kongolese af vaardigingen, Bomboko en Kan za, voor de fotografen, waarbij zij elkander glimlachend de hand schudden. In de Afrikaanse wijken van M'anono in Katanga zijn gevech ten uitgebroken tussen betogers en ordetroepen. Over de 150 blanken in Mano- no zei een woordvoerder van de Katangese regering, dat zij een toevlucht hebben gezocht in de kantoren van de „Geo Minière". Volgens een woordvoerder van de Ver. Naties echter bevinden zij zich op het vliegveld van Ma- nono, onder bescherming van een bataljon Ieren. Volgens de eerste schatting zouden er al 70 doden zijn ge vallen. Nader is gemeld, dat alle blanken uit de noord-Katange- se plaats Manono worden ge- evacueerd. Zweedse troepen van de V. N. worden naar Elisabeth- stad overgevlogen om de Ierse compagnie te versterken, die de blanken beschermt tegen ben den, naar men meent bestaan de uit leden van de Baloeba- stam die op de hand van Loe moemba zijn en plunderend en brandstichtend door Manono trekken. Ook de Katangese po litie en gendarmerie hebben bescherming gezocht bij de Ierse troepen. Woensdagavond is het eerste vliegtuig uit Manono met een veertigtal vluchtelingen, me rendeels vrouwen en kinderen van Katangese politiemannen te Manono, in Elisabethstad aan gekomen. Ondanks de duister nis vertrokken twee andere vliegtuigen uit Elisabethstad naar Manono, dat ligt in een gebied waar tin gewonnen wordt. Volgens de Katangese autori teiten hebben leden van de Ba- loebastam dinsdag een politie patrouille uit een hinderlaag 'overvallen. Zij werden op de vlucht gejaagd waarbij drie j aanvallers gedood en twee ge- |wond werden. Sindsdien zijn er in Manono en omstreken ge- vechten gaande. Ian Berendsen, de politieke vertegenwoordiger van de V.N. in Elisabethstad, heeft gezegd, dat de Katangese regering toe stemming heeft gevraagd om versterkingen naar Manonc te zenden. Dit was evenwel gewei gerd met het oog op het V. N.- verbod op het gebruik van vliegvelden voor het vervoer van militairen. De Katangese auto riteiten hebben geprotesteerd en gevraagd of de V. N. de taak van het handhaven van de or de in het betrokken gebied wil den overnemen. Maar volgens VEILIGHEIDSRAAD WIJST 1 KANZA AF De Veiligheidsraad heeft giste- ren besloten de vertegenwoordi- ger van de regering-Loemoemba, Thomas Kanza, niet uit de nodi- I gen het debat over Kongo bij te wonen. Na een debat van bijna 4 uur over 't vraagstuk der Kongolese I vertegenwoordiging en de vraag, of hierbij een Guinese vertegen woordiger moest worden toegela- ten, heeft de Veiligheidsraad be- sloten heden te een uur Neder- i landse tijd de eigenlijke bespre kingen over de toestand in Kon- go aan te vangen. (Adv.) Berendsen mogen de V. N. niet I tussenbeide komen bij vijande lijkheden. De piloot van een vliegtuig, dat naar Elisabethstad is te ruggekeerd na voorraden voor Manono aangevoerd te hebben, heeft verklaard, brandende win kels gezien te hebbMi toen hij boven Manono cirkelde. Op het vliegveld zag hij een jeep van de V. N. en vier militairen en besloot vervolgens te landen. Toen hij dit gedaan had ver zocht de Ierse commandant Pierce Barry hem, vrouwen en kinderen te evacueren, die een schuilplaats hadden gevonden in een kantine van de tinmijn ter plaatse en in een gebouw. Zij werden door Ierse troepen beschermd. De rijkspolitie te Horst heeft het vermoeden uitgesproken, dat er misdaad schuilt achter de ver dwijning van de 11-jarige Hans Hermans uit Sevenum. Zoals be kend ging dit jongetje op 11 sep tember voor zijn vader een zaag wegbrengen naar zijn oom in één van de kerkdorpen van Senenum. Op weg naar die oom verdween hij spoorloos. Het vermoeden ontstond nadat maandag een militaire radio telefonist de vondst meldde van een fiets. Het bleek de fiets van Hans Hermans te zijn. die diep verscholen was in een dichte bosschage. Te ongeveer 12.00 uur gister morgen heeft een militair die deelneemt aan de naspeuringen naar de zondag verdwenen 11- jarige Hans Hermans uit Seve num, in een akker bij de weg tussen Sevenum en Helenaveen, een vers gedolven graf gevon den. Het stoffelijk overschot dat ge deeltelijk werd blootgelegd bleek van een jongen te zijn. Dire<-t toen geconstateerd was, dat het inderdaad een graf was werd het graafwerk gestaakt en ging een waarschuwing naar de Rijks politie. Deskundigen van het gerech telijk laboratorium uit Den Haag hebben in de loop van de middag het stoffelijk overschot opge graven. Naar de substituut officier van justitie te Roermond, mr W. C. Uiterwaal mededeelde :s vastgesteld, dat het kind met een dun touw is gewurgd. Voor het overige vertoonde het stof felijk overschot geen verwon dingen. Buren van de familie Hermans hebben het kind geïdentificeerd. Het lijkje is overgebracht naar het ziekenhuis te Horst, waar gisteravond de sectie is verricht. Mr. Uiterwaal verklaarde nog niet de minste aanwijzing te heb ben omtrent de dader. De justi tie zoekt thans nog naar de zaag en de vlaggetjes die de jongen bij zich had doch die van de fiets waren verdwenen toen die een maal was teruggevonden. Omdat DELFRITE een vet is van speciale samenstelling, kunt U het tot zeer hoge temperaturen verhitten. DELFRITE is daardoor een ideaal frituurvet, dat niet spat, niet schuimt, niet walmt! Ook niet bij bakken en braden van vis en vlees. Want ook daarvoor is DELFRITE bij uitstek geschikt. FRITUURVET ;w: U maakt er méér van met CALVE CDE 1 112 100 medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zuidelijke wind Half tot zwaar bewolkt en plaatselijk wat regen. Matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. De zelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. DONDERDAG 15 SEPTEMBER. Terneuzen Breskens v.m. 9.59 9.23 n.m. 10.43 10.08 Hansweert 10.39 11.23 Walsoorden 10.49 11.33 ZON MAAN op onder op onder Sept. 15 6.14 18.56 0.28 16.09 16 6.15 18.53 1.22 16.46 17 6.17 18.51 2.21 17.18 18 6.19 18.49 3.24 17.47 19 6.20 18.46 4.29 18.13 20 6.22 18.44 5.36 18.38

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1